A jogszabály mai napon ( 2022.08.09. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2019. évi XII. törvény

az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Kirgiz Köztársaság közötti partnerséget létrehozó partnerségi és együttműködési megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről * 

(A Jegyzőkönyvet 2013. július 1-jétől ideiglenesen alkalmazni kell)

1. § Az Országgyűlés az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Kirgiz Köztársaság közötti partnerséget létrehozó partnerségi és együttműködési megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyvet (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) e törvénnyel kihirdeti.

2. § A Jegyzőkönyv hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„Jegyzőkönyv
az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Kirgiz Köztársaság közötti partnerséget létrehozó partnerségi és együttműködési megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából

A BELGA KIRÁLYSÁG,

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG,

A CSEH KÖZTÁRSASÁG,

A DÁN KIRÁLYSÁG,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,

ÍRORSZÁG,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

A HORVÁT KÖZTÁRSASÁG,

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG,

A LETT KÖZTÁRSASÁG,

A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG,

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

MAGYARORSZÁG,

A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁG,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,

A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG,

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

ROMÁNIA,

A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG,

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG,

A FINN KÖZTÁRSASÁG,

A SVÉD KIRÁLYSÁG,

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,

az Európai Unióról szóló szerződés, az Európai Unió működéséről szóló szerződés és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés szerződő felei, a továbbiakban: a tagállamok,

AZ EURÓPAI UNIÓ, a továbbiakban: az Unió, és

AZ EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉG

egyrészről,

VALAMINT

A KIRGIZ KÖZTÁRSASÁG

másrészről,

a továbbiakban együttesen: a Felek,

MIVEL 1995. február 9-én Brüsszelben aláírták az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Kirgiz Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodást (a továbbiakban: a megállapodás);

MIVEL 2011. december 9-én Brüsszelben aláírták a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződést;

MIVEL a Horvát Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unióról szóló szerződés, az Európai Unió működéséről szóló szerződés és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés kiigazításáról szóló okmány 6. cikkének (2) bekezdése szerint a Horvát Köztársaságnak a megállapodáshoz való csatlakozásáról a megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv útján kell megállapodni;

FIGYELEMMEL a Horvát Köztársaságnak az Unióhoz és az Európai Atomenergia-közösséghez való 2013. július 1-jei csatlakozására;

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. CIKK

A Horvát Köztársaság csatlakozik az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Kirgiz Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz. A Horvát Köztársaság továbbá a többi tagállammal megegyező módon elfogadja és tudomásul veszi a megállapodás szövegét, valamint az ugyanazon a napon aláírt záróokmány mellékletét képező együttes nyilatkozatok, egyoldalú nyilatkozatok és levélváltások szövegét.

2. CIKK

E jegyzőkönyv aláírását követő kellő időben az Unió továbbítja a megállapodás horvát nyelvű szövegét a tagállamoknak, valamint a Kirgiz Köztársaságnak. E jegyzőkönyv hatálybalépésére figyelemmel, az e cikk első mondatában említett szöveg a megállapodás angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén, kirgiz és orosz szövegére vonatkozóakkal megegyező feltételek mellett válik hitelessé.

3. CIKK

E jegyzőkönyv a megállapodás elválaszthatatlan részét képezi.

4. CIKK

1. E jegyzőkönyvet a Feleknek saját eljárásaikkal összhangban jóvá kell hagyniuk és a Felek értesítik egymást az e célból szükséges eljárások befejezéséről.

2. E jegyzőkönyv azon hónapot követő hónap első napján lép hatályba, amelynek során az (1) bekezdés szerinti utolsó értesítést megtették.

3. E jegyzőkönyvet 2013. július 1-jétől a hatálybalépéséig ideiglenesen alkalmazni kell.

5. CIKK

Ez a jegyzőkönyv két eredeti példányban készült angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén, kirgiz és orosz nyelven, amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

FENTIEK HITELÉÜL az alulírott, e célból kellően meghatalmazott teljhatalmú megbízottak aláírták e jegyzőkönyvet.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennyolcadik év február havának hatodik napján.”

3. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A Jegyzőkönyv 4. cikk 2. bekezdésében meghatározott hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

4. § Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére