Hatály: közlönyállapot (2019.IV.12.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

4/2019. (IV. 12.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet módosításáról

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133/A. § 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése a következő y) és z) ponttal egészül ki:

[A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET) 105. § (1) bekezdése szerinti rendszerhasználati díjak tekintetében a rendelet alkalmazásában]

„y) mFRR kiegyenlítő szabályozási kapacitás: a villamos energia kiegyenlítő szabályozásra vonatkozó iránymutatás létrehozásáról szóló, 2017. november 23-i 2017/2195/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 2017/2195/EU bizottsági rendelet) 18. cikk (1) bekezdése alapján meghatározott kapacitás (a továbbiakban: mFRR kapacitás),

z) kiegyenlítő szabályozási szolgáltató: a 2017/2195/EU bizottsági rendelet 2. cikk 6. pontja szerinti szolgáltató.”

2. § Az R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § A rendszerüzemeltetők által az átadási-átvételi pontokra meghirdetett kapacitástermékeket a rendszerhasználó lekötheti a már meglévő lekötésektől függetlenül, amennyiben a kapacitástermék az adott átadási-átvételi ponton az adott gáznapot is tartalmazó szerződési időszakra vonatkozik.”

3. § Az R. a következő 11/A. §-sal egészül ki:

„11/A. § (1) A Hivatal hatósági bizonyítványt állít ki az mFRR kapacitást nyújtó erőmű mint kiegyenlítő szabályozási szolgáltató kérelmére az mFRR kapacitásnak a villamos energiáról szóló törvény 3. § 22. pontja szerinti átviteli rendszerirányító (a továbbiakban: átviteli rendszerirányító) általi behívásból adódó kapacitás-túllépési pótdíj alóli mentesülés érdekében. A hatósági bizonyítvány iránti kérelem benyújtásakor az erőmű igazolni köteles azt, hogy az adott gázév tekintetében mFRR kapacitás biztosítása tárgyában az átviteli rendszerirányítóval kötött, a magyar villamosenergia-rendszer Kereskedelmi Szabályzat III./4.4.3. pontja szerinti hatályos szerződéssel rendelkezik. A hatósági bizonyítvány határozott ideig, az adott gázév végéig érvényes.

(2) Az mFRR kapacitással rendelkező erőmű a hatósági bizonyítvány birtokában saját jogon eljárva vagy a földgázkereskedője útján a szállítási rendszerüzemeltetőhöz fordulhat a kapacitás-túllépési pótdíj alóli mentesség tárgyában. Az e rendeletben foglaltak alkalmazása során nem minősül jogosulatlan igénybevételnek az mFRR kapacitással rendelkező erőmű által történő igénybevétel, a szállítási rendszerüzemeltető az adott gázévre szóló hatósági bizonyítvány alapján kapacitás-túllépési pótdíjat az erőműre nem szabhat ki.

(3) A szállítási rendszerüzemeltető köteles az átviteli rendszerirányítóval együttműködési megállapodásban rendezni az mFRR kapacitással rendelkező erőművek mentessége következtében szükséges adatáramlás rendszerét és a kapcsolódó szükséges feladatokat 2019. június 1-jéig.

(4) Az mFRR kapacitással rendelkező erőmű és az érintett szállítási rendszerüzemeltető együttműködési megállapodásban rendelkezik a szükséges adatáramlási rendszerről és a kapcsolódó egyéb feladatokról, amely megállapodást a hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelemmel egyidejűleg szükséges benyújtani a Hivatalhoz. A kérelmet első alkalommal 2019. július 1-jétől lehet benyújtani a Hivatalhoz.

(5) Az érintett erőmű a napi szállítási kapacitásdíjat köteles megfizetni - hónapot követő utólagos elszámolással - az általa az mFRR kapacitás behívása során a lekötött kapacitását meghaladóan igénybe vett kapacitás után.”

4. § Az R. 23. § (2b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2b) A földgázelosztó a (2a) bekezdésben szereplő feltétel teljesülését az adott gázév április 30-áig ellenőrzi. A felhasználó a (2a) bekezdésben szereplő feltétel nem teljesülése esetén a (2a) bekezdésben szereplő feltételhez tartozó éves díjat pótdíjként köteles megfizetni a földgázelosztó részére az adott gázév június 30-áig. Az így meghatározott pótdíj és a rendszerhasználó lekötése alapján számlázott kapacitásdíj együttes összege nem haladhatja meg a (2a) bekezdés szerinti kategóriánkénti minimális lekötés alapján meghatározott éves díjat.”

5. § Az R. 33/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„33/A. § (1) A rendszerhasználó gázéven belüli nem téli fogyasztási időszaki kapacitásterméket köthet le az általa ellátott azon felhasználási helyre - az 1. § (1) bekezdés a) pont ab) alpont aba) alpontjában meghatározott átadási-átvételi pontra vonatkozóan -, amelyre teljesülnek az alábbi feltételek:

a) a felhasználási helyhez kapcsolódóan a rendszerhasználó elosztási kapacitásdíjat fizet, továbbá

b) a felhasználási hely tekintetében az érintett átadási-átvételi ponton a téli fogyasztási időszakra lekötött éves és negyedéves legnagyobb összkapacitás legfeljebb fele a nem téli fogyasztási időszakra lekötött legnagyobb kapacitásnak.

(2) A gázéven belüli nem téli fogyasztási időszaki lekötött kapacitás mértékét kereskedőváltás esetén a korábbi földgázkereskedő köteles az új földgázkereskedőnek megadni.

(3) A rendszerhasználó a nem téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitás után kiszámított éves elosztási kapacitásdíj 5%-át köteles megfizetni a földgázelosztó által kiszámlázott, a szerződésben meghatározott vagy - erre vonatkozó megállapodás hiányában - havi ütemezésben.

(4) Ha az elosztási kapacitásdíj fizetésére kötelezett rendszerhasználó esetén az (1) bekezdés szerinti elszámolás alá vont átadási-átvételi ponton október, november és december hónapokban is sor kerül a nem téli fogyasztási időszakra vonatkozó kapacitás - ÜKSZ szerinti - igénybevételére, akkor a rendszerhasználó a nem téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitásnak és az éves elosztási kapacitásdíj (5) bekezdés szerinti részének szorzatát is köteles megfizetni - a (3) bekezdés szerinti összegen felül - azokra az októberi, novemberi és decemberi napokra, amelyeken az átadási-átvételi ponton földgázt vételez, és a gáznapon mért óracsúcs meghaladja a gáznapra lekötött kapacitást.

(5) A (4) bekezdés szerinti szorzatnál

a) október havi igénybevétel esetén az éves elosztási kapacitásdíj 2/365 részét,

b) november havi igénybevétel esetén az éves elosztási kapacitásdíj 3/365 részét,

c) december havi igénybevétel esetén az éves elosztási kapacitásdíj 5/365 részét

kell alapul venni.

(6) Ha a rendszerhasználó az érintett átadási-átvételi ponton október, november és december hónapokban -5,0 °C-nál hidegebb gáznapi középhőmérsékletű gáznapon vagy január, február és március hónapokban az átadási-átvételi ponton földgázt vételez, és a gáznapon mért óracsúcs meghaladja a felhasználó gáznapra vonatkozó téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitását, úgy a földgázelosztó jogosult a gáznapra vonatkozó lekötött kapacitás felett igénybe vett (és korábban még nem érvényesített), legnagyobb órai többletkapacitás után - legfeljebb a nem téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitás mértékéig - az éves elosztási kapacitásdíjat a 30. § (2) bekezdése szerint érvényesíteni.

(7) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételek megszegése jogosulatlan igénybevételnek minősül. Amennyiben a rendszerhasználó a (3) bekezdés szerint számított díjra nem volt jogosult, úgy a rendszerhasználó köteles megfizetni

a) elosztási díjként a (3) bekezdésben meghatározott, számlázás alapját képező mennyiségre vonatkozóan az éves elosztási kapacitásdíj (3), (4) és (6) bekezdések alapján megfizetett részek feletti részét és

b) pótdíjként a (3) bekezdésben meghatározott, számlázás alapját képező mennyiségre vonatkozóan az éves elosztási kapacitásdíj 50%-át.

(8) A földgázelosztó a jogosulatlan gázéven belüli nem téli fogyasztási időszaki kapacitástermék igénybevételét a 6. mellékletben rögzített adatok alapján határozza meg, és számlázza ki a (7) bekezdése szerinti díjat és pótdíjat legkésőbb június 30-áig. A határidő jogvesztő hatályú. A földgázelosztó a jogosulatlan kapacitástermék igénybevételével kapcsolatban részletes beszámolót készít a Hivatal részére legkésőbb az adott gázévet követő december 31-ig.

(9) Átadási-átvételi pontonként a kapacitások lekötését a Vhr.-ben és az ÜKSZ-ben meghatározottak szerint kell megtenni.”

6. § Az R. 70. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„70. § (1) A 2018/2019-es gázévre vonatkozóan kiállított igazolásokban meghatározott felhasználási helyekre - az 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaa) alpontjában meghatározott átadási-átvételi pontra vonatkozóan - lekötött nem téli fogyasztási időszaki kapacitások tekintetében az igazolással rendelkező rendszerhasználó az 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaa) alpontja szerinti átadási-átvételi ponton a nem téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitás után kiszámított éves szállítási kapacitásdíj 5%-át köteles megfizetni a szállítási rendszerüzemeltető által kiszámlázott, a szerződésben meghatározott vagy - erre vonatkozó megállapodás hiányában - havi ütemezés szerint.

(2) Az (1) bekezdés szerinti igazolással rendelkező rendszerhasználó az érintett átadási-átvételi ponton a nem téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitásának október, november és december havi - ÜKSZ szerinti - igénybevétele után a szállítóvezeték átadási-átvételi pontjain mért órai, égéshőre átszámított mennyiségnek a rendszerhasználóra - az ÜKSZ-ben a szállítóvezeték átadási-átvételi pontjaira vonatkozó óracsúcs allokálási szabályok szerint - leosztott órai mennyisége (kWh/h) és az adott napra lekötött kapacitás különbségének és az éves szállítási kapacitásdíj (3) bekezdés szerinti részének szorzatát köteles megfizetni - a (2) bekezdés szerinti összegen és a lekötött kapacitások díjain felül - azokra a napokra is, amelyeken földgázt vételez, és a gáznapon allokált óracsúcs meghaladja a gáznapra vonatkozó lekötött összkapacitást.

(3) A (2) bekezdés szerinti szorzatnál

a) október havi igénybevétel esetén az éves szállítási kapacitásdíj 1/365 részét,

b) november havi igénybevétel esetén az éves szállítási kapacitásdíj 2/365 részét,

c) december havi igénybevétel esetén az éves szállítási kapacitásdíj 3/365 részét

kell alapul venni.

(4) Ha az (1) bekezdés szerinti igazolással rendelkező rendszerhasználó az érintett átadási-átvételi ponton október, november és december hónapokban -5 °C-nál hidegebb - a kiadási ponthoz rendelt mérési ponton mért, 1. § (1) bekezdés ny) pontja szerinti gáznapi középhőmérsékletű - gáznapon vagy január, február és március hónapokban földgázt vételez, és a szállítóvezeték átadási-átvételi pontjain mért órai, égéshőre átszámított mennyiségnek a rendszerhasználóra - az ÜKSZ-ben a szállítóvezeték átadási-átvételi pontjaira vonatkozó óracsúcs allokálási szabályok szerint - leosztott órai mennyisége meghaladja az adott napra lekötött kapacitását, úgy a szállítási rendszerüzemeltető jogosult a gáznapra vonatkozó lekötött összkapacitás felett igénybe vett (és korábban még nem érvényesített) többletkapacitás után - legfeljebb a nem téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitás mértékéig - az éves szállítási kapacitásdíjat a 12. § (2) bekezdése szerint érvényesíteni.

(5) Amennyiben a rendszerhasználó az (1) bekezdés szerinti, nem téli időszakra lekötött kapacitást jogosulatlanul vette igénybe, úgy a rendszerhasználó köteles megfizetni

a) szállítási díjként az (1) bekezdés szerinti, számlázás alapját képező mennyiség és az éves szállítási kapacitásdíj 95%-a szorzatának az (1) és (4) bekezdések alapján megfizetett részek feletti részét és

b) pótdíjként a számlázás alapját képező mennyiség és az éves szállítási kapacitásdíj 50%-ának szorzatát.

(6) A szállítási rendszerüzemeltető a jogosulatlan gázéven belüli nem téli fogyasztási időszaki kapacitástermék igénybevételét az érintett földgázelosztó által megküldött, a 6. mellékletben rögzített adattartalmú adatszolgáltatás ismeretében állapítja meg, és számlázza ki az (5) bekezdés szerinti díjat és pótdíjat legkésőbb az érintett földgázelosztó adatszolgáltatását követő 30 napon belül. A határidő jogvesztő hatályú. A szállítási rendszerüzemeltető a jogosulatlan kapacitástermék igénybevételével kapcsolatban részletes beszámolót készít a Hivatal részére legkésőbb 2019. december 31-ig.”

7. § Az R. a következő 71. §-sal egészül ki:

„71. § (1) A 2018/2019-es gázévre vonatkozóan kiállított igazolással rendelkező, elosztási kapacitásdíj fizetésére kötelezett rendszerhasználó a nem téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitás után kiszámított éves elosztási kapacitásdíj 5%-át köteles megfizetni a földgázelosztó által kiszámlázott, a szerződésben meghatározott vagy - erre vonatkozó megállapodás hiányában - havi ütemezésben.

(2) Ha az elosztási kapacitásdíj fizetésére kötelezett rendszerhasználó esetén az (1) bekezdés szerinti elszámolás alá vont átadási-átvételi ponton október, november és december hónapokban is sor kerül a nem téli fogyasztási időszakra vonatkozó kapacitás - ÜKSZ szerinti - igénybevételére, akkor a rendszerhasználó a nem téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitásnak és az éves elosztási kapacitásdíj (3) bekezdés szerinti részének szorzatát is köteles megfizetni - az (1) bekezdés szerinti összegen felül - azokra az októberi, novemberi és decemberi napokra, amelyeken az átadási-átvételi ponton földgázt vételez, és a gáznapon mért óracsúcs meghaladja a gáznapra lekötött kapacitást.

(3) A (2) bekezdés szerinti szorzatnál

a) október havi igénybevétel esetén az éves elosztási kapacitásdíj 1/365 részét,

b) november havi igénybevétel esetén az éves elosztási kapacitásdíj 2/365 részét,

c) december havi igénybevétel esetén az éves elosztási kapacitásdíj 3/365 részét

kell alapul venni.

(4) Ha a 2018/2019-es gázévre kiállított igazolással rendelkező elosztási kapacitásdíj fizetésére kötelezett rendszerhasználó az érintett átadási-átvételi ponton október, november és december hónapokban -5 °C-nál hidegebb gáznapi középhőmérsékletű gáznapon vagy január, február és március hónapokban az átadási-átvételi ponton földgázt vételez, és a gáznapon mért óracsúcs meghaladja a felhasználó gáznapra vonatkozó téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitását, úgy a földgázelosztó jogosult a gáznapra vonatkozó lekötött kapacitás felett igénybe vett (és korábban még nem érvényesített), legnagyobb órai többletkapacitás után - legfeljebb a nem téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitás mértékéig - az éves elosztási kapacitásdíjat a (2) bekezdés szerint érvényesíteni.

(5) Amennyiben a rendszerhasználó az (1) bekezdés szerinti, nem téli időszakra lekötött kapacitást jogosulatlanul vette igénybe, úgy a rendszerhasználó köteles megfizetni

a) elosztási díjként az (1) bekezdésben meghatározott, számlázás alapját képező mennyiségre vonatkozóan az éves elosztási kapacitásdíj (1), (2) és (4) bekezdések alapján megfizetett részek feletti részét és

b) pótdíjként a (1) bekezdésben meghatározott, számlázás alapját képező mennyiségre vonatkozóan az éves elosztási kapacitásdíj 50%-át.

(6) A földgázelosztó a jogosulatlan gázéven belüli nem téli fogyasztási időszaki kapacitástermék igénybevételét a 6. mellékletben rögzített adatok alapján határozza meg, és számlázza ki az (5) bekezdés szerinti díjat és pótdíjat legkésőbb június 30-áig. A határidő jogvesztő hatályú. A földgázelosztó a jogosulatlan igénybevétel megállapítását követően a 6. melléklet szerinti adatszolgáltatást 5 napon belül elektronikusan megküldi a szállítási rendszerüzemeltető részére. A földgázelosztó a jogosulatlan kapacitástermék igénybevételével kapcsolatban részletes beszámolót készít a Hivatal részére legkésőbb 2019. december 31-ig.

(7) E § alkalmazásában jogosulatlan igénybevételnek minősül, ha

a) az érintett rendszerhasználó nem rendelkezik a Hivatal által kiadott 2018/2019-es gázévre kiadott igazolással, vagy

b) az érintett felhasználási hely tekintetében az érintett átadási-átvételi ponton a nem téli fogyasztási időszakra lekötött éves és negyedéves legnagyobb összkapacitás a nem téli fogyasztási időszakra lekötött legnagyobb kapacitás felénél nagyobb.

(8) Átadási-átvételi pontonként a kapacitások lekötését a Vhr.-ben és az ÜKSZ-ben meghatározottak szerint kell megtenni.”

8. § Az R.

a) 8. § (2) bekezdés b) pontjában a „bértároló” szövegrész helyébe a „bértároltató” szöveg,

b) 22. § (2a) bekezdésében a „névleges” szövegrész helyébe a „túlnyomással korrigált névleges” szöveg,

c) 23. § (2a) pontjában a „valamely nap esetén” szövegrész helyébe a „legalább egy gáznapon”, a „napra” szövegrész helyébe a „gáznapra” szöveg,

d) 23. § (2a) pont a) alpontjában a „210” szövegrész helyébe a „190” szöveg,

e) 23. § (2a) pont b) alpontjában az „1050” szövegrész helyébe a „950” szöveg,

f) 23. § (2a) pont c) alpontjában az „5250” szövegrész helyébe a „4750” szöveg

lép.

9. § Hatályát veszti az R.

a) 1. § (1) bekezdés m) pontjában az „a földgázelosztó” szövegrészek,

b) 5. §-a, 16. §-a, 24. §-a és 34. §-a,

c) 4. melléklete.

10. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) A 4. § és a 8. § b)-f) pontja 2019. október 1-jén lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére