A jogszabály mai napon ( 2022.08.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2019. évi XXII. törvény

a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a végzettségek, a képesítések és a tudományos fokozatok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a végzettségek, a képesítések és a tudományos fokozatok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés az Egyezményt e törvénnyel kihirdeti.

3. § Az Egyezmény hiteles magyar és orosz nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény
Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a végzettségek, a képesítések és a tudományos fokozatok kölcsönös elismeréséről

Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya (a továbbiakban: a Felek)

törekedve az oktatás és a tudomány terén a kapcsolatok fejlesztésére Magyarország és az Oroszországi Föderáció között,

a Magyarországon és az Oroszországi Föderációban szerzett végzettségek, képesítések és tudományos fokozatok kölcsönös elismerésének megkönnyítését szorgalmazva,

a felsőoktatási képesítéseknek az európai régióban történő elismeréséről szóló, 1997. április 11-én, Lisszabonban aláírt egyezmény (a továbbiakban: Lisszaboni Egyezmény) rendelkezéseire támaszkodva,

figyelembe véve, hogy mindkét Fél állama a bolognai folyamat keretében az Európai Felsőoktatási Térségbe tartozik, kiindulva a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya közötti, a kultúra, a tudomány és az oktatás területén folyó együttműködésről szóló, Moszkvában, 1993. szeptember 20-án aláírt egyezményből,

figyelembe véve, hogy a munkaerőpiacra való belépés és különösen a Magyarországon szabályozott szakmákhoz való hozzáférés feltételeit, valamint a szakmai tevékenység folytatását a Felek államainak vonatkozó jogszabályai szabályozzák, továbbá tekintettel Magyarországnak az Európai Unióban való tagságára,

az alábbiakban állapodtak meg:

1. cikk

1. A jelen Egyezménynek az a célja, hogy a Magyarországon és az Oroszországi Föderációban szerzett végzettségek, képesítések és tudományos fokozatok kölcsönös elismerésével megkönnyítse a Felek államai jogszabályainak megfelelően a továbbtanulást és a szakmai tevékenység folytatását a Felek államaiban.

2. A jelen Egyezmény azokra a végzettségekre és képesítésekre terjed ki, amelyeket Magyarországon államilag elismert képzésen folytatott tanulmányok eredményeként szereztek, illetve amelyeket oktatási és tudományos intézményekben szereztek az Oroszországi Föderációban akkreditációval rendelkező tanulmányi programokon, valamint azokra a tudományos fokozatokra, amelyeket a Felek jogszabályai által előírt módon szereztek.

3. A jelen Egyezmény a jelen Egyezményben tárgyalt azon végzettségekre, képesítésekre és tudományos fokozatokra is kiterjed, amelyeket a jelen Egyezmény hatálybalépése előtt szereztek meg a Felek államai oktatási és tudományos intézményeiben.

2. cikk

1. A Felek a Magyarországon szerzett, érettségi bizonyítvánnyal tanúsított érettségi végzettséget és szakmai érettségi végzettséget, valamint az Oroszországi Föderációban szerzett, Attyesztat o szrednyem obscsem obrazovanyii okirattal vagy Gyiplom o szrednyem professzionalnom obrazovanyii okirattal tanúsított általános középfokú végzettséget és szakmai középfokú végzettséget összevethetőnek ismerik el.

2. A jelen cikk 1. pontjában meghatározott végzettséggel rendelkező személyek jogosultak Magyarországon felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben és osztatlan mesterképzésben, az Oroszországi Föderációban pedig középfokú szakképzési és felsőoktatási (bakalavriat és szpecialityet) tanulmányi programokon való továbbtanulásra jelentkezni.

3. A jelen cikk 1. pontjában meghatározott szakmai érettségi végzettség és szakmai középfokú végzettség a Felek államai jogszabályainak megfelelően jogosítja fel birtokosát szakmai tevékenység folytatására Magyarországon, illetve az Oroszországi Föderációban.

3. cikk

A Felek a tanulmányok folytatásáról vagy a résztanulmányokról szóló igazolással tanúsított, részlegesen elvégzett tanulmányi programokat elismerik azzal a céllal, hogy a megfelelő dokumentumok birtokosai jelentkezhessenek Magyarország és az Oroszországi Föderáció oktatási és tudományos intézményeinek tanulmányi programjain való továbbtanulásra az elvégzett tanulmányaik tartalmának figyelembevételével, a Felek államai jogszabályainak megfelelően.

4. cikk

1. A Felek a Magyarországon szerzett, alapfokozatot tanúsító oklevéllel és főiskolai végzettséget tanúsító oklevéllel tanúsított felsőfokú végzettséget és az Oroszországi Föderációban szerzett, bakalavr oklevéllel tanúsított felsőfokú végzettséget összevethetőnek ismerik el.

2. A jelen cikk 1. pontjában meghatározott felsőfokú végzettséggel rendelkező személyek jogosultak Magyarországon mesterképzésben és szakirányú továbbképzésben, az Oroszországi Föderációban pedig felsőoktatási (magisztratura) tanulmányi programokon való továbbtanulásra jelentkezni.

3. A jelen cikk 1. pontjában meghatározott felsőfokú végzettség a Felek államai jogszabályainak megfelelően jogosítja fel birtokosát szakmai tevékenység folytatására Magyarországon, illetve az Oroszországi Föderációban.

5. cikk

1. A Felek a Magyarországon szerzett, mesterfokozatot tanúsító oklevéllel és egyetemi végzettséget tanúsító oklevéllel tanúsított felsőfokú végzettséget és az Oroszországi Föderációban szerzett, szpecialiszt oklevéllel vagy magisztr oklevéllel tanúsított felsőfokú végzettséget összevethetőnek ismerik el.

2. A jelen cikk 1. pontjában meghatározott felsőfokú végzettséggel rendelkező személyek jogosultak Magyarországon doktori képzésben és szakirányú továbbképzésben, az Oroszországi Föderációban pedig felsőoktatási tanulmányi programokon: az aszpirantura (adjunktura) keretében tudományos-pedagógiai szakemberek képzésére irányuló tanulmányi programokon, az orgyinatura, valamint az asszisztentura-sztazsirovka tanulmányi programokon való továbbtanulásra jelentkezni.

3. A jelen cikk 1. pontjában meghatározott felsőfokú végzettség a Felek államai jogszabályainak megfelelően jogosítja fel birtokosát szakmai tevékenység folytatására az Magyarországon, illetve az Oroszországi Föderációban.

6. cikk

1. A Felek a Magyarországon szerzett tudomány(ok) kandidátusa, a Doctor of Philosophy (PhD) és a Doctor of Liberal Arts (DLA) tudományos fokozatot és az Oroszországi Föderációban szerzett, a tudományos minősítés állami rendszere szerinti tudományok kandidátusa tudományos fokozatot összevethetőnek ismerik el.

2. A Felek a Magyarországon szerzett tudomány(ok) doktora tudományos fokozatot és az Oroszországi Föderációban szerzett, a tudományos minősítés állami rendszere szerinti tudományok doktora tudományos fokozatot összevethetőnek ismerik el.

3. A jelen cikk 1. és 2. pontjában meghatározott tudományos fokozatok a Felek államai jogszabályainak megfelelően jogosítják fel birtokosukat szakmai tevékenység folytatására Magyarországon, illetve az Oroszországi Föderációban.

7. cikk

A végzettségek, képesítések és tudományos fokozatok jelen Egyezmény szerinti elismerése nem mentesíti birtokosukat azon követelmények teljesítésének a kötelezettsége alól, amelyeket az oktatási és tudományos intézményekbe való felvételnél és a szakmai tevékenység folytatásához a Felek államainak jogszabályai támasztanak.

8. cikk

1. A jelen Egyezmény rendelkezéseinek végrehajtása érdekében a Felek tájékoztatják egymást a Felek államainak oktatási rendszeréről és a jelen Egyezmény szerinti végzettségek és képesítések megszerzésének, valamint a tudományos fokozatok odaítélésének feltételeiről.

2. A jelen cikk 1. pontjában meghatározott információt a Felek államainak a Lisszaboni Egyezmény IX.2. cikke szerinti nemzeti információs központjai nyújtják.

9. cikk

1. A Felek az oktatás és tudomány terén irányítást végző szerveiken keresztül szakértői bizottság felállítását kezdeményezhetik abban az esetben, ha a jelen Egyezmény értelmezése kapcsán felmerülő kérdések megoldása kiegészítő ajánlások kidolgozását teszi szükségessé.

2. A szakértői bizottság mindkét Fél részéről legfeljebb négy-négy szakértőből állhat. A Felek szakértői bizottságbeli képviselőiről írásos formában, diplomáciai úton kell tájékoztatást adni.

10. cikk

A Felek írásbeli megállapodása esetén a jelen Egyezmény bármikor módosítható és kiegészíthető.

11. cikk

A jelen Egyezmény értelmezését és alkalmazását érintő valamennyi vitát a Felek egymással való konzultációk és tárgyalások útján oldják meg.

12. cikk

1. A jelen Egyezmény határozatlan időre szól és a hatálybalépéséhez szükséges, államon belüli eljárások Felek által történt lefolytatásáról szóló, diplomáciai úton megküldött, utolsó írásbeli értesítés kézhezvételének időpontjától számított 30. (harmincadik) napon lép hatályba.

2. Mindkét Félnek jogában áll a jelen Egyezmény hatályát megszüntetni, diplomáciai úton megküldve az erről szóló írásbeli értesítést a másik Félnek. Az Egyezmény az értesítés másik Fél által történt kézhezvétele után 12 hónappal veszti hatályát.

3. A jelen Egyezmény hatályának megszűnése nem érinti a végzettségek, képesítések és tudományos fokozatok elismeréséről az Egyezmény hatályvesztésének időpontja előtt meghozott döntéseket.

4. A jelen Egyezmény rendelkezései vonatkozni fognak azokra a végzettségekre, képesítésekre és tudományos fokozatokra is, amelyeket olyan személyek szereztek, akik a jelen Egyezmény hatályvesztése előtt kezdték meg tanulmányaikat Magyarország, illetve az Oroszországi Föderáció oktatási és tudományos intézményeiben, vagy nyújtottak be tudományos fokozat megvédésére irányuló disszertációt, a Felek hatályos jogszabályainak megfelelően.

13. cikk

A jelen Egyezmény hatálybalépésének napjától Magyarország és az Oroszországi Föderáció viszonylatában hatályát veszti a Magyar Népköztársaságban és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségében kiállított, iskolai végzettséget, valamint tudományos fokozatot tanúsító okiratok egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről szóló, Moszkvában 1974. évi október hó 11. napján aláírt megállapodás.

A jelen Egyezményt aláírták 2018. november 22-én, Budapesten, két példányban, magyar és orosz nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

Magyarország
Kormánya részéről
Az Oroszországi Föderáció
Kormánya részéről”

„Соглашение
между Правительством Венгрии и Правительством Российской Федерации о взаимном признании образования и квалификации, ученых степеней

Правительство Венгрии и Правительство Российской Федерации, именуемые далее Сторонами:

стремясь развивать отношения в сфере образования и науки между Венгрией и Российской Федерацией; желая облегчить взаимное признание образования и квалификации, ученых степеней, полученных в Венгрии и Российской Федерации;

опираясь на положения Конвенции о признании квалификаций, относящихся к высшему образованию в Европейском регионе, подписанной в г. Лиссабоне 11 апреля 1997 г. (далее - Лиссабонская конвенция); принимая во внимание то, что государства обеих Сторон входят

в Европейское пространство высшего образования в рамках Болонского процесса,

исходя из Соглашения между Правительством Венгерской Республики и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области культуры, науки и образования, подписанного в г. Москве 20 сентября 1993 г.;

принимая во внимание, что условия доступа на рынок труда и, в частности, к регламентированным профессиям, предусмотренным в Венгрии, также как и осуществление профессиональной деятельности, регулируются соответствующим законодательством государств Сторон, а также учитывая членство Венгрии в Европейском Союзе,

согласились о нижеследующем:

Статья 1

1. Целью настоящего Соглашения является облегчение взаимного признания образования и квалификации, ученых степеней, полученных в Венгрии и Российской Федерации, для продолжения обучения и осуществления профессиональной деятельности в государствах Сторон в соответствии с законодательством государств Сторон.

