A jogszabály mai napon ( 2023.06.09. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

276/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet

a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények által nyújtott várható nyugdíjszolgáltatás előrejelzésére vonatkozó szabályokról

A Kormány a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény 86/B. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény 1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményekre terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában vonatkozó fix kamatozású kockázatmentes hozamgörbe: az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság által meghatározott és közzétett, a legjobb becslés számításához használt hozamgörbe.

3. § Amennyiben a nyugdíjprognózis gazdasági feltételezéseken alapul, a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény a tagok, a leendő tagok, a kedvezményezettek és az ellátottak részére nyújtott tájékoztatásban közölt nyugdíjprognózis kiszámításakor - e feltételezések megállapítása során - a 4-7. § figyelembevételével jár el.

4. § (1) A nyugdíjprognózisokhoz használt gazdasági feltételezéseket legjobb becslés szerinti és kedvezőtlen forgatókönyv szerint kell elkészíteni. A prognózis elkészítésekor figyelembe kell venni a nyugdíjkonstrukció sajátosságait is.

(2) A legjobb becslés és kedvezőtlen forgatókönyv alapján számított nyugdíjprognózis értékét aktuális és hiteles információkra, valamint valós feltevésekre támaszkodva, megfelelő, alkalmas és releváns aktuáriusi és statisztikai módszerekkel kell kiszámítani, és azt az infláció vagy a GDP deflátor előrejelzésének felhasználásával jelenértéken kell megadni. A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény a legjobb becslés értékét a biztosítók és a viszontbiztosítók szavatolótőkéjéről és biztosítástechnikai tartalékairól szóló 43/2015. (III. 12.) Korm. rendelet 5. §-ában foglaltak szerint határozza meg.

(3) A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény a tagok, a leendő tagok, a kedvezményezettek és az ellátottak részére nyújtott tájékoztatásban felhívja a figyelmet arra, hogy a legjobb becslés a rendelkezésre álló adatok, feltételezések alapján a megfelelő, alkalmas és releváns aktuáriusi és statisztikai módszerek szerint megadható legpontosabb becslést jelenti, amelytől azonban a nyugdíjba vonuláskor ténylegesen folyósított ellátás eltérhet.

(4) A kedvezőtlen forgatókönyv szerint elkészített nyugdíjprognózist a felmerülő kockázatok a tagok számára hátrányos hatásának figyelembevételével készíti el a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény.

5. § (1) Nominális befektetési hozam éves rátájának megállapításakor a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény a legjobb becslés alapján kiszámított nyugdíjprognózishoz a vonatkozó fix kamatozású kockázatmentes hozamgörbét használja.

(2) A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény a kedvezőtlen becslés alapján kiszámított nyugdíjprognózishoz a vonatkozó fix kamatozású kockázatmentes hozamgörbét az azt reprezentáló eszköz-portfolió lejárat előtti értékesítéséből, az eszköz-portfolió és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatás esetlegesen eltérő pénzneméből származó, továbbá más befektetési kockázatok tagok számára hátrányos hatásának figyelembevételével használja fel.

6. § Az infláció közép vagy hosszabb távú előrejelzése esetén, indokolt esetben a Magyar Nemzeti Bank, az Eurostat, az Európai Központi Bank (a továbbiakban: EKB) előrejelzése vagy a GDP deflátor előrejelzése is figyelembe vehető.

7. § (1) A bérek jövőbeli alakulásának megállapításakor a legjobb becslés alapján kiszámított nyugdíjprognózishoz rövid és középtávon a nemzetgazdasági szintű előrejelzések szerinti nominális bérindexet kell használni.

(2) A bérek jövőbeli alakulásának közép vagy hosszabb távú előrejelzése esetén - indokolt esetben - a Magyar Nemzeti Bank, az Eurostat és az EKB előrejelzéséből vagy a GDP adatok jövedelmek szerinti felbontásából a munkavállalói jövedelmek nominális alakulása figyelembe vehető.

(3) A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény bérindexként az adott iparági vagy foglalkozási jellemzőket is figyelembe vevő előrejelzéseket használ, ha a nyugdíjkonstrukció tagsága iparághoz vagy foglalkozáshoz köthető.

8. § Ez a rendelet 2019. január 13-án lép hatályba.

9. § Ez a rendelet a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények tevékenységéről és felügyeletéről szóló, 2016. december 14-i (EU) 2016/2341 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.