A jogszabály mai napon ( 2020.02.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

14/2019. (IV. 17.) BM rendelet

az „A Magyarország és Ukrajna közötti államhatár 2009. és 2016. évek között végrehajtott közös ellenőrzéséről” című zárójegyzőkönyv, valamint a „Kiegészítő határokmányok az államhatár vonalának 1997. és 2003. évek között végrehajtott első közös ellenőrzése eredményei alapján készített határokmányokhoz” című határokmány jóváhagyásáról

Az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az „A Magyarország és Ukrajna közötti államhatár 2009. és 2016. évek között végrehajtott közös ellenőrzéséről” című zárójegyzőkönyvet (a továbbiakban: Zárójegyzőkönyv), valamint a „Kiegészítő határokmányok az államhatár vonalának 1997. és 2003. évek között végrehajtott első közös ellenőrzése eredményei alapján készített határokmányokhoz” című határokmányt (a továbbiakban: Kiegészítő határokmányok) e rendelettel jóváhagyom.

(2) A Zárójegyzőkönyvet az 1. melléklet, a Kiegészítő határokmányokat a 2. melléklet tartalmazza.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. melléklet a 14/2019. (IV. 17.) BM rendelethez

ZÁRÓJEGYZŐKÖNYV
a Magyarország és Ukrajna közötti államhatár 2009. és 2016. évek között végrehajtott közös ellenőrzéséről

I. A Magyar Köztársaság és Ukrajna között a magyar-ukrán államhatár rendjéről, a határkérdésekben való együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló Kijevben, 1995. május 19-én aláírt szerződés (a továbbiakban: Szerződés) 11. cikke alapján létrehozott Magyar-Ukrán Határbizottság (a továbbiakban: Határbizottság) a 2009. és 2016. évek között végrehajtotta a Magyarország és Ukrajna közötti államhatár közös ellenőrzését a Magyarország, Ukrajna és Románia államhatárainak találkozási pontján felállított „TÚR” határjeltől a Magyarország, Ukrajna és a Szlovák Köztársaság államhatárainak találkozási pontján felállított „TISZA” határjelig és elkészítette az államhatár megjelölésében a 2009-2016. években bekövetkezett változásokról szóló kiegészítő határokmányokat.

II. A Határbizottság a Magyarország és Ukrajna közötti államhatár közös ellenőrzése során elvégezte a határjelek felújítását és karbantartását.

III. A munkák szervezése és végrehajtása

A Határbizottság a Magyarország és Ukrajna közötti államhatár közös ellenőrzése és a kiegészítő okmányok kidolgozása érdekében szükséges határozatait az alábbi találkozókon hozta meg:

- a 2009. április 7-9. között Vásárosnaményban megtartott tizenharmadik ülésén,

- a 2011. április 19-21. között Beregszászon megtartott tizennegyedik ülésén,

- a 2013. március 26-29. között Vásárosnaményban megtartott tizenötödik ülésén és mintavételes ellenőrző szemléjén,

- a 2015. április 14-15-én Beregszászon megtartott tizenhatodik ülésén,

- a 2016. október 25-26-án Budapesten megtartott tizenhetedik ülésén.

A Szerződés 8. cikk 3. pontjában és 14. cikk 3. pontjában meghatározottaknak megfelelően valamennyi ülésről, mintavételes ellenőrző szemléről és munkatalálkozóról magyar és ukrán nyelven jegyzőkönyv készült.

A határmunkák végrehajtása a Határbizottság nyolcadik ülésén elfogadott és ezen ülésről készült jegyzőkönyvhöz 2. számú mellékletként csatolt „Műszaki utasítás a határmunkák elvégzésére a magyar-ukrán államhatáron” című okmány alapján történt.

A közös műszaki csoport a terepi és irodai munkákat egy magyar és egy ukrán földmérő szakember vezetésével végezte.

A feladatok végrehajtásához szükséges személyzetet, anyagokat, járműveket és műszereket mindkét küldöttség önállóan biztosította.

A közös műszaki csoport 2009-2016 között a következő fontosabb munkákat hajtotta végre:

- 15 db megsemmisült határjel helyett új határjel elhelyezése,

- 8 db páros határjel áthelyezése biztonságos helyre a megváltozott terepviszonyok miatt,

- 71 db sérült határjel kijavítása,

- 741 db határjel lefestése, illetve a számozás felfestésének felújítása,

- határnyiladék tisztítása valamennyi határjel térségében

Az államhatár közös ellenőrzését követően a magyar-ukrán államhatár megjelölését szolgáló határjelek és kiegészítő határjelek száma nem változott.

A Határbizottság összeállította a „Statisztikai adatok a magyar-ukrán államhatárról a 2009. és 2016. évek között végrehajtott közös ellenőrzés eredményei alapján” című okmányt (jelen Zárójegyzőkönyv melléklete).

IV. A munkálatok okmányolása

A Határbizottság az államhatár közös ellenőrzésének eredményeképpen a következő okmányokat készítette el:

- a Magyarország és Ukrajna közötti államhatár vonaláról készített új határjel jegyzőkönyveket, fotótérkép vázlatokkal a 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 326, 327, 332, 333, 336, 344, 346, 347, 362 és 365 számú határjelekről,

- a Magyarország és Ukrajna közötti államhatár határjelei és a határjelekkel nem jelölt töréspontjai koordináta-jegyzékének pótlapjait,

- a Magyarország és Ukrajna közötti államhatár 2009. és 2016. évek közötti közös ellenőrzéséről készült jelen Zárójegyzőkönyvet.

A Határbizottság küldöttségei a fenti okmányokat megerősítés céljából a Szerződő Felek illetékes szerveihez felterjesztik.

A hármashatárjelekkel összefüggésben a Határbizottság az alábbiakat rögzíti:

- a Túr hármashatárjellel összefüggésben: Magyarország, Románia és Ukrajna küldöttségei Budapesten, 2012. október 17-én háromoldalú munkatalálkozó keretében a Magyarország, Románia és Ukrajna államhatárai találkozási pontjának megjelölésére felállított „TÚR” határjelről szóló jegyzőkönyv aláírása megtörtént. A jegyzőkönyv ratifikációjához szükséges belső állami jogi eljárások mindhárom államban befejeződtek. A jegyzőkönyv 2015. június 28-án lépett hatályba;

- a Tisza hármashatárjellel összefüggésben: a Magyar Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és Ukrajna államhatárainak csatlakozási pontján felállított „TISZA” határjelről Kalužában, 2002. június 4-én aláírt Jegyzőkönyv V. pontja alapján mindhárom fél elvégezte a „Tisza” hármashatárjel oszlopainak karbantartását. A magyar küldöttség a Határbizottság tizenötödik üléséről készült jegyzőkönyv 5. pontja alapján a „Tisza” hármashatárjel magyar oszlopán lévő mindhárom címert lecserélte és a feliratot „Magyarország”-ra változtatta.

V. Magyarország és Ukrajna közötti államhatár vonala közös ellenőrzésének megállapításai

1. A Határbizottság megállapítja, hogy a Magyarország és Ukrajna közötti államhatár vonala az államhatár közös ellenőrzésének eredményei szerint - a Szerződéssel összhangban - nem változott.

2. A Határbizottság megállapítja, hogy a magyar-ukrán államhatár annak teljes hosszában, a terepen egyértelműen felismerhető.

VI. A Határbizottság jóváhagyta a 2009. és 2016. évek között végrehajtott közös ellenőrzés eredményeit.

A Határbizottság a magyar-ukrán államhatár közös ellenőrzése során öt ülést és egy mintavételes ellenőrző szemlét tartott. Valamennyi találkozó az együttműködés és a kölcsönös megértés baráti légkörében zajlott.

E Zárójegyzőkönyv a Határbizottság tizennyolcadik ülésén Csernovicban, 2017. október 6-án két eredeti példányban, magyar és ukrán nyelven készült, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

Dr. Hajnal Gábor rendőr alezredes Szergij Voronij ezredes
a Határbizottság magyar küldöttségének elnöke a Határbizottság ukrán küldöttségének elnöke

Melléklet a 2017. október 6-án aláírt Zárójegyzőkönyvhöz

STATISZTIKAI ADATOK
a magyar-ukrán államhatárról a 2009. és 2016. évek között végrehajtott közös ellenőrzés eredményei alapján
Az államhatár adatai
szárazföldi szakaszokon (m) 49 386,31
Az államhatár vonalának hossza vízi szakaszokon (m) 87 361,70
összesen (m) 136 748,01
határjel szárazföldi szakaszokon (db) 175
Határjelek és a határjellel nem jelölt kiegészítő határjel (db) 374
töréspontok száma hármashatárjel (db) 2
határjellel nem jelölt töréspont a vízi szakaszokon (db) 2692
Magyarország területén határoszlop vízi szakaszokon (db) 190
irányoszlop (db) 10
Ukrajna területén határoszlop vízi szakaszokon (db) 190
irányoszlop (db) 6
határjel (db) 365
ÖSSZESEN kiegészítő határjel (db) 374
hármashatárjel (db) 2
határjellel nem jelölt töréspont a vízi szakaszokon (db) 2692
HATÁRJEL ÖSSZESEN (db) 741
TÖRÉSPONT ÖSSZESEN (db) 3241

2. melléklet a 14/2019. (IV. 17.) BM rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére