A jogszabály mai napon ( 2019.12.06. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2019.XII.31. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

7/2019. (III. 25.) IM rendelet

az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § a) pontjában,

a 2. §, valamint az 1. és 2. melléklet tekintetében a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § e) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: NVI) elkészíti az Európai Parlament tagjai választásának (a továbbiakban: választás) pénzügyi feladat- és költségtervét.

(2) A helyi választási iroda (a továbbiakban: HVI) vezetője, az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda (a továbbiakban: OEVI) vezetője, a területi, illetve a fővárosi választási iroda (a továbbiakban: TVI) vezetője, a külpolitikáért felelős miniszter által a választás lebonyolítására kijelölt szerv vezetője, továbbá a választás lebonyolításában részt vevő egyéb szerv (a továbbiakban: egyéb szerv) vezetője választási feladatai tekintetében

a) felelős a választás pénzügyi tervezéséért és az e rendelet szerinti feladat típusú pénzügyi elszámolásáért,

b) felelős a választás pénzügyi lebonyolításáért, a pénzeszközök célhoz kötött felhasználásáért és ellenőrzéséért,

c) gyakorolja a választás pénzeszközei feletti kötelezettségvállalási és utalványozási jogot az államháztartásról szóló törvény alapján, és szabályozza a választásokhoz kapcsolódóan a pénzügyi ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás rendjét, továbbá

d) gondoskodik a választás céljára szolgáló pénzeszközök elkülönített számviteli kezeléséről.

2. § (1) A választási feladatok előkészítésének és lebonyolításának pénzügyi fedezetéül

a) az 1. és 2. mellékletben meghatározott tételek és normatívák,

b) a nem normatív kiadások tekintetében az NVI elnökének a külpolitikáért felelős miniszterrel, valamint az egyéb szerv vezetőjével kötött megállapodása alapján megállapított költségvetési fedezetek

szolgálnak.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti megállapodásokat az érintettek az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően, de legkésőbb a szavazás napját megelőző harmincadik napig kötik meg.

(3) A pénzügyi fedezet számításánál a választópolgárok számát

a) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 115. § (1) bekezdése alapján a 2019. március 20-i szavazóköri névjegyzék,

b) megismételt szavazás esetén a megismételtetett szavazáshoz összeállított szavazóköri névjegyzék szavazás napi

adatai szerint kell megállapítani.

(4) Megismételt szavazás esetén a szavazásban érintett választási szervek részére a 2. melléklet szerinti normatívákat kell biztosítani a megismételtetett szavazásban érintett szavazóköri, települési adatok szerint.

(5) Az NVI elnöke a (3) és (4) bekezdés szerint számított pénzügyi fedezetről támogatói okiratban értesíti a választási irodát, melyet a választás pénzügyi lebonyolítását támogató informatikai rendszerben (a továbbiakban: informatikai rendszer) küld meg a választási iroda vezetőjének.

3. § (1) Az NVI a választás pénzügyi fedezetének a TVI-t megillető részét az illetékes fővárosi, megyei önkormányzat hivatalának fizetési számlájára utalja át.

(2) Az NVI a választás pénzügyi fedezetének a HVI-t, OEVI-t megillető részét a települési önkormányzat polgármesteri hivatala (közös önkormányzati hivatal esetén a közös önkormányzati hivatal) fizetési számlájára utalja át, ettől eltérő fizetési számlára történő utalásra az NVI elnökének írásbeli engedélyével van lehetőség.

(3) A választás kiadásainak fedezetére rendelkezésre álló, a 2. § (3) bekezdés a) pontja szerint számított normatívák összegét az NVI támogatási előlegként utalja át az alábbi ütemezésben:

a) a dologi kiadások fedezetét 2019. április 26-ig,

b) a személyi juttatások és azok munkáltatót terhelő fizetési kötelezettségei fedezetét 2019. május 17-ig.

(4) A megismételtetett szavazás kiadásainak fedezetére rendelkezésre álló, a 2. § (3) bekezdés b) pontja szerint számított normatívák összegét az NVI támogatási előlegként utalja át a szavazás napját megelőző 9. napig.

(5) A választási iroda a választás kitűzését követően a fizetési számlája adatait felülvizsgálja, annak megtörténtét az informatikai rendszerben rögzíti. A választási iroda a fizetési számlája adatainak változását az informatikai rendszerben rögzíti.

4. § (1) A választás e § szerinti személyi juttatásainak kifizetésére csak a feladat típusú pénzügyi elszámolás (a továbbiakban: elszámolás) elfogadását követően kerülhet sor.

(2) A HVI és az OEVI vezetője a HVI és az OEVI tagjai személyi juttatására vonatkozó javaslatát az informatikai rendszerben rögzíti, elszámolásával együtt az informatikai rendszerben felterjeszti a TVI vezetőjének, aki dönt annak elfogadásáról. Az iroda tagja részére javasolt díj nem haladhatja meg a választásra vonatkozó mellékletben az iroda vezetője részére megállapított normatíva összegét.

(3) A HVI és az OEVI vezetője személyi juttatásának kifizetésére a TVI vezetője tesz javaslatot az NVI elnökének az elszámolások felterjesztésekor úgy, hogy a díj összege személyenként nem haladhatja meg az 1. mellékletben a TVI vezetője részére megállapított normatíva összegét.

(4) A TVI vezetője a TVI vezető helyettese és a TVI tagjai személyi juttatására vonatkozó javaslatát az informatikai rendszerben rögzíti, az elszámolásával együtt az informatikai rendszerben felterjeszti az NVI elnökének, aki dönt annak elfogadásáról; a javasolt díj összege személyenként nem haladhatja meg az 1. mellékletben a TVI vezetője részére megállapított normatíva összegét.

(5) A TVI, a HVI, az OEVI vezetője önmaga számára nem állapíthat meg díjazást, a TVI vezetője az elszámolásban a javaslatát a részére megállapított normatíva keretein belül teheti meg.

(6) A TVI vezetője és tagjai, a HVI vezetője és tagjai, az OEVI vezetője és tagjai személyi juttatásainak kifizetéséről a TVI vezetője az NVI elnökének az elszámolás elfogadásáról szóló döntését és a pénzügyi fedezet rendelkezésre állását követően haladéktalanul intézkedik.

(7) A választási irodák vezetői és tagjai személyi juttatásainak kifizetésénél az NVI elnöke által elfogadott javaslattól nem lehet eltérni.

5. § (1) A feladat végrehajtásához biztosított normatív pénzeszközöket (személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások) az államháztartásról szóló törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározottak figyelembevételével kell felhasználni, azonban személyi kiadásra az e rendelet szerinti normatívákat - a feladatellátással arányos mértékben - biztosítani kell.

(2) Többlettámogatást különösen

a) az 1. és 2. mellékletben meghatározott utólagos igénylésre vonatkozó jogcímek alapján,

b) az NVI elnöke által elrendelt, valamint a választási iroda által a Ve. 69. § (5) bekezdése alapján ellátott többletfeladatok miatt,

c) a választási szervek részére az NVI elnöke által normatívaként megállapított rendkívüli költségek miatt

lehet igényelni.

(3) Feladatelmaradás esetén, vagy ha a feladatot a Ve. 69. § (5) bekezdése alapján másik választási iroda látja el, az erre a feladatra biztosított, a normatívák szerint számolt összeggel, illetve - ha a feladatelmaradás ismertté válása előtt indokolt kifizetés vagy kötelezettségvállalás történt - annak maradványával a választási irodának el kell számolni.

(4) Többletköltségként, illetve feladatelmaradásként kell elszámolni a téves adatszolgáltatásból származó különbözeteket.

(5) A HVI, az OEVI és a TVI többletkiadásainak, valamint a (3) bekezdés szerinti indokolt kifizetéseinek, illetve kötelezettségvállalásainak az elszámolásban való érvényesítését a TVI vezetője kezdeményezi az NVI elnökénél. A kérelem elfogadásáról az NVI elnöke a kezdeményezés átvételétől számított öt munkanapon belül dönt. Ha a kérelem elbírálására a feladat határidején belül nem kerül sor, a határidő leteltét követő napon a kérelmet elfogadottnak kell tekinteni.

6. § (1) A költségvetési szerv a pénzeszközök felhasználásáról bizonylatonként, jogcímenként tételesen - ezen belül a személyi kiadásokról név szerint - számol el, és a tényleges pénzforgalomról (bevétel, kiadás) a hatályos jogszabályok szerint a szerv könyvviteli nyilvántartásában a választási feladatokkal kapcsolatos részletező nyilvántartást vezet. A részletező nyilvántartásban meg kell jeleníteni mind a kapott támogatást, mind a saját forrás terhére teljesített kiadásokat.

(2) A választási iroda a támogatásokról a részletező nyilvántartással összhangban az NVI elnöke részére bizonylatonként, jogcímenként - ezen belül a személyi kiadásokról név szerint - számol el az informatikai rendszerben, melynek alapja a tényleges kifizetések összege. Az elszámolás időpontjáig nem teljesült kiadásokról a kötelezettségvállalások alapján, szükség esetén időarányos költségmegosztással, költségbecsléssel kell elszámolni.

(3) A külpolitikáért felelős miniszter által kijelölt szerv és az egyéb szerv a támogatások felhasználásáról bizonylatonként, jogcímenként tételes - ezen belül a személyi kiadásokról név szerinti - elszámolást készít. Az elszámolást az alapbizonylatok másolatával kell alátámasztani.

(4) A pénzügyi elszámolás módját és részletszabályait az NVI elnöke utasításban állapítja meg.

7. § (1) A HVI és az OEVI vezetője 2019. június 20-ig az NVI elnökének a 6. § (4) bekezdése szerinti utasításában meghatározott elszámolást, valamint tanúsítványt készít a TVI vezetője részére. Az elszámolást a tanúsítvány és az alapbizonylatok elektronikus másolatával kell alátámasztani.

(2) A TVI vezetője az NVI elnöke részére az NVI elnökének a 6. § (4) bekezdése szerinti utasításában meghatározott

a) elszámolást, valamint tanúsítványt készít a TVI részére biztosított pénzügyi fedezetről, és az elszámolást a tanúsítvány és az alapbizonylatok elektronikus másolatával támasztja alá,

b) összesítő elszámolást készít a HVI vezetők, az OEVI vezetők és a saját elszámolása alapján

2019. július 15-ig.

(3) A külpolitikáért felelős miniszter által kijelölt szerv és az egyéb szerv vezetője elszámolást készít az NVI elnöke részére 2019. július 15-ig.

(4) A megismételtetett szavazás tekintetében az (1) bekezdés szerinti elszámolást a szavazást követő huszonöt napon belül, a (2) és a (3) bekezdés szerinti elszámolásokat a szavazást követő ötven napon belül kell elkészíteni.

(5) Az NVI az (1)-(4) bekezdésben foglalt elszámolások alapján, azok elfogadását követő húsz napon belül összesítő elszámolást készít. Az összesítő elszámolás formáját és tartalmi elemeit az NVI elnökének a 6. § (4) bekezdése szerinti utasítása határozza meg.

8. § (1) A HVI, az OEVI és a TVI vezetője a választási iroda részére megállapított támogatás felhasználásának ellenőrzésére a választási iroda tagjának ad megbízást.

(2) A HVI és az OEVI tekintetében az elszámolások megalapozottságát a TVI ellenőrzi 2019. július 10-ig, a megismételtetett szavazás esetén a szavazást követő negyvenöt napon belül.

(3) A TVI, a külpolitikáért felelős miniszter által kijelölt szerv és az egyéb szerv tekintetében az elszámolások megalapozottságát az NVI ellenőrzi. Az NVI elnöke az elszámolások beérkezésétől - szükség esetén a javíttatott elszámolások beérkezésétől - számított ötven napon belül dönt azok elfogadásáról. A szükséges javításokat az elszámolást készítő szerv úgy köteles elvégezni, hogy a javított elszámolás az NVI-nek a javításra vonatkozó felhívásától számított hetedik napon az NVI-hez megérkezzen.

(4) A HVI és az OEVI többlettámogatásainak, többletkiadásainak indokoltságát a TVI tételesen ellenőrzi.

(5) A TVI és az NVI az ellenőrzés során a támogatás rendeltetésszerű felhasználását és a felhasználás választási eljárásról szóló törvénynek és a végrehajtására kiadott rendeleteknek való megfelelőségét vizsgálja. Az ellenőrzés során a költségvetési támogatások ellenőrzésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

9. § (1) A HVI, az OEVI és a TVI elszámolását a TVI vezetője az informatikai rendszerben szereplő részletes adatok alapján a 7. § (2) bekezdés b) pontja szerinti határidőig, a megismételtetett szavazás esetén a szavazást követő ötvenedik napig felterjeszti az NVI elnökének.

(2) Az elszámolások elfogadásáról az NVI elnöke a felterjesztés és az informatikai rendszerben szereplő részletes adatok alapján dönt.

(3) A többlettámogatások, többletkiadások fedezetét az NVI az elszámolás elfogadását követő nyolc munkanapon belül biztosítja a HVI, az OEVI és a TVI, valamint az előirányzat átadásáról szóló megállapodás alapján a külpolitikáért felelős miniszter által kijelölt szerv és az egyéb szerv részére.

(4) Az elszámolást készítő szerv vezetője az elszámolásának elfogadását követő nyolc munkanapon belül köteles eleget tenni a visszafizetési kötelezettségének. A külpolitikáért felelős miniszter által kijelölt szerv és az egyéb szerv az előirányzat átadásról szóló megállapodás alapján az elszámolásának elfogadását követő nyolc munkanapon belül köteles eleget tenni előirányzat-átadási kötelezettségének.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2019. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet a 7/2019. (III. 25.) IM rendelethez

Tételek és normatívák az Európai Parlament tagjainak választásán

1. Jogcím Normatíva
2. Kód Név Egység Ft/egység
3. HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK
4. 1. DOLOGI KIADÁSOK
5. 101 Kiadások a szavazás napját megelőzően.
6. 10101 Hirdetmény és tájékoztató nyomtatvány költségei szavazókörönként. Hirdetmény plakát közzététele, lakossági tájékoztatók, hirdetmények (szavazókörök helye, címe, szavazás napja) nyomtatása, sokszorosítása, kiragasztása. 1 3 000
7. 10102 Névjegyzék-nyomtatással kapcsolatos HVI feladatok elvégzése, választópolgáronként számolva, de legalább 500 Ft. 1 1,5
8. 10103 Választással összefüggő egyéb dologi kiadások szavazókörönként. Helyben készülő nyomtatványok előállítása, papír költsége: eskütételi jegyzőkönyvek, napközbeni jelentések nyomtatványai, választási bizottságok tagjainak megbízólevelei, átadás-átvételi jegyzőkönyvek, visszautasítottak jegyzéke stb. A szavazatszámláló bizottság (a továbbiakban: SZSZB) tagjai eskütételének szervezése. Szavazóköri jegyzőkönyvek másolatainak biztosítása megbízott SZSZB tagok részére. 1 12 000
9. 10109 Szavazásnapi anyagok szállításával kapcsolatos kiadások HVI-nként. 1 10 000
10. 10111 Szavazási levélcsomag átadására a Ve. 331. §-a alapján a 277. § (2) bekezdés b) pontja szerint kijelölt települések többletköltsége településenként, kijelölt települések részére. 1 10 000
11. 102 Kiadások a szavazás napján.
12. 10201 A szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével kapcsolatos költségek, szavazókörönként. 1 4 000
13. 10202 A HVI szavazásnapi működésével összefüggő kiadások. Szavazókörökkel való kapcsolattartás költségei. 1 30 000
14. 10203 Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI pótelőirányzata, kapcsolódó településenként. A kapcsolt települések szavazásnapi működésével összefüggő kiadások. 1 6 000
15. 103 Szavazással, eredmény-megállapítással összefüggő költségek.
16. 10301 Szavazatok, jegyzőkönyvek szállításának költségei fővárosi kerületekben. 1 15 000
17. 10302 Jegyzőkönyvek szállításának költsége szavazókörönként. 1 2 000
18. 10303 Jegyzőkönyvek OEVI-be történő szállításának költsége, nem OEVI székhely HVI részére, HVI-nként fővárost kivéve. 1 15 000
19. 104 Szavazásnapi ellátás költségei.
20. 10401 Az SZSZB tagjainak ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA. 1 1 700
21. 105 Egyéb dologi kiadások utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.
22. 10501 Nem állami, nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiségek bérlete utólagos igényléssel szavazókörönként. 1 10 000
23. 10502 Magyarországi címre kézbesített értesítőkkel kapcsolatos feladatok, a Ve. 116. § (1) bekezdésében meghatározott naptól, HVI részére utólagos igénylés alapján, értesítőnként. Az igénylés alapja a Magyar Posta által kiállított számlában feltüntetett mennyiség. 1 135
24. 10503 Külföldi címre kézbesített értesítőkkel kapcsolatos feladatok, a Ve. 116. § (1) bekezdésében meghatározott naptól, HVI részére utólagos igénylés alapján, értesítőnként. Az igénylés alapja a Magyar Posta által kiállított számlában feltüntetett mennyiség. 1 500
25. 10504 Magyarországi címre kézbesített határozatokkal, egyéb döntésekkel kapcsolatos feladatok, HVI részére utólagos igénylés alapján. Az igénylés alapja a Magyar Posta által kiállított számlában feltüntetett mennyiség. 1 730
26. 10505 Külföldi címre kézbesített határozatokkal, egyéb döntésekkel kapcsolatos feladatok, HVI részére utólagos igénylés alapján. Az igénylés alapja a Magyar Posta által kiállított számlában feltüntetett mennyiség. 1 2 200
27. 10506 SZSZB-be bevont további póttagok ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA, a Ve. 24. § (3) bekezdése szerint, póttagonként. 1 340
28. 10507 A további szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével kapcsolatos többletköltségek, a Ve. 78. § szerint kijelölt szavazókörökben, szavazóhelyiségenként. 1 12 000
29. 10508 Szavazófülkék biztosítása, meglévő szavazófülkék karbantartása a Ve. 24. § (3) bekezdése szerinti szavazókörben.
A normatíva tekintetében figyelembe vehető mennyiség - szavazóhelyiségenként 2 darab, ha a választópolgárok száma a szavazókörben az 1500 főt meghaladja, vagy - szavazókörönként 2 darab, ha a választópolgárok száma a szavazókörben az 1500 főt meghaladja majd minden további ezredik választópolgár után további 2 darab.
Az átjelentkező választópolgárok számát a 2018. évi országgyűlési képviselőválasztás végleges névjegyzéki adatai alapján lehet figyelembe venni.
2 38 000
30. 2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
31. 201 Az SZSZB-k tagjának tiszteletdíja.
32. 20101 Az SZSZB [egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási bizottság (a továbbiakban: HVB)] 3 választott tagjának díja. 3 35 000
33. 20102 Egy szavazókörrel rendelkező település esetén a HVB negyedik és ötödiktagjának díja. 2 35 000
34. 202 Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.
35. 20201 Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető díja. 1 35 000
36. 203 A HVI tagjának személyi normatívája, kivéve HVI vezető. A normatíva a HVI alábbi számú tagjai tekintetében vehető figyelembe (település választópolgárszáma, több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetén a települések összesített választópolgárszáma alapján):
37. 20301 -8 000 választópolgárig 5 50 000
38. 20302 8 001-40 000 választópolgárig 10 50 000
39. 20303 40 001-80 000 választópolgárig 15 50 000
40. 20304 80 001-100 000 választópolgárig 20 50 000
41. 20305 100 001 választópolgártól. 25 50 000
42. 204 A HVI tagjának személyi normatívája több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetében.
43. 20401 A HVI tagjának személyi normatívája több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetében. A HVI figyelembe vehető tagjainak száma minden kapcsolt település után 1 fővel növekszik. 1 50 000
44. 206 Szavazásnapi ellátás költsége.
45. 20601 Az SZSZB választott és megbízott tagjainak napközbeni étkezési ellátása. 1 6 300
46. 207 Egyéb személyi kiadások utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.
47. 20701 További jegyzőkönyvvezető díja a Ve. 24. § (3) bekezdése szerinti szavazókörben. 1 35 000
48. 20702 Az SZSZB Ve. 171. §-a alapján szükség szerint bevont póttagjának tiszteletdíja szavazókörönként legfeljebb 2 fő. 1 35 000
49. 20703 A választási bizottságok tagjainak távolléti díja [Ve. 15. §].
50. 208 SZSZB-be a 20702 jogcímen felül bevont további póttagok személyi juttatásai a Ve. 24. § (3) bekezdése szerint.
51. 20801 SZSZB-be bevont további póttagok tiszteletdíja póttagonként. 1 35 000
52. 20802 SZSZB-be bevont további póttagok ellátási költsége póttagonként. 1 1 260
53. 3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
54. 301 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.
55. 30101 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség iroda és bizottsági tagok díja után.
56. 30102 Szavazásnapi ellátás után fizetendő munkáltatói teher.
57. 302 Személyi juttatás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.
58. 30201 Személyi juttatás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.
59. 30202 Szavazásnapi ellátás utólagos igénye után fizetendő munkáltatói teher.
60. ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI KIADÁSOK
61. 1. DOLOGI KIADÁSOK
62. 111 OEVI folyamatos működésével összefüggő kiadások.
63. 11101 A választási eljárással összefüggő dologi kiadások OEVK-nként, OEVI részére. 1 100 000
64. 11111 Szavazási levélcsomag átadásával kapcsolatos többletköltség. 1 10 000
65. 113 Szavazással, eredmény-megállapítással összefüggő költségek.
66. 11302 Átjelentkezéssel, levélszavazással kapcsolatos költségek OEVI részére OEVK-nként. 1 60 000
67. 11303 Szavazatok, jegyzőkönyvek szállításának költségei OEVI-nként, a fővárosi OEVI-k kivételével. 1 15 000
68. 2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
69. 212 Az OEVI tagjainak személyi normatívája.
70. 21201 Az OEVI tagjának személyi normatívája. E normatíva az OEVI legfeljebb 10 tagja tekintetében vehető figyelembe OEVK-nként. 10 50 000
71. 3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
72. 311 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség OEVI-nél.
73. 31101 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség OEVI-nél.
74. KÜLKÉPVISELETI KIADÁSOK
75. 1. DOLOGI KIADÁSOK
76. 12112 Szavazási levélcsomag átadására a Ve. 277. § (2) bekezdés c) pontja szerint kijelölt külképviseletek többletköltsége külképviseletenként, minden megkezdett 1000 szavazási levélcsomag után. 1 10 000
77. 2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
78. 221 A külképviseleteken feladatot teljesítők személyi kiadásai.
79. 22101 A külképviseleti választási iroda (a továbbiakban: KÜVI) vezetőjének díja. 1 30 000
80. 22102 A KÜVI tagjának személyi normatívája.
81. 2210201 A KÜVI tagjainak díja tagonként, 200 külképviseleti névjegyzékbe vett választópolgárig. A figyelembe vehető tagok számát a külképviseletre jelentkezett választópolgárok száma alapján az NVI elnöke állapítja meg.
A díj kifizetésére a tényleges igénybevétel alapján kerül sor.
1 15 000
82. 2210202 A KÜVI tagjainak díja tagonként, 200 külképviseleti névjegyzékbe vett választópolgár felett. A figyelembe vehető tagok számát a külképviseletre jelentkezett választópolgárok száma alapján az NVI elnöke állapítja meg.
A díj kifizetésére a tényleges igénybevétel alapján kerül sor.
1 25 000
83. 3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
84. 321 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség külképviseleteknél.
85. 32101 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség a külpolitikáért felelős miniszter által kijelölt szervnél.
86. 32102 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség külképviseleteknél.
87. MEGYEI KIADÁSOK
88. 1. DOLOGI KIADÁSOK
89. 131 TVI választás előkészítésével és folyamatos működésével összefüggő kiadásai.
90. 13101 TVI dologi kiadásai megyénként. 1 200 000
91. 13102 A TVI oktatással összefüggő kiadásai, HVI-nként. 1 20 000
92. 13103 Pénzügyi és logisztikai feladatok ellátása, megyénként. 1 150 000
93. 132 A TVI infrastrukturális feltételeihez kapacitás kiegészítése.
94. 13201 A TVI infrastrukturális feltételeihez kapacitás kiegészítés, megyénként. 1 350 000
95. 133 Szavazásnapi ellátás költségei.
96. 13301 TVI ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA. 1 13 500
97. 13302 TVB választási ellátás költsége alapján fizetendő ÁFA megyénként. 1 3 200
98. 2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
99. 231 HVI vezetőjének díja választópolgárszám függvényében (több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetén a települések összesített választópolgárszáma alapján).
100. 23101 -8 000 választópolgárig 1 85 000
101. 23102 8 001-40 000 választópolgárig 1 110 000
102. 23103 40 001-80 000 választópolgárig 1 140 000
103. 23104 80 001-100 000 választópolgárig 1 170 000
104. 23105 100 001 választópolgártól. 1 200 000
105. 232 Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI vezetőjének plusz díja.
106. 23201 Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI vezetőjének plusz díja kapcsolt településenként. 1 5 000
107. 233 OEVI vezető további díja.
108. 23301 OEVI vezető további díja OEVK-nként. 1 30 000
109. 234 TVI tagok és vezetők díja, legfeljebb 600 000 forint.
110. 23401 TVI vezető díja. 1 600 000
111. 23402 TVI vezető helyettesének díja. 1 300 000
112. 23403 TVI pénzügyi felelősének díja. 1 300 000
113. 23404 TVI informatikai felelősének díja. 1 300 000
114. 23405 TVI további 5 tagjának díja. 5 160 000
115. 23406 További TVI tagok díja pénzügyi ellenőrzési feladatok ellátására. (Települések száma a megyében × szavazókörök száma szorzatérték alapján sávosan).
116. 2340601 -35 000 1 160 000
117. 2340602 35 001-75 000 2 160 000
118. 2340603 75 001-130 000 3 160 000
119. 2340604 130 001-200 000 4 160 000
120. 2340605 200 001- 5 160 000
121. 235 Szavazásnapi ellátás költségei.
122. 23501 TVI ellátási költsége. 1 50 000
123. 236 TVB 3 választott tagjának személyi juttatásai jogorvoslat esetén, utólagos igényléssel.
124. 23601 TVB 3 választott tagjának díja. 3 50 000
125. 23602 TVB választási ellátás költsége megyénként. TVB választott és megbízott tagjainak étkezési költsége. 1 11 800
126. 3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
127. 331 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség megyénél.
128. 33101 HVI vezetők díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség.
129. 33102 OEVI vezető további díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség.
130. 33103 TVI vezető díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség.
131. 33104 TVI tag díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség.
132. 33105 TVI szavazásnapi ellátás után fizetendő munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó.
133. 332 Személyi juttatás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.
134. 33201 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség TVB tagok díja után.
135. 33202 TVB választási ellátás költsége után fizetendő munkáltatói teher megyénél.
136. KÖZPONTI KIADÁSOK
137. 2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
138. 252 Az NVI tagjainak túlmunkájával kapcsolatos személyi kiadások.
139. 3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
140. 351 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség NVI-nél.
141. 35105 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség NVI-nél.

