A jogszabály mai napon ( 2020.06.02. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

224/2018. (XI. 29.) Korm. rendelet

a Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési Program beruházásainak megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. § b) és c) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. § tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. § és 7. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési Program keretében megvalósuló, az 1. mellékletben felsorolt és megjelölt földrészleteken, illetve az ezen földrészletekből telekalakítási eljárások véglegessé válását követően kialakított földrészleteken megvalósuló beruházásokkal (a továbbiakban: Beruházások) összefüggő, a 2. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek.

2. § A Beruházásokkal összefüggésben

a) nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,

b) nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni, és

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

3. § A Beruházásokra irányuló közbeszerzési eljárásoknál az építtető - az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 14. § (2) bekezdés b) pontja alapján - indokolási kötelezettség nélkül dönthet a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárási forma alkalmazása mellett.

4. § A Beruházások járulékos közbeszerzési szolgáltatója, beruházás-lebonyolítója és építési műszaki ellenőre kizárólagos joggal a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

7. § * 

1. melléklet a 224/2018. (XI. 29.) Korm. rendelethez

A Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési Program keretében megvalósuló, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű Beruházások

A B
1. A beruházás megnevezése A beruházás azonosító adatai
2. kézilabda munkacsarnok-fejlesztés Békés közigazgatási területén fekvő, belterület 2290/1 helyrajzi számú ingatlan
3. kézilabda munkacsarnok-fejlesztés Sümeg közigazgatási területén fekvő, belterület 544/1 helyrajzi számú ingatlan
4. kézilabda munkacsarnok-fejlesztés Lenti közigazgatási területén fekvő, belterület 526/3 helyrajzi számú ingatlan
5. kézilabda munkacsarnok-fejlesztés Balassagyarmat közigazgatási területén fekvő, belterület 376/4 helyrajzi számú ingatlan
6. kézilabda munkacsarnok-fejlesztés Bácsalmás közigazgatási területén fekvő, belterület 1980/7 helyrajzi számú ingatlan
7. kézilabda munkacsarnok-fejlesztés Demecser közigazgatási területén fekvő, belterület 214/4 helyrajzi számú ingatlan
8. kézilabda munkacsarnok-fejlesztés Vecsés közigazgatási területén fekvő, belterület 3430/11 helyrajzi számú ingatlan
9. kézilabda munkacsarnok-fejlesztés Komló közigazgatási területén fekvő, belterület 3798/2 helyrajzi számú ingatlan
10. kézilabda munkacsarnok-fejlesztés Makó közigazgatási területén fekvő, belterület 8054/2 helyrajzi számú ingatlan
11. kézilabda munkacsarnok-fejlesztés Hőgyész közigazgatási területén fekvő, belterület 435 helyrajzi számú ingatlan
12. kézilabda munkacsarnok-fejlesztés Túrkeve közigazgatási területén fekvő, belterület 3633/10 helyrajzi számú ingatlan
13. kézilabda munkacsarnok-fejlesztés Csongrád közigazgatási területén fekvő, belterület 4927 helyrajzi számú ingatlan
14. kézilabda munkacsarnok-fejlesztés Hévíz közigazgatási területén fekvő, belterület 1455/8 helyrajzi számú ingatlan
15. kézilabda munkacsarnok-fejlesztés Debrecen-Pallag közigazgatási területén fekvő, belterület 66003/9 helyrajzi számú ingatlan
16. kézilabda munkacsarnok-fejlesztés Budapest XXII. kerület közigazgatási területén fekvő, belterület 228805 és 228808 helyrajzi számú ingatlanok
17. kézilabda munkacsarnok-fejlesztés Nagyhalász közigazgatási területén fekvő, belterület 1603/3 helyrajzi számú ingatlan

2. melléklet a 224/2018. (XI. 29.) Korm. rendelethez

A Beruházások megvalósításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. környezetvédelmi hatósági eljárások,

2. természetvédelmi hatósági eljárások,

3. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

4. területrendezési hatósági eljárások,

5. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

6. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

7. tűzvédelmi hatósági eljárások,

8. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi hatósági eljárások,

9. útügyi hatósági eljárások,

10. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

11. mérésügyi és műszaki biztonsági engedélyezési eljárások,

12. hírközlési hatósági eljárások,

13. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

14. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

15. földmérési hatósági eljárások,

16. termőfölddel összefüggő engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

17. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

18. erdővédelmi hatósági eljárások,

19. közegészségügyi hatósági eljárások,

20. azok az 1-19. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

21. az 1-20. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.


  Vissza az oldal tetejére