A jogszabály mai napon ( 2020.02.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

18/2019. (V. 10.) BM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 13. alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § A központi költségvetésről szóló törvénynek a Belügyminisztérium fejezetében eredeti előirányzatként megállapított fejezeti kezelésű előirányzatok, a költségvetési évet megelőző évek központi költségvetéséről szóló törvényeiben Belügyminisztérium fejezetet irányító szerv vezetője által vezetett minisztérium és annak jogelődjei költségvetési fejezetében megállapított fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési maradványai, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján a költségvetési év során megállapított új fejezeti kezelésű előirányzatok - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdése szerinti - felhasználási szabályait az 1. melléklet tartalmazza.

2. § Az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint felmerülő befizetési kötelezettség teljesítése elsősorban az érintett fejezeti kezelésű előirányzaton érvényesíthető.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § * 

1. melléklet a 18/2019. (V. 10.) BM rendelethez

A XIV. Belügyminisztérium fejezet 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

A B C D E F G H I J K L M N O
1 Áht. azonosító Címnév Alcím-
név
Jog-
cím-
csop.
Jogcím név Előirányzat célja Kifize-
tésben részesülők köre
Támogatás biztosí-
tásának módja
Támo-
gatási előleg
Rendelkezésre bocsátás módja Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító szerv Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok - - - - - - - - - -
3 Ágazati célfeladatok - - - - - - - - - -
4 237778 Energia-racionalizálás Az előirányzat a belügyminiszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó költségvetési szervek energia-racionalizálási rendszerének támogatására, valamint európai uniós forrásból megvalósuló épületenergetikai fejlesztéseinek előkészítéséhez szükséges kiadások finanszírozására szolgál. A miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek Az előirányzat-
ból pályázat útján - támogatói okirat alapján - vissza-
térítendő költség-
vetési támogatás nyújtható.
Igen Egy összegben közvetlen kifizetéssel. A támogatói okirat hatály- balépésétől számított legfeljebb hat év a vissza-
térítendő támogatás tekintetében. A fel nem használt támogatás tekintetében a támogatói okiratban meghatá-
rozottak szerint.
- - - -
5 374417 Szigetközi vízpótló rendszer üzemeltetése Az előirányzat célja forrás biztosítása az 1995. április 19-én a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között aláírt, az egyes ideiglenes műszaki intézkedésekről és vízhozamokról a Dunában és a Mosoni-Dunában című kétoldalú Megállapodás 4. cikkében meghatározott közös szigetközi környezeti monitoring és adatcsere működtetéséhez, amely megfelelő információt szolgáltat a környezeti hatások vonatkozásában a kétoldalú tárgyalásokhoz. Országos Vízügyi Főigazgatóság és a vízügyi igazgatóságok Az előirányzat terhére jogszabály, vagy - pályázati rendszeren kívül, támogatási kérelemre hozott - egyedi döntés alapján támogatói okirattal költség-
vetési támogatás nyújtható.
Igen Egy összegben vagy részletekben közvetlen kifizetéssel, vagy előirányzat-
átcsoportosí-
tással.
A támogatói okiratban meghatá-
rozottak szerint.
A támogatói okiratban biztosíték köthető ki az Ávr. 84. § (2) bekezdése alapján, a költség-
vetési támogatás összegét meg-
haladó biztosítéki értékig.
- - -
6 256501 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás Az előirányzat felhasználható
1. a központi költségvetési szervek, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek kirendelése alapján a hivatásos katasztrófavédelmi szervek megbízásából eljáró önkormányzati tűzoltóságok, valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek és önkéntes mentőszervezetek, valamint a védelmi feladatokat ellátó vízitársulatok által víz-, környezeti és
Központi költségvetési szervek, vízitársulatok, a hivatásos katasztrófa-
védelmi szervek megbízásából eljáró önkormányzati tűzoltóságok, önkéntes tűzoltó egyesületek és önkéntes mentő-
szervezetek.
Az előirányzat terhére kérelem útján egyedi döntéssel - támogatói okirat alapján - költség-
vetési támogatás nyújtható.
Igen Egy összegben vagy részletekben, közvetlen kifizetéssel. - A támogatói okiratban az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki, a miniszter irányítása alatt álló központi költségvetési szerv kivételével. - - -
természeti katasztrófa kárelhárítás esetén végzett védekezési, helyreállítási feladatokkal összefüggő többletkiadásokra, a jégvédekezéssel összefüggő feladatokra, ideértve a vízügyi igazgatási szervek jégtörő hajóparkjának üzemeltetéséről szóló BM utasítás szerinti védekezési feladatokat, valamint a jégtörőflotta felújításának költségeit, külön kormánydöntés alapján preventív feladatok elvégzésére;
2. az állam kártalanítási kötelezettsége költségeinek biztosítására;
3. az 1. és 2. ponttal összefüggő, így különösen a személyi juttatásokkal, a munkaadókat terhelő járulékokkal, a dologi kiadásokkal, a veszélyhelyzet felszámolásához szükséges eszközök beszerzésével, valamint a károsodott és elhasznált védelmi eszközök visszapótlásával kapcsolatos egyéb felhalmozási kiadásokra, tevékenységekre,
4. a vízkárelhárítást ellátó állami vízügyi szerveknél és vízitársulatoknál történő közfoglalkoztatási programok saját erő költségeire.
Az előirányzatból nyújtott támogatást az irányító vagy a középirányító szerv a védekezésben részt vevő irányított költségvetési szervek, továbbá a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) az önkormányzati tűzoltóságok az önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek részére továbbadhatja.
7 229825 Közrendvédelmi bírság Az előirányzaton a - központi költségvetést megillető - közrendvédelmi bírság címen befolyt bevételnek a Magyar Államkincstár felé történő továbbutalása történik. Magyar Államkincstár - - Egy összegben vagy részletekben, közvetlen kifizetéssel. - - - - -
8 229814 Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása Az előirányzat célja a kötelezettek által a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény alapján tévesen befizetett tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulásának pénzügytechnikai rendezése.
Az előirányzaton a tűzvédelmi bírsághoz és a tűzvédelmi hozzájárulásokhoz kapcsolódó befizetések pénzügytechnikai kezelése történik.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal vagy az egyes biztosító társaságok - - Egy összegben vagy részletekben, közvetlen kifizetéssel. - - - - -
9 372128 Központi közigazgatási irattárazással kapcsolatos szakmai feladatok ellátása Az előirányzat a központi közigazgatási szervek iratanyaga hosszú távú megőrzésével és tárolásával kapcsolatos feladatellátáshoz szükséges kiadások finanszírozására szolgál. A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követel-
ményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet szerint kijelölt központi szolgáltató
- - Egy összegben vagy részletekben, közszolgáltatási szerződés alapján. - - - - -
10 347762 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások Az előirányzat célja, hogy a jogszabályokban közszolgáltatásként meghatározott informatikai szolgáltatások ellátásának finanszírozása biztosított legyen. Az előirányzat célja különösen
a) az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény és végrehajtási rendeletei szerinti szolgáltatások,
b) a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendeletben meghatározott közszolgáltatások,
c) a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározott közszolgáltatások,
d) az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek
1. A jogszabályban kijelölt kormányzati célú hírközlési szolgáltatók, illetve központi szolgáltatók:
a) NISZ Nemzeti Infokommuni-
kációs Szolgáltató Zrt.,
b) Pro-M Professzionális Mobilrádió Zrt.,
c) IdomSoft Informatikai Zrt.,
d) Magyar Posta Zrt.,
e) Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft.,
f) közszolgál-
tatások nyújtásával megbízott más gazdasági társaságok.
2. Központi költségvetési szervek.
- - A rendelkezésre bocsátás a G:10 mező 1. pontja szerinti esetekben teljesítés- arányosan, közvetlen kifizetéssel egy összegben vagy részletekben, egyszeri vagy többszöri előleg folyósítás mellett utólagos elszámolással vagy tényköltség alapján utólagos kifizetéssel történik a közszolgáltatási szerződés, szolgáltatási szerződés vagy egyéb polgári jogi szerződés keretében.
A rendelkezésre bocsátás a G:10 mező 2. pontja szerinti esetben
- - - -
kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet által központi szolgáltatóként kijelölt szervezetek által nyújtott közszolgáltatások,
e) az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság
előirányzat- átcsoportosí-
tással történhet.
Az előirányzat terhére előirányzat- átcsoportosí-
tás hajtható végre.
kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet alapján nyújtott közszolgáltatások,
f) az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott közszolgáltatások,
g) a Kormányzati Adat központ működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendeletben meghatározott közszolgáltatások,
h) a helyi közszolgáltatás információs rendszerről szóló 73/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet rendeletben meghatározott közszolgáltatások,
i) az okos város központi platformszolgáltatás létrehozásáról és működtetéséről szóló 252/2018. (XII. 17.) Korm. rendeletben meghatározott közszolgáltatások,
j) a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendeletben meghatározott közszolgáltatások,
k) egyéb, az elektronikus ügyintézéssel és a kormányzati és közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításával kapcsolatos közszolgáltatások és informatikai rendszerek fejlesztési és üzemeltetési feladatai ellátásának finanszírozása.
Az előirányzat a Kormány döntése alapján egyéb, a miniszter feladat és hatáskörébe utalt központosított kormányzati és közigazgatási infokommunikációval összefüggő feladatok biztosítására is felhasználható.
11 374917 A kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése és intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése című európai uniós projekt hazai kiegészítő támogatásának biztosítása A kormányzati célú hálózatok további konszolidációja és kiterjesztése érdekében, a GINOP 2014-2020 kapcsolódó fejlesztéseivel összhangban, szükséges a megindított fejlesztések teljes körű befejezése, illetve új végpontok bekötése, így jelen előirányzat célja a hazai kiegészítő támogatás biztosítása.
A támogatás a konzorciumi szerződés alapján a konzorciumi partnerek részére továbbadható a Kedvezményezett útján.
