A jogszabály mai napon ( 2022.09.24. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2019. évi I. törvény

a Magyarország Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között a katasztrófák esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló egyezmény kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között a katasztrófák esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés az Egyezményt e törvénnyel kihirdeti.

3. § Az Egyezmény hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:

„EGYEZMÉNY
MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS A MOLDOVAI KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTT A KATASZTRÓFÁK ESETÉN TÖRTÉNŐ EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL ÉS KÖLCSÖNÖS SEGÍTSÉGNYÚJTÁSRÓL

Magyarország Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek)

- attól az óhajtól vezérelve, hogy hozzájáruljanak a két állam között fennálló baráti kapcsolatok erősítéséhez és mélyítéséhez;

- meggyőződve arról, hogy a természeti és az ember által előidézett katasztrófák megelőzése, valamint a katasztrófák esetén történő kölcsönös segítségnyújtás céljából történő együttműködés mindkét Szerződő Fél érdekében áll

- felismerve, hogy a katasztrófák súlyos veszélyeket jelentenek a Szerződő Felek és a környező országok számára

az alábbiakban állapodnak meg:

1. cikk

Az Egyezmény célja

(1) A jelen Egyezmény értelmében a Szerződő Felek hatályos belső jogszabályaikkal összhangban együttműködnek a természeti és ember által előidézett katasztrófák megelőzésében, következményei enyhítésében és a katasztrófák esetén történő kölcsönös segítségnyújtásban.

(2) Az 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott Szerződő Felek közötti együttműködés az alábbiakra terjed ki:

a) katasztrófák megelőzése és kezelése érdekében történő kölcsönös segítségnyújtás, a segítséget kérő Szerződő Fél részére technikai felszerelések rendelkezésre bocsátása;

b) információcsere katasztrófát előidézhető veszélyforrásokról és azok következményeiről, különös tekintettel azokra az esetekre, amelyek hatással lehetnek a segítséget nyújtó Szerződő Fél államának területére;

c) a Szerződő Felek megkeresésére a katasztrófák okainak vizsgálata és következményeinek értékelése;

d) közös gyakorlatok szervezése és végrehajtása;

e) tapasztalatcsere a katasztrófák előrejelzése, megelőzése, értékelése terén, valamint a tudományos, technikai és gyakorlati tapasztalatok megosztása a Szerződő Felek lehetőségeihez mérten;

f) konferenciák, tanulmányutak, tudományos programok és szakmai tanfolyamok szervezése, együttműködés a Szerződő Felek illetékes hatóságaival és érdekelt intézményeivel.

2. cikk

Fogalom-meghatározások

A jelen Egyezmény alkalmazásában a fogalmak meghatározása a következő:

a) „Katasztrófa”: Egy meghatározott területen vagy létesítményben bekövetkező természeti erő vagy - a háború kivételével - emberi tevékenység következtében létrejött esemény, beleértve a súlyos baleseteket is, amely az emberek életét és/vagy egészségét, az anyagi javakat vagy a környezetet súlyosan veszélyezteti vagy károsítja, s amely következményeinek mérsékelése és felszámolása rendkívüli intézkedéseket igényel.

b) „Segítséget kérő Fél”: Azon Szerződő Fél, amely megkereséssel fordul a másik Szerződő Félhez segítségnyújtás érdekében.

c) „Segítséget nyújtó Fél”: Azon Szerződő Fél, amely eleget tesz a másik Szerződő Fél segítségnyújtás iránti megkeresésének.

d) „Segélycsapatok”: Szakértők vagy azok csoportjai, akiket a segítséget nyújtó Szerződő Fél segítségnyújtásra kijelölt, és megfelelő szakmai felkészültséggel és felszereléssel rendelkeznek, ideértve a kutató, mentő kutyákat is.

e) „Felszerelés”: A segítségnyújtáshoz szükséges és rendelkezésre bocsátott anyagok, műszaki és közlekedési eszközök, a segélycsapatok mentési felszerelése, valamint az azok működtetéséhez szükséges anyagok, illetve a segítségnyújtásban résztvevők személyes szükségletei kielégítését szolgáló anyagi javak.

f) „Segélyszállítmányok”: Mindazon elsődleges fontosságú anyagi javak, amelyek a katasztrófák következményeinek csökkentésére szolgálnak, és amelyeket a katasztrófa sújtotta népesség számára történő térítésmentes átadás céljából szállítanak.

g) „Segítségnyújtás”: A katasztrófák megelőzéséhez, következményeinek mérsékléséhez és felszámolásához, illetőleg a mentéshez nyújtott segítség, segélycsapatok, felszerelések, segélyszállítmányok küldése, szolgáltatások nyújtása, a szükséges információk átadása.

h) „Személyes adatok”: Bármely azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információk. A jelen Egyezmény alkalmazásában ezek a családi és utónév, születési idő, lakcím, foglalkozásra, szakképzettségre, munkahelyre és szükség esetén az egészségi állapotra vonatkozó adatok.

i) „Tranzitállam”: Bármelyik Szerződő Fél állama, amelynek területén a segélycsapatok, az egyes szakértők, valamint a felszerelések és a segítségnyújtáshoz használt tárgyak harmadik ország számára történő segítségnyújtás céljából áthaladnak.

3. cikk

Illetékes hatóságok

(1) A Szerződő Felek meghatározzák a jelen Egyezmény végrehajtására hatáskörrel rendelkező hatóságaikat. A jelen Egyezmény I. cikkében meghatározott együttműködési területeken a közvetlen kapcsolat tartására illetékes hatóságok:

- a magyar Szerződő Fél részéről: a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság;

- a moldovai Szerződő Fél részéről: a Belügyminisztérium Polgári Védelmi és Vészhelyzeti Szolgálat.

(2) A jelen cikk első bekezdésében megjelölt illetékes hatóságok a jelen Egyezmény rendelkezéseinek végrehajtása érdekében közvetlen kapcsolatba léphetnek egymással.

(3) E célból a Szerződő Felek az illetékes hatóságok, a kapcsolattartásra kijelölt szervezetek és személyek adataiban bekövetkezett változásáról kölcsönösen tájékoztatják egymást.

4. cikk

Az együttműködés szereplői

A Szerződő Felek a jelen Egyezmény céljainak megvalósítása érdekében segítik és ösztönzik a kölcsönös együttműködés minden formáját illetékes hatóságaik, kormányzati, önkormányzati és nem-kormányzati szervezeteik között.

5. cikk

A segítségnyújtás kérése

(1) A segítségnyújtás kizárólag a 3. cikkben megjelölt, a Szerződő Felek államainak hatályos nemzeti jogszabályai szerinti illetékes hatóságok írásbeli megkeresése alapján történik.

(2) A segítséget kérő Szerződő Fél a segítséget nyújtó Szerződő Felet tájékoztatja a vészhelyzet jellegéről és mértékéről, a bekövetkezett és várható következményekről, valamint a kért segítség jellegéről és formájáról.

(3) A segítséget nyújtó Szerződő Fél késedelem nélkül, de a segítségnyújtási kérelem kézhez vételétől számított legfeljebb 24 (huszonnégy) órán belül tájékoztatja a segítséget kérő Szerződő Felet válaszáról és segítségnyújtási lehetőségeiről.

6. cikk

A segítségnyújtás költségei

(1) A segítséget nyújtó Szerződő Fél viseli a katasztrófa-elhárítással összefüggő valamennyi költséget, ideértve a segélycsapatnak és felszerelésnek a segítséget kérő Szerződő Fél államának területére történő szállítása költségeit is, kivéve, ha a Szerződő Felek abban állapodnak meg, hogy a költségeket a Szerződő Felek illetékes hatóságai által aláírt bilaterális költségjelentés szerint közösen viselik.

(2) A jelen Cikk 1. bekezdése nem alkalmazandó, ha a segítségnyújtás költségeit részben vagy egészben a segítséget kérő Szerződő Fél, donor országok, nemzetközi szervezetek vagy nem kormányzati szervezetek viselik.

(3) A katasztrófa-elhárítási műveletek során a segítséget nyújtó Szerződő Fél saját költségére biztosítja segélycsapatai részére a logisztikai támogatást és a szükséges orvosi segítséget.

7. Cikk

A segítségséget kérő Szerződő Fél államhatárának segélycsapatok általi átlépése és a területén való tartózkodásuk

(1) A hatékony és pontos működés érdekében a segítségnyújtásra mozgósított segélycsapat tagjai egyszerűsített eljárás keretében lépik át az államhatárt. A segélycsapat vezetője a határátkelő helyen bemutatja a személyazonosságot igazoló érvényes úti okmányokat, a segélycsapat tagjainak listáját, a felszerelések és a katasztrófa-elhárításhoz szükséges erőforrások listáját, a csapat tagjainak érvényes egészségbiztosítását, a segítséget nyújtó Szerződő Fél illetékes hatósága által kibocsátott azon dokumentumot, amely megerősíti a segélycsapat vezetőjére (vagy valamely egyéni szakértőre) ruházott jogköröket, valamint a segítséget kérő Szerződő Fél segítségnyújtás iránti írásbeli kérelmét, továbbá tranzit esetén a harmadik ország írásbeli segítségkérését.

(2) A segélycsapat tagjai a nemzetközi határátkelő pontoknál soron kívül léphetik át a határt. Légi jármű határ- és vámellenőrzése a nemzetközi repülőtereken vagy más, előre megjelölt leszálló helyeken történik.

(3) A segélycsapat részét képező kinológusok a segítséget kérő Szerződő Fél országának karantén-előírásai szerint lépik át annak államhatárát és tartózkodnak a területén.

(4) A segélycsapat tagjai, akik a segítséget kérő Szerződő Fél területén tartózkodnak, kötelesek betartani az adott országban érvényes jogi előírásokat. E személyek munkaviszonyára és más kapcsolódó kérdésekre a segítséget nyújtó Szerződő Fél államának területén hatályos jogszabályok irányadók.

(5) A segélycsapat, a felszerelések és a katasztrófa-elhárításhoz szükséges erőforrások szállítása közúton, vasúton, vízi vagy légi úton történik.

(6) A járművekre a segítséget nyújtó Szerződő Fél államának területén alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően kell biztosítást kötni.

(7) A jelen Cikk rendelkezései alkalmazandók az általános képzésre is, amikor az egyik Szerződő Fél segélycsapatai belépnek a másik Szerződő Fél területére és ott tartózkodnak.

8. Cikk

A felszerelések és a segélyszállítmány be- és kivitele veszélyhelyzet esetén

(1) A veszélyhelyzet megszüntetésére irányuló segítségnyújtást szolgáló felszerelések és a katasztrófa-elhárításhoz szükséges erőforrások vám- és illetékmentesen kerülnek bevitelre a segítséget kérő Szerződő Fél államának területére és kivitelre annak területéről, a mindkét Szerződő Fél államának területén hatályos nemzeti jogszabályok szerinti eljárás alapján.

(2) A felszerelések és a katasztrófa-elhárításhoz szükséges erőforrások vámkezelése egyszerűsített eljárás keretében és a Szerződő Felek illetékes hatóságai által kiadott, a segélycsapat összetételéről tájékoztató értesítésekben foglalt prioritási sorrend, valamint a behozott és kivitt felszerelések és katasztrófa-elhárításhoz szükséges erőforrások listája alapján történik.

(3) A segélycsapat kizárólag a felszerelések és a katasztrófa-elhárításhoz szükséges erőforrások bevitelére jogosult.

(4) A katasztrófa-elhárítási művelet befejezését követően a bevitt felszereléseket ki kell vinni a segítséget kérő Fél államának területéről.

(5) Az áldozatok sürgős orvosi ellátásának igénye esetén a kábítószert és pszichotróp anyagokat tartalmazó gyógyszerek meghatározott mennyiségben vihetők be a segítséget kérő Szerződő Fél államának területére. A gyógyszerek nem adhatók át a segítséget kérő Szerződő Fél részére, és azokat kizárólag képzett egészségügyi személyzet használhatja fel a segítséget nyújtó Szerződő Fél képviselőinek felügyelete alatt. Azon kábítószert és pszichotróp anyagokat tartalmazó gyógyszereket, amelyeket nem használtak fel a katasztrófa-elhárítási művelet során, vissza kell szállítani a segítséget nyújtó Szerződő Fél államának területére.

(6) A kábítószert és pszichotróp anyagokat tartalmazó gyógyszerek be- és kivitelére a Szerződő Felek államaiban alkalmazandó jogi előírások alkalmazandók.

(7) Ugyanez vonatkozik a közös képzéshez szükséges felszerelések be- és kivitelére.

9. Cikk

Tranzit

(1) Mindkét Szerződő Fél, egyeztetve a megfelelő illetékes hatóságaival, elősegíti a másik Szerződő Fél általi légi járművel történő szállítást abban az esetben, ha az utóbbi harmadik országnak nyújt segítséget.

(2) A segélycsapat, a felszerelések és a katasztrófa-elhárításhoz szükséges erőforrások közúti szállítására a jelen Egyezmény 7. és 8. cikkében foglaltak alkalmazandók.

10. Cikk

Kártérítés

(1) A Szerződő Fél a másik Szerződő Féllel szembeni valamennyi kártérítési követeléséről lemond az alábbi esetekben:

a) ha a segítséget kérő Szerződő Fél valamely természetes vagy jogi személyét és annak vagyonát vagy a környezetet érő kárt a jelen Egyezmény végrehajtásával összefüggő feladatokat végző segélycsapat valamely tagja okozta;

b) a segélycsapat valamely tagjának a jelen Egyezmény végrehajtásával összefüggő feladatok végzése közben bekövetkező sérülése, egészségkárosodása vagy halála esetén.

(2) A segélycsapat valamely tagja által szándékosan okozott kárt a segítséget nyújtó Szerződő Fél köteles megtéríteni.

11. cikk

Információk bizalmas kezelése

A jelen Egyezmény alapján végzett tevékenység során szerzett információk harmadik félnek csak a Szerződő Felek előzetes hozzájárulása alapján adhatók át, és csak akkor hozhatók nyilvánosságra, ha erről a Szerződő Felek illetékes hatóságai előzetesen írásban hozzájárulásukat adták. A jelen Szerződés értelmében személyes adatok nem adhatók át.

12. cikk

Viták rendezése

A jelen Egyezmény értelmezéséből vagy alkalmazásából eredő esetleges vitákat a Szerződő Felek illetékes hatóságai tárgyalások útján, szükség esetén, diplomáciai úton rendezik.

13. cikk

Az Egyezmény más nemzetközi Egyezményekhez való viszonya

(1) A jelen Egyezmény rendelkezései nem érintik a Szerződő Felek egyéb két- vagy többoldalú nemzetközi szerződésekben szereplő kötelezettségvállalásait.

(2) A jelen Egyezmény nem befolyásolja azokat a kötelezettségeket, amelyek Magyarország európai uniós tagságából, vagy Magyarország és a Moldovai Köztársaság nemzetközi szervezetekben való tagságából fakadnak.

14. cikk

Hatálybalépés

(1) A jelen Egyezmény azon utolsó értesítés kézhezvételét követő 30. napon lép hatályba, amelyben a Szerződő Felek kölcsönösen tájékoztatják egymást a hatálybalépéshez szükséges belső jogi eljárások befejeződéséről.

(2) A jelen Egyezmény határozatlan időre szól. Bármelyik Szerződő Fél felmondhatja a jelen Egyezményt. Az Egyezmény a felmondásról szóló diplomáciai jegyzéknek a másik Szerződő Fél általi kézhezvételét követő három (3) hónap elteltével veszti hatályát.

(3) A Szerződő Felek a jelen Egyezményt közös megegyezéssel módosíthatják. A jelen Egyezmény módosításai a jelen cikk (1) bekezdésében meghatározott eljárás szerint lépnek hatályba.

Készült New Yorkban, 2017. év szeptember hó 20. napján, két eredeti példányban, magyar, román és angol nyelven, valamennyi szöveg egyaránt hiteles. Eltérő értelmezés esetén az angol szöveg az irányadó.”

„AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA ON THE COOPERATION AND MUTUAL ASSISTANCE IN THE EVENT OF DISASTERS

The Government of Hungary and the Government of the Republic of Moldova (hereinafter referred to as the Contracting Parties)

- desiring to contribute to strengthening and deepening the friendly relations between the two countries,

- convinced that the prevention of natural and man-made disasters, and the cooperation for the sake of granting mutual assistance to each other in disasters are the joint interests of the Contracting Parties,

- recognizing that disasters pose severe threats to both Contracting Parties and their neighbouring countries

have agreed as follows:

Article 1

Objective of the Agreement

(1) Under this Agreement, the Contracting Parties shall cooperate in the prevention of natural and man-made disasters, as well as mitigating disaster effects, in accordance with their effective national legislations, and granting mutual assistance to each other in case of disasters.

(2) The cooperation of the Contracting Parties determined in paragraph (1) of Article 1 shall include the following:

a) Granting mutual assistance, rendering available equipment to the requesting Party in order to prevent and manage disasters;

b) Exchange of information on sources of hazards that may generate disasters and on their consequences, particularly in the cases when these may affect the territory of the state of the Requested Party;

c) Examination of the causes of disasters and assessment of their consequences on request of the Contracting Parties;

d) Organizing and conducting joint exercises;

e) Exchange of experience on forecasting, preventing and assessing disasters, and sharing scientific, technical and practical lessons learnt, to the possible extent of the Parties;

f) Arranging conferences, study trips, scientific programs and professional courses, cooperation between the competent authorities and interested institutions of the Contracting Parties.

Article 2

Definitions

For the purposes of this Agreement the terms are defined as follows:

a) “Disaster” - an event caused by natural causes or human activities, with the exception of war, in a specific area or facility including serious accidents, which severely jeopardize or seriously affect human life and/ or human health, material goods or the environment, and require exceptional measures to mitigate and eliminate its consequences;

b) „The Requesting Party” - The Contracting Party that turns to the other Contracting Party with a request for assistance.

c) „The Assisting Party” The Contracting Party that meets the request of the other Contracting Party for assistance.

d) „Rescue teams” Experts or groups of experts designated to provide assistance by the Party providing assistance having adequate professional qualifications and equipment including search and rescue dogs.

e) „Equipment” Materials, technical assets and means of transportation made available and required for providing assistance, the rescue equipment of the rescue teams and the materials required for their operation and the material goods satisfying the personal needs of those participating in assistance.

f) „Aid deliveries” All the material goods of primary importance used to mitigate the consequences of disasters delivered with a view to be distributed free of charge to the population affected by the disaster.

g) „Assistance” Help provided for the prevention of disasters mitigating and eliminating their consequences and for rescue operations, sending rescue teams, equipment and aid deliveries, providing services and transferring the necessary information.

h) „Personal data” Information of any kind concerning any identified or identifiable natural person. For the purposes of this Agreement, these shall include the surname and any given names, date of birth, address and data pertaining to vocation, qualifications, place of work and, when needed, health condition.

i) „Transit state” means the Contracting Party, through the territory of which the rescue teams, individual experts, as well as the equipment and objects of assistance, shall transit, for the purpose of provision of assistance to Third Party,

Article 3

Competent Authorities

(1) The Contracting Parties empower their competent authorities for the implementation of this Agreement. In cooperation areas determined in Article 1 hereof, the following shall be the authorities for maintaining direct contact:

- For the Hungarian Party: National Directorate General for Disaster Management, the Ministry of Interior;

- For the Moldavian Party: Civil Protection and Emergency Situations Service, Ministry of Internal Affairs.

(2) For the sake of implementing the provisions of this Agreement, the competent authorities determined in paragraph

1 hereof may enter into direct contact with each other.

(3) To this end, the Contracting Parties shall mutually notify each other on the changes of data of the competent authorities, persons and organisations designated as points of contact.

Article 4

Subjects of cooperation

The Contracting Parties shall facilitate and encourage all forms of mutual cooperation between their authorities, governmental, municipal and non-governmental organizations in order to achieve the aims of this Agreement.

Article 5

Request for assistance

(1) The granting of assistance shall take place only at the direct written request of the competent authorities designated under Article 3 under the effective national legislation of the States of the Contracting Parties.

(2) The requesting Party shall inform the Assisting Party on the nature and extent of the emergency, on the occurred or expected consequences, as well as on the nature and form of the assistance requested.

(3) The Assisting Party shall inform the Requesting Party, without delay, but not later than 24 (twenty four) hours after receiving the request for assistance, on its reply and response capabilities.

Article 6

Assistance costs

(1) The Assisting Party shall bear all emergency response-related assistance costs, including the costs of transportation of the rescue team and equipment to the territory of the state of the Requesting Party and the return costs after the completion of the mission, unless the Parties agree to share the costs according to the bilateral cost report, signed by the competent authorities of the Parties.

(2) The provisions of the paragraph 1 of the present Article shall not be applicable, if the assistance costs are fully or partially covered by the Requesting Party or donor countries, international organizations or non-governmental organizations.

(3) During the response operations, the Requesting Party shall, at its own expense, provide logistical support and necessary medical assistance to his rescue team.

Article 7

Procedures for border crossing of the rescue teams and its presence in the territory of the Requesting Party

(1) In order to ensure effectiveness and timely operation, rescue team members to provide assistance shall cross the state border by way of simplified procedure. The leader of the rescue teams shall submit at the border crossing point valid travel documents confirming identity, a list of the members of the rescue teams, a list of equipment and emergency response resources, a valid appropriate health insurance of the team members, a document issued by the competent authority of the Assisting Party confirming the powers conferred to the leader of the response team (or an individual expert), as well as a written request by the Requesting Party; and in case of transit: a written assistance request by a third country.

(2) The members of the rescue teams shall be granted priority border-crossing at international border checkpoints. The border and customs checks of an aircraft shall be effected at the international airports or other landing sites as determined in advance.

(3) The groups of cynologist that are part of the rescue teams shall cross the border of the Requesting Party and stay in the territory of the Requesting Party under quarantine rules, applicable in the territory of this country.

(4) The members of the rescue teams staying in the territory of the Requesting Party shall comply with the legal requirements applicable in that country. Labour relations of these individuals as well as other related issues shall be subject to the national legislation in force in the territory of the state of the Assisting Party.

(5) The rescue team, equipment and emergency response resources shall be carried by road, rail, water or air transport. (6) Vehicles must be insured under the national legislation applicable in the territory of the state of the Assisting Party. (7) The provisions of this Article shall also apply to general training, when the rescue teams of one Party enters the territory of the other Party, and stays there.

Article 8

Import and export of equipment and emergency response resources in the event of an emergency

(1) Equipment and emergency response resources shall be imported into the territory of the state of the Requesting Party and exported from the territory of the Assisting Party for the purpose of rendering assistance in elimination of an emergency and shall be exempted from customs duties and taxes following the procedure established by national legislation in force in the territory of the state of each Party.

(2) Customs clearance of the equipment and emergency response resources shall be subject to the simplified procedure and order of priority based on notices issued by competent authorities of the Contracting Parties, containing information on the composition of the rescue team and a list of imported or exported equipment and emergency response resources.

(3) The rescue team shall have the right to import only equipment and emergency response resources.

(4) Once the response operation is complete, the imported equipment should be exported from the territory of the state of the Requesting Party.

(5) In case of need to provide emergency medical aid to victims, a fixed amount of pharmaceuticals containing narcotic and psychotropic substances shall be allowed to be imported into the territory of the state of the Requesting Party. The pharmaceuticals cannot be transferred to the Requesting Party, and they shall be used only by the qualified medical personnel of the rescue team under the supervision of the representatives of the Requesting Party. The pharmaceuticals containing narcotic and psychotropic substances that have not been used for the response operations shall be exported to the territory of the state of the Assisting Party.

(6) Imports and exports of pharmaceuticals containing narcotic and psychotropic substances shall be subject to the legal requirements applicable in the territories of the states of the Parties.

(7) This Article shall also apply to imports and exports of equipment needed for joint training.

Article 9

Transit

(1) Each Contracting Party, in consultation with their respective public authorities, shall grant air transit to the other Party, when the latter provides assistance to a third country.

(2) A transit by road of the rescue teams, equipment and emergency response resources shall be subject to the provisions of Article 7 and 8 of the present Agreement.

Article 10

Damage compensation

(1) The Contracting Party shall waive all claims for damages by the other Party in the following cases:

a) where damage is caused to a natural or legal person of the Requesting Party, as well as to their property or to the environment by a member of the rescue team or individual experts that carries out tasks related to the implementation of this Agreement;

b) where injury, health damage or death of a member of the rescue team happens while carrying out tasks related to the implementation of this Agreement.

(2) A deliberate damage caused by a member of the rescue team experts must be compensated by the Assisting Party.

Article 11

Information confidentiality

The information collected in the course of activities under this Agreement may only be transferred to a third party by the prior consent of the Contracting Parties and may only be made public/disclosed in case of the prior written consent of the competent authorities of the Contracting Parties. Personal data shall not be transmitted under this Agreement.

Article 12

Settlement of dispute

Any dispute that may arise from the interpretation or application of this Agreement shall be settled by the competent authorities of the Contracting Parties by way of negotiations or, in case of need, through diplomatic channels.

Article 13

Relation of the Agreement to other international agreements

(1) The provisions of this Agreement shall not affect the commitments of the Contracting Parties set forth in other bilateral or multilateral international agreements.

(2) This agreement shall not affect the obligations which may arise from the membership of Hungary in the European Union, or the obligations of Hungary and the Republic of Moldova which may arise from their membership in international organizations.

Article 14

Entry into force

(1) This Agreement shall enter into force on the 30th (thirtieth) day after the receipt of the last notification in which the Contracting Parties mutually inform each other on the completion of the internal legal procedures required for its entry into force.

(2) This Agreement is concluded for an indefinite period. Either of the Contracting Parties may terminate this Agreement. The Agreement shall lose effect after 3 (three) months from the day when the diplomatic note on the termination is received by the other Contracting Party.

(3) The Contracting Parties may amend this Agreement by mutual consent. The amendment of this Agreement shall enter into force in accordance with the procedure according to paragraph 1 of this Article.

Done in New York, on the 20th day of September 2017 year, in two original copies, in Hungarian, Romanian and English languages, all texts being equally authentic. In case of dispute, the English language text shall prevail.”

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. § az Egyezmény 14. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) Az Egyezmény, valamint a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

5. § Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére