Hatály: közlönyállapot (2019.I.31.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

3/2019. (I. 31.) BM rendelet

az egyes közigazgatási hatósági eljárásokban elrendelt elővezetés végrehajtása során felmerült költség mértéke megállapításának, valamint megtérítésének részletes szabályairól

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § E rendeletet kell alkalmazni

a) az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálya alá tartozó közigazgatási hatósági eljárásokban, valamint

b) az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálya alól kivett olyan közigazgatási hatósági eljárásokban, ahol törvény az elővezetés elrendelését lehetővé teszi.

2. § Az 1. § szerinti eljárásban elrendelt, és az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv által foganatosított elővezetés során felmerült és igazolt költség összegének megállapítása, valamint megtérítése során a büntetőeljárásban, a szabálysértési eljárásban, valamint a büntetés-végrehajtás során elrendelt elővezetés és előállítás során felmerült költség megtérítésének részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet elővezetésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. § Ez a rendelet 2019. február 2-án lép hatályba.

4. § E rendeletet a hatálybalépését követően foganatosított elővezetés tekintetében kell alkalmazni.

5. § Hatályát veszti az elővezetés végrehajtásával, valamint a terhelt elfogatóparancs alapján történő elfogásával és előállításával felmerült költség mértékéről, valamint megtérítésének részletes szabályairól szóló 35/2008. (XII. 31.) IRM–PM együttes rendelet.