A jogszabály mai napon ( 2020.03.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

9/2019. (VII. 17.) PM rendelet

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagja és kormánytisztviselője által a szolgálati feladatok ellátása, illetve a munkavégzés során magánál tartható vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénzt helyettesítő eszközök korlátozásának szabályairól

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 82/A. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 1. melléklet F) pontjában foglalt táblázat 4. sorában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya a más szervhez vezényeltek kivételével a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) hivatásos állományú tagjaira, valamint kormánytisztviselőire (a továbbiakban együtt: személyi állomány) terjed ki.

2. § (1) A NAV vezetője, a Bűnügyi Főigazgatóság főigazgatója, a NAV területi szerveinek vezetője, valamint a NAV nyomozó hatósági feladatait ellátó területi szerveinek vezetője munkabiztonsági okból, a szolgálatellátás, valamint a munkavégzés rendjének fenntartása és ellenőrizhetősége érdekében, az integritás szem előtt tartásával - a (2) bekezdésben és a 3. §-ban foglalt kivételekkel - megtilthatja, hogy a személyi állomány tagja rendes munkaidőben, szolgálatteljesítési időben és túlmunka esetén (a továbbiakban együtt: munkaidő)

a) tízezer forintot meghaladó készpénzt és - az elektronikus készpénz-helyettesítő fizetési eszközt kivéve - készpénz-helyettesítő fizetési eszközt,

b) külföldi készpénzt és készpénz-helyettesítő fizetési eszközt,

c) magáncélú telekommunikációs eszközt,

d) ötezer forintot meghaladó összegű élvezeti cikket, így különösen alkoholterméket, dohánygyártmányt, kávét,

e) húszezer forintot meghaladó értékű egyéb vagyontárgyat, így különösen nemesfémtárgyat, drágakövet, egyéb értéktárgyat

[az a)-e) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: korlátozás alá eső tárgy] magánál tartson.

(2) Nem minősül korlátozás alá eső tárgynak a személyi állomány tagja által szabályszerűen átvett, elszámolási kötelezettséggel magánál tartott készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszköz, dolog, valamint a személyi állomány tagja által viselt személyes ékszer, értéktárgy.

3. § A közvetlen vezető, illetve a közvetlen szolgálati elöljáró a személyi állomány érintett tagja írásbeli kezdeményezésére engedélyezheti, hogy a személyi állomány érintett tagja tízezer forintot meghaladó összegű készpénzt tarthasson magánál. Az engedély különös méltánylást érdemlő, indokolt esetben adható meg.

4. § (1) A személyi állomány érintett tagja a munkaidő megkezdésekor köteles a közvetlen vezetője, illetve közvetlen szolgálati elöljárója részére nyilatkozni a nála található korlátozás alá eső tárgyról. A személyi állomány érintett tagja a 3. § szerinti engedéllyel érintett készpénzt a közvetlen vezetője, illetve közvetlen szolgálati elöljárója részére bemutatja.

(2) A személyi állomány érintett tagja a nyilatkozattételt követően köteles a korlátozás alá eső tárgyat az értékmegőrző szekrényben elhelyezni, vagy annak hiányában a kijelölt átvevőnek átadni. A korlátozás alá eső tárgyat a munkaidő befejezését követően a személyi állomány érintett tagja részére vissza kell adni.

(3) Az átadott korlátozás alá eső tárgyat

a) az értékmegőrző szekrényben vagy

b) lezárt, az átadó nevére szóló és az átadó által aláírt borítékban, az átvevő lemezszekrényében

kell tárolni a munkaidő végéig.

(4) Az átadás-átvétel tényét, a nyilatkozatot külön erre a célra megnyitott nyilvántartásban, egyedi sorszámmal kell rögzíteni.

5. § A közvetlen vezető, illetve a közvetlen szolgálati elöljáró korlátozhatja, hogy a személyi állomány tagja magáncélú telekommunikációs eszközét munkaidő során használja, ha annak munkaidőben történő magánál tartása a 2. § alapján nem tiltott, de a végrehajtandó feladatok tartalma alapján a munkavégzéssel nem egyeztethető össze a magáncélú telekommunikációs eszköz használata. A korlátozás vonatkozhat a munkaidő teljes tartamára, annak meghatározott időszakára vagy egyedileg meghatározott feladat végrehajtásának időtartamára.

6. § (1) Ha a személyi állomány érintett tagja esetében olyan egyedi méltánylást érdemlő körülmény merül fel, amely indokolja, hogy a személyi állomány érintett tagja a magáncélú telekommunikációs eszközt - a 2. § vagy az 5. § alapján megállapított korlátozástól eltérően - magánál tartsa és használja, azt a személyi állomány tagjának erre irányuló írásbeli kérelmére a közvetlen vezető, illetve a közvetlen szolgálati elöljáró meghatározott időszakra írásban engedélyezheti.

(2) Ha a körülmények az írásbeli engedélyezést nem teszik lehetővé, a közvetlen vezető, illetve a közvetlen szolgálati elöljáró szóban is engedélyezheti a személyi állomány tagjának, hogy a magáncélú telekommunikációs eszközt magánál tartsa és használja. Az engedélyt az akadályoztatás elhárulását követően soron kívül írásba kell foglalni.

(3) Ha a szolgálatot olyan helyen kell teljesíteni, ahol a szolgálati célú telekommunikációs eszközökkel a személyi állomány érintett tagjának folyamatos elérhetősége nem biztosítható, a közvetlen vezető, illetve a közvetlen szolgálati elöljáró engedélyezheti, hogy a személyi állomány érintett tagja a magáncélú telekommunikációs eszközt magánál tartsa.

7. § Az e rendeletben meghatározott korlátozások betartását a munkáltatói jogkör gyakorlója, illetve a NAV szervezeti és működési szabályzatában erre kijelölt szervezeti egység ellenőrizheti.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére