A jogszabály mai napon ( 2019.10.16. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

21/2019. (II. 25.) Korm. rendelet

a 2019/2020. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2019/2020. tanévben a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről

A Kormány a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 84. § (5) bekezdése alapján a 2019/2020. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntést (a továbbiakban: szakmaszerkezeti döntés) az 1−4. melléklet, a 2. és 4. melléklethez tartozó jelmagyarázatokat a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az 1. melléklet megyénként és a fővárosra elosztva tartalmazza a 3. § (5) bekezdése szerinti képzést, valamint az iskolai rendszerű szakképzésben oktatható, az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OKJ) szerinti, állam által elismert azon szakképesítéseket, amelyekre a 2019/2020. tanévben induló iskolai rendszerű képzésekben - az oktatás munkarendjére tekintet nélkül - a szakképző iskola fenntartója

a) költségvetési hozzájárulásra nem jogosult (a továbbiakban: nem támogatott szakképesítés),

b) költségvetési hozzájárulásra korlátozott keretszámok alapján jogosult (a továbbiakban: korlátozottan támogatott szakképesítés).

(3) A 2. melléklet tartalmazza az adott megyében és a fővárosban iskolai rendszerű szakképzést folytató intézmények fenntartóira lebontva - az oktatás munkarendjére tekintet nélkül megyénként és a fővárosra külön - a korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámait.

(4) A 3. melléklet megyénként és a fővárosra lebontva tartalmazza az iskolai rendszerű szakképzésben oktatható, OKJ szerinti azon ágazatokat, amelyekre a 2019/2020. tanévben induló iskolai rendszerű képzésekben - az oktatás munkarendjére tekintet nélkül - a szakképző iskola fenntartója

a) költségvetési hozzájárulásra nem jogosult (a továbbiakban: nem támogatott ágazat),

b) költségvetési hozzájárulásra korlátozott keretszámok alapján jogosult (a továbbiakban: korlátozottan támogatott ágazat).

(5) A 4. melléklet az adott megyében és a fővárosban iskolai rendszerű szakképzést folytató intézmények fenntartóira lebontva - az oktatás munkarendjére tekintet nélkül megyénként és a fővárosra külön - tartalmazza a korlátozottan támogatott ágazatok keretszámait.

(6) A 2019/2020. tanévben korlátozás nélküli beiskolázáshoz kapcsolódó költségvetési hozzájárulás nem vehető igénybe.

2. § (1) A szakmaszerkezeti döntés hatálya nem terjed ki az iskolai rendszerű szakképzésben

a) az Szt. 25. § (5) bekezdése szerinti részszakképesítésre,

b) a szakiskolában oktatható szakképesítésre,

c) a rendészetért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésre és ágazatra az e rendeletben foglalt kivételek figyelembevételével és

d) a büntetés-végrehajtási intézetben történő beiskolázásra.

(2) A szakmaszerkezeti döntés nem érinti a szakképző iskolai fenntartónak az (1) bekezdésben meghatározott szakképzésre történő beiskolázáshoz kapcsolódó költségvetési hozzájárulásra való jogosultságát.

3. § (1) Az e rendeletben foglaltakat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4. § 31. pontjában foglaltaknak megfelelően a 2019/2020. tanév második félévében induló képzésekre is alkalmazni kell.

(2) Az 1. § (4) és (5) bekezdésében, valamint a 3. és a 4. mellékletben foglaltakat az Szt. 27. § (1) bekezdésében meghatározott beszámítás alapján a kilencedik évfolyamnál magasabb évfolyamon induló, érettségire felkészítő ágazati képzésre is alkalmazni kell.

(3) Ha a tanuló évfolyamot ismétel, és az érintett szakképesítés vagy ágazat a megismételt évfolyam induló tanévében e rendelet szerint korlátozottan támogatottnak minősül, a tanulmányoknak az azonos szakképesítésre vagy ágazati képzésre való felkészítés keretében történő folytatása esetén a tanulót a megismételt évfolyamon a keretszám tekintetében figyelmen kívül kell hagyni.

(4) Ha a tanuló az Szt. szerinti Szakképzési Hídprogramból vagy az Nkt. szerinti Köznevelési Hídprogramból lép a szakképzésbe, és a választott szakképesítése a képzés megkezdésekor e rendelet szerint korlátozottan támogatottnak minősül, akkor a tanulót a keretszám tekintetében figyelmen kívül kell hagyni.

(5) Az 1. mellékletben szereplő, az Szt. 24. § (1) bekezdése szerinti érettségi vizsgára felkészítő két évfolyamos képzés akkor minősül támogatott szakképesítésnek, ha olyan tanulót készít fel az érettségi vizsgára, aki tanulmányait a szakmai vizsga megszerzésének időpontját követő tanévben kezdi, vagy a képzés felnőttoktatás keretében történik.

4. § (1) A nem állami fenntartó és az állami felsőoktatási intézmény fenntartó köteles megteremteni a 2. és a 4. mellékletben rá meghatározott keretszám mértékéig az adott képzésre történő beiskolázás valamennyi feltételét, a képzést meghirdetni, és a szükséges intézkedéseket megtenni annak érdekében, hogy a rá meghatározott keretszámot be tudja tölteni a beiskolázás során.

(2) A fenntartó jogutódlással történő megszűnése esetén a jogutód fenntartót illeti meg az érintett megyében vagy a fővárosban korlátozottan támogatott szakképesítés és ágazat esetén a megszűnt fenntartó e rendeletben meghatározott keretszám mértékéig érvényes költségvetési hozzájárulási jogosultsága. A jogutód fenntartó - a jogutódlás tényének igazolásával, működési engedélyhez kötött szakképző iskola fenntartója esetén a jogerős működési engedély hiteles másolatával - 15 napon belül írásban jelzi a jogutódlást az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek, amely a változást a honlapján nyilvánosságra hozza.

5. § (1) A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter jogosult - a (2) és a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a 2. és a 4. mellékletben a 4. § (1) bekezdése szerinti fenntartó részére meghatározott keretszámra vagy annak egy részére, ha a 4. § (1) bekezdése szerinti fenntartó egészben vagy részben nem tudja megteremteni a beiskolázás feltételeit

a) a jogutód nélküli megszűnése,

b) a szakképző intézményének vagy annak feladatellátási helyének megszűnése,

c) a szakképző intézményének jogutódlással történő fenntartóváltása vagy

d) az a)-c) pont hatálya alá nem tartozó egyéb ok

miatt.

(2) Az OKJ 6. mellékletében foglalt szakképesítések és az ezeket megalapozó ágazatok esetén az (1) bekezdés szerinti keretszámra az Szt. 4/A. § (2) bekezdése szerinti miniszter jogosult.

(3) Az OKJ 5. mellékletében szereplő szakképesítések és az ezeket megalapozó ágazatok esetén az (1) bekezdés szerinti keretszám ötven százalékára a tankerületi központ jogosult.

(4) A fenntartók között - a 8. §-ban foglalt kivétellel - keretszámátadásra nincs lehetőség.

(5) A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter az (1) bekezdés szerinti, az Szt. 4/A. § (2) bekezdése szerinti miniszter a (2) bekezdés szerinti, a tankerületi központ a (3) bekezdés szerinti jogosultságát a 4. § (1) bekezdése szerinti fenntartó legkésőbb 2019. október 15-ig - a 3. § (1) bekezdése szerinti képzések esetén 2020. január 15-ig - az állami szakképzési és felnőttképzési szerv felé teljesített, a szakképesítésekre és az ágazatokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettsége alapján gyakorolja. Az adatszolgáltatás tartalmazza a munkarend szerinti, valamint megyénkénti és fővárosi bontásban a korlátozottan támogatott szakképesítésre és ágazatra e rendelet alapján beiskolázott tanulók számát.

(6) Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv jogosult a személyes adatok körét nem érintő szakmaszerkezeti döntést megalapozó adatoknak a bekérésére a fenntartó által működtetett iskola tekintetében.

(7) Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv az (5) bekezdésben szereplő határidőt követő 5 napon belül tájékoztatja az Szt. 4/A. § (2) bekezdése szerinti minisztert, illetve a tankerületi központot a (2) bekezdés, illetve a (3) bekezdés alapján a hatáskörükbe tartozó szakképesítések és az ezeket megalapozó ágazatok fel nem használt keretszámairól.

(8) Az (5) bekezdés szerinti adatszolgáltatás elmulasztása vagy a ténylegesen beiskolázott létszámmal meg nem egyező adatok szolgáltatása esetén a 4. § (1) bekezdése szerinti fenntartó a mulasztással vagy a nem egyező adatszolgáltatással érintett megye vagy a főváros és azon belül az érintett szakképesítés vagy ágazat esetén a következő két tanévben a korlátozottan támogatott keretszámok elosztásakor nem vehető figyelembe. Az adatszolgáltatás hitelességét az állami szakképzési és felnőttképzési szerv - a költségvetési hozzájárulást folyósító szerv adatai alapján - ellenőrzi.

6. § A megyénként és a fővárosra tekintettel meghatározott, a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjról szóló 252/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet alapján a 2019/2020. tanévben induló képzésekben tanulmányi ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítéseket az 5. melléklet tartalmazza.

7. § A fenntartó az Szt. 91. § (7) bekezdése szerinti, a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek keretében szolgálati beosztás betöltésére jogosító, az 1-4. mellékletben nem szereplő, szakképesítés megszerzésére irányuló iskolai rendszerű képzés indítására a szakképesítésért felelős miniszter engedélyében megjelölt keretszámmal jogosult, ideértve az 52-861-11 azonosító számú Rendészeti ügyintéző szakképesítést is.

8. § (1) Ha a tanév megkezdését megelőzően szakképző iskola átadására kerül sor szakképző iskolai fenntartók között, akkor az érintett fenntartók a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által ellenjegyzett megállapodásban rögzítik a szakképző iskola átadásához kapcsolódó keretszámváltozást.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenjegyzés érdekében a megállapodást a szakképző iskolát átvevő fenntartó - annak átadó és átvevő fenntartó általi aláírását követően - négy példányban megküldi a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszternek.

(3) A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter a hozzá való megérkezést követő 10 napon belül dönt a megállapodás ellenjegyzéséről, és a négy példányt visszaküldi a szakképző iskolát átvevő fenntartónak.

(4) Az ellenjegyzett megállapodás egy-egy példányát az átvevő fenntartó megküldi a költségvetési hozzájárulást folyósító szervnek, az átadó fenntartónak és az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 21/2019. (II. 25.) Korm. rendelethez

A nem támogatott és a korlátozottan támogatott szakképesítések a 2019/2020. tanévtől az iskolai rendszerű képzésben, megyénként és a fővárosra lebontva

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U
1 Szakképesítés megnevezése
(száma)
Bács-
Kiskun
Baranya Békés Borsod-
Abaúj-
Zemplén
Budapest Csongrád Fejér Győr-
Moson-
Sopron
Hajdú-
Bihar
Heves Jász-
Nagykun-
Szolnok
Komárom-
Esztergom
Nógrád Pest Somogy Szabolcs-
Szatmár-
Bereg
Tolna Vas Veszprém Zala
2 Abroncsgyártó
(34-543-01)
N N N N N N K N N K N N N N N N N N N N
3 Ács
(34-582-01)
K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
4 Adótanácsadó
(55-344-01)
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
5 Agrár áruforgalmazó szaktechnikus
(55-621-01)
N K N K N N K N N N K N K K N K N K N N
6 Alapellátási közösségi szakápoló
(55-723-16)
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
7 Államháztartási mérlegképes könyvelő
(55-344-02)
K N K N K N K N K N K K N K N N K K K N
8 Államháztartási ügyintéző
(54-344-04)
K N N K K K N N K N K N K N N K N N K N
9 Állattartó szakmunkás
(34-621-03)
K N K K N K K K K K K K N K K K K K K N
10 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus
(54-621-01)
N N K K N K K K N N K N N K K K K N N N
11 Alternatív gépjárműhajtási technikus
(55-525-03)
K N K N K N K K N N N N N N N N N N N N
12 Általános ápolási és egészségügyi asszisztens
(52-720-01)
N N N N N N N K N N N N N N N N N N N N
13 Aneszteziológiai szakasszisztens
(55-725-01)
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
14 Ápoló
(55-723-01)
K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
15 Aranyműves
(55-211-01)
N N N N K N N N K N N N N N N N N N N N
16 Artista I.
(a szakmairány megnevezésével)
(55-212-02)
N N N N K N N N N N N N N N N N N N N N
17 Artista II.
(a szakmairány megnevezésével)
(54-212-01)
N N K N K N N N N N N N N N N N N N N N
18 Asztalos
(34-543-02)
K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
19 Audio- és vizuáltechnikai műszerész
(35-522-01)
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
20 Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus
(54-725-02)
N K N N K N N N N N N N N N N N N N N N
21 Autóbuszvezető
(35-841-01)
K K K K K K K K K K K K K K K K K N N K
22 Autóelektronikai műszerész
(54-525-01)
K K K K K K K K K K K K N K K K N K K K
23 Autógyártó
(34-521-01)
N N N N N K N K K K N N N N N N N N N N
24 Automatikai berendezés karbantartó
(35-523-01)
K N N N N N N K N N N N N N N N N N N N
25 Automatikai technikus
(54-523-01)
N K K K K K K K K K K K N N N K N K N K
26 Autószerelő
(54-525-02)
K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
27 Autótechnikus
(55-525-01)
K K K K K K K K K K K K N K N K K K K K
28 Avionikus
(54-525-03)
N N N N K N N N N N N N N N N N N N N N
29 Bádogos
(34-582-02)
K K K N K K N K K K K N N K K K K K N K
30 Bányaművelő
(34-544-02)
N N N N N N N N N K N N N N N N N N N N
31 Bányaművelő technikus
(54-544-01)
N N N N N N N N N K N N N N N N N N K N
32 Belovagló
(35-813-01)
K N K N N N K N N K N K N N K N N K N N
33 Beszédátviteli rendszerüzemeltető technikus
(55-523-05)
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
34 Biogazdálkodó
(35-621-02)
K N K K N N K K K N K K K K K K K K N N
35 Biztosítási tanácsadó
(55-343-01)
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
36 Boltvezető
(35-341-01)
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
37 Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus
(55-541-01)
K K N K K N N N N N N N N N N N N N N N
38 Bőrdíszműves
(34-542-01)
N K N N K N K N K N K K N N K N N N N N
39 Bőrfeldolgozó-
ipari technikus
(54-542-01)
N N N K N N N N N N N N N N N N N N N N
40 Bronzműves és szoboröntő
(55-211-02)
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
41 Burkoló
(34-582-13)
K K K K K K K K K K K K N K K K N K K K
42 CAD-CAM informatikus
(54-481-01)
K N K K K K K K K N K K K K K N N K K K
43 Cipőkészítő
(34-542-02)
N K N K N K N N N N K N K N N K N K N N
44 Citológiai szakasszisztens
(55-725-03)
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
45 CNC gépkezelő
(35-521-01)
K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
46 CT/MR szakasszisztens
(55-725-16)
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
47 Cukor- és édesipari szaktechnikus
(55-541-02)
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
48 Cukrász
(34-811-01)
K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
49 Cukrászati részlegvezető
(35-811-04)
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
50 Családi gazdálkodó
(34-814-01)
K K K K N K K K N K K N K K K K K K K N
51 Csecsemő és gyermekápoló
(55-723-02)
K K K K K N K K K K K N K K N K K K N K
52 Dekoratőr
(54-211-01)
N K K N K K N K K N K N N N K N N K N N
53 Demencia gondozó
(35-762-01)
N N K K N K N N N N N N N K K N N K N N
54 Diabetológiai szakápoló és edukátor
(55-723-03)
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
55 Diétás cukrász
(35-811-05)
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
56 Diétás szakács
(35-811-03)
K K K K K K N K K K K N K K K K K N K K
57 Díszítő festő
(55-211-03)
N N N N K N N N N N K N N N N N N N N N
58 Díszlettervező
(55-211-04)
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
59 Díszműkovács
(34-211-01)
N N N K N N N K N K N N N N N N N N N N
60 Dísznövénykertész
(34-622-01)
K K K K K K K K K N K K N K K K K K K N
61 Divat- és stílustervező
(54-211-02)
N N K K K K K K K N K N N K K K N N N N
62 Drog- és toxikológiai technikus
(55-524-01)
N N N N K N N N K N N N N N N N N N N N
63 Édesipari termékgyártó
(34-541-01)
K N K K K N K N N K K N K K K K N K K N
64 Egészségügyi gyakorlatvezető
(55-720-01)
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
65 Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő
(55-344-03)
N N N N N K N N N N N N N N N N N N N N
66 Egyházzenész I.
(a szakmairány megjelölésével)
(55-212-03)
N N N N K N N N N N N N N K N N N N N N
67 Egyházzenész II.
(a szakmairány megjelölésével)
(54-212-02)
N K N K K N N N N N N N N K N N N N N N
68 Eladó
(34-341-01)
K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
69 Elektromechanikai műszerész
(34-522-01)
N N N N K N K K K N N K N K N N N N N N
70 Elektromos gép- és készülékszerelő
(34-522-02)
K N K K N K K K N K N N N N N K N N N N
71 Elektronikai műszerész
(34-522-03)
N K K K K K N K N N N N N K K N K N K N
72 Elektronikai technikus
(54-523-02)
N K K K K K K K K K K K N K K K N K K K
73 Elektronikus hozzáférési és magánhálózati rendszerüzemeltető technikus
(55-523-01)
N N N N N N N K N N N N N N N N N N N N
74 Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszerüzemeltető technikus
(55-523-02)
N N N N N N N K N N N N N N N N N N N N
75 Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő
(35-861-01)
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
76 Élelmiszeripari analitikus technikus
(54-541-01)
N N N N K N N N N N N N N K K K N N N N
77 Élelmiszeripari gépésztechnikus
(54-521-01)
N N N N K K K N N N N N N K N N N K N N
78 Élelmiszeripari technikus
(54-541-02)
K K K K K K K K K K K K K K N K N K K N
79 Ellenőrzési szakelőadó
(55-344-04)
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
80 Endoszkópos szakasszisztens
(55-725-04)
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
81 Epidemiológiai szakápoló
(55-723-04)
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
82 Építőanyagipari minőségellenőr
(55-582-04)
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
83 Építő- szállító- és munkagép-szerelő
(34-521-11)
N N N N K N N N N N N N N N N N N N N N
84 Épület- és szerkezetlakatos
(34-582-03)
K K K K K K K K K K K K N K K K K N K K
85 Épületgépész technikus
(54-582-01)
N K K K K K K K K N K N N N K K K K N K
86 Épületszobrász és műköves
(34-582-16)
N N N K K N N K N N N N N K K N N N N N
87 Erdészeti gépésztechnikus
(54-521-02)
N N N K N N N N N K N N N K K N N K N N
88 Erdészeti szakmunkás
(34-623-01)
N N N K N K K N K K N N N K K K N K K N
89 Erdésztechnikus
(54-623-02)
N N N N N K K K N K N N N K K K N N K N
90 Ergoterapeuta
(54-726-03)
N K N K K N N N N N N N N N N N N N N N
91 Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló
(35-522-03)
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
92 Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus
(55-541-03)
N N N N K N N N N N N N N N N N N N N N
93 Erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó
(34-541-07)
N K N N K N N K N N N N K K N K N N N N
94 Erősáramú berendezések felülvizsgálója
(35-522-02)
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
95 Erősáramú elektrotechnikus
(54-522-01)
N K K K K K K K K K K K N N N K K N K K
96 Ezüstműves
(55-211-07)
N N N N K N N N N N N N N N N N N N N N
97 Faipari technikus
(54-543-01)
K K K K K K K K K N K K N K K K N K K K
98 Fegyverműszerész
(54-863-01)
K N N N N K N N N N N N N N K N N N N N
99 Fegyverműszerész
(54-863-01)
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
100 Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító
(34-542-03)
N N K N N K N N N K N N N N N N N N N N
101 Felnőtt intenzív szakápoló
(55-723-05)
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
102 Férfiszabó
(34-542-04)
N N N N K K K N K K N N N N N K N N N N
103 Festő
(54-211-03)
N K K N K N K K K K K N N K K K N K K N
104 Festő, mázoló, tapétázó
(34-582-04)
K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
105 Finommechanikai műszerész
(34-521-02)
K N N N N K N N N N N N N N N K N N N N
106 Fitness-wellness instruktor
(54-813-01)
K K K K K K N K N N K N K K N N N K N K
107 Fizioterápiás asszisztens
(54-725-03)
K K K K K K K N N K K N N N K K K K N K
108 Fluidumkitermelő technikus
(54-544-02)
N N K N N N N N N N N N N N N N N N N K
109 Fodrász
(54-815-01)
K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
110 Fogadós
(34-811-06)
K N K K N K K N K K K K K N N K K K N N
111 Fogászati asszisztens
(54-720-02)
K K N K K K K N N K K N N N N N K K N K
112 Foglalkozás-
egészségügyi szakápoló
(55-723-06)
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
113 Foglalkozás-
szervező
(55-762-01)
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
114 Fogtechnikus
(55-724-01)
N K N N K K N N N N N N N N N N N K N N
115 Fogtechnikus gyakornok
(54-724-01)
N K N N K K N N N N K N N N N N N K N N
116 Formacikk-gyártó
(34-543-03)
N N N N K N N N N N N N N N N N N N N N
117 Fotográfus és fotótermék-kereskedő
(54-810-01)
K K K K K K K N N N N N N N N N N K N N
118 Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus
(54-581-01)
N K K K K K K K N N N N N K N N N K N N
119 Földügyi térinformatikai szaktechnikus
(55-581-01)
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
120 Fülilleszték készítő
(55-724-02)
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
121 Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő
(35-582-01)
N K K N K K K N N N N N N N K N N N N K
122 Gázautószerelő
(55-525-02)
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
123 Gazda
(34-621-01)
K K K K N K K K K K K K K K K K K K K N
124 Gazdasági informatikus
(54-481-02)
K K K K K K K K K K K N K K K K K K K K
125 Gázipari műszaki-
biztonsági felülvizsgáló
(35-582-02)
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
126 Gázipari technikus
(54-544-03)
N N N K N N N N N N N N N N N K N N N K
127 Gépgyártás-
technológiai technikus
(54-521-03)
K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
128 Gépi forgácsoló
(34-521-03)
K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
129 Gépjármű mechatronikus
(34-525-02)
K N N N K N N N N N K K K K N N K N N N
130 Gépjármű-építési, szerelési logisztikus
(34-841-01)
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
131 Gépjárműépítő, szerelő
(34-525-01)
N N N N K N N N N N K N N K N N N N N N
132 Geriátriai és krónikus beteg szakápoló
(55-723-07)
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
133 Gerinchálózati rendszerüzemeltető technikus
(55-523-03)
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
134 Gerontológiai gondozó
(55-762-02)
N N K N K N N N N N N N N N N K N N N N
135 Grafikus
(54-211-04)
K K K K K K K K K K K K N K K K K K K N
136 Gumiipari technikus
(54-543-02)
N N N N N K K N N K N N N N N K N N N N
137 Gyakorlatos színész
(a szakmairány megjelölésével)
(54-212-03)
K K K N K N N N N N N N N N N K N N N N
138 Gyakorló ápoló
(54-723-02)
K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
139 Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló
(54-723-03)
K K K K K K K K K K K K K K K N K K K K
140 Gyakorló hangszerkészítő és -javító
(a hangszercsoport megjelölésével)
(54-215-01)
N N N N K N N N N N N N N N N N N N N N
141 Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens
(54-725-04)
N K N K K N N K N N N N N N N N K N N K
142 Gyakorló mentőápoló
(54-723-01)
K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
143 Gyakorló szövettani asszisztens
(54-725-05)
N K N K K K N N N N N N N N N N N N N N
144 Gyártósori gépbeállító
(34-521-05)
N N N K N K K N N K N K K K N N N N K N
145 Gyermek intenzív szakápoló
(55-723-08)
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
146 Gyermekotthoni asszisztens
(54-761-01)
N K K N K N K N K N N N N N N N K N N N
147 Gyógy- és fűszernövény-
termesztő
(35-622-01)
K K K N K K K K K N K N N K N K K N N N
148 Gyógymasszőr
(54-726-04)
K K K K K K K N K K K K K K N K K K N K
149 Gyógynövény eladó
(35-341-02)
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
150 Gyógypedagógiai segítő munkatárs
(54-140-01)
N K K K K K K K K K N N N K K K K K N N
151 Gyógyszeripari szaktechnikus
(55-524-05)
N N N N K N N N K N N N N N N K N N N N
152 Gyógyszer-
készítmény-gyártó
(34-524-01)
N N N N N N N N N N N N N N N K N N N N
153 Gyógyszerkiadó szakasszisztens
(55-720-02)
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
154 Gyógyszertári asszisztens
(54-720-03)
K K K K K K N N N K K K N N N N K K N K
155 Hajós szakmunkás
(34-841-03)
N N N N K K N N N N N N N N N N N N N N
156 Hajózási technikus
(54-841-01)
N N N N K N N N N N N N N N N K N N N N
157 Halász, haltenyésztő
(34-624-01)
K N K N N N K N N N N K N N N N N N N N
158 Hangmester
(54-213-01)
N N N N K N N N N N N N N N N N N N N N
159 Hangszerkészítő és -javító
(a hangszercsoport megjelölésével)
(55-215-01)
N N N N K N N N N N N N N N N N N N N N
160 Hangtárvezető
(55-213-01)
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
161 Háztartási gépszervíz szaktechnikus
(55-523-06)
N N K N K K N N N N K N N N N N N N N N
162 Hegesztő
(34-521-06)
K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
163 Hematológiai és transzfuziológiai szakasszisztens
(55-725-06)
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
164 Hídépítő és
-fenntartó technikus
(54-582-02)
N N N N K N N K N N N N N N N N N N N N
165 Hospice szakápoló
(55-723-09)
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
166 Hulladékgazdál-
kodó szaktechnikus
(55-850-01)
K N N K K N N K K N K N N N K N N K N N
167 Hús- és baromfiipari szaktechnikus
(55-541-04)
N N N N K N N N N N N N N N K K N N N N
168 Húsipari termékgyártó
(34-541-03)
K K K K K K K K K N K K K K K K K K K K
169 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő
(34-582-05)
K K K N K K K K K K K K N N K K N K K K
170 Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő
(35-582-03)
N K K N K K K K K N K K N N K K N N N N
171 Idegenvezető
(54-812-01)
K K K K K K N K K K N N K K K N K N N N
172 Idegennyelvű ipari és kereskedelmi ügyintéző
(54-347-01)
N K N K K K N K N K N N K N N N N N N N
173 Idegennyelvű ügyfélkapcsolati szakügyintéző
(55-347-01)
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
174 IFRS mérlegképes könyvelő
(55-344-05)
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
175 Immunhiszto-
kémiai, hisztokémiai és molekuláris biológiai szakasszisztens
(55-725-07)
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
176 Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető
(54-481-03)
N N N K K K K K N N N N N N N N K N N N
177 Információrendszer-szervező
(55-481-02)
N K N N N N N K N N N N N N N N N N N N
178 Informatikai rendszerüzemeltető
(54-481-06)
K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
179 Intervenciós szakasszisztens
(55-725-17)
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
180 Ipari gépész
(34-521-04)
K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
181 Ipari gumitermék előállító
(34-543-04)
N N N N N K N N N N N N N N N K N N N N
182 Irodai titkár
(54-346-03)
K K K K K K K K K K K K K K K K N K K K
183 IT mentor
(54-482-01)
N N K N N N N N N N N N N N N N N N N N
184 Járműfényező
(34-525-03)
K K K K K K K K K K K K N K K K K K K K
185 Járműipari fémalkatrész-
gyártó
(34-521-07)
N N K K K N N K K N N N N N N N N K N N
186 Járműipari karbantartó technikus
(55-523-07)
N N K N N N N K N K N N N N N N N N N K
187 Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó
(34-525-04)
K N N K K N N N N N N N N N N N N N N N
188 Járműkarosszéria készítő, szerelő
(34-525-05)
N N N N K N N N N N N N N N N N N N N N
189 Jazz-zenész I.
(a szakmairány megjelölésével)
(55-212-04)
N N N N K N N N N N N N N N N N N N N N
190 Jazz-zenész II.
(a szakmairány megjelölésével)
(54-212-04)
N N N K K N K N N N N N N N N N N N N N
191 Jegyvizsgáló
(54-841-10)
N N N N N N N K N N K N N N N K N N N N
192 Jelmeztervező
(55-211-05)
N N N N K N N N N N N N N N N N N N N N
193 Kardiológiai és angiológiai asszisztens
(54-725-06)
N K N N K N N N N N N N N N N N N N N N
194 Karosszérialakatos
(34-525-06)
K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
195 Kárpitos
(34-542-05)
K K K K K K K K K N N N N N K K N K N K
196 Kémiai laboratóriumi szakasszisztens
(55-725-09)
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
197 Kerámia, porcelán készítő
(a szakmairány megjelölésével)
(34-211-02)
N K N N N K N N N N N N N N N N N K K N
198 Kerámiaműves
(54-211-05)
N K N K K K K N K N N N N K K N N N N N
199 Kereskedelmi képviselő
(54-341-02)
K N N K K K K K K K N K N N N K N K N K
200 Kereskedő
(54-341-01)
K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
201 Kertész
(34-622-02)
K K K K K K K K K K K K K K K K K K K N
202 Kertészeti szaktechnikus
(55-622-01)
N N N K K K N N N N K N N K N K N K K N
203 Kiadványszerkesztő technikus
(54-213-06)
K N K K K K N K K N N N N N N N N N N N
204 Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I.
(35-345-01)
K N K K K K N K N K K K K K K K K K K K
205 Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II.
(55-345-01)
K K K K K N N K N K K K K K K K K K K K
206 Kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FAM szerelő
(35-522-04)
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
207 Kisfeszültségű FAM kábelszerelő
(35-522-05)
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
208 Kisfeszültségű kábelszerelő
(35-522-06)
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
209 Kisfeszültségű mérőhelyi FAM szerelő
(35-522-20)
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
210 Kisfeszültségű szabadvezeték hálózati FAM szerelő
(35-522-07)
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
211 Kisgyermekgondozó, -nevelő
(54-761-02)
K K K K K K K K K K K K N K N K K K K K
212 Kishajóépítő,
-karbantartó
(34-543-05)
N N N N K N N N N N N N N N N N N N N K
213 Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó
(34-541-08)
K K K K K K K K K N K N K K K K K K K N
214 Klasszikus zenész I.
(a szakmairány megnevezésével)
(55-212-05)
N N N N K K N K N N N N N N N N N K N N
215 Klasszikus zenész II.
(a szakmairány megnevezésével)
(54-212-05)
K K K K K K K K K N N N N N N K N K N N
216 Klinikai fogászati higiénikus
(55-725-11)
N K N K K K N N N N N N N N N N N N N N
217 Klinikai laboratóriumi szakasszisztens
(55-725-18)
N K N K K N N K N N K N N N N N N N N K
218 Klinikai neurofiziológiai asszisztens
(54-725-07)
N K N N K N N N N N N N N N N N N N N N
219 Kocsivizsgáló
(54-525-09)
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
220 Kohászati technikus
(54-521-04)
N N N N N N N K N N N N N N N N N N N N
221 Konyhai részlegvezető
(35-811-06)
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
222 Korrektor
(55-213-03)
N N K N N N N N N N N N N N N N N N N N
223 Kozmetikus
(54-815-02)
K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
224 Kőfaragó
(34-582-17)
N K K N K N N K K K N N N K N N N N N N
225 Kőműves
(34-582-14)
K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
226 Könyvkötő-
nyomtatványfeldolgozó
(34-543-06)
K N N K K K N N K N N N N K N N N N N N
227 Környezetvédelmi technikus
(54-850-01)
K N K K K K K K K N K N N K K K N K K N
228 Környezet-
védelmi-mérés szaktechnikus
(55-850-02)
K N N N K N K K N N K N N N K N N K N N
229 Középfeszültségű FAM szerelő kombinált technológiával.
(35-522-19)
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
230 Középfeszültségű FAM szerelő távolból végzett technológiával
(35-522-18)
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
231 Középfeszültségű kábelszerelő
(35-522-09)
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
232 Közlekedés-
automatikai műszerész
(54-523-03)
N K N K N K N K N N N N N N N K K K N N
233 Közművelődési és közönségkapcsolati szakember
(a szakmairány megnevezésével)
(54-345-02)
K N K K K N N N N N N N N N N N N K K N
234 Közösségfejlesztő animátor
(55-345-02)
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
235 Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő
(34-582-09)
K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
236 Közúti közlekedés-
üzemvitel-ellátó
(54-841-02)
N N K N N N N K N N N N N N N N N N N K
237 Közszolgálati ügyintéző
(54-345-01)
K K K K K K K K K K K K K K N K K K K N
238 Lakott-területi fakitermelő
(35-623-01)
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
239 Látszerész és optikai árucikk-
kereskedő
(54-725-08)
N N N N K N N N N N N N N N N K N N N N
240 Légi közlekedés-
üzemvitel-ellátó
(54-841-03)
N N N N K N N K N N N N N N N N N N N N
241 Légzőszervi szakápoló
(55-723-10)
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
242 Létesítményi energetikus
(55-582-01)
N N K K N N N K K N N N N N N N K N N N
243 Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző
(54-841-11)
K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
244 Lovász
(34-621-02)
K N K N N K K K N K K K N K K K K K K N
245 Magasépítő technikus
(54-582-03)
K K K K K K K K K K K K K N K K K K K K
246 Malom- és keveréktakarmány-
ipari szaktechnikus
(55-541-05)
N N N N N N K N N N K N N N N N N N N N
247 Mechatronikai technikus
(54-523-04)
K K K K K K K K K K N K N N K K K K K K
248 Mechatronikus-
karbantartó
(34-523-01)
K N K K K K K K N K N K N K N N N N K N
249 Megújuló energiatermelő berendezések üzemeltetője
(35-522-17)
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
250 Mélyépítő technikus
(54-582-04)
N K K K K K K K K N K K N N K K N N N N
251 Mentálhigiénés asszisztens
(55-765-03)
N N N K N N N N N N N N N N N K N N N N
252 Mentésirányító
(55-723-17)
K K N N K K N N N N K N N N N N N K N N
253 Mentőápoló
(55-723-11)
K K K K K N K K K K K N K K K K K K K K
254 Mezőgazdasági gépész
(34-521-08)
K K K K N K K K K K K K K K K K K K K N
255 Mezőgazdasági gépésztechnikus
(54-521-05)
K K K K N K K K K K K N K K K K K K K N
256 Mezőgazdasági gépjavító
(35-521-02)
K K K K N K K K K K K K N K K K K K K N
257 Mezőgazdasági technikus
(54-621-02)
K K K K N K K K K K K K K K K K K K K N
258 Mikrobiológiai szakasszisztens
(55-725-14)
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
259 Mobilalkalmazás fejlesztő
(55-213-04)
N N K N K N K K N N K N N N N N N K N N
260 Molnár
(34-541-04)
N N N N N N K N N N K N N N N N N N N N
261 Motorkerékpár-
szerelő
(34-525-07)
K N N K K K N K N N N N N K K N K N N K
262 Mozgókép- és animációkészítő
(54-213-03)
N N N K K N K N K K N N N K K N N K N N
263 Multimédia-alkalmazásfejlesztő
(55-213-05)
N N N N K N N N N N K N N N N N N N N N
264 Munkaruha- és védőruha-készítő
(35-542-01)
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
265 Műanyag-
feldolgozó
(34-521-09)
N N N K N K N K K K K K K N N N N N N N
266 Műanyag-
feldolgozó technikus
(54-521-06)
N N N K K N K K K N K N N N N K N N K N
267 Műbútorasztalos
(35-543-01)
N N K N K N K K N N K N N N K K N N N N
268 Műemlékfenntartó technikus
(55-582-02)
N K N N K K N K K N K N N N N K N N K N
269 Műemléki díszítőszobrász
(35-582-04)
N N N N K N N K N N N N N N N N N N N N
270 Műemléki helyreállító
(35-582-05)
N K N N K N N K N N N N N N N N N N N N
271 Műszaki informatikus
(54-481-05)
K N K K K K N K K K K K N K K N K K K K
272 Műszeres analitikus
(55-524-03)
N N N N K N N N N N K N N N N N N N N N
273 Műtéti szakasszisztens
(55-725-15)
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
274 Művészeti és médiafotográfus
(54-211-10)
N K K K K K K N K K K N N K K N N N N N
275 Nefrológiai szakápoló
(55-723-12)
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
276 Népi kézműves
(a szakmairány megjelölésével)
(34-215-01)
N N N K K K K K K K K N K N N K N N N N
277 Népzenész I.
(a szakmairány megjelölésével)
(55-212-06)
N N N N K N N N N N N N N N N N N N N N
278 Népzenész II.
(a szakmairány megjelölésével)
(54-212-06)
N N K K K N K N K N N N N N N K N N N N
279 Női szabó
(34-542-06)
K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
280 Növényvédelmi szaktechnikus
(55-621-02)
N N K K N K N N K N K K N K K K K K K N
281 Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus
(55-850-03)
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
282 Nukleáris medicina szakasszisztens
(55-725-19)
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
283 Nyomdaipari szaktechnikus
(55-213-07)
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
284 Nyomdaipari technikus
(54-213-07)
K N K K K K N N K K N N N N N N K N N N
285 Onkológiai szakápoló
(55-723-13)
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
286 Optikai üvegcsiszoló
(34-725-01)
N N N N N N N N N N N N N N N K N N N N
287 Ortopédiai műszerész
(54-726-02)
N N N N K N N N N N N N N N N N N N N N
288 Orvosi elektronikai technikus
(55-523-04)
N N N N K N N N N N N N N N N N N N N N
289 Ötvös
(54-211-06)
N K N K K N N K N N N N N N N N N K N N
290 Pantomimes
(54-212-07)
N N N N K N N N N N N N N N N N N N N N
291 Papíripari technikus
(55-524-04)
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
292 Parképítő és fenntartó technikus
(54-581-02)
K K K K K K K K K N K K N K N K K K K N
293 Patkolókovács
(35-521-03)
K N K N N N N N N N N K N N N N N N N N
294 Pedagógiai- és családsegítő munkatárs
(54-140-02)
K K K K K K K N K K K K N K K K K K N K
295 Pék
(34-541-05)
K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
296 Pék-cukrász
(34-541-11)
K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
297 Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő
(55-344-06)
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
298 Pénzügyi termékértékesítő
(bank, befektetés, biztosítás)
(54-343-01)
N N K K K K K K K N N K N N N N N K N N
299 Pénzügyi-számviteli ügyintéző
(54-344-01)
K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
300 Perioperatív asszisztens
(54-720-04)
K K N K K K N K N N K N N N N N N N N N
301 Pincér
(34-811-03)
K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
302 Postai üzleti ügyintéző
(54-841-09)
K N K K N K N N N K K N N N N N K N N N
303 Pszichiátriai gondozó
(55-762-04)
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
304 Pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató
(55-723-14)
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
305 Radiográfiai asszisztens
(54-725-09)
K K N K K K N N N N K N N N K N K K N N
306 Rehabilitációs nevelő, segítő
(54-762-01)
N K N N K N N N N N N N N N N N N N N N
307 Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló
(35-582-06)
N K N N K N N K N N N N N N N N N N N N
308 Rendészeti őr
(34-861-01)
K K K K K K N K K K K K N K N K N N N N
309 Repülőgép-szerelő
(54-525-10)
N N N N K K N N N N K N N N N N N N N N
310 Ruhaipari technikus
(54-542-02)
K N K N K K K N N N K N N N N N K K N K
311 Sommelier
(35-811-01)
N K K K K N N K N N N N N N N N K N N N
312 Speciális állatfeldolgozó
(35-541-01)
N N N N K N N N N N N N N N N N N N N N
313 Sportedző
(a sportág megjelölésével)
(54-813-02)
K K K N K K K K K N K K N K K K K N N K
314 Sportmasszőr
(55-726-02)
N K K N K N N N N N K N N K N N N N N N
315 Sugárterápiás szakasszisztens
(55-725-20)
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
316 Sürgősségi szakápoló
(55-723-15)
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
317 Sütő- és cukrászipari szaktechnikus
(55-541-06)
K N N N K K K N N N K K N K K K N K K N
318 Szakács
(34-811-04)
K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
319 Szakképesített bankreferens
(55-343-02)
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
320 Szakszolgálati FAM szerelő
(35-522-10)
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
321 Számítógép-
szerelő, karbantartó
(34-523-02)
K N K K K K K N K K K K K K K K N K K K
322 Szárazépítő
(34-582-10)
K K K K K K K K K K K K N N K N K K K N
323 Személyi edző
(55-813-01)
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
324 Szenvedélybeteg gondozó
(55-762-05)
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
325 Szerszámkészítő
(34-521-10)
K N K K K K K K K N K K N K K N K K K K
326 Szíjgyártó és nyerges
(35-542-02)
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
327 Színész
(55-212-01)
N N K N K N N N N N N N N N N N N N N N
328 Színháztechnikus, szcenikus
(54-521-07)
N N K N K N N N N N N N N N N N N N N N
329 Színpad- és porond technikus
(54-521-08)
N N N N K N N N N N N N N N N N N N N N
330 Színpadi fénytervező
(55-521-02)
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
331 Színpadi magasépítő
(55-521-03)
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
332 Szobrász
(54-211-07)
N K N N K K K K N N K N N N N K N K N N
333 Szociális asszisztens
(54-762-02)
K K K K K K N N N N K K N K K K N N K N
334 Szociális gondozó és ápoló
(34-762-01)
K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
335 Szociális szakgondozó
(54-762-03)
N K K K N K K N K K K N N K N K K K K K
336 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző
(55-762-06)
N N K N K N N N K N N N N N N N K N N N
337 Szoftverfejlesztő
(54-213-05)
K K K K K K K K K K K K K K N K K K K K
338 Szórakoztató zenész I.
(a szakmairány megjelölésével)
(55-212-07)
N N K N K K K N N N N N N N N N N N N N
339 Szórakoztató zenész II.
(a szakmairány megjelölésével)
(54-212-08)
N N K N K K K N N N N N N N N N N N N N
340 Szőlész-borász
(34-541-06)
K K N K K K N K N K N N N N K N K N K N
341 Szövettani szakasszisztens
(55-725-21)
N N N N N N N N N N K N N N N N N N N N
342 Táncos I.
(a szakmairány megjelölésével)
(55-212-08)
N K K N K K N N N N N N N K N N N N N N
343 Táncos II.
(a szakmairány megjelölésével)
(54-212-09)
K K K K K K K K K N K N N K N K N N K N
344 Tartósítóipari szakmunkás
(34-541-09)
K N K K K K N N N N N N N K N K N N N N
345 Tartósítóipari szaktechnikus
(55-541-07)
K N N N K N N N N N N N N K N N N N N N
346 Távérzékelési szaktechnikus
(55-581-02)
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
347 Távközlési technikus
(54-523-05)
N N N N K N N K N N N N N N N N N N N K
348 Tehergépkocsi-
vezető
(35-841-02)
K K K K K K K K K K K K K K K K K K N K
349 Tejipari szakmunkás
(34-541-10)
K N K K K K K K N K N N N K K K K K N N
350 Tejipari szaktechnikus
(55-541-08)
N N N N K N N N N N N N N N N N N N N N
351 Települési környezetvédelmi szaktechnikus
(55-850-04)
K N N N K N N N N N K N N N N N N N N N
352 Térinformatikus
(55-481-01)
N N N N K N N N N N N N N N N N N K N N
353 Térképész szaktechnikus
(55-581-03)
N N N N K N N N N N N N N K N N N K N N
354 Természetvédelmi szaktechnikus
(55-850-05)
K N N K K N N K K N K N N N N N N N N N
355 Tetőfedő
(34-582-15)
N K K N K K K K N N K N K N K N N K K K
356 Textilipari technikus
(54-542-03)
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
357 Textilműves
(54-211-08)
N K K N K K K N N N N N N K K N N K N N
358 Turisztikai szervező, értékesítő
(54-812-03)
K K K K K K K K K K K K N K K K K K K K
359 Útépítő
(34-582-11)
N N K N K N K K N N N N N N N N N N N N
360 Útépítő és
-fenntartó technikus
(54-582-05)
N N K K K N K K K N N N N N N K N N N N
361 Üvegműves
(54-211-09)
N N N N K N N K N N N N N N N N N N N N
362 Üzleti szolgáltatási munkatárs
(54-340-01)
K N N K K N N N K N N N K N N N N N K N
363 Vadászpuska műves
(55-863-02)
K N N N N K N N N N N N N N N N N N N N
364 Vadgazdálkodási technikus
(54-625-01)
N N K N N K N N K K N N N K K K N K N N
365 Vállalkozási és bérügyintéző
(54-344-02)
K K K K K K K K K N K K N K K N N K K N
366 Vállalkozási mérlegképes könyvelő
(55-344-07)
K K K K K K K K K N K K K K K K K K K K
367 Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző
(54-344-03)
N K K K K K K N K N N N N K N K K N N N
368 Vasútépítő és
-fenntartó technikus
(54-582-06)
N N K K K N K K K N N N N N N K N K N N
369 Vasútforgalmi szolgálattevő
(54-841-05)
N N N K K K N K N K K N N N N K K N N N
370 Vasúti árufuvarozási ügyintéző
(54-841-06)
N N K N N N N K N K N N N N N N N N N N
371 Vasúti jármű dízelmotor- és hajtásszerelő
(54-525-11)
N N N N N N N N N N N N N N N N N K N N
372 Vasúti jármű szerkezeti és fékrendszer szerelője
(54-525-12)
N N N N N N N N N N N N N N N N N K N K
373 Vasúti jármű villamos rendszereinek szerelője
(54-525-13)
N N K K K N N N N N K N N N N N K K N N
374 Vasútijármű-
technikus és diagnosztikus
(55-525-04)
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
375 Vegyész technikus
(54-524-03)
N K N K K K K N K N K K N N N K K K K K
376 Vegyipari rendszerkezelő
(34-524-02)
N N N K N N N N N N N N N N N N N N N N
377 Vegyipari rendszerüzemeltető szaktechnikus
(55-524-06)
N N N N N N N N N N K N N N N N N N N N
378 Vendéglátás-
szervező
(54-811-01)
K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
379 Vendéglátó-
üzletvezető
(35-811-02)
K N K K K K K K K K K N K N N K N N K K
380 Vésnök
(55-211-08)
N N N N K N N N N N N N N N N N N N N N
381 Vidékfejlesztési szaktechnikus
(55-581-04)
N N N N N N N N K N K K N K K N K K K N
382 Villamos alállomás kezelő
(35-522-11)
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
383 Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető
(35-522-12)
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
384 Villamos gép és
-készülék üzemeltető
(35-522-13)
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
385 Villamos hálózat kezelő
(35-522-14)
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
386 Villamos távvezeték építő, üzemeltető
(35-522-15)
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
387 Villámvédelmi felülvizsgáló
(35-522-16)
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
388 Villanyszerelő
(34-522-04)
K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
389 Virágdekoratőr
(35-215-02)
K N N K K K N K N N N N N N N N N K N N
390 Virágkötő és virágkereskedő
(34-215-04)
K K K K K K K K K K K K K K K K K K K N
391 Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő
(34-582-12)
K K K K K K K K N K N N N N K K K N K K
392 Vízépítő szaktechnikus
(55-853-01)
N N N N N N N K N N K N N N N K N N N N
393 Vízgazdálkodó technikus
(54-853-02)
N N K K N K K N N N K N N N K K N N N N
394 Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő
(35-582-08)
N N N N N N N N N N N N N N K N N N N N
395 Vízgépészeti technikus
(54-853-03)
N N N N N N N N N N N N N N N K N N N N
396 Vizi sportmotor-
szerelő
(35-525-01)
N N N N K N N K N N N N N N N N N N N N
397 Víziközmű technikus
(54-853-04)
N N K N N N N K N N K N N N N K N K N N
398 Vízminőség-
védelmi szaktechnikus
(55-853-02)
N N N N N N K N N N K N N N N K N N N N
399 Vízügyi szakmunkás
(34-853-02)
N N K N K K N N N N N N N N N K N K N N
400 Webfejlesztő
(55-213-02)
N N K N K N K K N N K N N N N N N N K N
401 Zöldség- és gyümölcstermesztő
(35-622-02)
K K N K K K K K K K K N N K N K K K N N
Jelmagyarázat az 1. melléklet táblázatához
N: nem támogatott szakképesítés [1. § (2) bekezdés a) pontja szerint]
K: korlátozottan támogatott szakképesítés [1. § (2) bekezdés b) pontja szerint]

2. melléklet a 21/2019. (II. 25.) Korm. rendelethez

1. táblázat
A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Bács-Kiskun megyében

A B C D E F G H I J K L M N
1 Szakképesítés megnevezése
(száma)
Keretszám ITM AM EJSZ13 EJSZ15 EJSZ20 EJSZ5 EJSZ9 KA8 MF249 MF70 TK16 TK17
2 Ács
(34-582-01)
36 36
3 Államháztartási mérlegképes könyvelő
(55-344-02)
34 34
4 Államháztartási ügyintéző
(54-344-04)
34 34
5 Állattartó szakmunkás
(34-621-03)
28 28
6 Alternatív gépjárműhajtási technikus
(55-525-03)
17 17
7 Ápoló
(55-723-01)
153 153
8 Asztalos
(34-543-02)
172 172
9 Autóbuszvezető
(35-841-01)
158 158
10 Autóelektronikai műszerész
(54-525-01)
88 88
11 Automatikai berendezés karbantartó
(35-523-01)
14 14
12 Autószerelő
(54-525-02)
138 138
13 Autótechnikus
(55-525-01)
95 95
14 Bádogos
(34-582-02)
16 16
15 Belovagló
(35-813-01)
12 12
16 Biogazdálkodó
(35-621-02)
28 28
17 Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus
(55-541-01)
46 34 12
18 Burkoló
(34-582-13)
100 100
19 CAD-CAM informatikus
(54-481-01)
85 51 34
20 CNC gépkezelő
(35-521-01)
68 44 24
21 Cukrász
(34-811-01)
180 180
22 Családi gazdálkodó
(34-814-01)
28 28
23 Csecsemő és gyermekápoló
(55-723-02)
17 17
24 Diétás szakács
(35-811-03)
12 12
25 Dísznövénykertész
(34-622-01)
28 28
26 Édesipari termékgyártó
(34-541-01)
28 28
27 Eladó
(34-341-01)
188 188
28 Elektromos gép- és készülékszerelő
(34-522-02)
16 16
29 Élelmiszeripari technikus
(54-541-02)
80 68 12
30 Épület- és szerkezetlakatos
(34-582-03)
153 132 16 5
31 Faipari technikus
(54-543-01)
26 26
32 Fegyverműszerész
(54-863-01)
16 16
33 Festő, mázoló, tapétázó
(34-582-04)
100 100
34 Finommechanikai műszerész
(34-521-02)
12 12
35 Fitness-wellness instruktor
(54-813-01)
17 17
36 Fizioterápiás asszisztens
(54-725-03)
34 34
37 Fodrász
(54-815-01)
141 141
38 Fogadós
(34-811-06)
16 16
39 Fogászati asszisztens
(54-720-02)
17 17
40 Fotográfus és fotótermék-
kereskedő
(54-810-01)
24 24
41 Gazda
(34-621-01)
84 84
42 Gazdasági informatikus
(54-481-02)
145 111 34
43 Gépgyártás-
technológiai technikus
(54-521-03)
55 31 24
44 Gépi forgácsoló
(34-521-03)
168 168
45 Gépjármű mechatronikus
(34-525-02)
32 32
46 Grafikus
(54-211-04)
51 23 28
47 Gyakorlatos színész
(a szakmairány megjelölésével)
(54-212-03)
15 15
48 Gyakorló ápoló
(54-723-02)
197 197
49 Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló
(54-723-03)
17 17
50 Gyakorló mentőápoló
(54-723-01)
85 85
51 Gyógy- és fűszernövény-
termesztő
(35-622-01)
28 28
52 Gyógymasszőr
(54-726-04)
33 33
53 Gyógyszertári asszisztens
(54-720-03)
17 17
54 Halász, haltenyésztő
(34-624-01)
14 14
55 Hegesztő
(34-521-06)
220 220
56 Hulladék-
gazdálkodó szaktechnikus
(55-850-01)
17 17
57 Húsipari termékgyártó
(34-541-03)
56 56
58 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő
(34-582-05)
30 30
59 Idegenvezető
(54-812-01)
34 17 17
60 Informatikai rendszerüzemeltető
(54-481-06)
51 51
61 Ipari gépész
(34-521-04)
40 40
62 Irodai titkár
(54-346-03)
82 82
63 Járműfényező
(34-525-03)
28 28
64 Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó
(34-525-04)
16 16
65 Karosszérialakatos
(34-525-06)
100 100
66 Kárpitos
(34-542-05)
24 24
67 Kereskedelmi képviselő
(54-341-02)
17 17
68 Kereskedő
(54-341-01)
82 82
69 Kertész
(34-622-02)
56 56
70 Kiadványszerkesztő technikus
(54-213-06)
17 17
71 Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I.
(35-345-01)
84 84
72 Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II.
(55-345-01)
84 84
73 Kisgyermek-
gondozó, -nevelő
(54-761-02)
102 92 10
74 Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó
(34-541-08)
71 56 15
75 Klasszikus zenész II.
(a szakmairány megnevezésével)
(54-212-05)
16 16
76 Kozmetikus
(54-815-02)
84 84
77 Kőműves
(34-582-14)
106 96 10
78 Könyvkötő-nyomtatvány-
feldolgozó
(34-543-06)
12 12
79 Környezetvédelmi technikus
(54-850-01)
51 34 17
80 Környezetvédelmi-
mérés szaktechnikus
(55-850-02)
17 17
81 Közművelődési és közönségkapcsolati szakember
(a szakmairány megnevezésével)
(54-345-02)
17 17
82 Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő
(34-582-09)
48 48
83 Közszolgálati ügyintéző
(54-345-01)
152 103 34 15
84 Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző
(54-841-11)
222 188 34
85 Lovász
(34-621-02)
54 42 12
86 Magasépítő technikus
(54-582-03)
34 34
87 Mechanikus vagyonvédelmi szerelő
(35 861 02)
16 16
88 Mechatronikai technikus
(54-523-04)
17 17
89 Mechatronikus-
karbantartó
(34-523-01)
28 28
90 Mentésirányító
(55-723-17)
34 34
91 Mentőápoló
(55-723-11)
34 34
92 Mezőgazdasági gépész
(34-521-08)
142 16 126
93 Mezőgazdasági gépésztechnikus
(54-521-05)
68 68
94 Mezőgazdasági gépjavító
(35-521-02)
56 56
95 Mezőgazdasági technikus
(54-621-02)
92 68 24
96 Motorkerékpár-
szerelő
(34-525-07)
32 32
97 Műszaki informatikus
(54-481-05)
17 17
98 Női szabó
(34-542-06)
116 116
99 Nyomdaipari technikus
(54-213-07)
26 26
100 Parképítő és fenntartó technikus
(54-581-02)
63 51 12
101 Patkolókovács
(35-521-03)
17 17
102 Pedagógiai- és családsegítő munkatárs
(54-140-02)
68 68
103 Pék
(34-541-05)
114 58 56
104 Pék-cukrász
(34-541-11)
28 28
105 Pénzügyi-
számviteli ügyintéző
(54-344-01)
289 241 14 34
106 Perioperatív asszisztens
(54-720-04)
17 17
107 Pincér
(34-811-03)
172 172
108 Postai üzleti ügyintéző
(54-841-09)
17 17
109 Radiográfiai asszisztens
(54-725-09)
17 17
110 Rendészeti őr
(34-861-01)
62 34 28
111 Ruhaipari technikus
(54-542-02)
17 17
112 Sportedző
(a sportág megjelölésével)
(54-813-02)
17 17
113 Sütő- és cukrászipari szaktechnikus
(55-541-06)
34 34
114 Szakács
(34-811-04)
213 204 9
115 Szakközépiskolában folyó kétéves, érettségi vizsgára felkészítő képzés
(-)
516 482 34
116 Számítógép-
szerelő, karbantartó
(34-523-02)
14 14
117 Szárazépítő
(34-582-10)
16 16
118 Szerszámkészítő
(34-521-10)
44 44
119 Szociális asszisztens
(54-762-02)
17 17
120 Szociális gondozó és ápoló
(34-762-01)
124 114 10
121 Szoftverfejlesztő
(54-213-05)
80 80
122 Szőlész-borász
(34-541-06)
26 14 12
123 Táncos II.
(a szakmairány megjelölésével)
(54-212-09)
12 12
124 Tartósítóipari szakmunkás
(34-541-09)
14 14
125 Tartósítóipari szaktechnikus
(55-541-07)
17 17
126 Tehergépkocsi-
vezető
(35-841-02)
232 232
127 Tejipari szakmunkás
(34-541-10)
28 28
128 Települési környezetvédelmi szaktechnikus
(55-850-04)
17 17
129 Természetvédelmi szaktechnikus
(55-850-05)
17 17
130 Turisztikai szervező, értékesítő
(54-812-03)
34 17 17
131 Üzleti szolgáltatási munkatárs
(54-340-01)
17 17
132 Vadászpuska műves
(55-863-02)
17 17
133 Vállalkozási és bérügyintéző
(54-344-02)
204 156 14 34
134 Vállalkozási mérlegképes könyvelő
(55-344-07)
85 85
135 Vendéglátás-
szervező
(54-811-01)
107 107
136 Vendéglátó-üzletvezető
(35-811-02)
31 31
137 Villanyszerelő
(34-522-04)
146 134 12
138 Virágdekoratőr
(35-215-02)
28 28
139 Virágkötő és virágkereskedő
(34-215-04)
56 56
140 Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő
(34-582-12)
16 16
141 Zöldség- és gyümölcstermesztő
(35-622-02)
28 28

2. táblázat
A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Baranya megyében

A B C D E F G
1 Szakképesítés megnevezése
(száma)
Keretszám ITM AM EJSZ2 FI8 TK24
2 Ács
(34-582-01)
16 16
3 Agrár áruforgalmazó szaktechnikus
(55-621-01)
34 34
4 Ápoló
(55-723-01)
120 120
5 Asztalos
(34-543-02)
80 80
6 Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus
(54-725-02)
34 34
7 Autóbuszvezető
(35-841-01)
56 56
8 Autóelektronikai műszerész
(54-525-01)
40 40
9 Automatikai technikus
(54-523-01)
17 17
10 Autószerelő
(54-525-02)
68 68
11 Autótechnikus
(55-525-01)
40 40
12 Bádogos
(34-582-02)
16 16
13 Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus
(55-541-01)
34 34
14 Bőrdíszműves
(34-542-01)
8 8
15 Burkoló
(34-582-13)
24 24
16 Cipőkészítő
(34-542-02)
16 16
17 CNC gépkezelő
(35-521-01)
48 48
18 Cukrász
(34-811-01)
114 114
19 Családi gazdálkodó
(34-814-01)
33 33
20 Csecsemő és gyermekápoló
(55-723-02)
34 34
21 Dekoratőr
(54-211-01)
17 17
22 Diétás szakács
(35-811-03)
16 16
23 Dísznövénykertész
(34-622-01)
16 16
24 Egyházzenész II.
(a szakmairány megjelölésével)
(54-212-02)
15 15
25 Eladó
(34-341-01)
129 129
26 Elektronikai műszerész
(34-522-03)
16 16
27 Elektronikai technikus
(54-523-02)
26 26
28 Élelmiszeripari technikus
(54-541-02)
34 34
29 Épület- és szerkezetlakatos
(34-582-03)
48 48
30 Épületgépész technikus
(54-582-01)
17 17
31 Ergoterapeuta
(54-726-03)
34 34
32 Erjedés- és üdítőital-
ipari termékgyártó
(34-541-07)
16 16
33 Erősáramú elektrotechnikus
(54-522-01)
52 52
34 Faipari technikus
(54-543-01)
17 17
35 Festő
(54-211-03)
8 8
36 Festő, mázoló, tapétázó
(34-582-04)
55 55
37 Fitness-wellness instruktor
(54-813-01)
34 34
38 Fizioterápiás asszisztens
(54-725-03)
34 34
39 Fodrász
(54-815-01)
72 72
40 Fogászati asszisztens
(54-720-02)
34 34
41 Fogtechnikus
(55-724-01)
34 34
42 Fogtechnikus gyakornok
(54-724-01)
34 34
43 Fotográfus és fotótermék-kereskedő
(54-810-01)
56 56
44 Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus
(54-581-01)
28 28
45 Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő
(35-582-01)
28 28
46 Gazda
(34-621-01)
66 66
47 Gazdasági informatikus
(54-481-02)
68 68
48 Gépgyártás-
technológiai technikus
(54-521-03)
85 85
49 Gépi forgácsoló
(34-521-03)
104 104
50 Grafikus
(54-211-04)
8 8
51 Gyakorlatos színész
(a szakmairány megjelölésével)
(54-212-03)
15 15
52 Gyakorló ápoló
(54-723-02)
150 150
53 Gyakorló csecsemő-
és gyermekápoló
(54-723-03)
34 34
54 Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens
(54-725-04)
34 34
55 Gyakorló mentőápoló
(54-723-01)
68 68
56 Gyakorló szövettani asszisztens
(54-725-05)
34 34
57 Gyermekotthoni asszisztens
(54-761-01)
25 25
58 Gyógy- és fűszernövény-
termesztő
(35-622-01)
16 16
59 Gyógymasszőr
(54-726-04)
52 52
60 Gyógypedagógiai segítő munkatárs
(54-140-01)
28 28
61 Gyógyszertári asszisztens
(54-720-03)
34 34
62 Hegesztő
(34-521-06)
120 120
63 Húsipari termékgyártó
(34-541-03)
48 48
64 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő
(34-582-05)
32 32
65 Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő
(35-582-03)
32 32
66 Idegenvezető
(54-812-01)
16 16
67 Idegennyelvű ipari és kereskedelmi ügyintéző
(54-347-01)
32 32
68 Információrendszer-
szervező
(55-481-02)
34 34
69 Informatikai rendszerüzemeltető
(54-481-06)
109 109
70 Ipari gépész
(34-521-04)
64 64
71 Irodai titkár
(54-346-03)
34 34
72 Járműfényező
(34-525-03)
16 16
73 Kardiológiai és angiológiai asszisztens
(54-725-06)
34 34
74 Karosszérialakatos
(34-525-06)
68 68
75 Kárpitos
(34-542-05)
8 8
76 Kerámia, porcelán készítő
(a szakmairány megjelölésével)
(34-211-02)
16 16
77 Kerámiaműves
(54-211-05)
8 8
78 Kereskedő
(54-341-01)
43 43
79 Kertész
(34-622-02)
33 33
80 Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II.
(55-345-01)
34 34
81 Kisgyermekgondozó, -nevelő
(54-761-02)
68 34 34
82 Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó
(34-541-08)
49 49
83 Klasszikus zenész II.
(a szakmairány megnevezésével)
(54-212-05)
29 29
84 Klinikai fogászati higiénikus
(55-725-11)
17 17
85 Klinikai laboratóriumi szakasszisztens
(55-725-18)
34 34
86 Klinikai neurofiziológiai asszisztens
(54-725-07)
17 17
87 Kozmetikus
(54-815-02)
56 56
88 Kőfaragó
(34-582-17)
16 16
89 Kőműves
(34-582-14)
76 76
90 Közlekedés-
automatikai műszerész
(54-523-03)
17 17
91 Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő
(34-582-09)
44 44
92 Közszolgálati ügyintéző
(54-345-01)
26 26

93
Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző
(54-841-11)

68

68
94 Magasépítő technikus
(54-582-03)
52 52
95 Mechatronikai technikus
(54-523-04)
26 26
96 Mélyépítő technikus
(54-582-04)
26 26
97 Mentésirányító
(55-723-17)
17 17
98 Mentőápoló
(55-723-11)
68 68
99 Mezőgazdasági gépész
(34-521-08)
68 68
100 Mezőgazdasági gépésztechnikus
(54-521-05)
34 34
101 Mezőgazdasági gépjavító
(35-521-02)
28 28
102 Mezőgazdasági technikus
(54-621-02)
68 68
103 Műemlékfenntartó technikus
(55-582-02)
26 26
104 Műemléki helyreállító
(35-582-05)
16 16
105 Művészeti és médiafotográfus
(54-211-10)
17 17
106 Női szabó
(34-542-06)
64 64
107 Ötvös
(54-211-06)
8 8
108 Parképítő és fenntartó technikus
(54-581-02)
34 34
109 Pedagógiai- és családsegítő munkatárs
(54-140-02)
28 28
110 Pék
(34-541-05)
34 34
111 Pék-cukrász
(34-541-11)
24 24
112 Pénzügyi-számviteli ügyintéző
(54-344-01)
102 102
113 Perioperatív asszisztens
(54-720-04)
17 17
114 Pincér
(34-811-03)
116 116
115 Radiográfiai asszisztens
(54-725-09)
17 17
116 Rehabilitációs nevelő, segítő
(54-762-01)
34 34

117
Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló
(35-582-06)

24

24
118 Rendészeti őr
(34-861-01)
24 24
119 Sommelier
(35-811-01)
16 16
120 Sportedző
(a sportág megjelölésével)
(54-813-02)

28

28
121 Sportmasszőr
(55-726-02)
34 34
122 Szakács
(34-811-04)
160 160

123
Szakközépiskolában folyó kétéves, érettségi vizsgára felkészítő képzés
(-)

196

196
124 Szárazépítő
(34-582-10)
16 16
126 Szobrász
(54-211-07)
8 8
127 Szociális asszisztens
(54-762-02)
51 17 34
129 Szociális gondozó és ápoló
(34-762-01)
100 72 28
130 Szociális szakgondozó
(54-762-03)
58 30 28
131 Szoftverfejlesztő
(54-213-05)
56 56
132 Szőlész-borász
(34-541-06)
33 33

133
Táncos I.
(a szakmairány megjelölésével)
(55-212-08)

12

12

134
Táncos II.
(a szakmairány megjelölésével)
(54-212-09)

18

18
135 Tehergépkocsi-vezető
(35-841-02)
56 56
136 Tetőfedő
(34-582-15)
16 16
137 Textilműves
(54-211-08)
8 8
138 Turisztikai szervező, értékesítő
(54-812-03)
34 34
139 Vállalkozási és bérügyintéző
(54-344-02)
66 66
140 Vállalkozási mérlegképes könyvelő
(55-344-07)
68 68
141 Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző
(54-344-03)
34 34
142 Vegyész technikus
(54-524-03)
32 32
143 Vendéglátásszervező
(54-811-01)
72 72
144 Villanyszerelő
(34-522-04)
64 64
145 Virágkötő és virágkereskedő
(34-215-04)
28 28
146 Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő
(34-582-12)
24 24
147 Zöldség- és gyümölcstermesztő
(35-622-02)
28 28

3. táblázat
A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Békés megyében

A B C D E F G H I J K L
1 Szakképesítés megnevezése
(száma)
Keretszám ITM AM EJSZ15 EJSZ25 EJSZ26 EJSZ35 EJSZ50 MF235 MF263 TK4
2 Ács
(34-582-01)
68 68

3
Államháztartási mérlegképes könyvelő
(55-344-02)

34

34
4 Állattartó szakmunkás
(34-621-03)
28 28

5
Állattenyésztő és állategészségügyi technikus
(54-621-01)

34

34

6
Alternatív gépjárműhajtási technikus
(55-525-03)

34

34
7 Ápoló
(55-723-01)
263 203 60

8
Artista II.
(a szakmairány megnevezésével)
(54-212-01)

12

12
9 Asztalos
(34-543-02)
156 144 12
10 Autóbuszvezető
(35-841-01)
98 64 34
11 Autóelektronikai műszerész
(54-525-01)
50 50
12 Autószerelő
(54-525-02)
102 102
13 Automatikai technikus
(54-523-01)
34 34
14 Autótechnikus
(55-525-01)
50 50
15 Bádogos
(34-582-02)
50 50
16 Belovagló
(35-813-01)
28 28
17 Biogazdálkodó
(35-621-02)
14 14
18 Burkoló
(34-582-13)
98 68 30
19 CAD-CAM informatikus
(54-481-01)
115 115
20 CNC gépkezelő
(35-521-01)
98 86 12
21 Cukrász
(34-811-01)
222 180 30 12
22 Családi gazdálkodó
(34-814-01)
44 28 16
23 Csecsemő és gyermekápoló
(55-723-02)
74 40 34
24 Dekoratőr
(54-211-01)
34 34
25 Demencia gondozó
(35-762-01)
48 24 24
26 Diétás szakács
(35-811-03)
58 34 24
27 Dísznövény-
kertész
(34-622-01)
28 28
28 Divat- és stílustervező
(54-211-02)
27 15 12
29 Édesipari termékgyártó
(34-541-01)
28 28
30 Eladó
(34-341-01)
282 224 34 24

31
Elektromos
gép- és készülékszerelő
(34-522-02)

64

64
32 Elektronikai műszerész
(34-522-03)
50 50
33 Elektronikai technikus
(54-523-02)
34 34
34 Élelmiszeripari technikus
(54-541-02)
51 34 17
35 Épület- és szerkezetlakatos
(34-582-03)
62 50 12
36 Épületgépész technikus
(54-582-01)
50 50
37 Erősáramú elektrotechnikus
(54-522-01)
50 50
38 Faipari technikus
(54-543-01)
17 17

39
Fehérnemű-
készítő és kötöttáru összeállító
(34-542-03)

28

28
40 Festő
(54-211-03)
18 18
41 Festő, mázoló, tapétázó
(34-582-04)
168 156 12
42 Fitness-wellness instruktor
(54-813-01)
14 14
43 Fizioterápiás asszisztens
(54-725-03)
14 14
44 Fluidum-
kitermelő technikus
(54-544-02)
68 68
45 Fodrász
(54-815-01)
132 132
46 Fogadós
(34-811-06)
84 84

47
Fotográfus és fotótermék-
kereskedő
(54-810-01)

68

68

48
Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus
(54-581-01)

68

68

49
Gáz- és hőtermelő berendezés-
szerelő
(35-582-01)

28

28
50 Gazda
(34-621-01)
111 99 12
51 Gazdasági informatikus
(54-481-02)
68 34 34

52
Gépgyártás-
technológiai technikus
(54-521-03)

154

154
53 Gépi forgácsoló
(34-521-03)
174 150 24
54 Gerontológiai gondozó
(55-762-02)
34 34
55 Grafikus
(54-211-04)
76 40 36

56
Gyakorlatos színész
(a szakmairány megjelölésével)
(54-212-03)

24

24
57 Gyakorló ápoló
(54-723-02)
252 188 40 24

58
Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló
(54-723-03)

119

85

34
59 Gyakorló mentőápoló
(54-723-01)
74 40 34
60 Gyermekotthoni asszisztens
(54-761-01)
34 34

61
Gyógy- és fűszernövény-
termesztő
(35-622-01)

14

14
62 Gyógymasszőr
(54-726-04)
68 34 34

63
Gyógypedagógiai segítő munkatárs
(54-140-01)

72

34

24

14
64 Gyógyszertári asszisztens
(54-720-03)
58 34 24
65 Halász, haltenyésztő
(34-624-01)
52 28 24

66
Háztartási gépszervíz szaktechnikus
(55-523-06)

34

34
67 Hegesztő
(34-521-06)
241 200 24 17
68 Húsipari termékgyártó
(34-541-03)
84 56 28

69
Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő
(34-582-05)

50

50

70
Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-
szerelő
(35-582-03)

40

40
71 Idegenvezető
(54-812-01)
68 34 34

72
Informatikai rendszer-
üzemeltető
(54-481-06)

204

158

34

12
73 Ipari gépész
(34-521-04)
93 93
74 Irodai titkár
(54-346-03)
92 68 24
75 IT mentor
(54-482-01)
16 16
76 Járműfényező
(34-525-03)
50 50
77 Járműipari fémalkatrész-
gyártó
(34-521-07)
42 42

78
Járműipari karbantartó technikus
(55-523-07)

40

40
79 Karosszéria-
lakatos
(34-525-06)
82 82
80 Kárpitos
(34-542-05)
28 28
81 Kereskedő
(54-341-01)
140 140
82 Kertész
(34-622-02)
52 28 12 12
83 Kiadvány-
szerkesztő technikus
(54-213-06)
34 34

84
Kis- és középvállal-
kozások ügyvezetője I.
(35-345-01)

60

60

85
Kis- és középvállal-
kozások ügyvezetője II.
(55-345-01)

60

60
86 Kisgyermek-
gondozó, -nevelő
(54-761-02)
174 102 48 24

87
Kistermelői élelmiszer-
előállító, falusi vendéglátó
(34-541-08)

66

66

88
Klasszikus zenész II.
(a szakmairány megnevezésével)
(54-212-05)

25

25
89 Korrektor
(55-213-03)
17 17
90 Kozmetikus
(54-815-02)
68 68
91 Kőfaragó
(34-582-17)
14 14
92 Kőműves
(34-582-14)
118 106 12
93 Környezet-
védelmi technikus
(54-850-01)
68 34 34

94
Közművelődési és közönség-
kapcsolati szakember
(a szakmairány megnevezésével)
(54-345-02)

41

17

24

95
Központifűtés-
és gázhálózat rendszerszerelő
(34-582-09)

108

96

12

96
Közúti közlekedés-
üzemvitel-ellátó
(54-841-02)

34

34
97 Közszolgálati ügyintéző
(54-345-01)
218 136 34 48
98 Létesítményi energetikus
(55-582-01)
16 16

99
Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző
(54-841-11)

136

136
100 Lovász
(34-621-02)
78 28 50
101 Magasépítő technikus
(54-582-03)
102 102
102 Mechatronikai technikus
(54-523-04)
100 100
103 Mechatronikus-
karbantartó
(34-523-01)
56 56
104 Mélyépítő technikus
(54-582-04)
34 34
105 Mentőápoló
(55-723-11)
102 68 34
106 Mezőgazdasági gépész
(34-521-08)
126 56 28 42

107
Mezőgazdasági gépésztechnikus
(54-521-05)

74

40

17

17
108 Mezőgazdasági gépjavító
(35-521-02)
64 28 24 12
109 Mezőgazdasági technikus
(54-621-02)
85 68 17
110 Mobilalkalmazás fejlesztő
(55-213-04)
34 34
111 Műbútorasztalos
(35-543-01)
28 28
112 Műszaki informatikus
(54-481-05)
34 34
113 Művészeti és médiafotográfus
(54-211-10)
12 12

114
Népzenész II.
(a szakmairány megjelölésével)
(54-212-06)

20

20
115 Női szabó
(34-542-06)
178 166 12
116 Növényvédelmi szaktechnikus
(55-621-02)
17 17
117 Nyomdaipari technikus
(54-213-07)
68 68

118
Parképítő és fenntartó technikus
(54-581-02)

34

34
119 Patkolókovács
(35-521-03)
14 14

120
Pedagógiai- és családsegítő munkatárs
(54-140-02)

136

102

34
121 Pék
(34-541-05)
117 60 33 24
122 Pék-cukrász
(34-541-11)
224 148 48 14 14

123
Pénzügyi termékértékesítő
(bank, befektetés, biztosítás)
(54-343-01)

34

34
124 Pénzügyi-
számviteli ügyintéző
(54-344-01)
154 120 34
125 Pincér
(34-811-03)
305 247 34 24
126 Postai üzleti ügyintéző
(54-841-09)
20 20
127 Rendészeti őr
(34-861-01)
102 34 34 34
128 Ruhaipari technikus
(54-542-02)
12 12
129 Sommelier
(35-811-01)
14 14

130
Sportedző
(a sportág megjelölésével)
(54-813-02)

102

68

34
131 Sportmasszőr
(55-726-02)
44 20 24
132 Szakács
(34-811-04)
265 231 34

133
Szakközép-
iskolában folyó kétéves, érettségi vizsgára felkészítő képzés
(-)

340

238

68

34

134
Számítógép-
szerelő, karbantartó
(34-523-02)

100

100
135 Szárazépítő
(34-582-10)
28 28
136 Szerszámkészítő
(34-521-10)
56 56
137 Színész
(55-212-01)
12 12
138 Színház-
technikus, szcenikus
(54-521-07)
12 12
139 Szociális asszisztens
(54-762-02)
82 48 34
140 Szociális gondozó és ápoló
(34-762-01)
250 163 12 51 24
141 Szociális szakgondozó
(54-762-03)
95 61 34

142
Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző
(55-762-06)

34

34
143 Szoftverfejlesztő
(54-213-05)
68 68

144
Szórakoztató zenész I.
(a szakmairány megjelölésével)
(55-212-07)

17

17

145
Szórakoztató zenész II.
(a szakmairány megjelölésével)
(54-212-08)

17

17

146
Táncos I.
(a szakmairány megjelölésével)
(55-212-08)

24

12

12

147
Táncos II.
(a szakmairány megjelölésével)
(54-212-09)

32

12

20
148 Tartósítóipari szakmunkás
(34-541-09)
28 28
149 Tehergépkocsi-
vezető
(35-841-02)
150 90 60
150 Tejipari szakmunkás
(34-541-10)
28 28
151 Tetőfedő
(34-582-15)
28 28
152 Textilműves
(54-211-08)
12 12
153 Turisztikai szervező, értékesítő
(54-812-03)
82 58 24
154 Útépítő
(34-582-11)
56 56
155 Útépítő és
-fenntartó technikus
(54-582-05)
68 68
156 Vadgazdálkodási technikus
(54-625-01)
17 17
157 Vállalkozási és bérügyintéző
(54-344-02)
41 17 24

158
Vállalkozási mérlegképes könyvelő
(55-344-07)

104

80

24

159
Vám-, jövedéki-
és termékdíj ügyintéző
(54-344-03)

24

24

160
Vasútépítő és
-fenntartó technikus
(54-582-06)

34

34
161 Vasúti árufuvarozási ügyintéző
(54-841-06)
34 34

162
Vasúti jármű villamos rendszereinek szerelője
(54-525-13)

34

34
163 Vendéglátás-
szervező
(54-811-01)
177 136 24 17
164 Vendéglátó-
üzletvezető
(35 811 02)
98 66 32
165 Villanyszerelő
(34-522-04)
82 82
166 Virágkötő és virágkereskedő
(34-215-04)
17 17

167
Víz-, csatorna-
és közmű-rendszerszerelő
(34-582-12)

50

50
168 Vízgazdálkodó technikus
(54-853-02)
51 51
169 Víziközmű technikus
(54-853-04)
68 68
170 Vízügyi szakmunkás
(34-853-02)
28 28
171 Webfejlesztő
(55-213-02)
12 12

4. táblázat
A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

A B C D E F G H I J K L M N O P Q
1 Szakképesítés megnevezése
(száma)
Keretszám ITM AM EJSZ13 EJSZ15 EJSZ16 EJSZ21 EJSZ22 EJSZ29 EJSZ35 EJSZ36 EJSZ40 EJSZ6 MF234 MF256 TK21
2 Ács
(34-582-01)
100 56 12 32
3 Agrár áruforgalmazó szaktechnikus
(55-621-01)
16 16
4 Államháztartási ügyintéző
(54-344-04)
17 17
5 Állattartó szakmunkás
(34-621-03)
66 66
6 Állattenyésztő és állategész-
ségügyi technikus
(54-621-01)
34 34
7 Ápoló
(55-723-01)
176 176
8 Asztalos
(34-543-02)
136 104 16 16
9 Autóbuszvezető
(35-841-01)
326 326
10 Autóelektronikai műszerész
(54-525-01)
102 85 17
11 Automatikai technikus
(54-523-01)
28 28
12 Autószerelő
(54-525-02)
132 100 16 16
13 Autótechnikus
(55-525-01)
84 84
14 Biogazdálkodó
(35-621-02)
32 16 16
15 Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus
(55-541-01)
50 34 16
16 Bőrfeldolgozó-
ipari technikus
(54-542-01)
17 17
17 Burkoló
(34-582-13)
148 76 16 28 28
18 CAD-CAM informatikus
(54-481-01)
56 56
19 Cipőkészítő
(34-542-02)
24 24
20 CNC gépkezelő
(35-521-01)
120 70 16 34
21 Cukrász
(34-811-01)
285 179 34 44 28
22 Családi gazdálkodó
(34-814-01)
78 50 28
23 Csecsemő és gyermekápoló
(55-723-02)
34 34
24 Demencia gondozó
(35-762-01)
78 78
25 Diétás szakács
(35-811-03)
144 144
26 Díszműkovács
(34-211-01)
12 12
27 Dísznövény-
kertész
(34-622-01)
33 33
28 Divat- és stílustervező
(54-211-02)
24 24
29 Édesipari termékgyártó
(34-541-01)
90 24 66

30
Egyház-
zenész II.
(a szakmairány megjelölésével)
(54-212-02)

15

15
31 Eladó
(34-341-01)
395 271 34 28 28 34
32 Elektromos gép- és készülékszerelő
(34-522-02)
16 16
33 Elektronikai műszerész
(34-522-03)
62 62
34 Elektronikai technikus
(54-523-02)
136 120 16
35 Élelmiszeripari technikus
(54-541-02)
97 80 17
36 Épület- és szerkezetlakatos
(34-582-03)
110 66 16 28
37 Épületgépész technikus
(54-582-01)
132 100 16 16
38 Épületszobrász és műköves
(34-582-16)
24 24
39 Erdészeti gépésztechnikus
(54-521-02)
34 34
40 Erdészeti szakmunkás
(34-623-01)
66 66
41 Ergoterapeuta
(54-726-03)
28 28
42 Erősáramú elektro-
technikus
(54-522-01)
28 28
43 Faipari technikus
(54-543-01)
56 56
44 Festő, mázoló, tapétázó
(34-582-04)
180 84 16 16 16 16 16 16
45 Fitness-
wellness instruktor
(54-813-01)
32 32
46 Fizioterápiás asszisztens
(54-725-03)
56 56
47 Fodrász
(54-815-01)
186 120 34 16 16
48 Fogadós
(34-811-06)
60 32 28
49 Fogászati asszisztens
(54-720-02)
28 28
50 Fotográfus és fotótermék-
kereskedő
(54-810-01)
28 28
51 Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus
(54-581-01)
34 34
52 Gazda
(34-621-01)
106 24 66 16
53 Gazdasági informatikus
(54-481-02)
60 28 16 16
54 Gázipari technikus
(54-544-03)
28 28
55 Gépgyártás-
technológiai technikus
(54-521-03)
250 148 34 17 51
56 Gépi forgácsoló
(34-521-03)
162 76 28 24 34
57 Grafikus
(54-211-04)
62 38 12 12
58 Gyakorló ápoló
(54-723-02)
242 226 16
59 Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló
(54-723-03)
56 56
60 Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens
(54-725-04)
28 28
61 Gyakorló mentőápoló
(54-723-01)
100 100
62 Gyakorló szövettani asszisztens
(54-725-05)
28 28
63 Gyártósori gépbeállító
(34-521-05)
80 48 16 16
64 Gyógymasszőr
(54-726-04)
80 80
65 Gyógypeda-
gógiai segítő munkatárs
(54-140-01)
96 66 30
66 Gyógyszertári asszisztens
(54-720-03)
56 56
67 Hegesztő
(34-521-06)
733 462 32 32 44 16 44 56 17 30
68 Hulladék-
gazdálkodó szaktechnikus
(55-850-01)
28 28