NISZ Nemzeti Infokommuni-
kációs Szolgáltató Zrt.
Az előirányzat terhére kérelem útján egyedi döntéssel - támogatási szerződés alapján - költség-
vetési támogatás nyújtható.
Igen Egy összegben vagy részletekben. - A támo-
gatási szerző-
désben az Ávr. 84. § (2) bekez-
dése szerinti biztosíték köthető ki.
- - -
A kormányzati célú hálózatok további konszolidációja és kiterjesztése érdekében, a GINOP 2014-2020 kapcsolódó fejlesztéseivel összhangban, szükséges a megindított fejlesztések teljes körű befejezése érdekében, amennyiben a feladatok elvégzéséhez szükséges az előirányzat terhére előirányzat-átcsoportosítás hajtható végre az érintett fejezet vonatkozó fejezeti kezelésű előirányzata javára. Az érintett fejezeti kezelésű előirányzat. Az előirányzat terhére előirányzat-
átcsoporto-
sítás hajtható végre az érintett fejezeti kezelésű előirányzat javára.
- Egy összegben előirányzatát-
csoportosí-
tással.
- - - - -
12 370140 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása Az előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzat.
Az előirányzat az elszámolások lezárását követően a visszafizetésre került, fel nem használt támogatásokkal kapcsolatos pénzügytechnikai feladatok ellátását szolgálja.
Központi Maradvány- elszámolási Alap - - Egy összegben. - - - -
13 Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása - - - - - - - - - -
14 Társadalmi önszerveződések támogatása - - - - - - - - - -
15 251212 Országos Polgárőr Szövetség Az előirányzat az Országos Polgárőr Szövetség alapszabályában meghatározott feladatához kapcsolódó arányos működési költségeire használható fel, amely támogatást az Országos Polgárőr Szövetség nyilvántartott tagjai részére továbbadhatja. Országos Polgárőr Szövetség Az előirányzat terhére támogatási kérelem alapján egyedi döntéssel - támogatói okirat alapján - költségvetési támogatás nyújtható.
Az előirányzat felhasználása a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény felhatalmazása alapján kiadott, a költségvetési támogatás elosztásának részletes szabályaira vonatkozó miniszteri rendelet alapján történik.
Igen Részletekben, közvetlen kifizetéssel. - A támogatói okiratban az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki. - - -
16 029054 Önkéntes tűzoltó egyesületek és mentő- szervezetek támogatása Az előirányzat felhasználása költségvetési támogatás nyújtása útján történik.
Az előirányzat
1. az önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek feladataihoz kapcsolódó működési és felhalmozási költségek finanszírozására,
2. műszaki-technikai és informatikai fejlesztésre, valamint
3. az önkéntes tűzoltók és mentőszervezetek tagjainak oktatására használható fel.
BM OKF és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek A BM OKF és az irányítása alá tartozó költség-
vetési szervek részére egyoldalú jognyilatkozattal átcsoporto-
sított előirányzat-
ból a költség-
vetési
támogatás pályázat útján vagy kérelem alapján egyedi döntéssel, támogatói okirat vagy támogatási szerződés keretében kerül rendelke-
zésre-
bocsátásra a végső kifizetésben részesülők részére.
Igen Egy összegben előirányzat-
átcsoporto-
sítással.
- - - - -
17 302980 Társadalmi szervezetek, alapít-
ványok támogatása
1. Az előirányzat a Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány támogatására 29,0 millió forint összegig használható fel.
A költségvetési támogatás célja a belügyi és rendvédelmi szervek dolgozói, valamint a belügyi nyugdíjasok, a szolgálati járandóságban részesülők és azok családtagjai részére szervezett, az alapítói okirat céljaihoz igazodó különböző szakmai, egészségmegőrző, sport- és kulturális programok, rendezvények, táborok támogatása.
a) Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány;
b) Magyar Polgári Védelmi Szövetség;
c) Magyar Tűzoltó Szövetség;
d) Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetsége;
e) Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetsége;
f) Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége;
fa) Magyar Önkormány-
Az előirányzat terhére támogatási kérelem alapján egyedi döntéssel - támogatói okirat alapján - költség-
vetési támogatás nyújtható.
Igen, kivéve a G:17 mező g) pont szerinti kedvez-
ménye-
zett eseté-
ben.
Egy összegben vagy részletekben, közvetlen kifizetéssel. - A támogatói okiratban az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki. - - -
2. Az előirányzat a Magyar Polgári Védelmi Szövetség támogatására 10,0 millió forint összegig használható fel, amely támogatást a Magyar Polgári Védelmi Szövetség nyilvántartott tagjai részére továbbadhatja. zatok Szövetsége;
fb) Megyei Önkormány-
zatok Országos Szövetsége;
fc) Kisvárosi Önkormány-
zatok Országos Érdekszövetsége;
A költségvetési támogatás a lakosság, az ifjúság, a polgári védelmi szervezetek, valamint a polgármestert segítők és közbiztonsági referensek folyamatos felkészítésére, a „Polgári védelmi mozgalom dinamizálása” projekt időarányos végrehajtására, továbbá a szervezet BM OKF főigazgatója által jóváhagyott éves munkatervében meghatározott feladatokhoz, az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságának védelméhez való hozzájárulás céljára használható fel.
3. Az előirányzat a Magyar Tűzoltó Szövetség és megyei szervezetei
fd) Magyar Faluszövetség;
fe) Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormány-
zati Szövetsége;
ff) Budapesti Önkormány-
zatok Szövetsége;
fg) Megyei Jogú Városok Szövetsége;
g) Rádiós Segélyhívó és Infokommu-
nikációs Országos Egyesület;
h) Magyar Rendészeti Sport-
szövetség;
i) Szertelen-
kék
Alapítvány
támogatására 50,0 millió forint összegig használható fel, amely támogatást a Magyar Tűzoltó Szövetség nyilvántartott tagjai részére továbbadhatja.
A költségvetési támogatás, a Magyar Tűzoltó Szövetség és megyei szervezetei alapító okiratában, a BM OKF főigazgatója által jóváhagyott éves munkatervében meghatározott feladataira, és az általuk szervezett rendezvények megvalósítására fordítható.
4. Az előirányzat az Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetségének és a Létesítményi
Tűzoltóságok Országos Szövetségének támogatására 10,0 millió forint összegig használható fel, amelyet az Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetség és a Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetség nyilvántartott tagjai részére továbbadhatja.
A költségvetési támogatás célja a két szövetségnek a BM OKF főigazgatója által jóváhagyott éves munkatervében meghatározott feladatok, és az általuk szervezett rendezvények megvalósításának támogatása, továbbá az egyéb feladataik végrehajtásának elősegítése.
5. Az előirányzat a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége, a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége, a Magyar Faluszövetség, a Községek, Kistelepülések és
Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége, Budapesti Önkormányzatok Szövetsége és a Megyei Jogú
Városok Szövetsége együttes támogatására 9,0 millió forint összegig használható fel.
A költségvetési támogatás célja más nemzetek kedvező tapasztalatainak megismerése, átvétele, a nemzetközi kapcsolatok elmélyítése, továbbá a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tevékenységével összefüggő díjak támogatása.
6. Az előirányzat a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület támogatására 35,0 millió forint összegig használható fel.
A költségvetési támogatás célja a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület alapszabályában meghatározott közfeladatok ellátása, különös tekintettel a dunai, tiszai és balatoni információs és segélyhívó rendszerek állami feladatként jelentkező működtetésére, karbantartására és korszerűsítésére, továbbá új rendszerek kialakítása, üzemeltetési költségeinek
finanszírozása.
7. Az előirányzat a Magyar Rendészeti Sportszövetség támogatására 24,0 millió forint összegig használható fel, amelyet a Magyar Rendészeti Sportszövetség továbbadhat a nyilvántartott tagjainak.
A költségvetési támogatás célja az alapszabályban meghatározott feladatok végrehajtásának elősegítése, ezen belül a nemzetközi és hazai versenyek szervezésére, a
sporteseményeken történő részvétellel kapcsolatos kiadásokra, továbbá az európai és nemzetközi rendőr sportszövetségben való tagság tagdíjfizetésére biztosít fedezetet.
8. Az előirányzat a Szertelen-kék Alapítvány támogatására 5,0 millió forint összegig használható fel.
A költségvetési támogatás célja a Szertelen-kék Alapítvány alapító okiratában meghatározott feladatok megvalósulásának elősegítése.
18 371995 Személy-, Vagyon- védelmi és Magán- nyomozói Szakmai Kamara egyes feladatainak támogatása Az előirányzatból a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara részesülhet támogatásban az egyes feladatainak ellátása érdekében.
A támogatást a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara a megyei szervezetei részére továbbadhatja.
Személy-, Vagyon-
védelmi és Magán-
nyomozói Szakmai Kamara
Az előirányzat terhére kérelem útján egyedi döntéssel - támogatói okirat alapján - költség-
vetési támogatás nyújtható.
Igen Egy összegben vagy részletekben. - A támogatói okiratban az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki. - - -
19 372084 Demok-
ratikus Helyi Közigaz-
gatás Fejlesz-
téséért Alapítvány feladatainak támogatása
Az előirányzatból támogatás nyújtható a helyi önkormányzatok nemzetközi kapcsolatainak bővítése és a nemzetközi „jó gyakorlatok” átültetése érdekében, valamint a Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány működésének támogatása érdekében. Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány Az előirányzat terhére kérelem útján egyedi döntéssel - támogatói okirat alapján - költség-
vetési támogatás nyújtható.
Igen Egy összegben vagy részletekben. - A támogatói okiratban az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki. - - -
20 368395 Önkormányzati tűzoltóságok eszközfejlesztésének támogatása Az előirányzat felhasználása költségvetési támogatás nyújtása útján történik.
Az előirányzat az önkormányzati tűzoltóságok
1. védőeszközeinek és tűzoltó- technikai és infokommunikációs eszközeinek fejlesztésére, valamint
2. tűzoltó gépjárműveinek és tűzoltó technikai eszközeinek felújítására
használható fel.
BM OKF és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek A BM OKF és az irányítása alá tartozó költség-
vetési szervek részére egyoldalú jognyilat-
kozattal átcsoporto-
sított előirányzat-
ból
a költség-
vetési támogatás pályázat útján vagy kérelem alapján egyedi döntéssel, támogatói okirat vagy támogatási szerződés keretében kerül rendelke-
zésre bocsátásra a végső kifizetésben részesülők részére.
Igen Egy összegben előirányzat-
átcsoporto-
sítással.
- - - - -
21 368406 Önkormányzati tűzoltóságok bérrendezésének támogatása Az előirányzat felhasználása költségvetési támogatás nyújtása útján történik.
Az előirányzat az önkormányzati tűzoltóságok a kötelező legkisebb munkabérre (minimálbér) és a garantált bérminimumra történő bérkiegészítésére használható fel.
BM OKF és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek A BM OKF és az irányítása alá tartozó költség-
vetési szervek részére egyoldalú jognyilat-
kozattal átcso-
porto-
sított előirány-
zatból a költség-
vetési támogatás
Igen Egy összegben előirányzat-
átcsoporto-
sítással.
- - - - -
kérelem alapján egyedi döntéssel, támogatói okirat vagy támogatási szerződés keretében kerül rendelke-
zésre bocsátásra a végső kifizetésben részesülők részére.
22 232061 Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása Az előirányzat célja az önkormányzati tűzoltóságok fenntartásával, működésével és fejlesztésével kapcsolatos költségek fedezetének biztosítása az átvállalt feladattal arányban. önkormányzati tűzoltóságok A támogatás felhasználása a központi költség-
vetésről szóló törvény és az önkormány-
zati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormány-
zati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartá-
sához való hozzá-
járulásra vonatkozó szabályokról szóló kormány-
rendelet alapján történik.
- Az előirányzat felhasználása a BM OKF kezdeménye-
zése alapján történik, részletekben, időarányosan közvetlen kifizetéssel.
Az előirányzatból támogatott önkormányzati tűzoltóság az éves támogatás összegéből legalább 6,0 millió forintot az átvállalt feladathoz kapcsolódó működési, üzemeltetési, fenntartási, fejlesztési feltételek biztosítására köteles fordítani.
- A támogatói okiratban az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki. - - -
Az előirányzat beruházási, felújítási célokra kizárólag abban az esetben fordítható, ha a fenntartás-
hoz és működéshez kapcsolódó kiadások fedezete a normatív támogatás terhére teljes mértékben biztosított.
23 270756 Duna Művész Együttesek támogatása Az előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzat.
Az előirányzat az elszámolások lezárását követően a visszafizetésre került, fel nem használt támogatásokkal kapcsolatos pénzügytechnikai feladatok ellátását szolgálja.
Központi Maradvány- elszámolási Alap - - Egy összegben. - - - - -
24 358484 Hivatásos életpályával összefüggő kiadások Az előirányzat célja, hogy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 158. § (1) bekezdése alapján a hivatásos állomány tagja az előző évi egyéni teljesítményértékelésének eredményétől függően, a szervezeti egység számára, a szervezeti teljesítményértékelés eredménye alapján a személyi juttatás előirányzaton belül biztosított költségvetési keret terhére évente két alkalommal, április és szeptember hónapban egyenlő mértékű teljesítményjuttatásban részesíthető legyen. A miniszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó költségvetési szervek Az előirányzat terhére kérelem alapján meghozott egyedi döntéssel - egyoldalú jognyilat-
kozattal - költség-
vetési támogatás nyújtható.
Igen Egy összegben vagy részletekben, előirányzat-
átcsoporto-
sítással.
- - - - -
25 359706 Hivatásos állomány túlszolgálatának pénzbeli megváltásával összefüggő kiadások Az előirányzat a miniszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott hivatásos állomány tagjai részére elrendelt túlszolgálat ellentételezésének finanszírozására szolgál.
A Hszt. 350. § (4) bekezdése alapján - a főszabálytól eltérően - 2019. december 31-ig a túlszolgálat ellentételezéseként a hivatásos állomány
A miniszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó költségvetési szervek Az előirányzat terhére kérelem alapján meghozott egyedi döntéssel - egyoldalú jognyilat-
kozattal - költség-
vetési támogatás nyújtható.
Igen Egy összegben vagy részletekben, előirányzat-
átcsoporto-
sítással.
- - - - -
tagját - az állományilletékes és annál magasabb parancsnok kivételével - választása alapján szabadidő vagy díjazás illeti meg.
A túlszolgálatért annak időtartamával megegyező, ha pedig a túlszolgálatot a heti pihenőnapon vagy munkaszüneti napon teljesítették, a túlszolgálat kétszeresének megfelelő szabadidő vagy díjazás jár.
A túlszolgálatért díjazásként annak idejére távolléti díj jár, amelyet legkésőbb a tárgyhónapot követő második hónapban kell kifizetni.
26 359717 Hivatásos állomány új társasági egyenruházatának bevezetésével összefüggő kiadások Az előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzat.
Az előirányzat a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati jogviszonyban álló állományának új, egységes és korszerű társasági egyenruházattal történő ellátását szolgálja, amely biztosítja az állomány egységes, méltó megjelenését.
A miniszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó költségvetési szervek Az előirányzat terhére kérelem alapján meghozott egyedi döntéssel költség-
vetési támogatás nyújtható.
Igen Egy összegben vagy részletekben, közvetlen kifizetéssel. - - - - -
27 359840 Hivatásos állomány szolgálatteljesítéssel összefüggő egészségügyi alkalmatlanná válásával kapcsolatos életjáradéka Az előirányzat a Hszt. 82/A-82/K. §-a szerinti rendvédelmi egészségkárosodási kereset kiegészítés és rendvédelmi egészségkárosodási járadék, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 68/A-68/J. §-a szerinti honvédelmi egészségkárosodási kereset kiegészítés és honvédelmi egészségkárosodási járadék biztosításának finanszírozására szolgál, megosztva. A rendvédelmi feladatokat ellátó költségvetési szervek, valamint a Honvédelmi Minisztérium Az előirányzat terhére kérelem alapján meghozott egyedi döntéssel - egyoldalú jognyilat-
kozattal - költség-
vetési támogatás nyújtható.
Igen Egy összegben vagy részletekben, előirányzat-
tcsoporto-
sítással.
- - - - -
28 359851 Hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítása Az előirányzat a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati jogviszonyban álló tagjai által igénybe vehető lakáscélú munkáltatói kölcsön támogatásban részesülők körének kiszélesítésére, valamint a vonatkozó jogszabályoknak vagy közjogi szervezetszabályozó eszközöknek megfelelően benyújtott kölcsönkérelmek teljes összegének biztosításához szükséges kiadások finanszírozására szolgál. A miniszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó költségvetési szervek, valamint az Országgyűlési Őrség és az Információs Hivatal Az előirányzat terhére kérelem alapján meghozott egyedi döntéssel - egyoldalú jognyilat-
kozattal - költség-
vetési támogatás nyújtható.
Igen Egy összegben vagy részletekben, előirányzat-
átcsoporto-
sítással.
- - - - -
29 342684 Magyar Rendvédelmi Kar Az előirányzat célja a Magyar Rendvédelmi Kar működésének és szakmai köztestületi tevékenységének biztosítása, valamint alapszabályban foglalt egyéb feladatai ellátásának támogatása. a) Magyar Rendvédelmi Kar
b) a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek
Az előirányzat terhére kérelem alapján meghozott egyedi döntéssel - támogatói okirat vagy egyoldalú jognyilat-
kozat alapján - költség-
vetési támogatás nyújtható.
Igen A G:29 mező
a) pontja szerinti kedvezményezett esetében részletekben közvetlen kifizetéssel,
a G:29 mező
b) pontja szerinti szervek esetében, ha
a költségvetési
támogatás hatékony felhasználása céljából szükséges,
a költségvetési
támogatás a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerv részére történő előirányzat-
átcsoporto- sítással történik.
- A G:29 mező a) pontja szerinti kedvez-
ményezett esetében a támogatói okiratban az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.
- - -
30 342695 A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása Az előirányzat célja a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiában rögzített feladatrendszer megvalósítási folyamatának beindítása és támogatása, valamint a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása. a) BM Igazgatása - - A forrás biztosítása előirányzat-
átcsoporto-
sítás útján történik.
- - - - -
Az előirányzat a bűnmegelőzési, büntetőpolitikai hatékonyságvizsgálatok készíttetésével, a bűnmegelőzés hazai és nemzetközi gyakorlatainak megismerésével és terjesztésével - így különösen hazai és nemzetközi rendezvények, képzések, továbbképzések szervezése belföldön és külföldön, publikációk, kiadványok, kommunikációs célú médiatartalom elkészíttetése, honlap üzemeltetése -, lakossági felmérések, lakossági fórumok, pályázatok, kutatások, tanulmányok, képzési és oktatási anyagok megrendelésével, pilot- projektek kifejlesztésével, megvalósíttatásával, b) központi költségvetési szerv,
c) társadalmi szervezetek,
d) gazdasági társaságok,
e) alapítvány,
f) köztestület,
g) polgári jogi
társaság,
h) helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormány-
zatok által irányított költségvetési szervek,
i) nemzetiségi önkormány-
zatok és az általuk irányított költségvetési szervek,
j) bevett egyház, belső egyházi jogi személy
k) települési
Az előirányzat terhére, kérelemre, vagy pályázatra
- támogatói okirat, költségvetési megállapodás, vagy egyoldalú jognyilatkozat alapján - költségvetési támogatás nyújtható.
Igen A G:30 mező b) pontja szerinti szervek esetében az előirányzat terhére a feladat- megvalósításban közreműködő központi költségvetési szerv javára előirányzat- átcsoporto- sítással történik a támogatás, forrás biztosítása előirányzat-
átcsoporto-
sításról szóló megállapodás megkötése, vagy előirányzat-
átcsoporto-
sításról szóló egyoldalú jognyilatkozat kibocsátása.
- A G:30 mező c)-m) pontja szerinti kedvez-
ménye-
zettek esetében a támogatói okiratban az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.
- - -
már bevált bűnmegelőzési gyakorlatok utánkövetésével, továbbfejlesztésével, terjesztésével kapcsolatos kiadásokra, valamint bűnmegelőzéssel kapcsolatos pályázati vagy egyedi támogatások nyújtására, továbbá a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013-2023) szóló 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozatban és a Nemzeti Bűnmegelőzési önkormányzati szövetség,
l) helyi önkormány-
zatok társulása és az általuk irányított költségvetési szervek,
m) nemzetközi szervezetek.
A G:30 mező c)-m) pontja szerinti kedvezmé-
nyezettek esetében egy összegben vagy részletekben történő közvetlen kifizetés.
Az előirányzat felhasználása visszterhes polgári jogi szerződés megkötésével is történhet.
Stratégia 2016-2017. évre szóló intézkedési tervéről szóló 1166/2016. (IV. 6.) Korm. határozatban, valamint a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiával összefüggésben egyes kormányhatározatok módosításáról, valamint a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 2018-2019. évekre szóló intézkedési tervéről szóló 1838/2017. (XI. 9.) Korm. határozatban meghatározott feladatok ellátására kerül felhasználásra.
31 359339 A Víz Keretirányelv végrehajtásához szükséges intézkedési program Az előirányzat felhasználható a Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről szóló 1155/2016. (III. 31.) Korm. határozattal kihirdetett „Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási terve” a BM vízügyi, vízvédelmi szakterületéhez tartozó intézkedési programjának végrehajtására, ezzel a 2000/60/EK Víz Keretirányelv előírásainak teljesítésére. a) költségvetési szervek,
b) társadalmi szervezetek,
c) alapítvány d) köztestület, e) polgári jogi
társaság,
f) helyi, települési önkormányzat, vagy települési önkormányzati szövetség, társulás
Az előirányzat terhére kérelemre vagy pályázat útján egyedi döntéssel - támogatói okirat vagy egyoldalú jognyilat-
kozat alapján - költség-
vetési támogatás nyújtható.
Igen A G:31 mező a) pont szerinti szervek esetében az előirányzat terhére a feladat- megvalósí-
tásban közreműködő központi költségvetési szerv javára egy összegben vagy részletekben előirányzat-
átcsoporto-
sítást lehet végrehajtani. A G:31 mező b)-f) pontja szerinti esetekben egy összegben vagy részletekben történő közvetlen kifizetés.
A G:31 mező b)-f) pontja szerinti kedvez-
ménye-
zettek esetében a támogatói okiratban az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.
32 281912 Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő Az előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzat. A költségvetési maradvány befizetése a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára történik meg. Központi Maradvány- elszámolási Alap - - Egy összegben. - - - - -
33 031721 Balatoni regionális víziközmű- hálózat fejlesztése Az előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzat. A költségvetési maradvány befizetése a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára történik meg. Központi Maradvány- elszámolási Alap - - Egy összegben. - - - - -
34 256489 Ivóvíz-minőség javító program Az előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzat. A költségvetési maradvány befizetése a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára történik meg. Központi Maradvány- elszámolási Alap - - Egy összegben. - - - - -
35 279289 Őrbottyán és térsége csatorna- és szennyvízelvezetési rendszer kiépítése Az előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzat. A költségvetési maradvány befizetése a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára történik meg. Központi Maradvány- elszámolási Alap - - Egy összegben. - - - - -
36 352228 Integrációs támogatás elismert menekültek, oltalmazottak részére Az előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzat. A költségvetési maradvány befizetése a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára történik meg. Központi Maradvány- elszámolási Alap - - Egy összegben. - - - - -
37 232698 Katasztrófa-elhárítási célelőirányzatok Az előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzat.
Az előirányzat fedezetet biztosít a 2010. október 4-én történt vörösiszap-kiömlés védekezési és helyreállítási költségeire.
Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a katasztrófaelhárítás során felmerülő költségekre és károkra, valamint a peres ügyek során felmerült kifizetésekre.
A költségvetési maradvány felhasználása a kötelezettségvállalások jogosultjai részére történő kifizetéssel valósul meg.
Központi költségvetési szervek vagy a peres eljárásban részt vevő közreműködő szervezetek - - Egy összegben vagy részletekben, közvetlen kifizetéssel. - - - - -
38 333240 Technikai azonosító maradvány rendezéséhez Az előirányzat célja a maradvány rendezésének technikai lebonyolítása. - - - - - - - - -
39 Európai Uniós Fejlesztési Programok - - - - - - - - - -
40 284756 Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások A miniszter szakmai felelősségi körébe tartozó európai uniós vagy nemzetközi forrásból támogatott projektek - beleértve az Európai Unió által közvetlenül társfinanszírozott projekteket is -, támogatási programok, konstrukciók megvalósításához, előkészítéséhez, pályáztatáshoz, illetve európai uniós vagy nemzetközi stratégiákban megfogalmazott elvárásokhoz történő alkalmazkodást, feladatoknak való megfelelést elősegítő pilotjellegű projektekhez és az Európai Unió vagy nemzetközi szervezet által meghatározott tagállami feladatok hatékony ellátásának előkészítéséhez kapcsolódó költségek finanszírozásához a) BM Igazgatása - - A forrás biztosítása előirányzat-
átcsoporto-
sítással történik.
- - - - -
1. likviditási támogatás nyújtható a kiadások megelőlegezésére;
2. vissza nem térítendő támogatás nyújtható
a) az el nem számolható költségek finanszírozására (ideértve különösen az el nem számolható ÁFA összegét, szabálytalanságból fakadó korrekció összegét, támogatási korlátok miatt el nem számolható összegeket, el nem számolható előkészítési, pályázatírási és -összeállítási, vagy projektzáráshoz kapcsolódó költséget),
b) az előírt önrész vagy saját erő biztosítására,
c) önkéntes hozzájárulás nyújtására.
b) a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek
c) a Belügy- minisztérium-
mal megállapodást kötött szervezet
d) a nemzetközi kötelezettség- vállalásból eredő feladatokat végrehajtó szerv, szervezet, együtt-
működési rendszer
Az előirányzat terhére támogatási igény alapján költség-
vetési támogatás nyújtható - támogatói okirat alapján - a G:40 mező b)-d) pontjában foglalt kedvezmé-
nyezettek részére.
Igen Egy összegben vagy részletekben közvetlen kifizetéssel, vagy előirányzat-
átcsoporto-
sítással.
A kifizetésben részesülő az 1. pont szerint (kiadások megelőle-
gezésére) kapott támogatást legkésőbb a pályázatot kiíró fél által jóváhagyott záró kifizetési kérelem alapján átutalt egyenleg kifizetésétől számított 30 napon belül köteles visszafizetni a támogató részére.
A támogatói okiratban az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki. - - -
41 Belügyi Alapok - - - - - - - - - -
42 342651 Belső Biztonsági Alap Az előirányzat a Belügyi Alapok keretében a 2014-2020-as időszakra a külső határok igazgatását, a közös uniós vízumpolitikát, a rendőri együttműködést, a szervezett bűnözés megelőzését és az ellene folyatott küzdelmet, a) BM Igazgatása - - A Felelős Hatóság egyedi döntése alapján egy összegben vagy részletekben. - - - - -
valamint válságkezelést szolgáló tevékenység támogatására a Belső Biztonsági Alap részét képező, a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszköz létrehozásáról és a 2007/125/IB tanácsi b) egyesület a párt kivételével,
c) köztestület, d) egyházi jogi személy,
e) alapítvány,
f) közalapítvány, g) szövetkezet, h) jogi személyiséggel
rendelkező egyéb szervezet,
Az előirányzat terhére támogatási igény alapján - támogatási szerződés vagy támogatói okirat alapján - költségvetési támogatás nyújtható.
Igen A támogatási szerződés vagy támogatói okirat vagy egyedi döntés alapján egy összegben vagy részletekben. - A támoga-
tási szerződésben vagy támogatói okiratban az Ávr. 84. § (2) bekez-
dése szerinti biztosíték köthető ki.
- - -
határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 513/2014/EU Európai Parlamenti és Tanácsi rendeletben és a Belső Biztonsági Alap részét képező, a külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz létrehozásáról és az 574/2007/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 515/2014/EU Európai Parlamenti és Tanácsi i) helyi önkormányzat, j) nemzetiségi önkormányzat,
k) önkormányzati társulás,
l) költségvetési szerv,
m) nemzetközi
szervezet,
n) kormányközi szervezet és
o) gazdasági társaság
Kiválasztási módok:
I. A támogatás támogatási igény alapján nyújtható:
1) Közvetlen kijelöléssel kell kiválasztani azt a támogatási igényt, amely esetében az adott tevékenység jellege
rendeletben meghatározottak szerint, valamint e rendeletek szerint a részben európai uniós forrás terhére jóváhagyott, osztott finanszírozású projektek el nem számolható hozzájárulásának finanszírozására használható fel. vagy a támogatás igénylőjének jogállása nem teszi lehetővé a nyílt eljárással történő kiválasztást, vagy a tervezett tevékeny-
séget a támogatás igénylője jogszabályi felhatal-
mazás alapján, kizárólagos hatáskörrel látja el.
2) Korlátozott eljárással kell kiválasztani azt a támogatási igényt, amely esetében az adott tevékenység vagy a megvalósító szervezet típusa annak szakmai vagy egyéb sajátossága miatt nem teszi lehetővé a nyílt eljárással vagy a közvetlen kijelöléssel történő kiválasztást.
3) A Felelős Hatóság a kedvezményezett egyedi kérelmére a tervezés, kiválasztási eljárás vagy a támogatási szerződés megköté-
sének vagy a támogatói okirat kiadásának időpontjá-
ban előre nem látható ok miatt a támogatási szerződés-
ben vagy a
támogatói okiratban rögzített uniós és hazai költség-
vetési támogatás összegét megemelheti (többlet-
támogatás) az esélyegyenlőség biztosítása mellett.
4) Az 1)-3) pontban meghatáro-
zott kivétellel a támogatás
biztosítására nyílt projekt-
kiválasztási eljárással kerülhet sor.
5) Egyszerűsített nyílt eljárással kell kiválasztani
a támogatási
igényt, ha kizárólag a támogatást
igénylő jogosultsága és a felhívásban
előírt, mérlegelést nem igénylő értékelési szempontok vizsgálatára kerül sor, és nem
állnak fenn a közvetlen kijelölés feltételei.
II. Beruházási célú projektek esetében a felhívásban meghatározottakat figyelembe véve költség-
vetési támogatás-
ban az részesülhet, aki vállalja, hogy a beruházás teljes értéken történő elszámolása esetén a számviteli törvény szerinti aktiválástól számítva
a) informatikai célú beruházás esetén 3 évig,
b) eszköz- beszerzés esetén 5 évig,
c) infrastruk-
turális beruházás, valamint az elszámol-
hatósági útmutatóban meghatá-
rozott eszközök esetén 10 évig a megvalósított beruházást üzemelteti.
A Felelős Hatóság üzemeltetési kötelezettséget írhat elő a nem beruházási célú projektben beszerzett, általa egyedileg megjelölt eszközre nézve.
43 342662 Menekült-
ügyi, Migrációs és Integrációs Alap
Az előirányzat a Belügyi Alapok keretében a 2014-2020-as időszakra a migrációs áramlások hatékony menedzselése érdekében a Közös Európai Menekültügyi Rendszer fejlesztését, a legális migrációnak és a harmadik országbeli migránsok hatékony integrációjának támogatását, a) BM Igazgatása - - A Felelős Hatóság egyedi döntése alapján egy összegben vagy részletekben. - - - - -
a hatékony visszatérési stratégiák erősítését szolgáló tevékenységhez használható fel a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap létrehozásáról, a 2008/381/EK tanácsi határozat módosításáról, valamint az 573/2007/EK és az 575/2007/EK európai parlamenti és tanácsi b) egyesület a párt kivételével,
c) köztestület, d) egyházi jogi
személy,
e) alapítvány,
f) közalapítvány, g) szövetkezet, h) jogi
személyiséggel rendelkező egyéb
Az előirányzat terhére támogatási igény alapján - támogatási szerződés vagy támogatói okirat alapján - költségvetési támogatás nyújtható. Igen A támogatási szerződés vagy támogatói okirat alapján egy összegben vagy részletekben. - A támoga-
tási szerződésben vagy támogatói okiratban az Ávr. 84. §
(2) bekez-
dése szerinti biztosíték köthető ki.
- - -
határozatok és a 2007/435/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 516/2014/EU Európai Parlamenti és Tanácsi rendeletben meghatározottak szerint. szervezet,
i) helyi önkormányzat,
j) nemzetiségi önkormányzat,
k) önkormányzati társulás,
l) költségvetési szerv,
m) nemzetközi szervezet,
n) kormányközi szervezet és
o) gazdasági társaság
Kiválasztási módok:
I. A támogatás támogatási igény alapján nyújtható:
1) Közvetlen kijelöléssel kell kiválasztani azt a támogatási igényt, amely esetében az adott tevékenység jellege
vagy a támogatás igénylőjének jogállása nem teszi lehetővé a nyílt eljárással történő kiválasztást, vagy a tervezett tevékenységet a költségvetési támogatás igénylője jogszabályi felhatalmazás alapján, kizárólagos hatáskörrel látja el.
2) Korlátozott eljárással kell kiválasztani azt a támogatási igényt, amely esetében az adott tevékenység vagy a megvalósító szervezet típusa annak szakmai vagy egyéb sajátossága miatt nem teszi lehetővé a nyílt eljárással vagy a közvetlen kijelöléssel történő kiválasztást
3) A Felelős Hatóság a kedvezményezett egyedi kérelmére a tervezés, kiválasztási eljárás vagy a támogatási szerződés megköté-
sének vagy a támogatási okirat kiadásának időpontjá-
ban előre nem látható ok miatt a támogatási szerződés-
ben vagy a
támogatási okiratban rögzített uniós és hazai költség-
vetési támogatás összegét megemelheti (többlet-
támogatás) az esély- egyenlőség biztosítása mellett.
4) Az 1)-3) pontban meghatározott kivétellel a támogatás biztosítására nyílt projekt-
kiválasztási eljárással kerülhet sor.
5) Egyszerűsített nyílt eljárással kell kiválasztani a támogatási igényt, ha kizárólag a támogatást igénylő jogosultsága és a felhívásban előírt, mérlegelést nem igénylő értékelési szempontok vizsgálatára kerül sor, és nem állnak fenn a közvetlen kijelölés feltételei.
II. Beruházási célú projektek esetében a felhívásban meghatározottakat
figyelembe véve költség-
vetési támogatás-
ban az részesülhet, aki vállalja, hogy a beruházás teljes értéken történő elszámolása esetén a számviteli törvény szerinti aktiválástól számítva
a) informatikai célú beruházás esetén 3 évig,
b) eszköz- beszerzés esetén 5 évig,
c) infrastruk-
turális beruházás, valamint az elszámol-
hatósági útmutatóban meghatáro-
zott eszközök esetén 10 évig
a megvalósí-
tott beruházást a projekt céljaival összhangban üzemelteti.
A Felelős Hatóság üzemeltetési kötelezettséget írhat elő a nem beruházási célú projektben beszerzett, általa egyedileg megjelölt eszközre nézve.
44 342673 Belügyi Alapok technikai költség-
kerete
Az előirányzat a 42-43. sorban meghatározott pénzügyi alapokkal kapcsolatos előkészítési, igazgatási, felügyeleti, értékelési, tájékoztatási és ellenőrző intézkedések és az azok lebonyolításához szükséges igazgatási kapacitást erősítő tevékenységek finanszírozására használható fel a Menekültügyi, a Migrációs és az Integrációs alapra, a) BM Igazgatása - - A Felelős Hatóság egyedi döntése alapján egy összegben vagy részletekben. - - - - -
valamint a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 2014. április 16-i 514/2014/EU Európai Parlamenti és Tanácsi rendelet alapján. b) Audit Hatóság Az előirányzat-
ból támogatási igény alapján - támogatási szerződés vagy támogatói okirat alapján - költség-
vetési támogatás nyújtható.
Kiválasztási mód: Közvetlen kijelöléssel kell
Igen A támogatási szerződés vagy támogatói okirat alapján egy összegben vagy részletekben. - - - - -
kiválasztani azt a támogatási igényt, amely esetében az adott tevékenység jellege vagy a támogatás igénylőjének jogállása nem teszi lehetővé a nyílt eljárással történő kiválasztást, vagy a tervezett tevékenységet a támogatás igénylője jogszabályi felhatal-
mazás alapján, kizárólagos hatáskörrel látja el.
45 Szolidaritási programok - - - - - - - - - -
46 277412 Külső Határok Alap Az előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzat.
A „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2007-2013-as időszakra a Külső Határok Alap létrehozásáról szóló, 2007. május 23-i 2007/574/EK európai parlamenti és tanácsi határozat által létrehozott Alap
1. a külső határok ellenőrzése hatékonyságának javítása,
2. a külső határok egységes határellenőrzési rendszerének kialakítása,
3. a határforgalmi ellenőrzés hatékony menedzsmentje kialakítása,
4. a releváns közösségi jogi aktusokegységes alkalmazására irányuló tevékenység,
5. a konzuli szolgálatok menedzsmentje fejlesztésére irányuló tevékenységek finanszírozására használható fel.
költségvetési szervek Az előirányzat felhasználása pályázati formában, a Szolidaritási programok BM rendeletben szabályozott eljárásrend alapján történik. Igen Egy összegben vagy részletekben, közvetlen kifizetéssel. - - - - -
47 302946 Szolidaritási programok-
hoz kapcsolódó céltartalék
Az előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzat.
Az előirányzat terhére finanszírozhatóak a 46. sorban meghatározott pénzügyi alapokhoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettségek és az árfolyamingadozásból adódó veszteségek.
a) Európai Bizottság
b) 46. sorban meghatározott fejezeti kezelésű előirányzat
Az előirányzat felhaszná-
lása közvetlenül történik az Európai Bizottság fizetési felszólításá-
nak teljesítésével.
Igen Egy összegben vagy részletekben, közvetlen kifizetéssel. - - - - -
48 355939 Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások Az előirányzat felhasználható a tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó,
1. a menedékjogról szóló törvény és a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személyek elhelyezésére, ellátására és fogvatartására szolgáló építmények építésével, telepítésével és üzemeltetésével összefüggésben felmerülő kiadások,
I. Azok a fejezetet irányító szervek és az általuk irányított központi költség- vetési szervek, a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek, amelyek
a) vállalják, hogy ha a központi költségvetési szerv rendelkezik
1. A fejezetet irányító szerv, a miniszter irányítása alá tartozó központi költség-
vetési szerv - ha a központi költség-
vetési szerv rendelkezik közép-
irányító szervvel, akkor a közép-
irányító szerv -
Igen I. Egy összegben vagy részletekben, közvetlen kifizetéssel történik
a) támogatói okirat kibocsátásával a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében; azzal, hogy amennyiben a költségvetési szerv rendelkezik középirányító
2. a menedékjogról szóló törvény és a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személyek ellátását szolgáló közművek és csatlakozó elemeik kiépítésével összefüggésben felmerülő kiadások, és
3. a menekültügyi és idegenrendészeti feladatok ellátásával közvetlenül összefüggő kiadások, valamint
4. egyéb kiadások finanszírozására.
középirányító szervvel, akkor a középirányító szerven keresztül - a kérelem mellékleteként benyújtott tanúsítvány alapján - határidőre elszámolnak a költségvetési támogatás felhaszná-
lásáról,
b) vállalják, hogy a tanúsítvány valóság-
tartalmáért, teljeskörű-
által benyújtott kérelem és az annak mellékletét képező tanúsítvány alapján előleg nyújtható.
2. A fejezetet irányító szerv és az általa irányított költség-
vetési szerv kedvezményezett esetén az általuk együttesen
szervvel, akkor a költségvetési szerv és a középirányító szerv részére együttesen kiállított támogatói okirat alapján történik a rendelkezésre bocsátás,
b) támogatási szerződés megkötésével, amennyiben a támogatás kedvezményezettje fejezetet irányító szerv.
A támogatást a fejezetet irányító szerv, a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerv az általa irányított, a tömeges bevándorlás kezelésében részt vevő költségvetési szervek részére továbbadhatja. ségéért, a tanúsítványhoz kapcsolódó bizonylatok rendelkezésre állásáért, megőrzéséért és hitelességéért a fejezetet irányító szerv, a miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv, valamint továbbadás esetén a fejezetet benyújtott kérelem és az annak mellékletét képező tanúsítvány alapján. II. A BM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok esetében egy összegben vagy részletekben, közvetlen kifizetéssel történik, a megkötött közszolgáltatási szerződés, szolgáltatási szerződés vagy egyéb polgári jogi szerződés alapján.
irányító szerv és az általa irányított költségvetési szerv, valamint a miniszter irányítása alá tartozó középirányító költségvetési szerv és az általa irányított költségvetési szervek a támogató felé egyetemlege-
sen felelnek,
c) nyilatkoznak a tanúsítvány hitelességéről
d) vállalják, hogy együttműköd-
nek az előirányzat céljával megegyező jogszerű felhasználás megvalósulá-
sának és az elszámolás szabályszerű-
ségének az
ellenőrzése során az előirányzat kezelőjével, valamint
e) vállalják, hogy az előirányzat felhasználását elkülönítetten és naprakészen tartják nyilván.
A költségvetési támogatás továbbadása esetén a fejezetet irányító szerv és a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerv abban az esetben részesülhet támogatásban, ha vállalja, hogy a továbbadott összeg kedvezménye-
zettjei által benyújtott szakmai és pénzügyi elszámoláso-
kat ellenőrzi, azok valóság-
tartalmát megvizsgálja, az elszámoláso-
kat összesíti, és az ellenőrzésről és az elszámolás elfogadásáról
nyilatkozatot állít ki, amelyben igazolja a továbbadott összeg kedvezménye-
zettjei által benyújtott szakmai és pénzügyi elszámolások-
nak a keretmeg-
állapodásban foglaltaknak való megfelelőségét, és azt, hogy azok a fejezetet irányító szerv, a miniszter irányítása alá tartozó középirányító költségvetési szerv részéről ellenőrzésre és elfogadásra kerültek.
A fejezetet irányító szerv által irányított központi költségvetési szerv önállóan nem lehet szerződő fél, kizárólag a fejezetet irányító szervvel együttesen köthet szerződést a támogatóval.
Ez esetben a más fejezet irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv minősül a költségvetési támogatás kedvezménye-
zettjének, a
fejezetet irányító szerv mint a központi költségvetési szerv irányítója szerepel a szerződésben.
II. Azok a BM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok, amelyek vállalják, hogy az előirányzat kezelőjével közszolgálta-
tási szerződést vagy szolgáltatási szerződést vagy egyéb polgári jogi szerződést kötnek.
49 359639 A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások Az előirányzat a terrorizmus elleni fellépés hatékonyságának növelését, az ebben részt vevő szervek terrorellenes intézkedéseivel összefüggő költségek finanszírozását szolgálja. 1. Azok a fejezetet irányító szervek és az általuk irányított központi költségvetési szervek, a miniszter irányítása alá 1. A fejezetet irányító szerv, a miniszter irányítása alá tartozó központi költség-
vetési szerv - ha a
Igen 1. Egy összegben vagy részletekben, közvetlen kifizetéssel történik,
a) támogatói okirat kiadásával a miniszter
- - - - -
tartozó költségvetési szervek, amelyek
a) vállalják, hogy
- ha a központi költségvetési szerv rendelkezik középirányító szervvel, akkor a középirányító szerven keresztül - a kérelem mellékleteként benyújtott tanúsítvány alapján határidőre elszámolnak a költségvetési támogatás felhasználá-
sáról,
b) vállalják, hogy a tanúsítvány valóság-
tartalmáért, teljeskörűsé-
géért,
központi költség-
vetési szerv rendelkezik közép-
irányító szervvel, akkor a közép-
irányító szerv - által benyújtott kérelem és az annak mellékletét képező tanúsítvány alapján előleg adható.
2. A fejezetet irányító szerv és az általa irányított költség-
vetési szerv kedvezményezett esetén az általuk
irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében, azzal, hogy amennyiben a költségvetési szerv rendelkezik középirányító szervvel, akkor a központi költségvetési szerv és a középirányító szerv részére együttesen kiállított támogatói okirat alapján;
b) támogatási szerződés megkötésével, amennyiben a támogatás kedvezménye- zettje fejezetet irányító szerv.
a tanúsítványhoz kapcsolódó bizonylatok rendelkezésre állásáért, megőrzéséért és hitelességéért a fejezetet irányító szerv, a miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv, valamint továbbadás esetén a fejezetet irányító szerv és az általa irányított költségvetési szerv, valamint a miniszter irányítása alá tartozó középirányító költségvetési szerv és az általa irányított költségvetési szervek a támogató felé egyetemlege-
sen felelnek,
együttesen benyújtott kérelem és az annak mellékletét képező tanúsítvány alapján.
3. A G:49 mező 1-2. pontjába nem tartozó egyéb jogi szervek, szervezetek esetében a Kormány döntésének megfelelően.
2. A BM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok és leány-
vállalataik esetében egy összegben vagy részletekben, közvetlen kifizetéssel történik, a megkötött közszolgálta-
tási szerződés/ szolgáltatási szerződés/ egyéb polgári jogi szerződés alapján.
3. Az egyéb jogi szervek, szervezetek esetében egy összegben vagy részletekben a Kormány döntése alapján, támogatási szerződés megkötésével.
c) nyilatkoznak a tanúsítvány hitelességéről,
d) vállalják, hogy együttműköd-
nek az előirányzat céljával megegyező jogszerű felhasználás megvalósu-
lásának és az elszámolás szabály-
szerűségének az ellenőrzése során az előirányzat kezelőjével, valamint
e) vállalják, hogy az előirányzat felhasználását elkülönítetten és naprakészen tartják nyilván.
A költségvetési támogatás továbbadása esetén a fejezetet irányító szerv és a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerv abban az esetben részesülhet támogatásban, ha vállalja, hogy a továbbadott összeg kedvezmé-
nyezettjei által benyújtott szakmai és pénzügyi elszámoláso-
kat ellenőrzi, azok valóságtartal-
mát megvizsgálja,
az elszámoláso-
kat összesíti, és az ellenőrzésről és az elszámolás elfogadásáról nyilatkozatot állít ki, amelyben igazolja a továbbadott összeg kedvezmé-
nyezettjei által benyújtott szakmai és pénzügyi elszámolások-
nak a keretmegálla-
podásban foglaltaknak való megfelelőségét és azt, hogy azok a
fejezetet irányító szerv, a miniszter irányítása alá tartozó középirányító költségvetési szerv részéről ellenőrzésre és elfogadásra kerültek.
A fejezetet irányító szerv által irányított központi költségvetési szerv önállóan nem lehet szerződő fél, kizárólag a fejezetet irányító szervvel együttesen köthet szerződést a támogatóval.
Ez esetben a más fejezet irányítása alá tartozó központi költségvetési
szerv minősül a költségvetési támogatás kedvezménye-
zettjének, a fejezetet irányító szerv mint a központi költségvetési szerv irányítója szerepel a szerződésben.
2. Azok a BM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok, amelyek vállalják, hogy az előirányzat kezelőjével közszolgálta-
tási szerződést vagy szolgáltatási szerződést vagy egyéb polgári jogi szerződést kötnek.
3. A Kormány döntése alapján az egyéb jogi szervek, szervezetek.
50 360395 Megszűnt intézmények technikai elszámolása Az előirányzat a megszűnt intézmény számlaegyenlegének jogutód intézmény számlájára történő technikai átvezetésére szolgál. - - - - - - - - -
51 211178 Fejezeti tartalék Az előirányzat az év közben felmerülő egyéb kiadások forrásául szolgál. A miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek Az előirányzat felhaszná-
lásáról a gazdasági helyettes államtitkár javaslatára a miniszter dönt.
- Egy összegben vagy részletekben közvetlen kifizetéssel, vagy előirányzat-
átcsoportosí-
tással.
- - - - -
52 *  Társadalmi felzárkózást segítő programok
53 *  368506 Roma Szakkollégiumi Hálózat Az előirányzatból támogatás nyújtható a hátrányos helyzetű, elsősorban roma származású, felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók esélyegyenlőségének, tehetséggondozásának előmozdítása érdekében az Oktatási Hivatal által nyilvántartásba vett roma szakkollégium részére. Költségvetési szerv, egyházi jogi személy, civil szervezet Az előirányzat terhére kérelem útján egyedi döntéssel költség-
vetési támogatás nyújtható.
Igen Egy összegben vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítményarányosan, közvetlen kifizetéssel vagy előirányzat-átcsoportosítással. - A támogatói okiratban az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki. - - -
54 *  376095 Tanoda program 1. Az előirányzatból támogatás nyújtható a befogadásra került Tanoda szolgáltatás ellátása érdekében a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet] meghatározottak szerint. a) Civil szervezetek, b) költség-
vetési szervek,
c) köztestületek,
d) egyházi jogi személyek,
e) gazdasági társaságok,
f) helyi
önkormány-
zatok,
g) országos és helyi nemzetiségi önkormány-
zatok,
h) az f)-g) pont szerinti jogi személyek társulásai,
i) egyéni vállalkozók,
j) jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb jogi szervezetek
Az előirányzat terhére pályázati úton költség-
vetési támogatás nyújtható.
Igen Egy összegben vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítmény-
arányosan, közvetlen kifizetéssel.
- A támogatói okiratban az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki. Tár-
sa-
dalmi Esély-
terem-
tési Fő-
igaz-
gató-
ság
(a to-
váb-
biak-
ban: TEF)
- -
2. Továbbá az előirányzat fedezetet biztosít az 1. pontban foglalt támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátására kijelölt kezelő szervi díj biztosítására. TEF - - Egy összegben vagy részletekben, előirányzat-
átcsoportosítással.
- - - - -
55 *  331673 Roma kultúra támogatása 1. Az előirányzatból támogatás nyújtható a roma kultúra és az alkotóközösségek tevékenységének támogatása érdekében. Civil szervezetek, költségvetési szervek, egyházi jogi személyek, helyi önkormány-
zatok, nemzetiségi önkormány-
zatok
Az előirányzat terhére pályázati úton költség-
vetési támogatás nyújtható.
Igen Egy összegben vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítmény-
arányosan, közvetlen kifizetéssel.
- A támogatói okiratban az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki. - Igénybe vehető -
2. Továbbá az előirányzat fedezetet biztosít az 1. pontban foglalt támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátására kijelölt lebonyolító szervi díj biztosítására. Kijelölt lebonyolító szerv - - Egy összegben vagy részletekben, előirányzat-
átcsoporto-
sítással.
- - - - -
56 *  331195 Társadalmi, gazdasági, területi hátrány-
kiegyenlítést elősegítő programok, szakkollégiumok
Az előirányzatból támogatás nyújtható
1. a hátrányos helyzetű felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók esélyegyenlőségének, tehetséggondozásá-
nak előmozdítása érdekében a nemzetiségi oktatás, nevelési intézmény, valamint egyéb szakkollégium működésének támogatására;
2. a romák társadalmi-gazdasági integrációjához;
3. közösségépítést és identitást erősítő projektekhez;
4. a hátrányos helyzetű kistérségek
felzárkózásához, a hátrányos helyzetű településeken megjelenő etnikai, szociális társadalmi és területi hátrányok kezeléséhez, a szegregált lakókörnyezetben élők lakhatási és szociális integrációjához, életfeltételeinek javításához és a gyermekek esélytermetesét szolgáló projektekhez;
Civil szervezetek, költségvetési szervek, köztestületek, egyházi jogi személyek, gazdasági társaságok, szövetke-
zetek, helyi önkormány-
zatok, nemzetiségi önkormány-
zatok, egyéni vállalkozók, természetes személyek, határon túli természetes és jogi személyek és határon túli szervezetek
Az előirányzat terhére kérelemre vagy pályázati úton költség-
vetési támogatás nyújtható.
Igen Egy összegben vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítmény-
arányosan, közvetlen kifizetéssel.
- A támogatói okiratban az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki. - Igénybe vehető -
5. a szociálisan hátrányos helyzetű, inaktívak fenntartható és a vidéki élet értékeit középpontba állító gazdasági aktivizálásához, a kulturális autonómia intézményeinek megerősítéséhez;
6. az 1-5. pontokban rögzített célokhoz közvetlenül kapcsolódó járulékos tevékenységekhez.
7. Továbbá az előirányzat fedezetet biztosít az 1-6. pontban foglalt támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátására kijelölt lebonyolító szervi díj biztosítására. Kijelölt lebonyolító szerv - - Egy összegben vagy részletekben, előirányzat-
átcsoportosítással.
- - - - -
57 *  331206 Felzárkózás-politika koordinációja Az előirányzatból támogatás biztosítható
1. az Európa 2020 stratégiához kapcsolódó Nemzeti Reform Program szegénység céljához kapcsolódó feladatok megvalósítására;
2. az uniós roma stratégiák keretrendszerének megfelelően a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiáról, valamint végrehajtásának a 2010-2014. évekre szóló kormányzati intézkedési tervéről szóló 1430/2011. (XII. 13.) Korm. határozathoz (a továbbiakban: NTFS I.), valamint a Magyar nemzeti társadalmi felzár-kózási stratégia II.,
Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája,
Civil szervezetek, költségvetési szervek, köztestületek, egyházi jogi személyek, gazdasági társaságok, szövetkezetek, helyi önkormány-
zatok, nemzetiségi önkormány-
zatok, egyéni vállalkozók, természetes személyek, határon túli természetes és jogi személyek, határon túli szervezetek, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezetek
Az előirányzat terhére kérelem útján egyedi döntéssel költség-
vetési támogatás nyújtható.
Igen Egy összegben vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítmény-
arányosan, közvetlen kifizetéssel.
- A támogatói okiratban az Ávr.
84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.
- Igénybe vehető -
a Köznevelés-
fejlesztési stratégia, továbbá a Végzettség nélküli iskola-
elhagyás elleni középtávú stratégia elfogadásáról szóló 1603/2014. (XI. 4.) Korm. határozathoz (a továbbiakban: NTFS II.) kapcsolódó feladatok megvalósítására;
3. a „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégiában, valamint a Kormány és az Országos Roma Önkormányzat között létrejött keretmegállapodásban vállalt feladatok és intézkedések nyomon követésének, értékelésének, a monitorozásához szükséges statisztikai és információs rendszerek fejlesztésének, a nemzetközi szakértői koordináció, kommunikáció, kutatás, a stratégiákhoz kapcsolódó kiadványok elkészítésének, terjesztésének támogatására;
4. a felzárkózáshoz kapcsolódó médiastratégia elkészítésére és megvalósítására;
5. az NTFS I. és NTFS II. társadalmasításával
összefüggő feladatok ellátására;
6. a társadalom szemléletformálását és társadalmi érzékenyítését elősegítő programok támogatására;
7. a társadalmi felzárkózás céljainak elérését elősegítő programok, azokat megalapozó felmérések, kutatások, népszerűsítő, kapcsolódó rendezvények, fórumok támogatására, kiemelten a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok érdekében;
8. az 1-7. pontban megjelölt célokhoz kapcsolódó közvetlen költségekre.
9. Továbbá az előirányzat fedezetet biztosít az 1-8. pontban foglalt támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátására kijelölt lebonyolító szervi díj biztosítására. Kijelölt lebonyolító szerv - - Egy összegben vagy részletekben, előirányzat-
átcsoportosítással.
- - - - -
58 *  297335 Roma ösztöndíj programok 1. Az előirányzatból támogatás biztosítható a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, többnyire mélyszegénységben élő, elsősorban roma tanulók és hallgatók iskolai sikerességének támogatására az Útravaló Ösztöndíjprogram esélyteremtő alprogramjai keretében vagy esélyteremtést biztosító egyedi támogatás formájában.
2. Az előirányzatból támogatás biztosítható a felsőoktatási intézményben történő továbbtanulásuk elősegítése érdekében az anyanyelvű és kétnyelvű roma nemzetiségi nevelést, illetve oktatást folytató középfokú iskolák ajánlása alapján a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 1. mellékletében meghatározott, roma nemzetiséghez tartozó, kiemelkedő képességű, középiskolai tanulóknak.
Civil szervezetek, költségvetési szervek, nem állami fenntartású köznevelési intézmények fenntartói, köztestületek, egyházi jogi személyek, gazdasági társaságok, szövetke-
zetek, helyi önkormány-
zatok, nemzetiségi önkormány-
zatok, egyéni vállalkozók, természetes személyek, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezetek
Az előirányzat terhére pályázat útján költség-
vetési támogatás nyújtható.
Igen Egy összegben vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítményarányosan, közvetlen kifizetéssel vagy előirányzat-átcsoportosítással. - A támogatói okiratban az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki. - Igénybe vehető -
3. Továbbá az előirányzat fedezetet biztosít az 1. pontban foglalt támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátására kijelölt lebonyolító szervi díj biztosítására. Kijelölt lebonyolító szerv - - - - - - -
59 *  351973 Multifunkcionális Nemzetiségi - Roma Módszertani, Oktatási és Kulturális Központ Az előirányzatból támogatás biztosítható a Multifunkcionális Nemzetiségi - Roma Módszertani, Oktatási és Kulturális Központ (a továbbiakban: Központ) és annak hálózata működési költségeinek támogatására.
A Központ feladata a nemzetiségi, kiemelten a cigány nyelv ápolása, fejlesztése, továbbadása, valamint a roma nemzetiségi hagyományok megőrzése és átadása fiatalabb korosztályoknak, a nemzetiségek kulturális örökségeinek és múltjának megismerése és elmélyítése, a közművelődési szervezetek tevékenységének szakmai támogatása.
A Multi-
funkcionális Nemzetiségi - Roma Módszertani, Oktatási és Kulturális Központtal kapcsolatos feladatokat ellátó gazdasági társaság
Az előirányzat terhére kérelem útján egyedi döntéssel költség-
vetési támogatás nyújtható.
Igen Egy összegben vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítmény-
arányosan, közvetlen kifizetéssel.
- A támogatói okiratban az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki. - - -
A Központ részt vesz a hazai nemzetiségi kulturális rendezvények szervezésében, az egész életen át tartó tanulást segítő programok és szolgáltatások fejlesztésének, hatékonyságának elősegítése érdekében, a felnőttképzés, továbbá a nem formális és informális aktivitás támogatásában, eszközeinek, lehetőségeinek és formáinak bővítésében, a társadalmi kohézió erősítésében.
60 *  359451 Budapesti Roma Oktatási és Kulturális Központ Az előirányzatból támogatás biztosítható
1. az olyan rendezvények, programok, informális oktatási alkalmak szervezésére, megtartására, amelyek a cigány nyelv ápolását, fejlesztését, továbbadását tűzik ki célul és a roma hagyományok megőrzését szolgálják a fiatalabb korosztályoknak;
2. a romák kulturális örökségeinek és múltjának megismertetését és elmélyítését (színház, zene, képzőművészet, tánc, filmművészet, iparművészet stb.) szolgáló programok támogatására;
Civil szervezetek, költségvetési szervek, nem állami fenntartású köznevelési intézmények fenntartói, köztestületek, gazdasági társaságok, helyi önkormány-
zatok, nemzetiségi önkormány-
zatok, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezetek
Az előirányzat terhére kérelem útján egyedi döntéssel költség-
vetési támogatás nyújtható.
Igen Egy összegben vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítmény-
arányosan, közvetlen kifizetéssel.
- A támogatói okiratban az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki. - Igénybe vehető -
3. a kulturális szervezetek szakmai támogatását, a hazai roma kulturális rendezvények szervezésében való részvételt, az egész életen át tartó tanulást segítő programok megrendezésére, a felzárkózást elősegítő szolgáltatások fejlesztésének, hatékonyságának támogatására;
4. a roma kultúrát összefogó digitális archívum létrehozására a Budapesti Roma Oktatási és Kulturális Központon belül.
5. Továbbá az előirányzat fedezetet biztosít az 1-4. pontban foglalt támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátására kijelölt lebonyolító szervi díj biztosítására. Kijelölt lebonyolító szerv - - Egy összegben vagy részletekben, előirányzat-
átcsoportosítással.
- - - - -
61 *  375595 Roma nemzetiség pályázatainak támogatása 1. Az előirányzatból támogatás biztosítható a roma civil szervezetek működésének, tevékenységének támogatására, roma nemzetiségi kulturális programok, kezdeményezések támogatására, gyermekek táboroztatásra, pedagógusképzések támogatására. Civil szervezetek, költségvetési szervek, köztestületek, egyházi jogi személyek, gazdasági társaságok, szövetke-
zetek, helyi önkor-
mányzatok, nemzetiségi önkormány-
zatok, egyéni vállalkozók, természetes személyek, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezetek
Az előirányzat terhére pályázati úton költség-
vetési támogatás nyújtható.
Igen Egy összegben vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítmény-
arányosan, közvetlen kifizetéssel.
- A támogatói okiratban az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki. - Igénybe vehető -
2. Továbbá az előirányzat fedezetet biztosít az 1. pontban foglalt támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátására kijelölt lebonyolító szervi díj biztosítására. Kijelölt lebonyolító szerv - - Egy összegben vagy részletekben, előirányzat-
átcsoportosítással.
- - - - -
62 *  019204 Országos Roma Önkormányzat működési és média támogatása Az előirányzatból támogatás biztosítható az Országos Roma Önkormányzat működésére, közfeladatai ellátására, valamint a közfeladat-ellátás fejlesztésére és a nemzetiségi média finanszírozására. Az Országos Roma nemzetiségi önkormány-
zat és az általa irányított költségvetési szervek
Az előirányzat terhére kérelem útján egyedi döntéssel költség-
vetési támogatás nyújtható a mindenkori költség-
vetési törvényben foglaltak szerint.
Igen Részletekben időarányosan vagy teljesítmény-
arányosan, közvetlen kifizetéssel.
- A támogatói okiratban az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki. - - -
63 *  267367 Országos Roma Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása Az előirányzatból támogatás biztosítható az Országos Roma Önkormányzat által fenntartott, a nemzetiségek jogairól szóló
2011. évi CLXXIX. törvényben rögzített közfeladati ellátására létrehozott intézmények támogatására.
Az Országos Roma nemzetiségi önkormány-
zat és az általa irányított költségvetési szervek
Az előirányzat terhére kérelem útján egyedi döntéssel költség-
vetési támogatás nyújtható a mindenkori költség-
vetési törvényben foglaltak szerint.
Igen Részletekben időarányosan vagy teljesítmény-
arányosan, közvetlen kifizetéssel.
- A támogatói okiratban az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki. - - -
64 *  Egyéb feladatok támogatása
65 *  263301 „Útravaló” ösztöndíj program 1. Az előirányzatból támogatás biztosítható az „Útravaló” Ösztöndíjprogramhoz és annak alprogramjaihoz.
Az „Útravaló” Ösztöndíjprogram a hátrányos helyzetű tanulók és hallgatók támogatására, valamint a természettudomá-
nyok iránt érdeklődő tanulók tehetség-gondozására jött létre.
Az „Útravaló” Ösztöndíjprogram során a mentori feladatokat ellátó tanár, valamint a mentorált diák is ösztöndíjban részesülhet.
Civil szervezetek, költségvetési szervek, nem állami fenntartású köznevelési intézmények fenntartói, köztestületek, egyházi jogi személyek, gazdasági társaságok, szövetke-
zetek, helyi önkormány-
zatok, nemzetiségi önkormány-
zatok, egyéni vállalkozók, természetes személyek, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezetek
Az előirányzat terhére kérelemre vagy pályázatra költség-
vetési támogatás nyújtható.
Igen Egy összegben vagy részletekben időarányosan vagy teljesítmény-
arányosan, közvetlen kifizetéssel.
- A támogatói okiratban az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki. - Igénybe vehető -
2. Továbbá az előirányzat fedezetet biztosít az 1. pontban foglalt támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátására kijelölt lebonyolító szervi díj biztosítására. Kijelölt lebonyolító szerv - - Egy összegben vagy részle-
tekben, közvet-
len kifizetéssel.
- - - - -
66 *  380106 Biztos Kezdet Gyerekházak 1. Az előirányzatból támogatás biztosítható a Biztos Kezdet Gyerekház program pályázati úton történő támogatása érdekében a
191/2008. (VII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint.
a) Civil szervezetek,
b) költségvetési szervek,
c) köztes-
tületek,
d) egyházi jogi személyek,
e) gazdasági társaságok,
f) helyi önkor-
mányzatok,
g) országos és helyi nemzetiségi önkormány-
zatok,
h) az f)-g) pont szerinti jogi személyek társulásai,
i) egyéni vállalkozó,
j) jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb
jogi szervezetek
Az előirányzat terhére pályázat útján költség-
vetési támogatás nyújtható.
Igen Részletekben időarányosan vagy teljesítmény-
arányosan, közvetlen kifizetéssel.
- A támogatói okiratban az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki. TEF - -
2. Továbbá az előirányzat fedezetet biztosít az 1. pontban foglalt támoga-tásokkal kapcsolatos feladatok ellátására kijelölt kezelő szervi díj biztosítására. TEF - - Egy összegben vagy részletekben, előirányzat-
átcsoportosítással.
- - - - -
67 *  380495 A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület felzárkózási feladatainak támogatása Az előirányzatból támogatás biztosítható a „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának megalapozásáról szóló 1404/2019. (VII. 5.) Korm. határozatban meghatározott program megalapozásával összefüggő feladatok ellátásához. Az előirányzatból támogatás biztosítható a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület felzárkózási feladatainak ellátásához, így a felzárkózó települések program koordinációjához, módszertani támogatásához és végrehajtásához, valamint a program megvalósításába bevont partner-
szervezetekkel történő - a feladat-
végrehajtására, a forrásfelhasználására, illetve az elszámolás módjára is kiterjedő - külön megállapodások megkötéséhez.
a) civil szervezetek b) költségvetési szervek
c) gazdasági társaságok
d) egyházi jogi személyek
e) helyi önkor-
mányzatok
f) országos és
helyi nemzetiségi önkor-
mányzatok
g) e)-f) pont szerinti jogi személyek társulásai
h) egyéni vállalkozók
i) jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb jogi szervezet
Az előirányzat terhére kérelem útján, egyedi döntéssel - támogatási szerződés alapján - költség-
vetési támogatás nyújtható.
igen Egy összegben vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítmény-
arányosan, közvetlen kifizetéssel.
- A támo-
gatási szerződésben az Ávr. 84. § (2) be-
kezdése szerinti biztosíték köthető ki.
- -
68 *  380506 A „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának támogatása 1. Az előirányzat támogatási keretet biztosít a gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges fejlesztési programcsomag
(a továbbiakban: Program) megvalósításához, valamint a települések diagnózis alapú fejlesztését szolgáló programelemek (pl. lakhatási, foglalkoztatási, szolgáltatás-
szervezési,
közösségfejlesztési intézkedések) végrehajtásához.
a) civil szervezetek
b) költség-
vetési szervek
c) gazdasági társaságok
d) egyházi jogi személyek
e) helyi önkor-
mányzatok
f) országos és
helyi nemzetiségi önkor-
mányzatok
g) e)-f) pont szerinti jogi személyek társulásai
h) egyéni vállalkozók
Az elő-
irányzat terhére, kérelemre vagy pályázati úton - támogatói okirat vagy támogatási szerződés alapján - költség-
vetési támogatás nyújtható.
igen Egy összegben vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítmény-
arányosan, közvetlen kifizetéssel, vagy előirányzat-
átcsoporto-
sítással.
- A támogatói okiratban vagy támo-
gatási szerződésben az Ávr. 84. § (2) be-
kezdése szerinti biztosíték köthető ki.
- - -
A Program célja, hogy a kedvezményezett térségekben a munkaerőpiaci és gazdasági szempontokat figyelembe véve kiválasztott településeken olyan gazdaságélénkítés valósuljon meg, amely hatással van a helyi gazdasági szereplők életére, valamint hozzájárul a helyi foglalkoztatás bővítéséhez.
2. Az előirányzatból a Program működtetésével kapcsolatban működési támogatás nyújtható.
3. Az előirányzat szolgál továbbá a Kormány egyedi határozatában meghatározott, egyes társadalmi felzárkózást elősegítő feladatok forrásaként.
i) jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb jogi szervezet
j) fejezeti kezelésű előirány-
zatok.

  Vissza az oldal tetejére