A jogszabály mai napon ( 2020.08.09. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

5/2019. (VIII. 30.) KKM rendelet

az Információs Hivatal rendvédelmi igazgatási alkalmazottainak teljesítményértékelési rendszeréről

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 342/A. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 138. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya az Információs Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban (a továbbiakban: igazgatási jogviszony) foglalkoztatott rendvédelmi igazgatási alkalmazottakra (a továbbiakban: rendvédelmi alkalmazott) terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) értékelő vezető: a munkáltatói jogkör gyakorlója, továbbá akire a munkáltatói jogkör gyakorlója a teljesítményértékeléssel kapcsolatos jogkört átruházza,

b) értékelt személy: a rendvédelmi alkalmazott, akinek a teljesítményét e rendeletben meghatározott szabályok szerint kell értékelni,

c) informatikai rendszer: a személyügyi központ által a Hivatal számára együttműködési megállapodás alapján rendelkezésre bocsátott, a közszolgálati teljesítményértékelés végrehajtására és támogatására szolgáló informatikai alkalmazás, amelyet a Hivatal zárt célú elektronikus információs rendszerként működtet,

d) kompetencia: a munkakör ellátásához szükséges ismeret, jártasság, készség, képesség, valamint az alkalmazást segítő személyiségvonások és a hatékonysági motiváció együttese,

e) személyügyi központ: a közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter által vezetett minisztériumban működő kormányzati személyügyi feladatokat ellátó szervezeti egység,

f) teljesítményértékelés: évente ismétlődő, e rendeletben meghatározott vezetői tevékenység, amelynek során az értékelő vezető értékeli a rendvédelmi alkalmazott egyéni teljesítménykövetelményei teljesítésének szintjét, és erről a rendvédelmi alkalmazott részére érdemi visszajelzést ad,

g) teljesítménykövetelmény: a rendvédelmi alkalmazott munkaköri leírásában szereplő állandó, valamint az adott évben aktuálisan felmerülő, időszakosan a munkaköri leírásába bekerülő feladataiból kiválasztott, tárgyévben teljesítendő feladat.

2. A teljesítményértékelés

3. § (1) A rendvédelmi alkalmazott részére kompetenciákat, valamint a munkaköri leírásában meghatározott feladatok körében legalább egy teljesítménykövetelményt kell meghatározni.

(2) A kompetenciákat és a teljesítménykövetelményt a felsőfokú munkaköri osztályba tartozó munkaköri kategóriába sorolt és a vezetői munkaköri kategóriába sorolt rendvédelmi alkalmazott esetében az 1. melléklet szerinti tartalommal, a középfokú munkaköri osztályba tartozó munkaköri kategóriába sorolt rendvédelmi alkalmazott esetében a 2. melléklet szerinti tartalommal kell meghatározni.

4. § (1) Az értékelő vezető határozza meg − az értékelt személlyel történt előzetes megbeszélést követően − tárgyév március 15-ig az értékelt személyre vonatkozó teljesítménykövetelményeket. A teljesítménykövetelményeket az értékelt személlyel írásban közölni kell.

(2) Az (1) bekezdés szerinti teljesítménykövetelményeket év közben - az értékelt személlyel történt előzetes megbeszélést követően - az értékelő vezető módosíthatja, ha ez a körülményekben beállott lényeges, a munkakörben és a feladatkörben bekövetkezett változás miatt szükséges. A körülményekben beállott lényeges változást az értékelő vezetőnek indokolnia és a módosított munkaköri egyéni teljesítménykövetelményeket az értékelt személlyel írásban közölnie kell.

5. § (1) Az értékelt személy teljesítményét 0-100%-ig terjedő, öt teljesítményfokozatra bontott mérőskálán lehet értékelni.

(2) A teljesítménykövetelményekhez rendelt százalékos értékhez adott teljesítményfokozat tartozik.

(3) A teljesítménykövetelményekhez és a kompetenciákhoz mint értékelési szempontokhoz rendelt százalékos értékek együttes számtani átlaga adja a teljesítményszintet, ami a teljesítményértékelés eredménye.

(4) A százalékos értéksávokat, a hozzá kapcsolódó teljesítményfokozatokat és teljesítményszinteket a 3. melléklet tartalmazza.

6. § Az értékelő vezetőnek az értékelt személy vonatkozásában a tárgyévi teljesítményt évente, a tárgyévet követő év február 15. és március 15. között kell értékelnie.

7. § A rendvédelmi alkalmazott teljesítményének értékelését az értékelő vezető az informatikai rendszerben végzi el, az 1. és 2. melléklet szerinti tartalomnak megfelelő értékelőlapon.

8. § (1) Ha a rendvédelmi alkalmazott igazgatási jogviszonya év közben keletkezik, az értékelő vezető a rendvédelmi alkalmazottat az igazgatási jogviszony keletkezésétől számított harminc napon belül tájékoztatja a teljesítményértékelés rendjéről, céljáról és szempontjairól, továbbá a 3. § (1) és (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően meghatározza számára a tárgyévi teljesítménykövetelményeket.

(2) A teljesítményértékelés eredményét a rendvédelmi alkalmazott jogosult megismerni. A teljesítményértékeléskor az értékelő vezető és az értékelt személy között értékelő megbeszélésre kerül sor, amelyen az értékelő vezető részletesen ismerteti és indokolja az értékelt személlyel az általa kialakított teljesítményértékelési eredményeket. A teljesítményértékelésnek tartalmaznia kell az értékelt személy javaslatait, elképzeléseit a munkaköri feladataival és munkamagatartásával kapcsolatban, valamint a teljesítményértékelésre vonatkozó észrevételeit.

9. § (1) Nem lehet értékelő vezető, aki fegyelmi büntetés vagy fegyelmi fenyítés hatálya alatt áll.

(2) Az értékelő vezető figyelemmel kíséri a rendvédelmi alkalmazott év közbeni teljesítményét, és - ha az indokolt − a teljesítményértékelés során felhívja a figyelmét a teljesítmény javítására.

10. § A 9. § (1) bekezdése szerinti esetben, továbbá ha az értékelő vezető munkaköre a tárgyév során módosul vagy igazgatási jogviszonya megszűnik, a teljesítményértékelésre a munkáltató jogkör gyakorlója új értékelő vezetőt jelöl ki a rendvédelmi alkalmazott tekintetében.

11. § (1) A (2) bekezdésben és a 10. §-ban meghatározott eset kivételével teljesítményértékelésre akkor kerülhet sor, ha a rendvédelmi alkalmazott az értékelés alapjául szolgáló időszakban legalább két hónapig az értékelő vezető irányítása alatt állt.

(2) Ha a rendvédelmi alkalmazott igazgatási jogviszonya év közben megszűnik vagy ha a munkavégzéstől való előre tervezett tartós távolléte előreláthatóan nem ér véget a soron következő teljesítményértékeléséig, teljesítményértékelését igazgatási jogviszonya megszűnésekor, továbbá a tartós távollét kezdetéig akkor is el kell végezni, ha kevesebb mint két hónapig állt az értékelő vezető irányítása alatt.

(3) Ha a rendvédelmi alkalmazott munkaköre a tárgyév során módosul,

a) teljesítményértékelését a korábbi munkakörében a korábbi munkakör tekintetében illetékes értékelő vezető végzi el a soron következő teljesítményértékeléskor,

b) az új munkakörében az új munkakör szerint illetékes értékelő vezető a munkakörváltást követő harminc napon belül új teljesítményértékelési elemeket vagy a munkakörhöz és a munkamagatartáshoz kötődő elvárásokat állapít meg.

3. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

13. § (1) A 2019. évi teljesítménykövetelményekről az értékelő vezető 2019. szeptember 30-ig tájékoztatja az értékelt személyt.

(2) A teljesítményértékelés első alkalommal a 2019. évre vonatkozóan 2020. január 31-ig történik meg.

(3) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 40. §-a alapján a 2018. évre vonatkozó minősítések eredményét a 2019. évi munkáltatói intézkedések meghozatalánál figyelembe kell venni.

1. melléklet az 5/2019. (VIII. 30.) KKM rendelethez

Az értékelő lap tartalmi követelményei a teljesítménykövetelmények értékelésénél a felsőfokú munkaköri osztályba tartozó munkaköri kategóriába sorolt és a vezetői munkaköri kategóriába sorolt rendvédelmi alkalmazott esetében

1. Értékelési időszak

2. TÉR azonosító szám

3. Teljesítmény szintje

4. Az értékelés összesített eredménye

5. Személyi adatok: az értékelt és az értékelő vezető neve

6. Szervezet, szervezeti egység

7. Munkaköri egyéni teljesítménykövetelmények értékelése feladatonként

8. Kompetenciák értékelése

8.1. Figyelem a feladatok végrehajtására

8.2. Határidők betartása

8.3. Szakszerűség, jogszerűség betartása, az írásbeli feladatok ellátásának színvonala

8.4. A fejlődés igénye és üteme

8.5. Az elvégzett feladatok ellenőrzése, korrigálása, felelősségvállalás az elkövetett hibákért

8.6. A szervezeti kultúrából fakadó magatartási, viselkedési szabályok betartása, valamint a munkakörnyezet rendezettsége

8.7. Munkatempó és feladatvállalás

8.8. Aktivitás, reagálás

8.9. Stressztűrés és pszichés terhelés

8.10. A munkaidő kihasználása

8.11. Eredményorientáció, motiváltság

8.12. Kommunikáció

8.13. Csapatmunka, együttműködés

8.14. Problémamegoldás

8.15. Erőforrásokkal való gazdálkodás (csak a vezető munkakört betöltők értékelésének értékelési tényezői)

9. Javaslat, észrevétel, elképzelés

10. Tájékoztatás a jogorvoslatról

11. A teljesítményértékelés kelte

12. Az értékelt és az értékelő vezető aláírása

2. melléklet az 5/2019. (VIII. 30.) KKM rendelethez

Az értékelő lap tartalmi követelményei a teljesítménykövetelmények értékelésénél a középfokú munkaköri osztályba tartozó munkaköri kategóriába sorolt rendvédelmi alkalmazott esetében

1. Értékelési időszak

2. TÉR azonosító szám

3. Teljesítmény szintje

4. Az értékelés összesített eredménye

5. Személyi adatok: az értékelt és az értékelő vezető neve

6. Szervezet, szervezeti egység

7. Munkaköri egyéni teljesítménykövetelmények értékelése feladatonként

8. Kompetenciák értékelése

8.1. Figyelem a feladatok végrehajtására

8.2. A fejlődés igénye és üteme

8.3. Munkatempó és feladatvállalás

8.4. Aktivitás, reagálás

8.5. Stressztűrés és pszichés terhelés

8.6. A munkaidő kihasználása

8.7. Csapatmunka, együttműködés

8.8. Problémamegoldás

9. Javaslat, észrevétel, elképzelés

10. Tájékoztatás a jogorvoslatról

11. A teljesítményértékelés kelte

12. Az értékelt és az értékelő vezető aláírása

3. melléklet az 5/2019. (VIII. 30.) KKM rendelethez

A rendvédelmi alkalmazott teljesítményértékelésének százalékos értéksávjai, a hozzá kapcsolódó teljesítményfokozatok és teljesítményszintek

A B C
1. Teljesítményszint Teljesítményfokozat Százalékos értéksávok
2. A szint kivételes teljesítmény 100-90%
3. B szint jó teljesítmény 89,99-70%
4. C szint megfelelő teljesítmény 69,99-50%
5. D szint átlag alatti teljesítmény 49,99-40%
6. E szint elfogadhatatlan teljesítmény 39,99-0%

  Vissza az oldal tetejére