2. Настоящее Соглашение применяется к образованию и квалификации, полученным в результате обучения по признанным государством образовательным программам в Венгрии, и полученным в образовательных и научных организациях по образовательным программам, имеющим государственную аккредитацию в Российской Федерации, а также к ученым степеням, присужденным в установленном законодательством Сторон порядке.

3. Настоящее Соглашение также применяется к предусмотренным настоящим Соглашением образованию и квалификации, ученым степеням, полученным в образовательных и научных организациях государств Сторон до вступления в силу настоящего Соглашения.

Статья 2

1. Среднее образование и среднее специальное образование, полученное в Венгрии, подтверждаемое аттестатом зрелости (Érettségi Bizonyítvány), и среднее общее образование и среднее профессиональное образование, полученное в Российской Федерации, подтверждаемое соответственно аттестатом о среднем общем образовании и дипломом о среднем профессиональном образовании и признаются Сторонами сопоставимыми.

2. Лица, имеющие образование, указанное в пункте 1 настоящей статьи, имеют право доступа к продолжению обучения по программам послесреднего профессионального образования (Felsőoktatási Szakképzés), бакалавриата (Alapképzés) и интегрированной магистратуры (Osztatlan Mesterképzés) в Венгрии и по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования (бакалавриат и специалитет) в Российской Федерации.

3. Среднее профессиональное и среднее специальное образование, указанное в пункте 1 настоящей статьи, дает их обладателям право на осуществление профессиональной деятельности в Венгрии и Российской Федерации в соответствии с законодательством государств Сторон.

Статья 3

Частично освоенные образовательные программы, подтверждаемые справкой об обучении или о периоде обучения, признаются в целях доступа обладателей соответствующих документов к продолжению обучения в образовательных и научных организациях Венгрии и Российской Федерации по образовательным программам с учетом содержания полученного образования в соответствии с законодательством государств Сторон.

Статья 4

1. Высшее образование, полученное в Венгрии, подтверждаемое дипломом бакалавра (Alapfokozat) и дипломом о высшем неуниверситетском образовании (Főiskolai Oklevél), и высшее образование полученное в Российской Федерации, подтверждаемое дипломом бакалавра, признаются Сторонами сопоставимыми.

2. Лица, имеющие высшее образование, указанное в пункте 1 настоящей статьи, имеют право доступа к продолжению обучения по программам магистратуры и послевузовской профессиональной подготовки специалистов в Венгрии и образовательным программам высшего образования (магистратуры) в Российской Федерации.

3. Высшее образование, указанное в пункте 1 настоящей статьи, дает их обладателям право на осуществление профессиональной деятельности в Венгрии и Российской Федерации в соответствии с законодательством государств Сторон.

Статья 5

1. Высшее образование, полученное в Венгрии, подтверждаемое дипломом магистра (Mesterfokozat) и дипломом о высшем университетском образовании (Egyetemi Oklevél), и высшее образование, полученное в Российской Федерации, подтверждаемое дипломом специалиста или дипломом магистра, признаются Сторонами сопоставимыми.

2. Лица, имеющие высшее образование, указанное в пункте 1 настоящей статьи, имеют право доступа к продолжению обучения по программам докторантуры и послевузовской профессиональной подготовки специалистов в Венгрии или образовательным программам высшего образования: программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры и ассистентуры- стажировки в Российской Федерации.

3. Высшее образование, указанное в пункте 1 настоящей статьи, дает их обладателям право на осуществление профессиональной деятельности в Венгрии и Российской Федерации в соответствии с законодательством государств Сторон.

Статья 6

1. Ученые степени кандидата наук, доктора философии (Doctor of Philosophy - PhD) и доктора гуманитарных наук (Doctor of Liberal Arts - DLA), полученные в Венгрии, и ученая степень кандидата наук, предусмотренная государственной системой научной аттестации, присуждаемая в Российской Федерации, признаются Сторонами сопоставимыми.

2. Ученая степень доктора наук (Tudomány(ok) doktora), полученная в Венгрии, и ученая степень доктора наук, предусмотренная государственной системой научной аттестации, присуждаемая в Российской Федерации, признаются Сторонами сопоставимыми.

3. Ученые степени, указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, дают их обладателям право на осуществление профессиональной деятельности в Венгрии и Российской Федерации в соответствии с законодательством государств Сторон.

Статья 7

Предусмотренное настоящим Соглашением признание образования и квалификации, ученых степеней не освобождает их обладателей от обязанности выполнять требования, которые предъявляются законодательством государств Сторон при приеме в образовательные и научные организации и для осуществления профессиональной деятельности.

Статья 8

1. В целях выполнения положений настоящего Соглашения Стороны обеспечивают обмен информацией о системах образования государств Сторон и условиях получения образования и квалификации, а также присуждения ученых степеней, предусмотренных настоящим Соглашением.

2. Информацию, указанную в пункте 1 настоящей статьи, предоставляют национальные информационные центры государств Сторон, предусмотренные Статьей IX.2 Лиссабонской конвенции.

Статья 9

1. Стороны в лице своих органов, осуществляющих управление в сфере образования и науки, могут инициировать создание комитета экспертов в случае, если решение вопросов, связанных с толкованием настоящего Соглашения, требует разработки дополнительных рекомендаций.

2. Комитет экспертов может состоять не более чем из четырех экспертов от каждой Стороны. Информация о представителях Сторон, входящих в комитет экспертов, должна быть направлена в письменном виде по дипломатическим каналам.

Статья 10

По письменному соглашению Сторон в настоящее Соглашение в любое время могут быть внесены изменения и дополнения.

Статья 11

Все споры, касающиеся толкования и применения настоящего Соглашения, разрешаются путем консультаций и переговоров между Сторонами.

Статья 12

1. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу на тридцатый день с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу, направленного по дипломатическим каналам.

2. Каждая из Сторон вправе прекратить действие настоящего Соглашения, направив другой Стороне по дипломатическим каналам письменное уведомление об этом. Соглашение прекращает свое действие через 12 месяцев после получения другой Стороной такого уведомления.

3. Прекращение действия настоящего Соглашения не затрагивает решений о признании образования и квалификации, ученых степеней, принятых до даты прекращения его действия.

4. Положения настоящего Соглашения будут применяться также к образованию и квалификации, полученным лицами, которые начали свое обучение в образовательных и научных организациях Венгрии и Российской Федерации, либо к ученым степеням, присужденным лицам, которые представили диссертацию на соискание ученой степени к защите в установленном законодательством Сторон порядке до прекращения действия настоящего Соглашения.

Статья 13

Со дня вступления в силу настоящего Соглашения в отношениях между Венгрией и Российской Федерацией прекращает действие Соглашение о взаимном признании эквивалентности документов об образовании и ученых степенях, выдаваемых в Венгерской Народной Республике и Союзе Советских Социалистических Республик, подписанного в г. Москве 11 октября 1974 года.

Совершено в г. Будапеште на 22 ноября 2018 года в двух подлинных экземплярах, каждый на венгерском и русском языках, при этом оба текста имеют одинаковую силу.

За Правительство
Венгрии
За Правительство
Российской Федерации”

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. § az Egyezmény 12. cikk 1. pontjában meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) Az Egyezmény, illetve a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

5. § *  Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a köznevelésért felelős miniszter és a felsőoktatásért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére