A jogszabály mai napon ( 2022.08.09. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2019. évi III. törvény

a Magyarország Kormánya és a Luxemburgi Nagyhercegség Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Luxemburgi Nagyhercegség Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés az Egyezményt e törvénnyel kihirdeti.

3. § Az Egyezmény hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:

EGYEZMÉNY MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG KORMÁNYA KÖZÖTT A MINŐSÍTETT ADATOK CSERÉJÉRŐL ÉS KÖLCSÖNÖS VÉDELMÉRŐL

Magyarország Kormánya és a Luxemburgi Nagyhercegség Kormánya (a továbbiakban: Felek),

Elismerve a Felek közötti kölcsönös együttműködés jelentőségét,

Felismerve, hogy a Felek közötti jó együttműködés során szükség lehet minősített adatok cseréjére,

Elhatározva a minősített adatok kölcsönös védelmét szabályozó eljárásrend kialakítását,

Elismerve, hogy azonos szintű védelmet biztosítanak a minősített adatok számára,

Kölcsönösen tiszteletben tartva a nemzeti érdekeket és biztonságot, az alábbiakban állapodtak meg:

1. CIKK

TÁRGY ÉS HATÁLY

(1) Jelen Egyezmény tárgya a Felek közötti együttműködés során keletkezett vagy kicserélt minősített adatok védelmének biztosítása.

(2) Jelen Egyezmény alkalmazandó minden olyan, a Felek közötti jövőbeni tevékenység, szerződés vagy megállapodás esetén, amely minősített adatot tartalmaz.

(3) Jelen Egyezmény rendelkezései azon minősített adatok vonatkozásában is alkalmazandók, amelyek létrejöttére vagy cseréjére jelen Egyezmény hatálybalépése előtt a Felek közötti együttműködés során került sor.

2. CIKK

FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK

Jelen Egyezmény alkalmazásában:

a) a minősített adat biztonságának megsértése: olyan tett vagy mulasztás, amely jelen Egyezménnyel vagy a Felek nemzeti jogszabályainak és egyéb szabályainak rendelkezéseivel ellentétes, és amely a minősített adat jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát, elvesztését, megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását, megszerzését vagy egyéb módon történő megsértését eredményezheti;

b) minősített szerződés: olyan szerződés, amely minősített adatot tartalmaz vagy amelynek megkötése esetén minősített adathoz való hozzáférésre van szükség;

c) minősített adat: megjelenési formájától, természetétől függetlenül minden olyan adat, amelynek továbbítására vagy létrejöttére bármelyik Fél nemzeti jogszabályainak és egyéb szabályainak rendelkezéseivel összhangban, a Felek közötti együttműködés során került sor és amelyet védelemben kell részesíteni a minősített adat biztonságának megsértésével szemben, valamint amelyet ennek megfelelően minősítettek;

d) szerződő: olyan természetes személy vagy jogi személy, aki a Felek nemzeti jogszabályainak és szabályainak rendelkezéseivel összhangban rendelkezik a minősített szerződések megkötésére irányuló képességgel;

e) telephely biztonsági tanúsítvány: a nemzeti biztonsági hatóság azon döntése, amely nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatását követően kerül meghozatalra arról, hogy a jogképességgel rendelkező természetes személy vagy jogi személy a Felek nemzeti jogszabályainak és egyéb szabályainak rendelkezéseivel összhangban rendelkezik a minősített adatok kezelésére és tárolására való fizikai és szervezeti képességgel;

f) nemzeti biztonsági hatóság: az a nemzeti hatóság, amely jelen Egyezmény végrehajtásáért és felügyeletéért felelős;

g) szükséges ismeret: az a követelmény, amely alapján a minősített adathoz való hozzáférés csak annak a személynek biztosítható, akinek az adott minősített adathoz való hozzáférés hivatali kötelessége vagy meghatározott feladata ellátásához igazoltan szükséges;

h) átadó fél: az a fél - beleértve a joghatósága alá tartozó természetes személyeket vagy jogi személyeket -, amelyik a minősített adatot átadja;

i) személyi biztonsági tanúsítvány: a nemzeti biztonsági hatóság azon döntése, amely nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatását követően kerül meghozatalra arról, hogy egy természetes személy a Felek nemzeti jogszabályainak és egyéb szabályainak rendelkezéseivel összhangban hozzáférhet minősített adatokhoz;

j) átvevő fél: az a fél - beleértve a joghatósága alá tartozó természetes személyeket vagy jogi személyeket -, amelyik a minősített adatot átveszi;

k) alvállalkozói szerződés: a szerződő által, egy másik szerződővel (alvállalkozóval) kötött, termékek szolgáltatására vagy szolgáltatások nyújtására irányuló szerződés;

l) alvállalkozó: olyan természetes személy vagy jogi személy, akivel a szerződő alvállalkozói szerződést köt;

m) harmadik fél: bármely olyan állam - beleértve a joghatósága alá tartozó természetes személyeket vagy jogi személyeket - vagy nemzetközi szervezet, amely nem részese jelen Egyezménynek.

3. CIKK

NEMZETI BIZTONSÁGI HATÓSÁGOK

(1) A Felek nemzeti biztonsági hatóságai:

Magyarországon:

Nemzeti Biztonsági Felügyelet

A Luxemburgi Nagyhercegségben:

Service de Renseignement de l’État

Authorité nationale de Sécurité

(Állami Hírszerző Szolgálat, Nemzeti Biztonsági Hatóság)

(2) A Felek diplomáciai úton tájékoztatják egymást a nemzeti biztonsági hatóságoknak jelen cikk (3) és (4) bekezdésében meghatározottól eltérő változásáról. Az ilyen jellegű tájékoztatás nem tekintendő jelen Egyezmény 16. cikk (2) bekezdése szerint módosításának.

(3) A nemzeti biztonsági hatóságok nevében bekövetkező változások nem tekintendőek jelen Egyezmény 16. cikk (2) bekezdése szerinti módosításának. A nemzeti biztonsági hatóságok írásban tájékoztatják egymást e változásokról.

(4) A nemzeti biztonsági hatóságok tájékoztatják egymást hivatalos elérhetőségi adataikról, és az azokban bekövetkezett valamennyi változásról.

4. CIKK

MINŐSÍTÉSI SZINTEK ÉS JELÖLÉSEK

(1) Jelen Egyezmény alapján átadott minősített adat jelölése a Felek nemzeti jogszabályainak és egyéb szabályainak rendelkezéseivel összhangban a megfelelő minősítési szint szerint történik.

(2) Az egyes nemzeti minősítési szintek és jelölések az alábbiak szerint feleltethetők meg egymásnak:

Magyarországon A Luxemburgi Nagyhercegségben
„Szigorúan titkos!” TRES SECRET LUX
„Titkos!” SECRET LUX
„Bizalmas!” CONFIDENTIEL LUX
„Korlátozott terjesztésű!” RESTREINT LUX

5. CIKK

MINŐSÍTETT ADATHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS

Jelen Egyezmény alapján minősített adathoz kizárólag olyan természetes személyek kaphatnak hozzáférést, akik a szükséges ismeret elvének megfelelnek, és az érintett fél vonatkozó nemzeti jogszabályainak és egyéb szabályainak rendelkezéseivel összhangban megfelelő felhatalmazást kaptak a minősített adathoz való hozzáférésre.

6. CIKK

BIZTONSÁGI ALAPELVEK

(1) A Felek, nemzeti jogszabályaik és egyéb szabályaik rendelkezéseivel összhangban megteszik a megfelelő intézkedéseket, azon minősített adatok védelme érdekében, amelyek cseréjére vagy létrejöttére jelen Egyezmény hatálya alatt került sor.

(2) Az átadó fél:

a) biztosítja, hogy a minősített adaton a nemzeti jogszabályai és egyéb szabályai rendelkezéseinek megfelelő minősítési szint feltüntetésre kerüljön;

b) tájékoztatja az átvevő felet a minősített adat átadásával és felhasználásának korlátozásával kapcsolatos esetleges feltételekről;

c) haladéktalanul írásban tájékoztatja az átvevő felet az adat minősítési szintjében vagy érvényességi idejében bekövetkezett változásokról;

d) biztosítja, hogy a minősített adatok csak azon természetes személyek számára legyenek hozzáférhetőek, akik jelen Egyezmény 5. cikkében foglalt követelményeknek megfeleltek.

(3) Az átvevő fél:

a) biztosítja, hogy a minősített adaton feltüntetésre kerüljön jelen Egyezmény 4. cikke alapján meghatározott egyenértékű minősítési szint;

b) ugyanolyan szintű védelemben részesíti a minősített adatot, mint amelyet a saját, azonos minősítési szintű nemzeti minősített adata számára biztosít;

c) mindaddig biztosítja a minősített adat minősítési szintjének megfelelő védelmet, amíg az átadó féltől az átvett minősített adat minősítésének megszüntetéséről, vagy minősítési szintjének vagy érvényességi idejének megváltoztatásáról írásban tájékoztatást nem kap;

d) biztosítja, hogy az átadó fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül az átvett minősített adatot harmadik fél részére nem adja át;

e) a minősített adatot kizárólag az átadás során megjelölt célra használja fel, betartva az átadó fél által meghatározott esetleges feltételeket.

7. CIKK

BIZTONSÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉS

(1) Az összeegyeztethető szintű biztonsági követelmények fenntartása érdekében a nemzeti biztonsági hatóságok megkeresésre tájékoztatják egymást a minősített adatok védelmével kapcsolatos nemzeti jogszabályaikról és egyéb szabályaikról, valamint mindezek gyakorlati alkalmazásáról.

(2) Megkeresés esetén a Felek, összhangban nemzeti jogszabályaik és egyéb szabályaik rendelkezéseivel, segítséget nyújtanak egymásnak a személyi biztonsági tanúsítványokkal és a telephely biztonsági tanúsítványokkal kapcsolatos eljárások során.

(3) Jelen Egyezmény hatálya alatt, a Felek nemzeti jogszabályaik és egyéb szabályaik rendelkezéseivel összhangban elismerik a másik fél által kibocsátott személyi biztonsági tanúsítványokat és telephely biztonsági tanúsítványokat. Mindezek során a jelen Egyezmény 5. cikkében foglaltak alkalmazandók.

(4) A nemzeti biztonsági hatóságok haladéktalanul értesítik egymást az elismert személyi biztonsági tanúsítványokkal és a telephely biztonsági tanúsítványokkal kapcsolatos változásokról, különösen azok visszavonásáról.

(5) Jelen Egyezmény alapján megvalósuló együttműködés angol nyelven történik.

8. CIKK

A MINŐSÍTETT ADAT TOVÁBBÍTÁSA

(1) A minősített adat továbbítása az átadó fél nemzeti jogszabályainak és egyéb szabályainak rendelkezései szerint, diplomáciai úton, vagy a nemzeti biztonsági hatóságok által írásban közösen meghatározott egyéb módon történik.

(2) A Felek a nemzeti biztonsági hatóságok által írásban jóváhagyott biztonsági eljárási rend szerint, elektronikus úton is továbbíthatnak minősített adatot. A minősített adat elektronikus továbbítása csak engedélyezett kriptográfiai módon, a Felek nemzeti jogszabályainak és egyéb szabályainak rendelkezéseivel összhangban történhet.

9. CIKK

A MINŐSÍTETT ADAT SOKSZOROSÍTÁSA, KIVONATOLÁSA, FORDÍTÁSA ÉS MEGSEMMISÍTÉSE

(1) Jelen Egyezmény alapján átadott minősített adatról készült másolatokon, kivonatokon és fordításokon fel kell tüntetni a megfelelő minősítést és az így készült adatot ugyanolyan védelemben kell részesíteni, mint az eredeti minősített adatot. A sokszorosított, kivonatolt és lefordított példányok számát a hivatalos célból szükséges minimumra kell korlátozni.

(2) Jelen Egyezmény alapján átadott minősített adatról készült fordításokon a fordítás nyelvén, a Felek nemzeti jogszabályainak és egyéb szabályainak rendelkezéseivel összhangban feltüntethető, hogy az az átadó fél minősített adatát tartalmazza.

(3) Jelen Egyezmény alapján átadott „Szigorúan titkos!”/ TRES SECRET LUX minősítésű adat sokszorosítása, kivonatolása vagy fordítása kizárólag az átadó fél előzetes írásbeli hozzájárulásával történhet.

(4) Jelen Egyezmény alapján átadott „Szigorúan titkos!” / TRES SECRET LUX minősítésű adat nem semmisíthető meg és az átadó fél részére kell visszaküldeni, ha az átvevő félnek már nincs szüksége rá.

(5) A „Titkos!”/ SECRET LUX vagy alacsonyabb minősítésű szintű adatot a vonatkozó nemzeti jogszabályok és egyéb szabályok rendelkezéseivel összhangban kell megsemmisíteni, ha az átvevő félnek már nincs szüksége rá. Az átvevő fél az átadó felet a megsemmisítésről köteles értesíteni.

(6) Olyan válsághelyzet esetén, amely lehetetlenné teszi a minősített adat védelmét vagy visszajuttatását az átadó félnek, a minősített adatot haladéktalanul meg kell semmisíteni. A minősített adat megsemmisítésről az átvevő fél nemzeti biztonsági hatósága haladéktalanul, írásban értesíti az átadó fél nemzeti biztonsági hatóságát.

10. CIKK

MINŐSÍTETT SZERZŐDÉSEK

(1) A minősített szerződések kötése és teljesítése a Felek nemzeti jogszabályainak és egyéb szabályainak rendelkezései alapján történik. A nemzeti biztonsági hatóságok megkeresésre megerősítik, hogy a lehetséges szerződők és a szerződéskötést megelőző tárgyalásokban vagy a minősített szerződések teljesítésében részt vevők rendelkeznek megfelelő személyi biztonsági tanúsítvánnyal vagy telephely biztonsági tanúsítvánnyal.

(2) A nemzeti biztonsági hatóság kérelmezheti biztonsági ellenőrzés lefolytatását a másik Fél országának területén működő minősített adatokat kezelő szervnél, a biztonsági előírásoknak a nemzeti jogszabályok és egyéb szabályok rendelkezéseivel összhangban való megfelelés folyamatos biztosítása céljából.

(3) A minősített szerződések kötelező részét képezi a projekt biztonsági utasítás, amely a biztonsági követelményeket és a minősített szerződés egyes elemeinek minősítési szintjével kapcsolatos rendelkezéseket határozza meg. A projekt biztonsági utasítás másolatát azon fél nemzeti biztonsági hatósága részére kell továbbítani, amelynek joghatósága alatt a minősített szerződés végrehajtása történik.

(4) A minősített szerződésben részt vevő alvállalkozó betartja a szerződőre vonatkozó biztonsági követelményeket.

11. CIKK

LÁTOGATÁSOK

(1) Minősített adathoz való hozzáférést igénylő látogatásra az érintett fél nemzeti biztonsági hatóságának előzetes írásbeli hozzájárulása alapján kerülhet sor.

(2) A látogató Fél nemzeti biztonsági hatósága a tervezett látogatásról a fogadó Fél nemzeti biztonsági hatóságát legalább három héttel a látogatás időpontja előtt látogatási kérelem formájában értesíti. Sürgős esetben, a nemzeti biztonsági hatóságok előzetes egyeztetését követően a látogatási kérelem a látogatás kezdetéhez közelebbi időpontban is benyújtható.

(3) A látogatási kérelem az alábbiakat tartalmazza:

a) a látogató neve, születési ideje és helye, állampolgársága, útlevelének vagy más személyazonosító igazolványának száma;

b) a látogató beosztásának és a látogató által képviselt intézménynek a megjelölése;

c) a látogató személyi biztonsági tanúsítványának szintje és érvényességi ideje;

d) a látogatás időpontja és időtartama, visszatérő látogatások esetén az egyes látogatások összesített időtartama,

e) a látogatás célja, beleértve a látogatással érintett legmagasabb minősítési szintű minősített adat minősítési szintjét;

f) a meglátogatandó minősített adatokat kezelő szerv neve és címe, valamint a kapcsolattartójának neve, telefonszáma/ fax száma, e-mail címe;

g) dátum, aláírás és a nemzeti biztonsági hatóság hivatalos pecsétjének lenyomata.

(4) A nemzeti biztonsági hatóságok közösen meghatározhatják a visszatérő látogatásra jogosult személyek listáját.

A visszatérő látogatások további részleteiről a nemzeti biztonsági hatóságok kötelesek megállapodni.

(5) A látogató által megismert minősített adatot úgy kell tekinteni, mint a jelen Egyezmény alapján átadott minősített adatot.

(6) A Felek nemzeti jogszabályaik és egyéb szabályaik rendelkezéseivel összhangban biztosítják a látogatók személyes adatainak védelemét.

12. CIKK

A MINŐSÍTETT ADAT BIZTONSÁGÁNAK MEGSÉRTÉSE

(1) A nemzeti biztonsági hatóságok haladéktalanul írásban tájékoztatják egymást a minősített adat biztonságának bármilyen megsértéséről, vagy ha mindezek gyanúja merül fel.

(2) Az átvevő fél nemzeti biztonsági hatósága megtesz minden lehetséges, megfelelő intézkedést a nemzeti jogszabályok és egyéb szabályok rendelkezéseivel összhangban a minősített adat biztonságának megsértése következményeinek csökkentése és további hasonló események elkerülése érdekében.

(3) Annak a félnek a nemzeti biztonsági hatósága, ahol a minősített adat biztonságának megsértése bekövetkezett, haladéktalanul kezdeményezi az esemény kivizsgálását. A másik fél nemzeti biztonsági hatósága szükség esetén közreműködik a vizsgálatban.

(4) Az átvevő fél nemzeti biztonsági hatósága minden esetben írásban tájékoztatja az átadó fél nemzeti biztonsági hatóságát a minősített adat biztonságának megsértésével kapcsolatos körülményekről, a kár mértékéről, a kár enyhítése érdekében megtett intézkedésekről, valamint a vizsgálat eredményéről.

13. CIKK

MÁS NEMZETKÖZI EGYEZMÉNYEKHEZ VALÓ VISZONY

Jelen Egyezmény nem érinti a Felek egyéb két- vagy többoldalú egyezmény alapján fennálló kötelezettségeit, ideértve mindazon megállapodásokat, amelyek minősített adatok cseréjét és kölcsönös védelmét szabályozzák.

14. CIKK

KÖLTSÉGEK VISELÉSE

A Felek maguk viselik a jelen Egyezmény végrehajtásával összefüggésben felmerült költségeiket.

15. CIKK

VITÁK RENDEZÉSE

Jelen Egyezmény végrehajtásából vagy értelmezéséből fakadó vitákat a Felek egymás között egyeztetés vagy tárgyalás útján, külső igazságszolgáltatási fórum igénybevétele nélkül rendezik.

16. CIKK

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

(1) Jelen Egyezmény határozatlan időre jön létre. Jelen Egyezmény a Felek által az Egyezmény hatálybalépéshez szükséges nemzeti jogi feltételek teljesítésére vonatkozó, diplomáciai úton küldött utolsó írásbeli értesítés kézhezvételének napját követő második hónap első napján lép hatályba.

(2) Jelen Egyezmény a Felek kölcsönös egyetértésével írásban módosítható. A módosítások hatálybalépésével kapcsolatban a jelen cikk 1. pontjában foglaltak az irányadók.

(3) Bármelyik fél jogosult jelen Egyezményt bármikor írásban felmondani. Felmondás esetén az Egyezmény a felmondásról szóló írásbeli értesítés másik Fél általi kézhezvételének napját követő hat hónap elteltével hatályát veszti.

(4) Az Egyezmény megszűnésétől függetlenül az annak alapján kicserélt vagy létrejött minősített adatokat az Egyezményben meghatározott rendelkezések szerint kell védelemben részesíteni, mindaddig, amíg az átadó fél írásban felmentést nem ad az átvevő fél részére ezen kötelezettség alól.

Fentiek tanúbizonyságául, az alulírott és az erre felhatalmazott megbízottak jelen Egyezményt aláírásukkal látták el.

Készült Budapesten, 2018. szeptember 5-én, két eredeti példányban, valamennyi példány magyarul, franciául és angol nyelven, valamennyi szöveg egyaránt hiteles. Eltérő értelmezés esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

....................................................................... .......................................................................
Magyarország Kormánya részéről A Luxemburgi Nagyhercegség Kormánya részéről
Dr. Felkai László Őexc. Marc Ungeheuer
közigazgatási államtitkár A Luxemburgi Nagyhercegség magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövete”

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND THE GOVERNMENT OF THE GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG ON THE EXCHANGE AND MUTUAL PROTECTION OF CLASSIFIED INFORMATION

The Government of Hungary and the Government of the Grand Duchy of Luxembourg (hereinafter referred to as the “Parties”),

Recognising the importance of mutual cooperation between the Parties,

Realising that good cooperation may require exchange of Classified Information between the Parties,

Desiring to establish a set of rules regulating the mutual protection of Classified Information,

Recognising that they ensure equivalent protection for the Classified Information,

Have, in mutual respect for national interests and security, agreed upon the following:

ARTICLE 1

OBJECTIVE AND SCOPE

1. The objective of this Agreement is to ensure the protection of Classified Information that is generated or exchanged between the Parties.

