A jogszabály mai napon ( 2020.04.06. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

22/2019. (V. 31.) AM rendelet

a szőlőültetvényekben végzett zöldszüretre igényelhető támogatásról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. és 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) ellenőrzésen mért területnagyság: az ültetvény szőlőtőkével beültetett területének fél sortávolsággal minden irányban megnövelt területe;

b) intézkedésbe vont terület: a támogatási kérelemben feltüntetett, beazonosítható, összefüggő terület;

c) kompenzációs felár megtéríttetésére jogosult: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 197-204. §-a alapján jogosult, mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany;

d) mezőgazdasági káresemény: a mezőgazdasági termelő használatában lévő termőföldön a káreseménnyel érintett területen a termesztett növénykultúra 30%-ot meghaladó mértékű várható hozamcsökkenését okozó aszálykár, belvízkár, felhőszakadáskár, jégesőkár, mezőgazdasági árvízkár, fagykár vagy viharkár;

e) nullás szüreti jelentés: adott borpiaci évre vonatkozó, igazolt termés nélküli szüreti jelentés, melyet a hegybíró a Hegyközségi Információs Rendszerben (a továbbiakban: HEGYIR) rögzít, és a bejelentő részére arról igazolást állít ki;

f) összefüggő terület: a kérelmező használatában lévő, akár több helyrajzi számon nyilvántartott terület, amelyet a zöldszürettel nem érintett terület - kivéve út, csatorna, árok - vagy másik gazdálkodó használatában álló terület nem szakít meg;

g) támogatható területnagyság: a kérelem egy betétlapján megjelölt, valamint az ellenőrzésen mért összefüggő terület nagysága közül a legkisebb, amelynek el kell érnie a 0,2 hektárt;

h) zöldszüret: a még éretlen állapotban lévő szőlőfürtök teljes eltávolításával az érintett terület terméshozamának nullára való csökkentése.

2. § (1) Támogatás a szőlőültetvényekben végzett zöldszüret keretében a szőlőfürtök tőkéről történő közvetlen eltávolítási költségére, valamint az eltávolításból adódó bevételkiesésre igényelhető.

(2) A szőlőültetvényekben végzett zöldszüret keretében a szőlőfürtök tőkéről történő közvetlen eltávolítására, valamint az eltávolításból adódó bevételkiesésre vonatkozó - összesített - támogatási átalányösszegeket az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A támogatás tényleges összegét a 2017. és 2018. évben (a továbbiakban: referenciaidőszak) szüretelt szőlő mennyiségének átlaga és a támogatható területnagyság hányadosa (a továbbiakban: területi referenciahozam) alapján az 1. melléklet szerinti támogatási átalányösszeggel az 5. § (1) bekezdése szerinti betétlaponként kell meghatározni.

(4) A területi referenciahozam kiszámításakor nem vehető figyelembe azon év termésmennyisége, amelyben az adott területre vonatkozóan nullás szüreti jelentést adtak le, vagy amely évre vonatkozóan minőségi borszőlőültetvény (ULT19 hasznosítási kód) vagy egyéb borszőlőültetvény (ULT20 hasznosítási kód) kultúrák vonatkozásában az ültetvény használója kárenyhítő juttatásban részesült. Ha az ültetvény használója a referenciaidőszak minden évében részesült kárenyhítő juttatásban, a (3) bekezdésben meghatározottak szerinti, valamint a 2. mellékletben meghatározott értékek közül a magasabbat kell a területi referenciahozam értékének tekinteni.

(5) A területi referenciahozam kiszámításához az aszúszemek mennyiségét a gazdasági aktát vezető hegybíró huszonnégyszeres szorzóval állapítja meg.

3. § (1) Az adott pénzügyi évre vagy pénzügyi évekre kifizethető támogatási keretösszegről az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) tájékoztatja a Magyar Államkincstárt (a továbbiakban: Kincstár), amely a keretösszegről közleményt tesz közzé.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott keretösszeg változásáról a miniszter tájékoztatja a Kincstárt, amely a módosított keretösszegről közleményt tesz közzé.

4. § (1) Támogatásra a magyarországi szőlőterülete után az a hegyközségi tag vagy adatszolgáltatásra kötelezett jogosult, aki szőlővel beültetett területének jogszerű használója.

(2) Az intézkedésbe vont terület akkor tekinthető támogatásra jogosultnak, ha

a) rendelkezik a 2017. és 2018. évek esetében szüreti jelentéssel, amelyekből legalább az egyik nem nullás szüreti jelentés;

b) a terület a 2017. és 2018. évben termő ültetvényként volt nyilvántartva a HEGYIR-ben; és

c) 2019-ben a támogatással érintett területen a művelésmódnak megfelelő metszést, a vegetációs időszaknak megfelelő növényápolási, növényvédelmi és gyomszabályozási munkákat elvégezték.

5. § (1) A szőlőültetvényekben végzett zöldszüretre igényelhető támogatási kérelem főlapból és betétlapból áll. Egy betétlap egy összefüggő területre vonatkozhat.

(2) A kérelmet a Kincstár által rendszeresített és honlapján közzétett közlemény szerinti nyomtatványon 2019. június 1. és 2019. június 11. között kell benyújtani a Kincstár részére. A kérelem benyújtási ideje a postára adás dátuma.

(3) Egy kérelmező a benyújtási időszakban kizárólag egy kérelmet nyújthat be.

(4) A kérelemnek tartalmaznia kell

a) a kérelmező azonosításához szükséges adatokat:

aa) ügyfél-azonosító,

ab) név,

ac) kapcsolattartási adatok;

b) az intézkedésbe vont terület beazonosításához szükséges adatokat:

ba) borrégió vagy borvidék megjelölését,

bb) az intézkedésbe vont terület fekvése szerinti település, helyrajzi szám, HEGYIR-parcellaazonosító, Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer-blokkazonosító;

c) az intézkedésbe vont terület nagyságát hektárban kifejezve 4 tizedes pontossággal;

d) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy

da) az intézkedésbe vont terület vonatkozásában ő a terület használója,

db) az intézkedésbe vont terület 2019. január 1. után a kérelem benyújtásáig mezőgazdasági káresemény, illetve egyéb vis maior esemény következtében kárt nem szenvedett,

dc) amennyiben a kérelem benyújtását követően a zöldszüret elvégzéséig az intézkedésbe vont terület mezőgazdasági káresemény következtében kárt szenved, arról a Kincstárt haladéktalanul tájékoztatja a Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszeren (MKR) tett kárbejelentésen keresztül, a kárenyhítésben irányadó szabályoknak megfelelően, illetve egyéb nem várt esemény miatt előálló ültetvényt érő károsodás esetén bejelentést tesz a Kincstár honlapjáról közvetlenül elérhető, vis maior esemény bejelentésére szolgáló elektronikus felületeken,

dd) a 2017., illetve a 2018. évre vonatkozóan, az intézkedésbe vont terület vonatkozásában az ültetvény használója részesült-e kárenyhítési juttatásban,

de) kompenzációs felár megtéríttetésére jogosult-e;

e) a (6) bekezdés szerinti hegybírói záradékot.

(5) A kérelemhez mellékelni kell az intézkedésbe vont területre vonatkozó helyszínrajzot, amelyen fel kell tüntetni az intézkedésbe vont terület elhelyezkedését, a szőlőültetvényt határoló területeket (út, csatorna, árok, erdő), a szőlőültetvény sorainak számát, a sorok irányát, valamint a jellegzetes tereptárgyakat.

(6) A kérelmező gazdasági aktáját vezető hegybíró a HEGYIR-ben rögzített adatok alapján, a kérelmező által 2019. június 6-ig személyesen benyújtott kérelemére a támogatási kérelmen betétlaponként záradék adásával nyilatkozik

a) a 4. § (1) bekezdése, valamint a 4. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti jogosultsági feltételek teljesüléséről;

b) a betétlapon feltüntetett, intézkedésbe vont terület HEGYIR-ben szereplő adatainak megfelelőségéről;

c) a betétlapon megjelölt, intézkedésbe vont területen a 2017. és 2018. évben szüretelt szőlőmennyiség - nullás szüreti jelentés esetén a nem nullás évben szüretelt szőlőmennyiség - mázsában kifejezett értékéről.

(7) A hegybíró csak azt a kérelmet köteles záradékolni, amelynek benyújtója a hegyközségi járulékot megfizette, illetve adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítette.

6. § (1) Támogatás csak az intézkedésbe vont, HEGYIR-parcellaazonosítóval rendelkező, összefüggő terület HEGYIR-ben rögzített teljes területének zöldszüretére igényelhető.

(2) A kérelem hiánypótlására nincs lehetőség.

(3) A kérelmező a kérelmet egészében vagy betétlaponként írásban visszavonhatja.

7. § (1) A Kincstár a kérelmet részben vagy egészben elutasítja, ha

a) a kérelmező nem az ültetvény használója;

b) a kérelmező vagy betétlaponként az intézkedésbe vont terület a hegybírói záradék alapján támogatásra nem jogosult;

c) a helyszíni ellenőrzésen megállapításra került, hogy az intézkedésbe vont terület nem felel meg a zöldszüretre vonatkozó támogatás feltételeinek;

d) a támogatható területnagyság nem éri el a 0,2 hektárt;

e) a 4. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott feltétel nem teljesül;

f) megállapítja, hogy a területre 2019. január 1. után a Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszeren (MKR) keresztül kárbejelentést tettek, illetve a Kincstár honlapjáról közvetlenül elérhető, vis maior esemény bejelentésére szolgáló elektronikus felületeken, ügyfélkapun keresztül az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti vis maior eseményt jelentettek be;

g) a helyszíni ellenőrzésen megállapításra kerül, hogy a zöldszüretet a kérelem betétlapján feltüntetett területen nem végezték el maradéktalanul; vagy

h) a kérelmező a zöldszüret elvégzésének tényét nem, vagy 2019. július 11. után jelenti be.

(2) A Kincstár a kérelmeket beérkezési sorrendben bírálja el.

(3) A támogatási keret túligénylése esetén, a (2) bekezdésben meghatározottakra tekintettel, a keretkimerülés napján beérkezett kérelmek közötti sorrend a kérelmekben szereplő területnagyság növekvő sorrendjével azonos.

(4) Ha az adott pénzügyi év vonatkozásában az összesített támogatási igény az adott pénzügyi évre meghatározott keretösszeget meghaladja, úgy a keretösszegen felüli, jogos támogatási igény kifizetésére a kérelem benyújtását követő pénzügyi évre meghatározott keretösszeg terhére, a kérelem benyújtását követő pénzügyi évben kerül sor.

8. § (1) A zöldszüretet a kérelmező a teljes intézkedésbe vont területen 2019. június 24. és 2019. július 10. között köteles kézi szüreteléssel elvégezni. A zöldszüret közben levágott fürtöket az intézkedés utólagos ellenőrzésének időpontjáig az ültetvényben kell hagyni.

(2) A kérelmezőnek a zöldszüret elvégzésének tényét összefüggő területenként az elvégzést követően egy napon belül (munkaszüneti nap esetében a következő munkanapon), de legkésőbb 2019. július 11-ig be kell jelentenie a hegybíró, valamint a Kincstár közleményében meghatározott módon a Kincstár részére.

(3) A hegybíró a zöldszürettel érintett területek vonatkozásában nullás szüreti jelentést állít ki.

9. § (1) A Kincstárnak a hegybírói záradékkal ellátott kérelmek legalább 10%-a vonatkozásában az intézkedésbe vont területen 2019. június 17-ig előzetes helyszíni ellenőrzést kell tartani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzés elvégzésére a Kincstár a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 16. §-a szerinti szerződést köthet.

(3) Az előzetes helyszíni ellenőrzés jegyzőkönyvében rögzíteni kell, hogy

a) az intézkedésbe vont területen lévő ültetvény zöldszürete támogatható-e, valamint

b) a 4. § (2) bekezdés

c) pontjában meghatározott feltétel teljesül-e.

(4) Az előzetes helyszíni ellenőrzésekről készült jegyzőkönyvek egy másolati példányát a HNT legkésőbb 2019. június 19-ig átadja a Kincstár részére.

(5) Az intézkedésbe vont minden terület vonatkozásában a támogatható területnagyság mérését és az intézkedésbe vont terület utólagos ellenőrzését a Kincstár legkésőbb 2019. július 31-ig elvégzi.

(6) A helyszíni ellenőrzés a kérelmező jelenléte nélkül is lefolytatható.

10. § (1) A támogatás összegét a megállapított támogatható területnagyság és a 2. § alapján a Kincstár határozza meg.

(2) A támogatás kifizetése - a 7. § (4) bekezdését figyelembe véve - 2019. november 15-ig valósul meg.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. § Ez a rendelet a következő közösségi előírások végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) az Európai Parlament és a Tanács mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1308/2013/EU rendeletének 47. cikke;

b) a Bizottság az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a borágazatban megvalósuló nemzeti támogatási programok tekintetében történő kiegészítéséről és az 555/2008/EK bizottsági rendelet módosításáról szóló 2016/1149/EU felhatalmazáson alapuló rendeletének II. fejezet 3. szakasza; valamint

c) a Bizottság a borágazatban megvalósuló nemzeti támogatási programok tekintetében az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazása szabályainak megállapításáról szóló 2016/1150/EU végrehajtási rendeletének II. fejezet 3. szakasza.

13. § * 

1. melléklet a 22/2019. (V. 31.) AM rendelethez

Támogatásátalányok a területi referenciahozamok függvényében (Ft/ha)

A B C D
1. területi referenciahozam (q/ha) referenciaár (Ft/kg) átalányösszeg kompenzációs felár megtéríttetésére jogosult igénylő esetében (Ft/ha) átalányösszeg kompenzációs felár megtéríttetésére nem jogosult igénylő esetében
(Ft/ha)
2. 60 alatt 101,27 340 000 304 000
3. 60-69,99 369 000 329 000
4. 70-79,99 425 000 380 000
5. 80-89,99 482 000 430 000
6. 90-99,99 539 000 481 000
7. 100-109,99 595 000 532 000
8. 110-119,99 652 000 582 000
9. 120-129,99 709 000 633 000
10. 130-139,99 766 000 684 000
11. 140-149,99 822 000 734 000
12. 150-159,99 879 000 785 000
13. 160-169,99 936 000 835 000
14. 170-179,99 992 000 886 000
15. 180-189,99 1 049 000 937 000
16. 190-199,99 1 106 000 987 000
17. 200-209,99 1 163 000 1 038 000
18. 210-219,99 1 219 000 1 089 000
19. 220 vagy felette 1 248 000 1 114 000

2. melléklet a 22/2019. (V. 31.) AM rendelethez

A területi referenciahozam 2. § (4) bekezdésében meghatározott alternatív értékei elismert káresemény esetén

A B
1. Borrégió Területi referenciahozam (q/ha)
2. Balaton borrégió 91,41
3. Duna borrégió 106,55
4. Felső-Magyarország borrégió 82,46
5. Felső-Pannon borrégió 83,94
6. Pannon borrégió 82,27
7. Tokaji borvidék 69,58

  Vissza az oldal tetejére