Hatály: közlönyállapot (2019.V.31.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

23/2019. (V. 31.) AM rendelet

a termelői csoportok elismeréséről szóló 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény 28. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

1. § A termelői csoportok elismeréséről szóló 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet [a továbbiakban: 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet] 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Termelői csoport tagja a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti természetes vagy jogi személy, valamint az erdészeti hatóság által nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó, vagy a vadászati hatóság által nyilvántartásba vett vadászatra jogosult (a továbbiakban együtt: termelő) lehet, aki vagy amely a termelői csoport elismerésének tárgyát képező terméket termel, és aki vagy amely a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 28. §-a szerinti ügyfél-nyilvántartási rendszerben szerepel, továbbá - az alapszabályban foglaltak szerint - kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy

a) az értékesítésre a termelői csoporttal szerződést köt,

b) betartja a szövetkezet által meghatározott termelési szabályokat,

c) az alapszabályban meghatározott módon termelési, saját célú termék-felhasználási adatokat szolgáltat a termelői csoportnak (különösen a termőterület, a betakarított, illetve előállított termék mennyisége, hozama, valamint termékeinek értékesítése vonatkozásában),

d) egy adott termék vagy termékcsoport értékesítésére kizárólag egy termelői csoportnak a tagja,

e) az elismerés tárgyát képező árutermelése alapszabályban meghatározott - az árukoncentráció szintjének növelését elősegítő, legalább 50%-os - mértékét a termelői csoporton keresztül forgalmazza, és csak saját maga által megtermelt vagy előállított terméket értékesít a termelői csoportnak, valamint

f) a termelői csoportba történő belépését követően a termelői csoportból legalább három évig nem lép ki.”

2. § A 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet 4. és 5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„4. § (1) Termelői csoportként az a szövetkezet ismerhető el, amely az alapszabályában rögzíti

a) a tagok által vállalt kötelezettségek megsértése esetére a taggal szemben alkalmazható jogkövetkezményeket,

b) az eredmény felosztásának módját, amelyet a beszállított termék értékének arányában szükséges rögzíteni,

c) az új tag felvételére vonatkozó rendelkezéseket, valamint

d) az arra vonatkozó szabályozást, hogy a termelői csoport választott tisztségviselője - az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagja - csak olyan személy lehet, aki a termelői csoport természetes személy tagja vagy jogi személy tagjának képviselője.

(2) Az ökológiai termékek ágazatban történő elismerésének nem feltétele, hogy a szövetkezet alapszabálya megfeleljen az (1) bekezdés c) pontjában foglalt feltételnek.

(3) A termelői csoport és kereskedelmi partnere között - ahol a partner olyan vállalkozás, amelyben a termelői csoport tagja vagy tisztségviselője meghatározó döntési befolyást biztosító tulajdonnal rendelkezik - létrejött, az elismerés tárgyát képező termék értékesítéséből származó árbevételt érintő tranzakciók esetén a termelői csoport a 6/A. § (1) bekezdése szerinti szöveges értékelés benyújtásával egyidejűleg igazolja, hogy az érintett tranzakció piaci viszonyok között jött létre.

5. § (1) A szövetkezetnek a termelői csoportként történő elismeréséhez és működéséhez négy évre kidolgozott üzleti terv keretében kell bemutatnia a tevékenységét és a 2. §-ban meghatározott célok elérésére tervezett intézkedéseit, valamint az 1305/2013/EU rendelet 5. cikkében felsorolt prioritásokhoz való hozzájárulásának módját.

(2) Az üzleti terv az alábbiakat tartalmazza:

a) az üzleti terv célkitűzéseit röviden és áttekinthetően bemutató vezetői összefoglaló,

b) a szövetkezet és tagjai gazdálkodási előzményeinek, területi elhelyezkedésének, erőforrásainak bemutatása,

c) az értékesítési módszerek és a tervezett közös - különösen másodlagos szövetkezeti integráción keresztül megvalósuló - tevékenységek részletes bemutatása, különös figyelemmel az értékesítés irányára, módszerére és a kereskedelmi partnerek megnevezésére,

d) annak bemutatása, hogy a termelői csoport megalakulásával a termelői koncentráció - figyelemmel az ágazatra, a termelési sajátosságokra, az érintett tagkörre és a földrajzi elhelyezkedésre - a termelői csoport megalakulását megelőző állapothoz viszonyítva növekedett,

e) azon intézkedések, beruházások és fejlesztések éves ütemezésű, részletes bemutatása, amelyek a 2. §-ban foglalt célok elérését és az 1305/2013/EU rendelet 5. cikkében felsorolt prioritásokhoz való hozzájárulást célozzák (időrendi táblázat csatolásával),

f) a pénzügyi terv bemutatása,

g) annak bemutatása, hogy az e) pont szerinti intézkedések, beruházások és fejlesztések - a kapacitás és a földrajzi szempontok figyelembevételével - a teljes tagság érdekeit szolgálják,

h) „A” adatlap (termelői csoport megnevezése, tag neve, azonosítója és a termelői csoportba történő belépés dátuma, gazdálkodásának helye, a tag által használt földterület nagysága, az adott évben termelt és a termelői csoportnak értékesített termékcsoport szerinti termék mennyisége és termelési értéke, az adott évben nem értékesítő tagnál az értékesítés elmaradásának indoka) vagy „B” adatlap (termelői csoport megnevezése, tag neve, azonosítója és a termelői csoportba történő belépés dátuma, gazdálkodásának helye, a tag által használt állattartó telep nagysága és az adott évben termelt és a termelői csoportnak értékesített termékcsoport szerinti termék mennyisége és termelési értéke, valamint az adott évben nem értékesítő tagnál az értékesítés elmaradásának indoka),

i) „C” adatlap (termelésre, értékesítésre, árbevételre, működésre vonatkozó adatok a tárgyévet megelőző egy év, a tárgyév és a tárgyévet követő három évre vonatkozóan) és

j) „D” adatlap (termelői csoport számára értékesített termékhez kapcsolódó számlák, felvásárlási jegyek adatai).

(3) A (2) bekezdés h)-j) pontja szerinti adatlapokra vonatkozó nyomtatványokat az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) az általa vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) honlapján közzéteszi.”

3. § (1) A 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A szövetkezetnek a termelői csoportként történő elismerése iránti kérelmét (a továbbiakban: elismerési kérelem), valamint az elismerése visszavonása iránti kérelmét a miniszter részére postai és elektronikus úton kell megküldenie.”

(2) A 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A termelői csoport üzleti tervéről, az üzleti terv módosításáról, valamint a termelői csoport elismerése iránti kérelemről a miniszter - az általa létrehozott szakértői bizottság (a továbbiakban: bizottság) javaslatának figyelembevételével - dönt. A bizottság tagjait a miniszter kéri fel, és a bizottság működési rendjét a miniszter állapítja meg.

(4) A termelői csoport elismerésének visszavonása iránti kérelemről a miniszter dönt.”

(3) A 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet 6. § (8) és (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(8) Ha az elismerési kérelem nem felel meg a (2) bekezdésben meghatározott feltételeknek, akkor a miniszter egy alkalommal - harminc napos határidő tűzésével - hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezőt.

(9) Ha a termelői csoport nem felel meg az e rendeletben meghatározott, valamint az alapszabályban foglalt elismerési követelményeknek, vagy az elfogadott üzleti tervét nem megfelelően hajtotta végre, akkor a miniszter legfeljebb három hónapos határidő tűzésével felszólítja az érintett termelői csoportot a jogszerű működés helyreállítására. Ha a határidő leteltét követően a termelői csoport továbbra sem felel meg az elismerési feltételeknek, vagy üzleti tervét nem hajtja végre, akkor a miniszter az elismerést visszavonja. Ha a jogszerű működés helyreállítása három hónap alatt nem lehetséges, akkor a miniszter az elismerést azonnal visszavonja.”

(4) A 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet 6. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(11) A 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feltétel két egymást követő évben történő nem teljesítése esetén a miniszter az elismerést visszavonja.”

4. § A 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet 3. alcíme a következő 6/A. §-sal egészül ki:

„6/A. § (1) Az e rendelet alapján elismert termelői csoportnak - a 7. § (1) bekezdése szerinti beszámoló jelentésétől függetlenül - az üzleti terve végrehajtásáról az üzleti terv időtartamához igazodóan évente részletes szöveges értékelést kell készítenie, és azt a tárgyévet követő év május 31-éig elektronikus úton kell megküldenie a miniszter részére. A határidő elmulasztása esetén a miniszter egy alkalommal - tizenöt napos határidő tűzésével - hiánypótlásra szólítja fel a termelői csoportot. Eredménytelen hiánypótlás esetén a miniszter a termelői csoport elismerését visszavonja.

(2) A termelői csoport az üzleti tervben foglalt intézkedés, beruházás, illetve fejlesztés ütemezését és költségvetését érintő változtatásról az (1) bekezdés szerinti értékeléssel egyidejűleg, a minisztérium honlapján közzétett formanyomtatványon, elektronikus úton tájékoztatja a minisztert. Ütemezést érintő változtatásnak minősül az intézkedés, beruházás és fejlesztés üzleti tervben meghatározott megvalósítási időpontjának változtatása. Költségvetést érintő változtatásnak minősül az üzleti tervben foglalt intézkedés, beruházás és fejlesztés bekerülési költségének az üzleti tervben elfogadotthoz képest történő változtatása. Ütemezést, illetve költségvetést érintő változtatásra évente egy alkalommal van lehetőség.

(3) Az üzleti tervben foglalt intézkedés, beruházás, illetve fejlesztés a (2) bekezdésben meghatározott változtatást meghaladó eltérést jelentő - 6. § (3) bekezdése szerinti - módosítására az üzleti terv elfogadását követő első négy évben két alkalommal van lehetőség. A módosítás nem veszélyeztetheti a 2. §-ban foglalt célok teljesülését. A módosítást a termelői csoport az (1) bekezdés szerinti értékeléssel egyidejűleg, a minisztérium honlapján közzétett formanyomtatványon, elektronikus úton küldi meg a miniszternek.”

5. § A 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § (1) Az elismerés feltételei betartásának ellenőrzésére a miniszter monitoring rendszert alakít ki, és működtet. Ennek keretében minden elismert termelői csoport a tárgyévet követő év május 31-éig az 5. § (2) bekezdés h) pontja szerinti „A” vagy „B” adatlapot és az i) pontja szerinti „C” adatlapot tartalmazó beszámoló jelentést, valamint a tárgyévet megelőző év során tartott közgyűlések jegyzőkönyveinek másolati példányát (a továbbiakban együtt: beszámoló jelentés) a földművelésügyi igazgatási jogkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal) részére postai és elektronikus úton küldi meg. A tartalmi, illetve formai szempontból hiányosan beküldött jelentés tekintetében a járási hivatal nyolc napos határidő tűzésével az adatszolgáltatás kiegészítését rendeli el. A járási hivatal a megküldött dokumentumokat és adatokat a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) részére, a NÉBIH által meghatározott egységes szerkezetben minden év június 20-áig továbbítja. A NÉBIH az adatokat összesíti, és minden év július 15-éig a közgyűlési jegyzőkönyvek másolataival együtt megküldi a miniszter részére. A beszámoló jelentés megküldésének elmulasztásáról, vagy nem az e rendeletben meghatározottaknak megfelelő benyújtásáról a járási hivatal értesítést küld a NÉBIH-nek, amely erről tájékoztatja a minisztert.

(2) A beszámoló jelentés termelői csoport általi benyújtásának elmulasztása, vagy annak nem az (1) bekezdésben meghatározott adattartalommal történő benyújtása esetén a termelői csoport elismerését a miniszter visszavonja.

(3) Ha a termelői csoport tárgyévi árbevétele a termelő tagnál bekövetkezett és

a) az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló miniszteri rendeletben, illetve

b) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból finanszírozott intézkedések megvalósulásának időtartama alatt, elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról szóló miniszteri rendeletben

meghatározott elháríthatatlan külső ok következtében jelentős mértékben csökken, akkor a termelői csoport az elháríthatatlan külső ok elismerését és a kár mértékét megállapító döntés egy másolati példányát a beszámoló jelentéssel egyidejűleg nyújtja be, amelynek biztosítása érdekében a tag a vis maior elismeréséről szóló döntésről haladéktalanul tájékoztatja a termelői csoportot, és az adott évi tevékenység elbírálásánál a döntéssel megállapított árbevétel-kieséseket figyelembe kell venni.

(4) A termelői csoportok évenkénti adminisztratív ellenőrzéséről a beszámoló jelentés és a 6/A. § (1) bekezdése szerinti szöveges értékelés alapján a miniszter gondoskodik. Az (5) bekezdésben foglaltak kivételével, az üzleti terv végrehajtása negyedik évének lezárása utáni időszakban, valamint abban az esetben, ha azt az adminisztratív ellenőrzés megállapítása indokolja, helyszíni szemlét kell tartani.

(5) A miniszter a 2014. január 1-je előtt elismert termelői csoport esetében az elismerési feltételek fennállásának ellenőrzése érdekében háromévente legalább egy alkalommal helyszíni szemlét rendel el, és szükség esetén a 6. § (9) bekezdése szerint jár el.

(6) A termelői csoport a cégadatokban, valamint az alapszabályban bekövetkezett változásokról - az eredeti állapot és a módosítások kiemelésével - a 6/A. § (1) bekezdése szerinti szöveges értékeléssel egyidejűleg, elektronikus úton tájékoztatja a minisztert.

(7) A 6. § (1) bekezdésében, a 6/A. § (1) és (2) bekezdésében és a (6) bekezdésben foglalt elektronikus megküldés esetén a minisztérium honlapján megadott elektronikus levélcímet kell használni.”

6. § A 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet a következő 12. §-sal egészül ki:

„12. § Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-ei 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

7. § A 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

8. § A 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet

a) 3. § (1) bekezdésének nyitó szövegrészében az „elismerés feltétele” szövegrész helyébe az „elismerés és működés feltétele” szöveg,

b) 6. § (2) bekezdés e) pontjában a „felvásárlási jegyekről készített, 4. melléklet szerinti összesítő táblázatot” szövegrész helyébe a „felvásárlási jegyekről készített „D” adatlapot” szöveg

lép.

9. § Hatályát veszti a 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet 2., 3. és 4. melléklete.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 23/2019. (V. 31.) AM rendelethez

„1. melléklet a 42/2015. (VII. 22.) FM rendelethez

Sor-
szám
A B
1. A tagi termék értékesítéséből származó legkisebb árbevétel mértéke Az elismerhető termékcsoportok és termékek felsorolása
2. 50 millió forint rövid ellátási lánc termelői csoport
3. minőségi termék termelői csoport
4. 100 millió forint állati kategória: kiskérődző (beleértve a juhot és kecskét, juh- és kecsketejet és gyapjút), nyúl, fácán, strucc, árutermelő galamb, szürkemarha (nem beleértve a tehéntejet), prémesállat, juh- és kecsketej (nem beleértve a juhot, a kecskét és a gyapjút), gyapjú, méhészet
5. kertészeti kategória: zöldség, gyümölcs, szőlő-bor, burgonya, virág- és dísznövény, fűszer- és gyógynövény, dohány, komló
6. egyéb kategória: szója, rizs, tönköly- és durumbúza, ökológiai termék, faiskolai termék és szaporítóanyag, erdőgazdálkodás, bioenergetika
7. 300 millió forint állati kategória: tehéntej (nem beleértve a húsmarhát), húsmarha (beleértve a szürkemarhát, de nem beleértve a tehéntejet), sertés, baromfi (beleértve a fácánt, a struccot és az árutermelő galambot is)
8. kertészeti kategória: csemegekukorica
9. egyéb kategória: szántóföldi növénytermesztés (beleértve a szalmát, a vetőmagot, a szóját, a rizst, a tönköly- és durumbúzát, a cukorrépát és a csemegekukoricát is), cukorrépa

  Vissza az oldal tetejére