2. This Agreement shall be applicable to any activities, contracts or agreements involving Classified Information that will be conducted or concluded between the Parties in the future.

3. The provisions of this Agreement shall also apply to the Classified Information already generated or exchanged in the process of cooperation between the Parties before entering into force of this Agreement.

ARTICLE 2

DEFINITIONS

For the purpose of this Agreement:

a) “Breach of Security” means an act or an omission which is contrary to this Agreement or to the national laws and regulations of the Parties, the result of which may lead to unauthorised disclosure, loss, destruction, misappropriation, access or any other type of compromise of Classified Information;

b) “Classified Contract” means a contract that involves or requires access to Classified Information;

c) “Classified Information” means any information, regardless of its form or nature, which is transmitted or generated between the Parties in accordance with national laws and regulations of either Party, which requires protection against Breach of Security and is designated as such;

d) “Contractor” means an individual or a legal entity possessing the legal capacity to conclude Classified Contracts in accordance with the national laws and regulations;

e) “Facility Security Clearance” means the determination by a National Security Authority following a vetting procedure that an individual or a legal entity, possessing the legal capacity, has the physical and organizational capability to handle and store Classified Information in accordance with the national laws and regulations;

f) “National Security Authority” means the national authority responsible for the application and supervision of this Agreement;

g) “Need-to-know” means the principle, according to which access to Classified Information may only be granted to a person who has a verified need to access this Classified Information in connection with his/her official duties or for the performance of a specific task;

h) “Originating Party” means the Party including individuals or legal entities under its jurisdiction, which releases classified information;

i) “Personnel Security Clearance” means the determination by a National Security Authority following a vetting procedure that an individual is eligible to handle to Classified Information in accordance with the national laws and regulations;

j) “Recipient Party” means the Party including individuals or legal entities under its jurisdiction, which receives Classified Information;

k) “Sub-contract” means a contract entered into by a Contractor by another Contractor (Sub-contractor) for a provision of goods and services;

l) “Sub-contractor” means an individual or a legal entity to whom a Contractor lets a Sub-contract;

m) “Third Party” means any state including individuals or legal entities or under its jurisdiction or international organisation not being a party to this Agreement.

ARTICLE 3

NATIONAL SECURITY AUTHORITIES

1. The National Security Authorities of the Parties are:

In Hungary:

Nemzeti Biztonsági Felügyelet

In the Grand Duchy of Luxembourg:

service de renseignement de l’État

Autorité nationale de Sécurité.

2. The Parties shall notify each other through diplomatic channels on changes of the National Security Authorities other than changes referred to in paragraphs 3 and 4 of this Article. Such notice shall not constitute a formal amendment to this Agreement in accordance with Article 16 paragraph 2.

3. Changes in the names of the National Security Authorities shall not constitute a formal amendment to this Agreement in accordance with Article 16 paragraph 2. The National Security Authorities shall inform each other in writing about such changes.

4. The National Security Authorities shall provide each other with official contact details and inform each other of any change of these.

ARTICLE 4

CLASSIFICATION LEVELS AND MARKINGS

1. Classified Information released under this Agreement shall be marked with the appropriate classification level in accordance with the national laws and regulation of the Parties.

2. The equivalence of national classification levels and markings is as follows:

In Hungary In the Grand Duchy of Luxembourg
„Szigorúan titkos!” TRES SECRET LUX
„Titkos!” SECRET LUX
„Bizalmas!” CONFIDENTIEL LUX
„Korlátozott terjesztésű!” RESTREINT LUX

ARTICLE 5

ACCESS TO CLASSIFIED INFORMATION

Access to Classified Information under this Agreement shall be limited only to individuals upon the Need-to-know principle and who are duly authorised in accordance with the national laws and regulations of the respective Party.

ARTICLE 6

SECURITY PRINCIPLES

1. In accordance with national laws and regulations, the Parties shall take all appropriate measures for the protection of Classified Information, which is exchanged or generated under this Agreement.

2. The Originating Party shall:

a) ensure that Classified Information is marked with appropriate classification markings in accordance with its national laws and regulations;

b) inform the Recipient Party of any conditions of release and limitation of use of Classified Information;

c) inform the Recipient Party in writing without undue delay of any subsequent changes in the classification level or duration of classification;

d) ensure that Classified Information shall only be made accessible to individuals who fulfilled the requirements stated in Article 5 of this Agreement.

3. The Recipient Party shall:

a) ensure that Classified Information is marked with equivalent classification marking in accordance with Article 4 of this Agreement;

b) afford the same degree of protection to Classified Information as afforded to its own national Classified Information of equivalent classification level;

c) ensure protection of the Classified Information equivalent to its classification level until the written notification from the Originating party about the declassification or the change of the classification level or validity of the Classified Information;

d) ensure that Classified Information is not released to a Third Party without the prior written consent of the Originating Party;

e) use Classified Information only for the purpose it has been released for and in accordance with release conditions of the Originating Party.

ARTICLE 7

SECURITY CO-OPERATION

1. In order to maintain comparable standards of security, the National Security Authorities shall, on request, inform each other of their national laws and regulations concerning protection of Classified Information and the practices stemming from their implementation.

2. On request, the National Security Authorities shall, in accordance with their national laws and regulations, assist each other during the personnel security clearance procedures and facility security clearance procedures.

3. Within the scope of this Agreement the Parties shall in accordance with their national laws and regulations, recognise the Personnel Security Clearances and Facility Security Clearances issued by the other Party. Article 5 of this Agreement shall apply accordingly.

4. The National Security Authorities shall promptly notify each other about changes in the recognised Personnel Security Clearances and Facility Security Clearances, especially in case of their withdrawal.

5. The co-operation under this Agreement shall be effected in the English language.

ARTICLE 8

TRANSFER OR TRANSMISSION OF CLASSIFIED INFORMATION

1. Classified Information shall be transferred in accordance with the national laws and regulations of the Originating party through diplomatic channels or as otherwise agreed in writing between the National Security Authorities.

2. The Parties may transmit classified information by electronic means in accordance with the security procedures approved by the National Security Authorities in writing. Electronic transmission of Classified Information shall be carried out through certified cryptographic means in accordance with national laws and regulations.

ARTICLE 9

REPRODUCTION, EXTRACTION, TRANSLATION AND DESTRUCTION OF CLASSIFIED INFORMATION

1. Reproductions, extractions and translations of Classified Information released under this Agreement shall bear appropriate classification markings and shall be protected as the originals. Number of reproductions, extractions and translations shall be limited to that required for official purposes.

2. In accordance with the national laws and regulations of the Parties translations of Classified Information released under this Agreement may bear a note in the language of translation indicating that they contain Classified Information of the Originating Party.

3. Classified Information released under this Agreement marked „Szigorúan titkos!”/ TRES SECRET LUX shall be reproduced, extracted or translated only upon the prior written consent of the Originating Party.

4. Classified information released under this Agreement marked „Szigorúan titkos!”/ TRES SECRET LUX shall not be destroyed and shall be returned to the Originating Party after it is no longer considered necessary by the Recipient Party.

5. Information classified as „Titkos!”/ SECRET LUX or below shall be destroyed in accordance with the relevant national laws and regulations after it is no longer considered necessary by the Recipient Party. The Recipient Party shall inform Originating Party of such destruction.

6. In case of a crisis situation in which it is impossible to protect or to return the Classified Information to the Originating Party it shall be destroyed without undue delay. The National Security Authority of the Recipient Party shall notify the National Security Authority of the Originating Party in writing about the destruction of the Classified Information.

ARTICLE 10

CLASSIFIED CONTRACTS

1. Classified Contracts shall be concluded and implemented in accordance with the national laws and regulations of each Party. On request, the National Security Authorities shall confirm that proposed Contractors as well as individuals participating in pre-contractual negotiations or in the implementation of Classified Contracts have appropriate Personnel Security Clearance or Facility Security Clearance.

2. The National Security Authority may request its counterpart that a security inspection is carried out at a facility located in the territory of the other Party to ensure continuing compliance with security standards in accordance with national laws and regulations of the Parties.

3. Classified Contracts shall contain project security instructions on the security requirements and on the classification level of each element of the Classified Contract. A copy of the project security instructions shall be forwarded to the National Security Authority of the Party under whose jurisdiction the Classified Contract is to be implemented.

4. Sub-contractors engaged in Classified Contracts shall comply with the security requirements applied to the Contractors.

ARTICLE 11

VISITS

1. Visits requiring access to Classified Information shall be subject to the prior written consent of the National Security Authority of the respective Party.

2. The National Security Authority of the visiting Party shall notify the National Security Authority of the host Party about the planned visit through a request for visit at least three weeks before the visit takes place. In urgent cases, the request for visit may be submitted at a shorter notice, subject to prior co-ordination between the National Security Authorities.

3. he request for visit shall contain:

a) visitor’s name, date and place of birth, nationality and passport/ identification card number;

b) position of the visitor and specification of the organisation represented;

c) visitor’s Personnel Security Clearance level and its validity;

d) date and duration of the visit, and in case of recurring visits the total period of time covered by the visits;

e) purpose of the visit including the highest classification level of Classified Information involved;

f) name and address of the facility to be visited, as well as the name, phone/fax number, e-mail address of its point of contact;

g) date, signature and stamping of the official seal of the National Security Authority.

4. The National Security Authorities may agree on a list of visitors entitled to recurring visits. The National Security Authorities shall agree on the further details of the recurring visits.

5. Classified Information acquired by a visitor shall be considered as Classified Information received under this Agreement.

6. Each Party shall guarantee the protection of personal data of the visitors in accordance with the national laws and regulations.

ARTICLE 12

BREACH OF SECURITY

1. The National Security Authorities shall without undue delay inform each other in writing of any Breach of Security or suspicion thereof.

2. The National Security Authority of the Receiving Party shall undertake all possible appropriate measures in accordance with its national laws and regulations so as to limit the consequences of the Breach of Security and to prevent further violations.

3. The National Security Authority of the Party where the Breach of Security has occurred, shall initiate the investigation of the incident without undue delay. The National Security Authority of the other Party shall, if required, co-operate in the investigation.

4. In any case, the National Security Authority of the Recipient Party shall inform the National Security Authority of the Originating Party in writing about the circumstances of the Breach of Security, the extent of the damage, the measures adopted for its mitigation and the outcome of the investigation.

ARTICLE 13

RELATIONSHIP WITH OTHER INTERNATIONAL AGREEMENTS

This Agreement shall not affect the obligations of the Parties under any other bilateral or multilateral treaty, including any agreements governing exchange and mutual protection of Classified Information.

ARTICLE 14

EXPENSES

Each Party shall bear its own expenses incurred in the course of the implementation of this Agreement.

ARTICLE 15

SETTLEMENT OF DISPUTES

Any dispute regarding the interpretation or implementation of this Agreement shall be resolved by consultations and negotiations between the Parties, without recourse to outside jurisdiction.

ARTICLE 16

FINAL PROVISIONS

1. This Agreement is concluded for an indefinite period of time. This Agreement shall enter into force on the first day of the second month following the date of receipt of the last of notifications between the Parties, through diplomatic channels, stating that the national legal requirements for this Agreement to enter into force have been fulfilled.

2. This Agreement may be amended on the basis of the mutual agreement of the Parties in writing. Such amendments shall enter into force in accordance with Paragraph 1 of this Article.

3. Each Party is entitled to terminate this Agreement in writing at any time. In such a case, the validity of this Agreement shall expire after six months following the day on which the other Party receives the written notice of the termination.

4. Regardless of the termination of this Agreement, all Classified Information exchanged or generated under this Agreement shall be protected in accordance with the provisions set forth herein until the Originating Party dispenses the Recipient Party from this obligation in writing.

In witness of which, the undersigned, duly authorised to this effect, have signed this Agreement.

Done in Budapest on 5th September 2018 in two originals, each in Hungarian, French and English languages, each text being equally authentic. In case of any divergence of interpretation the English text shall prevail.

...................................................................... .....................................................................
For the Government of Hungary For the Government of the Grand Duchy of Luxembourg
Dr. Felkai László H.E. Marc Ungeheuer
state secretary of public administration Luxembourg Ambassador to Hungary”

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és 3. § az Egyezmény 16. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) Az Egyezmény, illetve a 2. § és 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

5. § Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a minősített adatok védelmének szakmai felügyeletéért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére