A jogszabály mai napon ( 2019.10.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet

a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról

A Kormány a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 77. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet határozza meg a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott, Beruházás Előkészítési Alap elnevezésű központi kezelésű előirányzat (a továbbiakban: Előirányzat) felhasználásával kapcsolatos döntési jogköröket és feladatokat.

(2) Az államháztartásért felelős miniszter a Kormánynak az Előirányzat felhasználására vonatkozó támogató döntését az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdése szerint megalkotott rendelete alapján az e rendeletben foglalt eltérésekkel hajtja végre.

2. Döntés az Előirányzat felhasználásáról

2. § (1) A Kormány az Előirányzat terhére támogatja a központi költségvetési források felhasználásával megvalósuló egyes beruházások előkészítési folyamatát.

(2) Az Előirányzatból a beruházás előkészítésének alábbi fázisaihoz biztosítható fedezetet:

a) megvalósíthatósági tanulmány készítése,

b) fenntartási és üzemeltetési modell kidolgozása,

c) hatástanulmány, szakvélemények, szakértői tanulmányok készítése,

d) beruházási terv készítése,

e) tervezési program elkészítése,

f) költség- és időkalkuláció elkészítése,

g) helyszínvizsgálat lefolytatása,

h) beruházási program elkészítése,

i) beruházási alapokmány és program elfogadása,

j) tervpályázat lebonyolítása,

k) településrendezési eszközök elkészítése,

l) vázlatterv készítése,

m) jóváhagyási terv készítése,

n) engedélyezési dokumentáció készítése,

o) engedélyeztetés lefolytatása,

p) kivitelezési dokumentáció elkészítése.

3. § Az Előirányzat felhasználására az adott központi költségvetési forrásból megvalósuló beruházás (a továbbiakban: Beruházás) tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelet szerint felelős miniszter (a továbbiakban: szakminiszter) előterjesztésben tesz a Kormánynak javaslatot.

4. § A 3. § szerinti előterjesztésnek tartalmaznia kell:

a) a Beruházás megnevezését (utalva annak rendeltetésére),

b) a Beruházás célját, szakmai és műszaki tartalmát, valamint a jövőbeni üzemeltetésére, vagyonkezelésére vonatkozó koncepciót,

c) a Beruházás jellegét (új építés, meglévő építmény állagmegóvása, felújítása, bővítése, átalakítása, korszerűsítése, helyreállítása, bontása),

d) a Beruházás tervezett helyszínét, az érintett ingatlan tulajdoni, vagyonkezelői és használati viszonyait, továbbá az ingatlan becsértékét, amennyiben az állami magasépítési beruházás megvalósításához ingatlan tulajdonjogának megszerzése szükséges,

e) a Beruházás tervezett ütemezését, a tervezett kezdés és várható befejezés meghatározásával,

f) az egyes előkészítési fázisok, valamint a megvalósítási fázis becsült forrásigényét és javasolt megvalósítási idejét,

g) a Beruházás előkészítéséhez már rendelkezésre álló dokumentumok felsorolását,

h) minden olyan egyéb körülményt, amely a Kormány megalapozott döntéséhez szükséges.

5. § (1) A Beruházás előkészítéséről a szakminiszter - kormányzati döntéshozatal politikai döntéshozó fórumai, így különösen a Gazdasági Kabinet által megtárgyalt - előterjesztése alapján a Kormány egyedi határozatban dönt.

(2) Az (1) bekezdés szerinti döntésnek ki kell terjednie

a) a Beruházás megnevezésére és előkészítőjének (a továbbiakban: kormányzati felelős szerv) kijelölésére, valamint a Beruházás előkészítésében részt vevő állami és egyéb szereplőkre,

b) a Beruházás megvalósítójának megnevezésére, állami magasépítési beruházás esetén kizárólag akkor, ha az eltér a Beruházási Ügynökségtől,

c) a Beruházás során létrejött építmény jövőbeni vagyonkezelőjének és az üzemeltetőjének és - ha a vagyonkezelő és az üzemeltető nem azonos az építmény használójával - a Beruházás során létrejött építmény használójának kijelölésére,

d) a beruházási koncepció jóváhagyására,

e) a beruházási helyszín jóváhagyására,

f) arra, hogy a Beruházás előkészítésének 2. § (2) bekezdése szerinti előkészítési fázisai közül melyekhez biztosít fedezetet az Előirányzatból,

g) az előkészítési fázisok teljesítésének véghatáridejére, továbbá

h) az előkészítés támogatott fázisainak megvalósításra fordítható központi költségvetési forrás legmagasabb összegére.

(3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti döntésében rendelkezhet az egyes előkészítési fázisok megvalósítójáról.

(4) Ha a Kormány az egyes fázisok megvalósítójáról nem hoz döntést, úgy azt a kormányzati felelős szerv az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszterrel egyetértésben jelöli ki.

6. § A 2. § (2) bekezdés l)-p) pontja szerinti előkészítési fázisokhoz biztosított fedezet terhére történő pénzügyi teljesítés feltétele a településfejlesztésért és településrendezésért felelős miniszter - a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti - országkép- és településképvédelmi szempontú előzetes véleményezés során kiadott előzetes településképi hozzájárulásának kormányzati felelős szerv általi előzetes beszerzése.

7. § A kormányzati felelős szerv a Kormány döntését követően gondoskodik arról, hogy az egyes előkészítési fázisok megvalósítója a Beruházás előkészítésével kapcsolatos adatokat feltöltse az állami beruházások központi nyilvántartásáról és ellenőrzéséről, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 469/2016. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározott Központi Állami Beruházás Ellenőrzési Rendszerbe.

8. § (1) A kormányzati felelős szerv az 5. § (2) bekezdés g) pontja szerint megállapított határidő lejártát követő 30 napon belül beszámol a Kormány részére az előkészítési fázisok végrehajtásáról, valamint az Előirányzatból átcsoportosított forrás felhasznált összegéről.

(2) Az Előirányzatból átcsoportosított forrás (1) bekezdés szerint fennmaradó összegének felhasználására is e rendelet szabályait kell alkalmazni.

3. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

10. § * 


  Vissza az oldal tetejére