A jogszabály mai napon ( 2022.08.09. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2019. évi VI. törvény

a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron, Dunakiliti és Doborgaz (Dobrohošť) között létesítendő, kerékpárosok és gyalogosok közlekedésére szolgáló híd, valamint a hídhoz kapcsolódó létesítmények felépítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron, Dunakiliti és Doborgaz (Dobrohošť) között létesítendő, kerékpárosok és gyalogosok közlekedésére szolgáló híd, valamint a hídhoz kapcsolódó létesítmények felépítéséről szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„MEGÁLLAPODÁS
a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron, Dunakiliti és Doborgaz (Dobrohošť) között létesítendő, kerékpárosok és gyalogosok közlekedésére szolgáló híd, valamint a hídhoz kapcsolódó létesítmények felépítéséről

Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek)

a köztük fennálló kölcsönös jószomszédi és baráti kapcsolatok fejlesztésére törekedve,

tekintettel a személyeknek a határ menti térségben a munkavállalási, vagy üdülési célú szabad mozgási lehetőségének biztosítására,

attól a céltól vezérelve, hogy javítsák a turizmus feltételeit a szóban forgó projekt által érintett térségben,

valamint a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között Párizsban, 1995. március 19-én aláírt, a jószomszédi kapcsolatokról és a baráti együttműködésről szóló Szerződésben foglaltakkal összhangban,

megállapodtak a következőkben:

1. Cikk

(1) A Szerződő Felek a II.3M és a II.3S határjelek által kijelölt szakaszon, Dunakiliti és Doborgaz (Dobrohošť) között kialakítandó, a gyalogos és a kerékpáros személyek közlekedését szolgáló új kapcsolat kialakítása érdekében egy, a Duna folyó felett létesítendő közös híd és a hídhoz kapcsolódó létesítmények építésében állapodtak meg.

(2) A híd megvalósítása a tervdokumentációban foglaltaknak és a szükséges engedélyekben előírtaknak megfelelően történik.

2. Cikk

A híd által létesített kapcsolat mint közös út, a gyalogosok, a kerékpárosok, a mentő és a karbantartó feladatokat ellátó gépjárművek közlekedésére szolgál.

3. Cikk

A híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséhez szükséges források biztosítása céljából a Szerződő Felek együttes erőfeszítéseket tesznek az Európai Unió támogatásának megszerzésére.

4. Cikk

(1) A Szerződő Felek a jelen megállapodás végrehajtásával mindkét szerződő fél esetében a közlekedési ügyekért felelős miniszterek által vezetett minisztériumokat bízzák meg (a továbbiakban: illetékes szervek).

(2) Az illetékes szervek jelölik ki a híd és a hídhoz kapcsolódó létesítményeknek a vonatkozó hatályos belső jogszabályoknak megfelelő megépítésével megbízott szervezeteket (a továbbiakban: felelős szervek).

(3) Az illetékes szervek kölcsönösen tájékoztatni fogják egymást a felelős szervek nevéről és címéről, illetve azok változásáról.

5. Cikk

(1) A felelős szervek végzik el a híd és a hídhoz kapcsolódó létesítmények beruházásának előkészítését. Az engedélyezési és a jóváhagyási eljárások a Szerződő Felek államaiban érvényes belső jogszabályokkal összhangban kerülnek lebonyolításra.

(2) A felelős szervek gondoskodnak arról, hogy saját államuk arra illetékes szervezetei kiadják a híd és a hídhoz kapcsolódó létesítmények megépítéséhez szükséges, a belső jogszabályok előírásainak megfelelő építési engedélyt és egyéb engedélyeket.

(3) A felelős szervek az alábbi megosztásban fogják viselni a híd és a hídhoz kapcsolódó létesítmények megépítésével összefüggő költségeket:

a) A felelős szervek közösen, egyenlő arányban fogják viselni a híd mint közös létesítmény megépítésével összefüggő tervezett beruházási költségeket.

b) A hídhoz Magyarország területén kapcsolódó létesítmények tervezett beruházási költségeit a Magyarországon felelős szerv fogja viselni. A hídhoz a Szlovák Köztársaság területén kapcsolódó létesítmények tervezett beruházási költségeit a Szlovák Köztársaságban felelős szerv fogja viselni.

(4) A létesítmények kivitelezőjének kiválasztásával összefüggő közbeszerzési eljárás az alábbiak szerint kerül lebonyolításra:

a) A híd mint közös létesítmény megépítését elvégző kivitelező kiválasztását a Szlovák Köztársaságban felelős szerv fogja elvégezni a Szlovák Köztársaság területén hatályos közbeszerzési törvényben foglalt előírások szerint. A közbeszerzési eljárásban mindkét felelős szerv képviselői részt vesznek.

b) A hídhoz Magyarország területén kapcsolódó létesítmények megépítését lebonyolító kivitelező kiválasztását a Magyarországon felelős szerv fogja elvégezni. A hídhoz a Szlovák Köztársaság területén kapcsolódó létesítmények megépítését lebonyolító kivitelező kiválasztását a Szlovák Köztársaságban felelős szerv fogja elvégezni.

(5) Az építési munkák mindkét Szerződő Fél hatályos jogszabályaival és érvényes műszaki előírásaival összhangban kerülnek lebonyolításra.

(6) Az államhatárt és a határjeleket érintő valamennyi munkát előzetesen jóvá kell hagyatni az Államhatár Felmérésének és Megjelölésének Magyar-Szlovák Közös Bizottságával.

(7) Tekintettel arra, hogy a híd és a hídhoz kapcsolódó valamennyi létesítmény megépítése érinti a Duna határfolyó árterületét, ezeknek a megvalósítását előzetesen jóvá kell hagyatni a Magyar-Szlovák Határvízi Bizottsággal.

6. Cikk

A Szerződő Felek a híd megnyitásának időpontjáról diplomáciai úton állapodnak meg.

7. Cikk

A híd üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról a Szerződő Felek külön megállapodásban rendelkeznek.

8. Cikk

(1) A megvalósult, Dunát átívelő híd a Szerződő Felek államainak egyenlő arányban osztatlan közös tulajdonát képezi.

(2) A Magyarország területén található, a hídhoz kapcsolódó létesítmények Magyarország tulajdonát, a Szlovák Köztársaság területén található, a hídhoz kapcsolódó létesítmények pedig a Szlovák Köztársaság tulajdonát képezik.

9. Cikk

(1) Amennyiben az egyik szerződő fél alapos indok nélkül eláll attól, hogy megépítse a hidat vagy a saját oldalán a hídhoz csatlakozó utat, köteles megtéríteni a másik szerződő fél minden olyan kárát és költségét, amely bizonyítottan a híd és a hídhoz csatlakozó út saját oldalán történő építésével összefüggésben merült fel.

(2) A hídon, vagy annak építése során vis maior következtében felmerülő károkat a Szerződő Felek közösen és egyenlő arányban viselik.

10. Cikk

A híd és a hídhoz kapcsolódó létesítmények építésének előkészítésével, tervezésével és kivitelezésével megbízott személyek a beruházás megvalósításának ideje alatt az építési övezetben az államhatár közelében szabadon mozoghatnak. Amennyiben a beruházó szervezetek részéről a híd építésének ideje alatt harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatására kerül sor, ezen személyek tartózkodásának és munkaviszonyának összhangban kell állnia a harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatására és tartózkodására vonatkozó hatályos nemzeti jogszabályokkal.

11. Cikk

Jelen megállapodás értelmezésével és végrehajtásával összefüggő esetleges vitákat az illetékes szervek tárgyalás útján rendezik. Amennyiben nem jön létre megállapodás, a vitás kérdéseket a Szerződő Felek diplomáciai úton rendezik.

12. Cikk

(1) A jelen megállapodást a Szerződő Felek államainak hatályos jogszabályai által meghatározott módon jóvá kell hagyni. A jelen megállapodás az ilyen jóváhagyásról szóló tájékoztatást tartalmazó, a másik szerződő félnek megküldött későbbi jegyzék kézhezvételének dátumától számított 30. (harmincadik) napon lép hatályba.

(2) A jelen megállapodás rendelkezéseit csak a Szerződő Felek közötti írásba foglalt kölcsönös megállapodással lehet módosítani vagy kiegészíteni. Az ilyen módosítások és kiegészítések az (1) bekezdésben foglaltak szerint lépnek hatályba.

(3) A jelen megállapodást a Szerződő Felek határozatlan időre kötik. Jelen megállapodást bármelyik szerződő fél írásban, diplomáciai úton felmondhatja. A felmondás kézbesítése után a Szerződő Felek haladéktalanul tárgyalásokat kezdenek a jelen megállapodás végrehajtásával kapcsolatos nyitott kérdésekről, különösen a másik szerződő félnél jelen megállapodás felmondásának időpontjáig a jelen megállapodás megvalósításával kapcsolatosan felmerült költségek rendezéséről. Felmondás esetén a jelen megállapodás a felmondásról szóló értesítésnek a másik szerződő fél által történt átvétele napjától számított 6 (hat) hónap elteltével hatályát veszti.

Készült Pozsonyban, 2018. december 11. napján, két eredeti példányban, magyar és szlovák nyelven, amelyből mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.”

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. § a Megállapodás 12. Cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Megállapodás, valamint a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter, annak ismertté válását követően, a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

5. § Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére