Hatály: közlönyállapot (2019.I.31.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

2/2019. (I. 31.) IM rendelet

a polgári peres és nemperes eljárásokban, a közigazgatási perben és az egyéb közigazgatási bírósági eljárásokban elrendelt elővezetés végrehajtása során felmerült költség mértéke megállapításának, valamint megtérítésének részletes szabályairól

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 628. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendeletet kell alkalmazni

a) a polgári peres és nemperes eljárás, valamint

b) a közigazgatási per és az egyéb közigazgatási bírósági eljárás

során elrendelt elővezetésre.

2. § (1) Az 1. § szerinti eljárásban elrendelt és az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv által foganatosított elővezetés során felmerült és igazolt költség összegének megállapítása, valamint megtérítése során a büntetőeljárásban, a szabálysértési eljárásban, valamint a büntetés-végrehajtás során elrendelt elővezetés és előállítás során felmerült költség megtérítésének részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet elővezetésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) Ha a bíróság az államot kötelezi az elővezetés költségének viselésére, az elővezetés költségét az elővezetést elrendelő bíróság székhelye szerint illetékes bírósági gazdasági hivatal fizeti ki a jogosultnak.

3. § Ez a rendelet 2019. február 1-jén lép hatályba.

4. § E rendeletet a hatálybalépést követően foganatosított elővezetés tekintetében kell alkalmazni.

5. § Hatályát veszti az elővezetés végrehajtásával, valamint a terhelt elfogatóparancs alapján történő elfogásával és előállításával felmerült költség mértékéről, valamint megtérítésének részletes szabályairól szóló 35/2008. (XII. 31.) IRM–PM együttes rendelet 1. § a) pontjában az „a polgári peres és nemperes eljárás, valamint” szövegrész.