A jogszabály mai napon ( 2020.02.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2/2019. (VII. 12.) MK rendelet

a kormányzati informatikai beszerzéssel érintett alkalmazások, informatikai eszközök és szoftverek köréről

A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdés a)-c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában

1. aktív hálózati elem: hálózati (adat-, hang- és képátvitel, valamint kapcsolódó szolgáltatások) feladatokat ellátó hardver-, firmware- és szoftvereszköz, amely biztosítja a felhasználói végpontok közötti kommunikációt;

2. alkalmazás: a beszerzési igény felmerülésékor még ki nem fejlesztett egyedi felhasználású, a számítógép vagy egyéb programozható célberendezés hardverelemeinek működtetését, rendszerek együttműködését és a felhasználók igényeinek megfelelő feladatokat elvégző eljárások, utasítások, állományok, valamint a használathoz kapcsolódó szellemi termékek (ideértve az alkalmazás licenszét, forráskódját, egyéb használatához kapcsolódó dokumentációját);

3. alkalmazáshoz kapcsolódó szolgáltatás: az alkalmazások körébe tartozó termékhez kapcsolódó eseti vagy rendszeres szolgáltatás, amely a felhasználó gépparkjára vagy az általa használt virtuális környezetben telepítendő vagy arra telepített, azokon üzemelő alkalmazások megfelelő szintű biztonságos használatát biztosítja, ideértve a tervezés, fejlesztés, tesztelés, integráció, migráció, üzembe helyezés, oktatás, bővítés, garanciális szolgáltatások, karbantartás, támogatás, üzemeltetés szolgáltatásokat;

4. beszédcélú kapcsoló és készülék: olyan elektronikus programozható berendezés, amely lehetővé teszi, hogy egy magánhálózat felhasználói végpontjai rácsatlakozhassanak a köz-, külön- vagy zártcélú telefonhálózatokra, illetve az ezen hálózatokról bejövő hívások szétosztását biztosítja elektronikus úton vagy kezelő segítségével a hívott egyéni végberendezésekre, valamint az ilyen eszközhöz kapcsolódó végberendezés;

5. digitális vizuáltechnikai eszköz: elektronikus dokumentumok (szöveges, grafikai, multimédiás: álló- és mozgóképi) - az adott alkalmazás céljának megfelelő méretű, felbontású és minőségű felületen történő - vizuális megjelenítését végző eszköz;

6. digitális vizuáltechnikai eszközökhöz kapcsolódó szolgáltatás: olyan, a digitális vizuáltechnikai eszközök körébe tartozó termékek szállításához kapcsolódó eseti vagy rendszeres szolgáltatás, ami a felhasználó eszközei, eszközrendszerei, illetve azok elemeinek megfelelő szintű használatát biztosítja, ideértve a tervezés, üzembe helyezés, üzemeltetés, garancia, karbantartás, támogatás, valamint fejlesztés, bővítés szolgáltatásokat;

7. hardver: a szoftver és alkalmazás fizikai szintű megvalósítási egysége, így különösen a biztonságos működtetéséhez szükséges és használt fizikai eszközök és kiegészítők, amelyek használata a hozzájuk tartozó szoftverekkel lehetséges, valamint a szükséges alkatrészek, kellékanyagok;

8. hardverrendszerekhez, kiegészítőikhez kapcsolódó szolgáltatás: a hardverek körébe tartozó termékekhez kapcsolódó eseti vagy rendszeres szolgáltatás, amelyek a felhasználó gépparkjának vagy az általa használt virtuális környezetnek a megfelelő szintű biztonságos használatát biztosítja, ideértve a tervezés, üzembe helyezés, üzemeltetés, garancia, karbantartás, támogatás, valamint fejlesztés, bővítés szolgáltatásokat;

9. internetszolgáltatás: olyan szolgáltatás, amely az internet protokoll alkalmazásával a felhasználó részére hozzáférést biztosít a globális közcélú internethálózathoz;

10. irodatechnikai termékekhez kapcsolódó szolgáltatás: a 12. vagy 15. pont szerinti eszköz szállításához kapcsolódó eseti vagy rendszeres szolgáltatás, amely

a) a felhasználó irodatechnikai eszközparkjának megfelelő szintű használatát biztosítja, illetve

b) a felhasználó részére korábban szállított irodagépek jótállási időn túli alkatrésszel, karbantartó-anyaggal, illetve kellékekkel történő megfelelő szintű ellátását biztosítja, továbbá

c) ezek beépítéséhez, cseréjéhez szükséges javítási, karbantartási szolgáltatást biztosítja;

11. kommunikációs eszközökhöz és szolgáltatásokhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatás: olyan, az 1., 4., 9., 13., 14. vagy 16. pont szerinti eszköz szállításához vagy a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó eseti vagy rendszeres szolgáltatás, ami a felhasználó eszközei, eszközrendszerei, illetve azok elemeinek megfelelő szintű használatát biztosítja, ideértve a tervezés, üzembe helyezés, üzemeltetés, garancia, karbantartás, támogatás, valamint fejlesztés, bővítés szolgáltatásokat;

12. másoló és sokszorosító: olyan eszköz, amely segítségével a papíron vagy hasonló hordozón, illetve elektronikus információként rendelkezésre álló dokumentumról egy vagy több megfelelő minőségű másolati példány készíthető, valamint a szükséges alkatrészek és kellékanyagok;

13. mobil kommunikációs eszköz: a 14. pont szerinti szolgáltatás igénybevételéhez szükséges készülék és kiegészítő;

14. mobil kommunikációs szolgáltatás: a nyílt mobil rádiótelefon-hálózaton nyújtott közcélú előfizetői szolgáltatás, amely révén megvalósulhat az adott hálózat előfizetői, illetve a hálózattal összekapcsolt vagy arra rákapcsolt más hálózatok igénybevevői közötti hang-, illetve adatkommunikáció;

15. nyomtató: olyan egy- vagy többfunkciós eszköz, amely papíron vagy hasonló hordozón, két vagy három dimenzióban jeleníti meg az informatikai rendszerekben (szoftverplatformokon, hardver erőforrások igénybevételével) készített elektronikus információt, valamint a szükséges alkatrészek és kellékanyagok;

16. passzív hálózati elem: az aktív hálózati eszközök összeköttetését biztosító, intelligenciával nem bíró elemek, így különösen vezetékek, kábelek, rendezők;

17. szoftver: a beszerzési igény felmerülését megelőzően kifejlesztett általános felhasználású, a számítógép vagy egyéb programozható célberendezés hardverelemeinek működtetését, rendszerek együttműködését és a felhasználók igényeinek megfelelő feladatokat elvégző eljárások, utasítások, állományok és a használathoz kapcsolódó szellemi termékek (ideértve az alkalmazás licenszét, forráskódját, egyéb használatához kapcsolódó dokumentációját);

18. szoftverekhez kapcsolódó szolgáltatás: a szoftverek körébe tartozó termékekhez kapcsolódó eseti vagy rendszeres szolgáltatás, amely a felhasználó gépparkjára vagy az általa használt virtuális környezetben telepítendő vagy arra telepített, azokon üzemelő szoftvereszközök megfelelő szintű biztonságos használatát biztosítja, ideértve a tervezés, testreszabás, tesztelés, integráció, migráció, üzembe helyezés, oktatás, bővítés, garanciális szolgáltatások, karbantartás, támogatás, üzemeltetés szolgáltatásokat.

2. § (1) A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (4) bekezdés 1. pontja szerinti alkalmazásnak és kapcsolódó szolgáltatásnak minősül valamennyi, e rendelet szerinti alkalmazás, valamint az alkalmazáshoz kapcsolódó szolgáltatás.

(2) A Rendelet 1. § (4) bekezdés 7. pontja szerinti informatikai eszköznek és kapcsolódó szolgáltatásnak minősül valamennyi, e rendelet szerinti

a) aktív hálózati elem,

b) beszédcélú kapcsoló és készülék,

c) digitális vizuáltechnikai eszköz,

d) digitális vizuáltechnikai eszközökhöz kapcsolódó szolgáltatás,

e) hardver,

f) hardverrendszerekhez, kiegészítőikhez kapcsolódó szolgáltatás,

g) internetszolgáltatás,

h) irodatechnikai termékekhez kapcsolódó szolgáltatás,

i) kommunikációs eszközökhöz és szolgáltatásokhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatás,

j) másoló és sokszorosító,

k) mobil kommunikációs eszköz,

l) mobil kommunikációs szolgáltatás,

m) nyomtató, valamint

n) passzív hálózati elem.

(3) A Rendelet 1. § (4) bekezdés 12. pontja szerinti szoftvernek és kapcsolódó szolgáltatásnak minősül valamennyi, e rendelet szerinti szoftver, valamint a szoftverekhez kapcsolódó szolgáltatás.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére