A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2020.VI.30. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

275/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet

a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2019. évi kompenzációjáról

A Kormány a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 77. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya

a) a költségvetési szervekre és a foglalkoztatotti állományukba tartozó

aa) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) szerinti,

ab) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) szerinti,

ac) a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) szerinti,

ad) az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény (a továbbiakban: Áttv.) szerinti,

ae) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) szerinti,

af) a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) szerinti hivatásos és szerződéses katonai,

ag) a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Haj.) szerinti,

ah) az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) szerinti,

ai) a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Üjt.) szerinti,

aj) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) szerinti, valamint

ak) a 2013. december 31-én a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 66/G. § (1) bekezdése szerinti hivatásos nevelőszülői jogviszonyban állókra és

b) a köznevelési, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális vagy sporttevékenységet ellátó egyházi jogi személy (a továbbiakban: egyházi foglalkoztató) és a velük

ba) az Mt. szerinti munkaviszonyban állókra, valamint

bb) a 2013. december 31-én a Gyvt. 66/G. § (1) bekezdése szerinti hivatásos nevelőszülői jogviszonyban állókra

[az a) és a b) pont a továbbiakban együtt: foglalkoztatott] terjed ki.

2. § E rendelet szempontjából az 1. § a) pont aa) alpontja szerinti közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni

a) a fekvőbeteg-szakellátó és egyes fekvőbeteg-szakellátóhoz kapcsolódó egészségügyi háttérszolgáltatást nyújtó, 100%-os állami tulajdonban lévő, valamint azok 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szervek általi átvételéről, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről szóló 2013. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Fbszt.) alapján megszüntetésre került gazdasági társaságok volt foglalkoztatottjainak a társaságnál, valamint közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál, és

b) a települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Tbszt.) szerinti gazdasági társaságok feladatainak átvételében érintett, a feladatot átvevő költségvetési szervek közalkalmazottainak a társaságnál

munkaviszonyban töltött idejét.

3. § (1) A foglalkoztatott a 2011-2012. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló kompenzációra (a továbbiakban: kompenzáció) a 2019. év hónapjaira járó illetményének kifizetésével egyidejűleg, havonta a (2)-(16) bekezdésben foglalt feltételekkel jogosult. Az a foglalkoztatott, akinek jogviszonya 2011. december 31-ét követően keletkezett, abban az esetben jogosult a kompenzációra, ha e rendelet hatálya alá tartozó szervvel a 2010. és 2011. évek bármelyikében vagy mindkét évben is az 1. § szerinti jogviszonyok valamelyikében állt, és az utolsó ilyen jogviszonyát követően munkavégzésre irányuló, az 1. § szerintitől eltérő jogviszonyt - a tartós megbízási szerződés kivételével - nem létesített.

(2) A tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével az 1. melléklet szerinti kompenzációra jogosult az a foglalkoztatott, aki a 10. § szerinti nyilatkozata alapján a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre nem jogosult és jogviszonya 2010. év decemberében vagy annak egy részében a rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval fennállt, és azóta munkavégzésre irányuló jogviszonyt - a tartós megbízási szerződés és az e rendelet hatálya alá tartozó szervvel fennálló 1. § szerinti jogviszonyok valamelyike kivételével - kizárólag e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval létesített.

(3) A tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 2. melléklet szerinti kompenzációra jogosult az a foglalkoztatott, aki a 10. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre nem jogosult és jogviszonya a rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval 2010. év decemberében vagy annak egy részében nem állt fenn, azonban 2011. év decemberében vagy annak egy részében fennállt, és azóta munkavégzésre irányuló jogviszonyt - a tartós megbízási szerződés és az e rendelet hatálya alá tartozó szervvel fennálló 1. § szerinti jogviszonyok valamelyike kivételével - kizárólag e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval létesített.

(4) A tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 3. melléklet szerinti kompenzációra jogosult az a foglalkoztatott, aki a 10. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre egy kedvezményezett eltartott után jogosult, az eltartottak száma három főnél kevesebb, továbbá nincs házas- vagy élettársa.

(5) A tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 4. melléklet szerinti kompenzációra jogosult az a foglalkoztatott, aki a 10. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre két kedvezményezett eltartott után jogosult, az eltartottak száma három főnél kevesebb, továbbá nincs házas- vagy élettársa.

(6) Azon házas- vagy élettársak közül, akik a 10. § szerinti nyilatkozatuk alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre egy kedvezményezett eltartott után jogosultak, és az eltartottak száma három főnél kevesebb,

a) az a foglalkoztatott, akinek tárgyhavi illetménye házas- vagy élettársa tárgyhavi illetményénél alacsonyabb vagy azzal megegyezik, a tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 2. melléklet,

b) az a foglalkoztatott, akinek tárgyhavi illetménye magasabb, mint házas- vagy élettársa tárgyhavi illetménye a tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 3. melléklet

szerinti kompenzációra jogosult.

(7) Azon házas- vagy élettársak esetében, akik a 10. § szerinti nyilatkozatuk alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre két kedvezményezett eltartott után jogosultak, és az eltartottak száma három főnél kevesebb és

a) legalább az egyikük tárgyhavi illetménye alacsonyabb, mint 109 000 forint, és a kettejük tárgyhavi illetménye közötti különbség legalább 50 000 forint,

aa) az a foglalkoztatott, akinek tárgyhavi illetménye házas- vagy élettársa tárgyhavi illetményénél alacsonyabb vagy azzal megegyezik, a tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 2. melléklet,

ab) az a foglalkoztatott, akinek tárgyhavi illetménye magasabb, mint házas- vagy élettársa tárgyhavi illetménye, a tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 4. melléklet

szerinti kompenzációra jogosult;

b) mindkettőjük tárgyhavi illetménye eléri a 109 000 forintot, illetve a kettejük tárgyhavi illetménye közötti különbség kisebb, mint 50 000 forint, a tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 3. melléklet szerinti kompenzációra jogosult.

(8) Az a foglalkoztatott, akinek a jogviszonya 2010. év decemberében vagy annak egy részében e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval fennállt, és azóta munkavégzésre irányuló jogviszonyt - a tartós megbízási szerződés és az e rendelet hatálya alá tartozó szervvel fennálló 1. § szerinti jogviszonyok valamelyike kivételével - kizárólag e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval létesített, a tárgyhónap első napján érvényes illetménye

a) 2,29%-ának megfelelő - 100 forintra kerekített összegű - kompenzációra jogosult, ha a 10. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre

aa) egy, két vagy három kedvezményezett eltartott után jogosult, az eltartottak száma eléri vagy meghaladja a három főt, és a tárgyhónap első napján érvényes illetménye nem éri el a 135 000 forintot,

ab) négy vagy több kedvezményezett eltartott után jogosult, és a tárgyhónap első napján érvényes illetménye nem éri el a 135 000 forintnak a három feletti kedvezményezett eltartottak száma és a 20 000 forint szorzatával növelt összegét,

b) 1,53%-ának megfelelő - 100 forintra kerekített összegű - kompenzációra jogosult, ha a 10. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre egy vagy több kedvezményezett eltartott után jogosult úgy, hogy az eltartottak száma eléri vagy meghaladja a három főt, és a tárgyhónap első napján érvényes illetménye meghaladja az a) pont szerinti illetményhatárt, de nem haladja meg a 213 500 forintot.

(9) A tárgyhónap első napján érvényes illetménye 1,53%-ának megfelelő - 100 forintra kerekített összegű - kompenzációra jogosult az a foglalkoztatott, akinek jogviszonya a rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval 2010. év decemberében vagy annak egy részében nem állt fenn, de 2011. év decemberében vagy annak egy részében fennállt, és azóta munkavégzésre irányuló jogviszonyt - a tartós megbízási szerződés és az e rendelet hatálya alá tartozó szervvel fennálló 1. § szerinti jogviszonyok valamelyike kivételével - kizárólag e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval létesített, és aki a 10. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre egy vagy több kedvezményezett eltartott után jogosult úgy, hogy az eltartottak száma eléri vagy meghaladja a három főt, és a tárgyhónap első napján érvényes illetménye nem haladja meg a 213 500 forintot.

(10) Az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett, a foglalkoztatottnak a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló kormányrendelet szerinti, 2011. évi, illetve 2012. évi illetményemelésre vonatkozó munkáltatói nyilatkozat alapján a (2)-(9) bekezdés szerinti kompenzáció összegét az illetményszámfejtést végző szervezet legfeljebb nulla összegig csökkenti a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 337/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet, valamint a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 298/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti minimálbér és garantált bérminimum elérése érdekében végrehajtott illetményemelés 94%-ának 100 forintra kerekített összegével.

(11) Az Fbszt. és a Tbszt. alapján megszüntetésre került gazdasági társaságok volt foglalkoztatottjai esetében az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett, a foglalkoztatottnak a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló kormányrendelet kötelező személyi alapbéremelésre, illetve a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékéről és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékéről szóló 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján elvárt munkabéremelésre vonatkozó munkáltatói nyilatkozat alapján a (2)-(9) bekezdés szerinti kompenzáció összegét az illetményszámfejtést végző szervezet legfeljebb nulla összegig csökkenti

a) a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 337/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet szerinti minimálbér és garantált bérminimum elérése érdekében végrehajtott személyi alapbéremelés,

b) a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékéről és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékéről szóló 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti munkabéremelés, vagy ennek hiányában a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 298/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti minimálbér és garantált bérminimum elérése érdekében végrehajtott személyi alapbéremelés

94%-ának 100 forintra kerekített összegével.

(12) Az Fbszt. alapján megszüntetésre került gazdasági társaságok azon foglalkoztatottjai, akiknek továbbfoglalkoztatására az Fbszt. 7. § (1) bekezdése vagy (2) bekezdés b) pontja alapján nem került sor, nem jogosultak kompenzációra.

(13) A munkaidő hosszának megváltozásakor a kompenzáció összegét úgy kell megállapítani, hogy a munkaidő növekedése esetén az addig alkalmazott (10) és (11) bekezdés szerinti levonást kell a továbbiakban is alkalmazni, a munkaidő csökkenése esetén a levonást a munkaidő változásának arányában csökkenteni kell.

(14) Az 1. § szerinti jogviszony hóközi létesítése, illetve megszűnése esetén a foglalkoztatott a törthónapra a (2)-(13) bekezdés szerinti kompenzáció 100 forintra kerekített időarányos részére jogosult.

(15) Az 1. § szerinti jogviszonyok közül egyidejűleg több jogviszonyban álló foglalkoztatott a teljes munkaidős jogviszonyában jogosult a kompenzációra. Az 1. § szerinti teljes munkaidős jogviszony hiányában az időben legkorábban keletkezett jogviszonyban jár a kompenzáció.

(16) Nem jogosult kompenzációra a foglalkoztatott a fizetés nélküli szabadság, valamint az egész napos igazolatlan távollét időtartamára. A kompenzáció emiatt kieső összegét a tárgyhónapban kieső munkanapok számának a foglalkoztatott munkarendje szerinti, a tárgyhónap egészére megállapított munkanapok számához viszonyított arányában, 100 forintra kerekítve kell megállapítani.

4. § (1) A 3. § vonatkozásában - a (2) és (3) bekezdésben, valamint a 3. § (10) bekezdésében foglalt kivételekkel - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában illetményként kell figyelembe venni:

a) a Kjt. 66. §-a és 79/E. §-a szerinti illetményt (beleértve a garantált illetmény feletti, a munkáltató döntése alapján megállapított illetményrészt is), továbbá a közalkalmazott számára a Kjt. 70-75. §-a alapján megállapított illetménypótlékot,

b) a Kttv. 131. § (2) bekezdése szerinti - a Kttv. 133. § (3)-(6) bekezdése szerinti alapilletmény-eltérítés figyelembevételével számított - illetményt, valamint a kormányzati ügykezelők esetén a Kttv. 208. §-a, illetve a közszolgálati ügykezelők esetén a Kttv. 242. §-a szerinti illetményt,

c) 2019. március 1-től a Kit. szerinti illetményt,

d) az Áttv. 18. §-a szerinti illetményt,

e) a hivatásos foglalkoztatottak esetében a Hszt. 168. §-a szerinti távolléti díj alapját képező illetményt, 2019. február 1-től a rendvédelmi alkalmazottak esetében a Hszt. 289. §-a szerinti illetményt,

f) a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 20/D. § (2) bekezdése szerinti illetményt,

g) a Hjt. 2. § 41. pontja szerinti távolléti díj alapját képező illetményt,

h) a Haj. 67. §-a szerinti illetményt (beleértve a garantált illetmény feletti, a munkáltató döntése alapján megállapított illetményrészt is), a honvédelmi alkalmazott számára a Haj. 70-74. §-a alapján megállapított illetménypótlékot, továbbá a Haj. 75. §-a alapján megállapított honvédelmi illetménykiegészítést,

i) az Iasz. 96. § (1) bekezdése szerinti illetményt,

j) az Üjt. 59. § (2) bekezdése, 114. § (1) bekezdése és 135. § (1) bekezdése szerinti illetményt,

k) *  az Mt. hatálya alá tartozó, a közcélú tevékenységet folytató egyházi intézményeknél és az országos nemzetiségi önkormányzat hivatalánál, illetve az országos és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatott munkavállalók alapbérét és rendszeres bérpótlékait,

l) a Gyvt. 66/H. § (3)-(5) bekezdése szerinti díjazást,

m) a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény 4. § (4) bekezdése szerinti juttatást, valamint

n) a költségvetési szervként működő köznevelési intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatott pedagógusok esetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 65. § (1) bekezdése szerinti illetményt (beleértve a garantált illetmény feletti, a munkáltató döntése alapján megállapított illetményrészt is), továbbá a 65. § (3) bekezdése szerint megállapított illetménypótlékot,

o) a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló törvény szerinti devizailletményt.

(2) Az (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltaktól eltérően nem kell illetményként figyelembe venni az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Eütev.) alapján az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó foglalkoztatott illetményének az Eütev. 11/A. § (4)-(6a) bekezdése alapján járó növelését.

(3) Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően nem kell illetményként figyelembe venni

a) a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére rendvédelmi ágazati pótlék megállapításáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott rendvédelmi ágazati pótlékot,

b) a honvédelmi szervezeteknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére a honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott honvédelmi ágazati pótlékot,

c) az Információs Hivatalnál foglalkoztatott közalkalmazottak részére polgári hírszerzési ágazati pótlék megállapításáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott polgári hírszerzési ágazati pótlékot, és

d) az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletben meghatározott védőnői kiegészítő pótlékot.

(4) A (2) bekezdés alkalmazásában

a) az Eütev. 11/A. § (4) bekezdése alapján járó növelésnek kell tekinteni az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet] 3. melléklete, 11. melléklete és 12. melléklete alapján számított összeget,

b) *  az Eütev. 11/A. § (5) bekezdése alapján járó növelésnek kell tekinteni a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 3. melléklete, 9. melléklete, 11. melléklete, 14. melléklete és 16. melléklete alapján számított összeget,

c) az Eütev. 11/A. § (6) bekezdése alapján járó növelésnek kell tekinteni az Eütev. 11/A. § (6) bekezdése és a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 6. melléklete, vagy az Eütev. 11/A. § (6) bekezdése és a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 8. melléklete alapján számított összeget,

d) az Eütev. 11/A. § (6a) bekezdése alapján járó növelésnek kell tekinteni az Eütev. 11/A. § (6a) bekezdése és a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 5. melléklete alapján számított összeget

azzal, hogy részmunkaidős foglalkoztatás esetén az a), b), c) vagy d) pont szerinti összegnek a részmunkaidő és a teljes munkaidő arányában csökkentett részét nem kell illetményként figyelembe venni.

(5) A kompenzáció a személyi jövedelemadó-előleg megállapításánál nem rendszeres jövedelemnek minősül, és a költségvetési rend szerint foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásaiként kell elszámolni. A kifizetés a statisztikai elszámolásokban a szociális költségek között kerül figyelembevételre.

5. § (1) A központi költségvetés a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: 2019. évi költségvetési törvény) 4. § (1) bekezdésében megjelölt céltartalék terhére, az e rendeletben meghatározottak szerint biztosít fedezetet (a továbbiakban: támogatás)

a) - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - a központi költségvetési szervek, a köztestületi költségvetési szervek és az országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv,

b) a helyi nemzetiségi önkormányzatok, továbbá

c) a bevett egyház

részére az e rendelet alapján járó kompenzáció és annak járulékai kifizetéséhez.

(2) A központi költségvetés a helyi önkormányzatok, valamint azok társulásai (a továbbiakban együtt: helyi önkormányzat) részére a 2019. évi költségvetési törvény 2. melléklet I.5. pontja szerinti előirányzat terhére, az e rendeletben meghatározottak szerint biztosít támogatást.

(3) Az országos és a helyi nemzetiségi önkormányzatot megillető (1) bekezdés szerinti támogatásról a nemzetiségpolitikáért osztott hatáskörben felelős miniszterek adatot szolgáltatnak az államháztartásért felelős miniszter részére.

(4) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti költségvetési szervek esetében nem vehető igénybe a támogatás a részben vagy egészben külön - ide nem értve az európai uniós forrás terhére finanszírozott - feladat ellátására kötött szerződésből származó bevétel terhére foglalkoztatottak után.

(5) Az e rendelet alapján igénybe vett támogatás kizárólag a foglalkoztatottak 2019. évi kompenzációjára használható fel, más jogcímen kifizetés nem teljesíthető.

6. § (1) Az 1. § a) pontja szerinti költségvetési szerveknél és a helyi nemzetiségi önkormányzatoknál a támogatás megállapítása a költségvetési szerv által várhatóan ténylegesen kifizetésre kerülő - az államháztartásért felelős miniszter által március hónapban felmért - összeg alapján történik.

(2) Az (1) bekezdés alapján igénybe vett támogatással 2019. november 10-éig el kell számolni, amely intézkedést az államháztartásért felelős miniszter készíti elő.

(3) Ha a költségvetési szerv az elszámolást követően állapít meg visszafizetési kötelezettséget, azt a 2019. évi költségvetési maradvány elszámolása keretében kell teljesíteni.

(4) A támogatás folyósítása és elszámolása érdekében az országos és a helyi nemzetiségi önkormányzat részére a nemzetiségpolitikáért osztott hatáskörben felelős miniszterek támogatói okiratot adnak ki az országos nemzetiségi önkormányzat hivatalánál, valamint az országos és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatottakat megillető kompenzáció biztosításáról. A 6. § (2) bekezdése szerinti elszámolás során igazolt új támogatási igény vagy többlettámogatásra való jogosultság felmerülése esetén az országos és helyi nemzetiségi önkormányzat részére a támogatás biztosítása érdekében új igény esetén támogatói okirat kiadására, többletigény esetén a korábbiakban kiadott támogatói okirat módosítására kerül sor. A 6. § (2) bekezdése szerinti elszámolás keretében visszafizetett támogatás nem tekinthető a költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevételének, így az országos és helyi nemzetiségi önkormányzatot nem terheli az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53/A. (2) bekezdése szerinti kamatfizetési kötelezettség.

(5) Az (1) bekezdés szerint nyújtott támogatás intézmények közötti átadása esetén az átadásra kerülő előirányzatot az átadás-átvételi dokumentumban nevesítve szerepeltetni kell.

7. § (1) A helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján a Magyar Államkincstár a helyi önkormányzat részére - az 5. § (2) bekezdésében szereplő előirányzat terhére - a nettó finanszírozás keretében a kifizetés hónapjában elszámolja a kifizetett havi kompenzációnak a munkáltatót terhelő, közterheket magában foglaló bruttó összegét

a) a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) által finanszírozott helyi önkormányzati költségvetési szervek,

b) az a) pontba nem tartozó helyi önkormányzati költségvetési szervek

foglalkoztatottjaira vonatkozóan.

(2) A 2019. december hónap után járó kompenzáció elszámolása a 2020. évi költségvetés terhére történik.

(3) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 139. § (1) bekezdése szerinti egészségügyi szolgáltatónak minősülő költségvetési szervek részére megállapított kompenzációt a helyi önkormányzat soron kívül továbbítja.

(4) A helyi önkormányzat által fenntartott költségvetési szervére és munkavállalóira vonatkozóan a központosított illetmény-számfejtési rendszer szolgáltat adatot a helyi önkormányzatokért felelős miniszter részére az 5. § (2) bekezdése szerinti támogatás kifizetéséhez.

(5) A kifizetés hónapjának 5-éig a Magyar Államkincstár

a) a helyi önkormányzatokért felelős miniszter részére az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett országos összesítő,

b) helyi önkormányzat székhelye szerint illetékes területi szerve az (1) bekezdés szerinti elszámoláshoz - a nettó finanszírozással egyidejűleg - a helyi önkormányzat részére az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett adatközlő lap

kitöltésével szolgáltat adatot.

8. § (1) A támogatásra az egyházi foglalkoztató a bevett egyházon és az egyházi foglalkoztató fenntartóján keresztül jogosult. A támogatás folyósítására és elszámolására az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által kiadott támogatói okirat alapján kerül sor.

(2) A bevett egyház részére a 2019. évi bérkompenzáció összegéből előzetes hozzájárulásként legfeljebb 600 000 000 forint kerül átadásra a miniszter által 2019. március hónapban felmért, az egyházi foglalkoztató által benyújtott és a miniszter által elfogadott igények alapján, azok arányában.

(3) A támogatás terhére a miniszter - utólagos elszámolás mellett - előleget nyújt. Az előleg nyújtásának feltétele a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2018. évi kompenzációjáról szóló kormányrendelet alapján kapott támogatással történő elszámolás és annak elfogadása.

(4) A bevett egyház a támogatást az egyházi foglalkoztató fenntartója részére utalja át. Az egyházi foglalkoztató fenntartója a támogatást az egyházi foglalkoztató részére átadja, illetve a 3. § (1) bekezdésében meghatározott célra fordítja.

9. § (1) A támogatás igénylése az egyházi foglalkoztató által az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium, valamint a miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett

a) igénylőlapnak, és

b) az a) pont szerinti igénylőlap alapján összesített adatokat tartalmazó adatlapnak

a miniszter részére történő megküldésével történik.

(2) Az előlegből 2019. január-szeptember hónapokra ténylegesen kifizetett és a 2019. október-december hónapokra várhatóan kifizetésre kerülő összegekről a bevett egyház 2019. november 10-éig tájékoztatást, a 2019. január-december hónapokra ténylegesen kifizetett összegekről pedig 2020. január 31-éig elszámolást nyújt be a miniszternek. A tájékoztatás és az elszámolás tartalma az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium, valamint a miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett - ágazati bontású, az ágazat teljes létszámát, az érintettek létszámát, havi bontásban a ténylegesen kifizetett és a várhatóan kifizetésre kerülő összegeket és a munkaadókat terhelő járulékokat bemutató - beszámoló és rövid szöveges jelentés. Az elszámolás során igazolt új támogatási igény vagy többlettámogatásra való jogosultság felmerülése esetén a bevett egyház részére a támogatás biztosítása érdekében új igény esetén támogatói okirat kiadására, többletigény esetén a korábbiakban kiadott támogatói okirat módosítására kerül sor.

(3) Az elszámolás utólagos - adott esetben helyszíni ellenőrzés útján történő - ellenőrzése céljából az egyházi foglalkoztató jogosult személyenkénti bontásban elkülönített nyilvántartást vezetni.

10. § (1) *  A foglalkoztatott a 2019. évi kompenzációjának megállapításához a saját munkáltatója részére nyilatkozik a családi kedvezményre való jogosultságáról, az annak igénylése során figyelembe vehető kedvezményezett eltartottak, valamint az eltartottak számáról, adóazonosító jeléről, saját és házas- vagy élettársa illetményéről, jogviszonya keletkezésének időpontjáról. A nyilatkozat mintáját és kitöltési útmutatóját az államháztartásért felelős miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján - e rendelet hatálybalépésével egyidejűleg - közzéteszi.

(2) A nyilatkozó a nyilatkozatot 2019. március 15-éig nyújtja be a munkáltatónak két példányban. Ha a jogviszony év közben keletkezett, a jogviszony keletkezésével egyidejűleg köteles a nyilatkozó benyújtani a nyilatkozatot. A munkáltató az egyik példányon igazolja az átvételt, a másik példányt intézkedésre megküldi az illetékes illetményszámfejtő helynek.

(3) A 3. § (15) bekezdésében meghatározott esetben a nyilatkozó nyilatkozatát az őt teljes munkaidős jogviszonyban foglalkoztató munkáltatónak köteles a (2) bekezdés szerinti határidőig leadni. Teljes munkaidős jogviszony hiányában a nyilatkozó nyilatkozatát a (2) bekezdésben meghatározott határidőig annak a munkáltatónak köteles leadni, akinél jogviszonya a legkorábban keletkezett, illetve azonos időpontban keletkezett jogviszonyok esetén a választása szerinti munkáltatónak köteles leadni.

(4) A munkáltatói igazolást tartalmazó nyilatkozatot a nyilatkozó köteles öt évig megőrizni.

(5) A tárgyhó 15-éig benyújtott nyilatkozat alapján a nyilatkozó kompenzációra a tárgyhóban jogosulttá válik, és annak összege a tárgyhóra esedékes illetménye számfejtésével egyidejűleg kifizetésre kerül. A tárgyhó 15-e után benyújtott nyilatkozat alapján a nyilatkozó a kompenzációra kizárólag a nyilatkozat leadását követő hónaptól válik jogosulttá, és az a tárgyhónapot követő hónapra esedékes illetmény számfejtésével egyidejűleg kerül kifizetésre. A március 15-éig benyújtott nyilatkozatok esetén a január és február hónapok után járó kompenzáció is kifizetésre kerül.

11. § (1) Ha a leadott nyilatkozatban feltüntetett, a kompenzáció megállapításánál irányadó adatok év közben módosulnak, a nyilatkozó az erről való tudomásszerzést követően haladéktalanul köteles újabb nyilatkozat kitöltésével bejelenteni a változást a munkáltatónak.

(2) A munkáltató a nyilatkozat II. részében foglaltak módosítását változásbejelentéssel teheti meg, a nyilatkozat III. részében a változás bekövetkezésének dátumaként 2019. január 1-jét jelölve meg.

(3) A bejelentett változás alapján a változás bekövetkezése dátumának alapulvételével kerül megállapításra és érvényesítésre a kompenzáció összege.

(4) Ha olyan változás bejelentésére került sor, amely alapján a foglalkoztatott nem, vagy csökkentett összegű kompenzációra jogosult, a kompenzáció összegére vonatkozó jogosultsága megszűnik vagy csökken. A változás bejelentése előtt a korábbi nyilatkozat alapján a változás bekövetkezésének dátumát követően kifizetett kompenzáció összege visszavonásra kerül.

(5) Ha a nyilatkozó a kompenzáció megállapítása érdekében tett nyilatkozat kitöltésével valótlan adatot közölt, a kompenzáció már teljesített összege visszavonásra, és a kompenzáció további folyósítása felfüggesztésre kerül.

(6) Ha a kompenzáció nem e rendeletben foglaltaknak megfelelő megállapítása és kifizetése nem az (5) bekezdésben foglaltak alapján valósult meg, vagy az illetményeltérítés összege visszamenőleg kerül megállapításra, a már kifizetett kompenzáció összege a következő hónap(ok) kompenzációjának összegéből levonásra kerül.

12. § Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

13. § E rendeletet első alkalommal a 2019. év január hónapra járó illetmény számfejtésekor kell alkalmazni.

14. § Amennyiben a 9. § (2) bekezdése alapján benyújtott elszámolás alapján igazolt többlettámogatásra vonatkozó jogosultság merül fel, a többlettámogatást a támogatói okirat módosításával kell biztosítani.

15. § Ez a rendelet 2020. június 30-án hatályát veszti.

1. melléklet a 275/2018. (XII. 21.) Korm. rendelethez

A 3. § (2) bekezdése szerinti kompenzáció összege

A B C D E F G H I J

1.
Illetmény
(Ft/hó)
Kompen-
záció
(Ft/hó)
Illetmény
(Ft/hó)
Kompen-
záció
(Ft/hó)
Illetmény
(Ft/hó)
Kompen-
záció
(Ft/hó)
Illetmény
(Ft/hó)
Kompen-
záció
(Ft/hó)
Illetmény
(Ft/hó)
Kompen-
záció
(Ft/hó)
2. -500 100 29 501-30 000 8 000 59 001-59 500 15 900 130 001-131 500 14 900 214 001-214 500 8 500
3. 501-1 000 300 30 001-30 500 8 100 59 501-60 000 16 000 131 501-133 000 14 800 214 501-215 000 8 400
4. 1 001-1 500 400 30 501-31 000 8 300 60 001-60 500 16 200 133 001-134 500 14 700 215 001-215 500 8 200
5. 1 501-2 000 500 31 001-31 500 8 400 60 501-61 000 16 300 134 501-136 500 14 600 215 501-216 000 8 100
6. 2 001-2 500 700 31 501-32 000 8 500 61 001-61 500 16 400 1365 01-138 000 14 500 216 001-216 500 8 000
7. 2 501-3 000 800 32 001-32 500 8 700 61 501-62 000 16 600 138 001-139500 14 400 216 501-217 000 7 800
8. 3 001-3 500 900 32 501-33 000 8 800 62 001-62 500 16 700 139 501-141 000 14 300 217 001-217 500 7 700
9. 3 501-4 000 1 100 33 001-33 500 9 000 62 501-63 000 16 800 141 001-142 500 14 200 217 501-218 000 7 500
10. 4 001-4 500 1 200 33 501-34 000 9 100 63 001-63 500 17 000 142 501-144 500 14 100 218 001-218 500 7 400
11. 4 501-5 000 1 300 34 001-34 500 9 200 63 501-64 000 17 100 144 501-146 000 14 000 218 501-219 000 7 200
12. 5 001-5 500 1 500 34 501-35 000 9 400 64 001-64 500 17 200 146 001-147 500 13 900 219 001-219 500 7 100
13. 5 501-6 000 1 600 35 001-35 500 9 500 64 501-65 000 17 400 147 501-149 000 13 800 219 501-220 000 6 900
14. 6 001-6 500 1 700 35 501-36 000 9 600 65 001-65 500 17 500 149 001-150 500 13 700 220 001-220 500 6 800
15. 6 501-7 000 1 900 36 001-36 500 9 800 65 501-66 000 17 600 150 501-152 500 13 600 220 501-221 000 6 600
16. 7 001-7 500 2 000 36 501-37 000 9 900 66 001-66 500 17 800 152 501-154 000 13 500 221 001-221 500 6 500
17. 7 501-8 000 2 100 37 001-37 500 10 000 66 501-67 000 17 900 154001-155 500 13 400 221 501-222 000 6 300
18. 8 001-8 500 2 300 37 501-38 000 10 200 67 001-67500 18 000 155 501-157 000 13 300 222 001-222 500 6 200
19. 8 501-9 000 2 400 38 001-38 500 10 300 67 501-68 000 18 200 157 001-159 000 13 200 222 501-223 000 6 000
20. 9 001-9 500 2 500 38 501-39 000 10 400 68 001-68 500 18 300 159 001-160 500 13 100 223 001-223 500 5 900
21. 9 501-10 000 2 700 39 001-39 500 10 600 68 501-69 000 18 400 160 501-162 000 13 000 223 501-224 000 5 700
22. 10 001-10 500 2 800 39 501-40 000 10 700 69 001-69 500 18 600 162 001-163 500 12 900 224 001-224 500 5 600
23. 10 501-11 000 2 900 40 001-40 500 10 800 69 501-70 500 18 700 163 501-165 000 12 800 224 501-225 000 5 400
24. 11 001-11 500 3 100 40 501-41 000 11 000 70 501-72 500 18 600 165 001-167 000 12 700 225 001-225 500 5 300
25. 11 501-12 000 3 200 41 001-41 500 11 100 72 501-74 000 18 500 167 001-168 500 12 600 225 501-226 000 5 100
26. 12 001-12 500 3 300 41 501-42 000 11 200 74 001-75 500 18 400 168 501-170 000 12 500 226 001-226 500 5 000
27. 12 501-13 000 3 500 42 001-42 500 11 400 75 501-77 000 18 300 170 001-171 500 12 400 226 501-227 000 4 900
28. 13 001-13 500 3 600 42 501-43 000 11 500 77 001-78 500 18 200 171 501-173 000 12 300 227 001-227 500 4 700
29. 13 501-14 000 3 700 43 001-43 500 11 600 78 501-80 500 18 100 173 001-175 000 12 200 227 501-228 000 4 600
30. 14 001-14 500 3 900 43 501-44 000 11 800 80 501-82 000 18 000 175 001-176 500 12 100 228 001-228 500 4 400
31. 14 501-15 000 4 000 44 001-44 500 11 900 82 001-83 500 17 900 176 501-178 000 12 000 228 501-229 000 4 300
32. 15 001-15 500 4 100 44 501-45 000 12 000 83 501-85 000 17 800 178 001-179 500 11 900 229 001-229 500 4 100
33. 15 501-16 000 4 300 45 001-45 500 12 200 85 001-86 500 17 700 179 501-181 000 11 800 229 501-230 000 4 000
34. 16 001-16 500 4 400 45 501-46 000 12 300 86 501-88 500 17 600 181 001-183 000 11 700 230 001-230 500 3 800
35. 16 501-17 000 4 500 46 001-46 500 12 400 88 501-90 000 17 500 183 001-184 500 11 600 230 501-231 000 3 700
36. 17 001-17 500 4 700 46 501-47 000 12 600 90 001-91 500 17 400 184 501-186 000 11 500 231 001-231 500 3 500
37. 17 501-18 000 4 800 47 001-47 500 12 700 91 501-93 000 17 300 186 001-187 500 11 400 231 501-232 000 3 400
38. 18 001-18 500 4 900 47 501-48 000 12 800 93 001-94 500 17 200 187 501-189 000 11 300 232 001-232 500 3 200
39. 18 501-19 000 5 100 48 001-48 500 13 000 94 501-96 500 17 100 189 001-191 000 11 200 232 501-233 000 3 100
40. 19 001-19 500 5 200 48 501-49 000 13 100 96 501-98 000 17 000 191 001-192 500 11 100 233 001-233 500 2 900
41. 19 501-20 000 5 300 49 001-49 500 13 200 98 001-99 500 16 900 192 501-194 000 11 000 233 501-234 000 2 800
42. 20 001-20 500 5 500 49 501-50 000 13 400 99 501-101 000 16 800 194 001-195 500 10 900 234 001-234 500 2 600
43. 20 501-21 000 5 600 50 001-50 500 13 500 101 001-102 500 16 700 195 501-197 000 10 800 234 501-235 000 2 500
44. 21 001-21 500 5 700 50 501-51 000 13 600 102 501-104 500 16 600 197 001-199 000 10 700 235 001-235 500 2 300
45. 21 501-22 000 5 900 51 001-51 500 13 800 104 501-106 000 16 500 199 001-200 500 10 600 235 501-236 000 2 200
46. 22 001-22 500 6 000 51 501-52 000 13 900 106 001-107 500 16 400 200 501-202 000 10 500 236 001-236 500 2 000
47. 22 501-23 000 6 100 52 001-52 500 14 000 107 501-109 000 16 300 202 001-203 500 10 400 236 501-237 000 1 900
48. 23 001-23 500 6 300 52 501-53 000 14 200 109 001-110 500 16 200 203 501-205 000 10 300 237 001-237 500 1 800
49. 23 501-24 000 6 400 53 001-53 500 14 300 110 501-112 500 16 100 205 001-207 000 10 200 237 501-238 000 1 600
50. 24 001-24 500 6 500 53 501-54 000 14 400 112 501-114 000 16 000 207 001-208 500 10 100 238 001-238 500 1 500
51. 24 501-25 000 6 700 54 001-54 500 14 600 114 001-115 500 15 900 208 501-209 500 10 000 238 501-239 000 1 300
52. 25 001-25 500 6 800 54 501-55 000 14 700 115 501-117 000 15 800 209 501-210 000 9 900 239 001-239 500 1 200
53. 25 501-26 000 6 900 55 001-55 500 14 800 117 001-118 500 15 700 210 001-210 500 9 700 239 501-240 000 1 000
54. 26 001-26 500 7 100 55 501-56 000 15 000 118 501-120 500 15 600 210 501-211 000 9 600 240 001-240 500 900
55. 26 501-27 000 7 200 56 001-56 500 15 100 120 501-122 000 15 500 211 001-211 500 9 400 240 501-241 000 700
56. 27 001-27 500 7 300 56 501-57 000 15 200 122 001-123 500 15 400 211 501-212 000 9 300 241 001-241 500 600
57. 27 501-28 000 7 500 57 001-57 500 15 400 123 501-125 000 15 300 212 001-212 500 9 100 241 501-242 000 400
58. 28 001-28 500 7 600 57 501-58 000 15 500 125 001-126 500 15 200 212 501-213 000 9 000 242 001-242 500 300
59. 28 501-29 000 7 700 58 001-58 500 15 600 126 501-128 500 15 100 213 001-213 500 8 800 242 501-243 000 100
60. 29 001-29 500 7 900 58 501-59 000 15 800 128 501-130 000 15 000 213 501-214 000 8 700

2. melléklet a 275/2018. (XII. 21.) Korm. rendelethez

A 3. § (3) bekezdése, (6) bekezdés a) pontja, valamint (7) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti kompenzáció összege

A B C D E F G H I J

1.
Illetmény
(Ft/hó)
Kompen-
záció
(Ft/hó)
Illetmény
(Ft/hó)
Kompen-
záció
(Ft/hó)
Illetmény
(Ft/hó)
Kompen-
záció
(Ft/hó)
Illetmény
(Ft/hó)
Kompen-
záció
(Ft/hó)
Illetmény
(Ft/hó)
Kompen-
záció
(Ft/hó)
2. -500 100 25 001-25 500 6 600 50 001-50 500 13 100 119 001-121 000 12 400 190 001-190 500 6 600
3. 501-1 000 300 25 501-26 000 6 700 50 501-51 000 13 200 121 001-123 000 12 300 190 501-191 000 6 400
4. 1 001-1 500 400 26 001-26 500 6 900 51 001-51 500 13 400 123 001-125 000 12 200 191 001-191 500 6 300
5. 1 501-2 000 500 26 501-27 000 7 000 51 501-52 000 13 500 125 001-127 000 12 100 191 501-192 000 6 200
6. 2 001-2 500 600 27 001-27 500 7 100 52 001-52 500 13 600 127 001-129 000 12 000 192 001-192 500 6 000
7. 2 501-3 000 800 27 501-28 000 7 300 52 501-53 000 13 800 129 001-131 000 11 900 192 501-193 000 5 900
8. 3 001-3 500 900 28 001-28 500 7 400 53 001-53 500 13 900 131 001-133 000 11 800 193 001-193 500 5 700
9. 3 501-4 000 1 000 28 501-29 000 7 500 53 501-54 000 14 000 133 001-135 000 11 700 193 501-194 000 5 600
10. 4 001-4 500 1 200 29 001-29 500 7 700 54 001-54 500 14 100 135 001-136 500 11 600 194 001-194 500 5 500
11. 4 501- 5000 1 300 29 501-30 000 7 800 54 501-55 000 14 300 136 501-138 500 11 500 194 501-195 000 5 300
12. 5 001-5 500 1 400 30 001-30 500 7 900 55 001-55 500 14 400 138 501-140 500 11 400 195 001-195 500 5 200
13. 5 501-6 000 1 600 30 501-31 000 8 000 55 501-56 000 14 500 140 501-142 500 11 300 195 501-196 000 5 000
14. 6 001-6 500 1 700 31 001-31 500 8 200 56 001-56 500 14 700 142 501-144 500 11 200 196 001-196 500 4 900
15. 6 501-7 000 1 800 31 501-32 000 8 300 56 501-57 000 14 800 144 501-146 500 11 100 196 501-197 000 4 700
16. 7 001-7 500 1 900 32 001-32 500 8 400 57 001-57 500 14 900 146 501-148 500 11 000 197 001-197 500 4 600
17. 7 501-8 000 2 100 32 501-33 000 8 600 57 501-58 000 15 100 148 501-150 500 10 900 197 501-198 000 4 500
18. 8 001-8 500 2 200 33 001-33 500 8 700 58 001-58 500 15 200 150 501-152 500 10 800 198 001-198 500 4 300
19. 8 501-9 000 2 300 33 501-34 000 8 800 58 501-59 000 15 300 152 501-154 500 10 700 198 501-199 000 4 200
20. 9 001-9 500 2 500 34 001-34 500 9 000 59 001-59 500 15 400 154 501-156 500 10 600 199 001-199 500 4 000
21. 9 501-10 000 2 600 34 501-35 000 9 100 59 501-60 000 15 500 156 501-158 500 10 500 199 501-200 000 3 900
22. 10 001-10 500 2 700 35 001-35 500 9 200 60 001-62 000 15 400 158 501-160 500 10 400 200 001-200 500 3 800
23. 10 501-11 000 2 900 35 501-36 000 9 300 62 001-63 500 15 300 160 501-162 500 10 300 200 501-201 000 3 600
24. 11 001-11 500 3 000 36 001-36 500 9 500 63 501-65 500 15 200 162 501-164 500 10 200 201 001-201 500 3 500
25. 11 501-12 000 3 100 36 501-37 000 9 600 65 501-67 500 15 100 164 501-166 500 10 100 201 501-202 000 3 300
26. 12 001-12 500 3 200 37 001-37 500 9 700 67 501-69 500 15 000 166 501-168 500 10 000 202 001-202 500 3 200
27. 12 501-13 000 3 400 37 501-38 000 9 900 69 501-71 500 14 900 168 501-170 500 9 900 202 501-203 000 3 000
28. 13 001-13 500 3 500 38 001-38 500 10 000 71 501-73 500 14 800 170 501-172 500 9 800 203 001-203 500 2 900
29. 13 501-14 000 3 600 38 501-39 000 10 100 73 501-75 500 14 700 172 501-174 000 9 700 203 501-204 000 2 800
30. 14 001-14 500 3 800 39 001-39 500 10 300 75 501-77 500 14 600 174 001-176 000 9 600 204 001-204 500 2 600
31. 14 501-15 000 3 900 39 501-40 000 10 400 77 501-79 500 14 500 176 001-178 000 9 500 204 501-205 000 2 500
32. 15 001-15 500 4 000 40 001-40 500 10 500 79 501-81 500 14 400 178 001-180 000 9 400 205 001-205 500 2 300
33. 15 501-16 000 4 200 40 501-41 000 10 600 81 501-83 500 14 300 180 001-181 000 9 300 205 501-206 000 2 200
34. 16 001-16 500 4 300 41 001-41 500 10 800 83 501-85 500 14 200 181 001-181 500 9 100 206 001-206 500 2 100
35. 16 501-17 000 4 400 41 501-42 000 10 900 85 501-87 500 14 100 181 501-182 000 9 000 206 501-207 000 1 900
36. 17 001-17 500 4 500 42 001-42 500 11 000 87 501-89 500 14 000 182 001-182 500 8 900 207 001-207 500 1 800
37. 17 501-18 000 4 700 42 501-43 000 11 200 89 501-91 500 13 900 182 501-183 000 8 700 207 501-208 000 1 600
38. 18 001-18 500 4 800 43 001-43 500 11 300 91 501-93 500 13 800 183 001-183 500 8 600 208 001-208 500 1 500
39. 18 501-19 000 4 900 43 501-44 000 11 400 93 501-95 500 13 700 183 501-184 000 8 400 208 501-209 000 1 300
40. 19 001-19 500 5 100 44 001-44 500 11 500 95 501-97 500 13 600 184 001-184 500 8 300 209 001-209 500 1 200
41. 19 501-20 000 5 200 44 501-45 000 11 700 97 501-99 500 13 500 184 501-185 000 8 100 209 501-210 000 1 100
42. 20 001-20 500 5 300 45 001-45 500 11 800 99 501-101 000 13 400 185 001-185 500 8 000 210 001-210 500 900
43. 20 501-21 000 5 500 45 501-46 000 11 900 101 001-103 000 13 300 185 501-186 000 7 900 210 501-211 000 800
44. 21 001-21 500 5 600 46 001-46 500 12 100 103 001-105 000 13 200 186 001-186 500 7 700 211 001-211 500 600
45. 21 501-22 000 5 700 46 501-47 000 12 200 105 001-107 000 13 100 186 501-187 000 7 600 211 501-212 000 500
46. 22 001-22 500 5 800 47 001-47 500 12 300 107 001-109 000 13 000 187 001-187 500 7 400 212 001-212 500 400
47. 22 501-23 000 6 000 47 501-48 000 12 500 109 001-111 000 12 900 187 501-188 000 7 300 212 501-213 000 200
48. 23 001-23 500 6 100 48 001-48 500 12 600 111 001-113 000 12 800 188 001-188 500 7 200 213 001-213 500 100
49. 23 501-24 000 6 200 48 501-49 000 12 700 113 001-115 000 12 700 188 501-189 000 7 000
50. 24 001-24 500 6 400 49 001-49 500 12 800 115 001-117 000 12 600 189 001-189 500 6 900
51. 24 501-25 000 6 500 49 501-50 000 13 000 117 001-119 000 12 500 189 501-190 000 6 700

3. melléklet a 275/2018. (XII. 21.) Korm. rendelethez

A 3. § (4) bekezdése, (6) bekezdés b) pontja, valamint (7) bekezdés b) pontja szerinti kompenzáció összege

A B C D E F G H I J

1.
Illetmény
(Ft/hó)
Kompen-
záció
(Ft/hó)
Illetmény
(Ft/hó)
Kompen-
záció
(Ft/hó)
Illetmény
(Ft/hó)
Kompen-
záció
(Ft/hó)
Illetmény
(Ft/hó)
Kompen-
záció
(Ft/hó)
Illetmény
(Ft/hó)
Kompen-
záció
(Ft/hó)
2. 1-4 000 0 78 001-78 500 5 100 98 501-99 000 10 400 148 501-150 500 10 900 193 001-193 500 5 700
3. 4 001-12 000 100 78 501-79 000 5 200 99 001-99 500 10 600 150 501-152 500 10 800 193 501-194 000 5 600
4. 12 001-20 000 200 79 001-79 500 5 400 99 501-100 000 10 700 152 501-154 500 10 700 194 001-194 500 5 500
5. 20 001-28 500 300 79 501-80 000 5 500 100 001-100 500 10 800 154 501-156 500 10 600 194 501-195 000 5 300
6. 28 501-36 500 400 80 001-80 500 5 600 100 501-101 000 10 900 156 501-158 500 10 500 195 001-195 500 5 200
7. 36 501-44 500 500 80 501-81 000 5 800 101 001-101 500 11 100 158 501-160 500 10 400 195 501-196 000 5 000
8. 44 501-52 500 600 81 001-81 500 5 900 101 501-102 000 11 200 160 501-162 500 10 300 196 001-196 500 4 900
9. 52 501-61 000 700 81 501-82 000 6 000 102 001-102 500 11 300 162 501-164 500 10 200 196 501-197 000 4 700
10. 61 001-62 000 800 82 001-82 500 6 100 102 501-103 000 11 500 164 501-166 500 10 100 197 001-197 500 4 600
11. 62 001-62 500 1 000 82 501-83 000 6 300 103 001-103 500 11 600 166 501-168 500 10 000 197 501-198 000 4 500
12. 62 501-63 000 1 100 83 001-83 500 6 400 103 501-104 000 11 700 168 501-170 500 9 900 198 001-198 500 4 300
13. 63 001-63 500 1 200 83 501-84 000 6 500 104 001-104 500 11 900 170 501-172 500 9 800 198 501-199 000 4 200
14. 63 501-64 000 1 300 84 001-84 500 6 700 104 501-105 000 12 000 172 501-174 000 9 700 199 001-199 500 4 000
15. 64 001-64 500 1 500 84 501-85 000 6 800 105 001-105 500 12 100 174 001-176 000 9 600 199 501-200 000 3 900
16. 64 501-65 000 1 600 85 001-85 500 6 900 105 501-106 000 12 200 176 001-178 000 9 500 200 001-200 500 3 800
17. 65 001-65 500 1 700 85 501-86 000 7 100 106 001-106 500 12 400 178 001-180 000 9 400 200 501-201 000 3 600
18. 65 501-66 000 1 900 86 001-86 500 7 200 106 501-107 000 12 500 180 001-181 000 9 300 201 001-201 500 3 500
19. 66 001-66 500 2 000 86 501-87 000 7 300 107 001-107 500 12 600 181 001-181 500 9 100 201 501-202 000 3 300
20. 66 501-67 000 2 100 87 001-87 500 7 400 107 501-108 000 12 800 181 501-182 000 9 000 202 001-202 500 3 200
21. 67 001-67 500 2 300 87 501-88 000 7 600 108 001-108 500 12 900 182 001-182 500 8 900 202 501-203 000 3 000
22. 67 501-68 000 2 400 88 001-88 500 7 700 108 501-109 000 13 000 182 501-183 000 8 700 203 001-203 500 2 900
23. 68 001-68 500 2 500 88 501-89 000 7 800 109 001-111 000 12 900 183 001-183 500 8 600 203 501-204 000 2 800
24. 68 501-69 000 2 600 89 001-89 500 8 000 111 001-113 000 12 800 183 501-184 000 8 400 204 001-204 500 2 600
25. 69 001-69 500 2 800 89 501-90 000 8 100 113 001-115 000 12 700 184 001-184 500 8 300 204 501-205 000 2 500
26. 69 501-70 000 2 900 90 001-90 500 8 200 115 001-117 000 12 600 184 501-185 000 8 100 205 001-205 500 2 300
27. 70 001-70 500 3 000 90 501-91 000 8 400 117 001-119 000 12 500 185 001-185 500 8 000 205 501-206 000 2 200
28. 70 501-71 000 3 200 91 001-91 500 8 500 119 001-121 000 12 400 185 501-186 000 7 900 206 001-206 500 2 100
29. 71 001-71 500 3 300 91 501-92 000 8 600 121 001-123 000 12 300 186 001-186 500 7 700 206 501-207 000 1 900
30. 71 501-72 000 3 400 92 001-92 500 8 700 123 001-125 000 12 200 186 501-187 000 7 600 207 001-207 500 1 800
31. 72 001-72 500 3 500 92 501-93 000 8 900 125 001-127 000 12 100 187 001-187 500 7 400 207 501-208 000 1 600
32. 72 501-73 000 3 700 93 001-93 500 9 000 127 001-129 000 12 000 187 501-188 000 7 300 208 001-208 500 1 500
33. 73 001-73 500 3 800 93 501-94 000 9 100 129 001-131 000 11 900 188 001-188 500 7 200 208 501-209 000 1 300
34. 73 501-74 000 3 900 94 001-94 500 9 300 131 001-133 000 11 800 188 501-189 000 7 000 209 001-209 500 1 200
35. 74 001-74 500 4 100 94 501-95 000 9 400 133 001-135 000 11 700 189 001-189 500 6 900 209 501-210 000 1 100
36. 74 501-75 000 4 200 95 001-95 500 9 500 135 001-136 500 11 600 189 501-190 000 6 700 210 001-210 500 900
37. 75 001-75 500 4 300 95 501-96 000 9 600 136 501-138 500 11 500 190 001-190 500 6 600 210 501-211 000 800
38. 75 501-76 000 4 500 96 001-96 500 9 800 138 501-140 500 11 400 190 501-191 000 6 400 211 001-211 500 600
39. 76 001-76 500 4 600 96 501-97 000 9 900 140 501-142 500 11 300 191 001-191 500 6 300 211 501-212 000 500
40. 76 501-77 000 4 700 97 001-97 500 10 000 142 501-144 500 11 200 191 501-192 000 6 200 212 001-212 500 400
41. 77 001-77 500 4 800 97 501-98 000 10 200 144 501-146 500 11 100 192 001-192 500 6 000 212 501-213 000 200
42. 77 501-78 000 5 000 98 001-98 500 10 300 146 501-148 500 11 000 192 501-193 000 5 900 213 001-213 500 100

4. melléklet a 275/2018. (XII. 21.) Korm. rendelethez

A 3. § (5) bekezdése, valamint (7) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti kompenzáció összege

A B C D E F G H I J

1.
Illetmény
(Ft/hó)
Kompen-
záció
(Ft/hó)
Illetmény
(Ft/hó)
Kompen-
záció
(Ft/hó)
Illetmény
(Ft/hó)
Kompen-
záció
(Ft/hó)
Illetmény
(Ft/hó)
Kompen-
záció
(Ft/hó)
Illetmény
(Ft/hó)
Kompen-
záció
(Ft/hó)
2. 1-4000 0 132 001-132 500 3 900 148 501-149 000 8 100 182 001-182 500 8 900 198 501-199 000 4 200
3. 4 001-12 000 100 132 501-133 000 4 000 149 001-149 500 8 300 182 501-183 000 8 700 199 001-199 500 4 000
4. 12 001-20 000 200 133 001-133 500 4 100 149 501-150 000 8 400 183 001-183 500 8 600 199 501-200 000 3 900
5. 20 001-28 500 300 133 501-134 000 4 200 150 001-150 500 8 500 183 501-184 000 8 400 200 001-200 500 3 800
6. 28 501-36 500 400 134 001-134 500 4 400 150 501-151 000 8 700 184 001-184 500 8 300 200 501-201 000 3 600
7. 36 501-44 500 500 134 501-135 000 4 500 151 001-151 500 8 800 184 501-185 000 8 100 201 001-201 500 3 500
8. 44 501-52 500 600 135 001-135 500 4 600 151 501-152 000 8 900 185 001-185 500 8 000 201 501-202 000 3 300
9. 52 501-61 000 700 135 501-136 000 4 800 152 001-152 500 9 000 185 501-186 000 7 900 202 001-202 500 3 200
10. 61 001-69 000 800 136 001-136 500 4 900 152 501-153 000 9 200 186 001-186 500 7 700 202 501-203 000 3 000
11. 69 001-77 000 900 136 501-137 000 5 000 153 001-153 500 9 300 186 501-187 000 7 600 203 001-203 500 2 900
12. 77 001-85 500 1 000 137 001-137 500 5 200 153 501-154 000 9 400 187 001-187 500 7 400 203 501-204 000 2 800
13. 85 501-93 500 1 100 137 501-138 000 5 300 154 001-154 500 9 600 187 501-188 000 7 300 204 001-204 500 2 600
14. 93 501-101 500 1 200 138 001-138 500 5 400 154 501-155 000 9 700 188 001-188 500 7 200 204 501-205 000 2 500
15. 101 501-110 000 1 300 138 501-139 000 5 500 155 001-155 500 9 800 188 501-189 000 7 000 205 001-205 500 2 300
16. 110 001-118 000 1 400 139 001-139 500 5 700 155 501-156 000 10 000 189 001-189 500 6 900 205 501-206 000 2 200
17. 118 001-123 500 1 500 139 501-140 000 5 800 156 001-156 500 10 100 189 501-190 000 6 700 206 001-206 500 2 100
18. 123 501-124 000 1 600 140 001-140 500 5 900 156 501-157 000 10 200 190 001-190 500 6 600 206 501-207 000 1 900
19. 124 001-124 500 1 800 140 501-141 000 6 100 157 001-157 500 10 300 190 501-191 000 6 400 207 001-207 500 1 800
20. 124 501-125 000 1 900 141 001-141 500 6 200 157 501-158 500 10 500 191 001-191 500 6 300 207 501-208 000 1 600
21. 125 001-125 500 2 000 141 501-142 000 6 300 158 501-160 500 10 400 191 501-192 000 6 200 208 001-208 500 1 500
22. 125 501-126 000 2 200 142 001-142 500 6 500 160 501-162 500 10 300 192 001-192 500 6 000 208 501-209 000 1 300
23. 126 001-126 500 2 300 142 501-143 000 6 600 162 501-164 500 10 200 192 501-193 000 5 900 209 001-209 500 1 200
24. 126 501-127 000 2 400 143 001-143 500 6 700 164 501-166 500 10 100 193 001-193 500 5 700 209 501-210 000 1 100
25. 127 001-127 500 2 600 143 501-144 000 6 800 166 501-168 500 10 000 193 501-194 000 5 600 210 001-210 500 900
26. 127 501-128 000 2 700 144 001-144 500 7 000 168 501-170 500 9 900 194 001-194 500 5 500 210 501-211 000 800
27. 128 001-128 500 2 800 144 501-145 000 7 100 170 501-172 500 9 800 194 501-195 000 5 300 211 001-211 500 600
28. 128 501-129 000 2 900 145 001-145 500 7 200 172 501-174 000 9 700 195 001-195 500 5 200 211 501-212 000 500
29. 129 001-129 500 3 100 145 501-146 000 7 400 174 001-176 000 9 600 195 501-196 000 5 000 212 001-212 500 400
30. 129 501-130 000 3 200 146 001-146 500 7 500 176 001-178 000 9 500 196 001-196 500 4 900 212 501-213 000 200
31. 130 001-130 500 3 300 146 501-147 000 7 600 178 001-180 000 9 400 196 501-197 000 4 700 213 001-213 500 100
32. 130 501-131 000 3 500 147 001-147 500 7 700 180 001-181 000 9 300 197 001-197 500 4 600
33. 131 001-131 500 3 600 147 501-148 000 7 900 181 001-181 500 9 100 197 501-198 000 4 500
34. 131 501-132 000 3 700 148 001-148 500 8 000 181 501-182 000 9 000 198 001-198 500 4 300

  Vissza az oldal tetejére