2. melléklet a 7/2019. (III. 25.) IM rendelethez

Tételek és normatívák az Európai Parlament tagjai választásán a megismételt szavazáson

1. Jogcím Normatíva
2. Kód Név Egység Ft/egység
3. HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK
4. 1. DOLOGI KIADÁSOK
5. 101 Kiadások a szavazás napját megelőzően.
6. 10101 Hirdetmény és tájékoztató nyomtatvány költségei szavazókörönként. Hirdetmény plakát közzététele, lakossági tájékoztatók, hirdetmények (szavazókörök helye, címe, szavazás napja) nyomtatása, sokszorosítása, kiragasztása. 1 3 000
7. 10102 Névjegyzék-nyomtatással kapcsolatos HVI feladatok elvégzése, választópolgáronként számolva, de legalább 500 Ft. 1 1,5
8. 10103 Választással összefüggő egyéb dologi kiadások szavazókörönként. Helyben készülő nyomtatványok előállítása, papír költsége: eskütételi jegyzőkönyvek, napközbeni jelentések nyomtatványai, választási bizottságok tagjainak megbízólevelei, átadás-átvételi jegyzőkönyvek, visszautasítottak jegyzéke stb. SZSZB eskütételének szervezése. Szavazóköri jegyzőkönyvek másolatainak biztosítása megbízott SZSZB tagok részére. 1 12 000
9. 10109 Szavazásnapi anyagok szállításával kapcsolatos kiadások HVI-nként. 1 10 000
10. 102 Kiadások a szavazás napján.
11. 10201 A szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével kapcsolatos költségek, szavazókörönként. 1 4 000
12. 10202 A HVI szavazásnapi működésével összefüggő kiadások. Szavazókörökkel való kapcsolattartás költségei. 1 30 000
13. 10203 Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI pótelőirányzata, kapcsolódó településenként. A kapcsolt települések szavazásnapi működésével összefüggő kiadások. 1 6 000
14. 103 Szavazással, eredmény-megállapítással összefüggő költségek.
15. 10301 Szavazatok, jegyzőkönyvek szállításának költségei fővárosi kerületekben. 1 15 000
16. 10302 Jegyzőkönyvek szállításának költsége szavazókörönként. 1 2 000
17. 10303 Jegyzőkönyvek OEVI-be történő szállításának költsége, nem OEVI székhely HVI részére, HVI-nként fővárost kivéve. 1 15 000
18. 104 Szavazásnapi ellátás költségei.
19. 10401 Az SZSZB tagjainak ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA. 1 1 700
20. 105 Egyéb dologi kiadások utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.
21. 10501 Nem állami, nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiségek bérlete utólagos igényléssel szavazókörönként. 1 10 000
22. 10506 SZSZB-be bevont további póttagok ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA, a Ve. 24. § (3) bekezdése szerint, póttagonként. 1 340
23. 10507 A további szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével kapcsolatos többletköltségek, a Ve. 78. § szerint kijelölt szavazókörökben, szavazóhelyiségenként. 1 12 000
24. 2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
25. 201 Az SZSZB-k tagjának tiszteletdíja.
26. 20101 Az SZSZB [egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási bizottság (a továbbiakban: HVB)] 3 választott tagjának díja. 3 35 000
27. 20102 Egy szavazókörrel rendelkező település esetén a HVB negyedik és ötödik tagjának díja. 2 35 000
28. 202 Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.
29. 20201 Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető díja. 1 35 000
30. 203 A HVI tagjának személyi normatívája, kivéve HVI vezető. A normatíva a HVI alábbi számú tagjai tekintetében vehető figyelembe (település választópolgárszáma, több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetén a települések összesített választópolgárszáma alapján):
31. 20301 -8 000 választópolgárig 5 50 000
32. 20302 8 001-40 000 választópolgárig 10 50 000
33. 20303 40 001-80 000 választópolgárig 15 50 000
34. 20304 80 001-100 000 választópolgárig 20 50 000
35. 20305 100 001 választópolgártól. 25 50 000
36. 204 A HVI tagjának személyi normatívája több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetében.
37. 20401 A HVI tagjának személyi normatívája több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetében. A HVI figyelembe vehető tagjainak száma minden kapcsolt település után 1 fővel növekszik.
Amennyiben a székhely településen nincs megismételt szavazás, a kapcsolt települések száma eggyel csökken a támogatás megállapításánál.
1 50 000
38. 206 Szavazásnapi ellátás költsége.
39. 20601 Az SZSZB választott és megbízott tagjainak napközbeni étkezési ellátása. 1 6 300
40. 207 Egyéb személyi kiadások utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.
41. 20701 További jegyzőkönyvvezető díja a Ve. 24. § (3) bekezdése szerinti szavazókörben. 1 35 000
42. 20702 Az SZSZB Ve. 171. § alapján szükség szerint bevont póttagjának tiszteletdíja szavazókörönként legfeljebb 2 fő. 1 35 000
43. 20703 A választási bizottságok tagjainak távolléti díja [Ve. 15. §].
44. 208 SZSZB-be a 20702 jogcímen felül bevont további póttagok személyi juttatásai a Ve. 24. § (3) bekezdése szerint.
45. 20801 SZSZB-be bevont további póttagok tiszteletdíja póttagonként. 1 35 000
46. 20802 SZSZB-be bevont további póttagok ellátási költsége póttagonként. 1 1 260
47. 3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
48. 301 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.
49. 30101 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség iroda és bizottsági tagok díja után.
50. 30102 Szavazásnapi ellátás után fizetendő munkáltatói teher.
51. 302 Személyi juttatás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.
52. 30201 Személyi juttatás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.
53. 30202 Szavazásnapi ellátás utólagos igénye után fizetendő munkáltatói teher.
54. ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI KIADÁSOK
55. 1. DOLOGI KIADÁSOK
56. 113 Szavazással, eredmény-megállapítással összefüggő költségek.
57. 11303 Szavazatok, jegyzőkönyvek szállításának költségei OEVI-nként, a fővárosi OEVI-k kivételével. 1 15 000
58. MEGYEI KIADÁSOK
59. 1. DOLOGI KIADÁSOK
60. 133 Szavazásnapi ellátás költségei.
61. 13302 TVB választási ellátás költsége alapján fizetendő ÁFA megyénként. 1 3 200
62. 2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
63. 231 HVI vezetőjének díja választópolgárszám függvényében (több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetén a települések összesített választópolgárszáma alapján).
64. 23101 -8 000 választópolgárig 1 85 000
65. 23102 8 001-40 000 választópolgárig 1 110 000
66. 23103 40 001-80 000 választópolgárig 1 140 000
67. 23104 80 001-100 000 választópolgárig 1 170 000
68. 23105 100 001 választópolgártól. 1 200 000
69. 232 Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI vezetőjének plusz díja.
70. 23201 Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI vezetőjének plusz díja kapcsolt településenként. Amennyiben a székhely településen nincs megismételt szavazás, a kapcsolt települések száma eggyel csökken a támogatás megállapításánál. 1 5 000
71. 233 OEVI vezető további díja.
72. 23301 OEVI vezető további díja OEVK-nként. 1 30 000
73. 234 TVI tagok díja.
74. 23403 TVI pénzügyi felelősének díja. 1 50 000
75. 23405 TVI további 1 tagjának díja. 1 30 000
76. 236 TVB 3 választott tagjának személyi juttatásai jogorvoslat esetén, utólagos igényléssel.
77. 23601 TVB 3 választott tagjának díja. 3 50 000
78. 23602 TVB választási ellátás költsége megyénként. TVB választott és megbízott tagjainak étkezési költsége. 1 11 800
79. 3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
80. 331 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség megyénél.
81. 33101 HVI vezetők díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség.
82. 33104 TVI tag díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség.
83. 332 Személyi juttatás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.
84. 33201 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség TVB tagok díja után.
85. 33202 TVB választási ellátás költsége után fizetendő munkáltatói teher megyénél.

  Vissza az oldal tetejére