A jogszabály mai napon ( 2023.04.02. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

26/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet

a békéltető testületi tagsági feladat ellátására vonatkozó pályázat szabályairól és a békéltető testületi tagok díjazásáról, valamint az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén eljáró békéltető testületek kijelöléséről

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) *  A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) szerinti békéltető testület (a továbbiakban: testület) tagjai megbízatásának lejártát megelőző százhúsz nappal a területileg illetékes vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamara (a továbbiakban: kamara) megindítja a pályázati eljárást, amelyről a kiírással egyidejűleg elektronikus úton tájékoztatja a Magyar Kereskedelemi és Iparkamarát (a továbbiakban: MKIK) és a fogyasztóvédelemért felelős minisztert.

(2) Ha a kamara az (1) bekezdésben meghatározott időpontot követő három napon belül nem indítja meg a pályázati eljárást, akkor azt az MKIK haladéktalanul megindítja, amelyről a kiírással egyidejűleg elektronikus úton tájékoztatja a fogyasztóvédelemért felelős minisztert.

2. § A kamara az 1. §-ban foglaltak szerint, elektronikus úton legalább huszonöt, legfeljebb harminc napra közzétett pályázati felhívással kezdeményezi az új testület tagjainak kiválasztását.

3. § *  (1) A pályázónak a pályázatához mellékelnie kell

a) a pályázó felsőfokú iskolai végzettségéről szóló okirat másolatát, továbbá a legalább kétéves szakmai gyakorlatot igazoló okiratot vagy annak másolatát;

b) az Fgytv. 22. § (4) bekezdése a) pontja szerinti hatósági bizonyítványt (a továbbiakban: hatósági bizonyítvány) vagy az annak igénylését tanúsító igazolást;

c) az Országos Bírósági Hivatal adatszolgáltatását arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességét kizáró vagy korlátozó gondnokság hatálya alatt, vagy az adatszolgáltatás igénylését tanúsító igazolást;

d) a pályázó önéletrajzát, amelyben nyilatkozik arról,

da) hogy kiválasztása esetén a fogyasztók érdekeinek képviselője, a vállalkozások érdekeinek a képviselője, vagy semleges fél kíván lenni a békéltető testületi eljárásban,

db) ha elnökjelölt is kíván lenni.

(2) Ha a benyújtott pályázat nem tartalmazza az (1) bekezdésben meghatározott dokumentumokat a kamara egy alkalommal legfeljebb öt napos határidővel hiánypótlásra hívja fel a pályázót, ezzel egyidejűleg tájékoztatja, hogy ha a felhívásnak határidőben nem tesz eleget az a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti hatósági bizonyítványt, illetve az (1) bekezdés c) pontja szerinti adatszolgáltatást legkésőbb a hiánypótlás előterjesztésére nyitva álló határidőben mellékelni kell, akkor is, ha azok helyett korábban igénylést tanúsító igazolás került benyújtásra. Erről a pályázót a hiánypótlási felhívásban tájékoztatni kell.

4. § Elkésett pályázat nem fogadható be. Az elkésett pályázat elutasításáról a kamara a kézhezvételtől számított nyolc napon belül a pályázati anyag visszaküldésével együtt írásban értesíti a pályázót.

5. § (1) A benyújtott pályázat érvénytelen, ha

a) a pályázat a pályázó tekintetében nem tartalmazza a 3. §-ban meghatározott dokumentumokat,

b) a 3. § szerinti dokumentumok alapján egyértelműen megállapítható, hogy a pályázó nem felel meg az Fgytv. 22. § (1) bekezdésében foglalt valamely alkalmassági feltételnek,

c) a 3. § szerinti dokumentumok alapján egyértelműen megállapítható, hogy a pályázóval szemben az Fgytv. 22. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt kizáró ok áll fenn, vagy

d) a hatósági bizonyítvány alapján megállapítható, hogy a pályázóval szemben az Fgytv. 22. § (2) bekezdés b)-d) pontja szerinti valamely kizáró ok áll fenn.

(2) Érvénytelen pályázat esetén a kamara a kézhezvételtől számított nyolc napon belül a pályázati anyag visszaküldésével együtt írásban értesíti a pályázót.

6. § (1) Eredménytelen a békéltető testületi tagságra vonatkozó pályázati eljárás, ha arra nem érkezett be érvényes pályázat.

(2) A pályázati eljárás eredménytelenségéről a kamara három napon belül írásban értesíti a pályázókat, és az MKIK-n keresztül a fogyasztóvédelemért felelős minisztert.

(3) Eredménytelen pályázati eljárás esetén az MKIK-nak haladéktalanul közzé kell tennie a 2. § szerinti pályázati felhívást, és le kell folytatnia a kamara helyett a pályázati eljárást.

7. § (1) A kamara a pályázat értékelése során figyelembe veszi a pályázó felsőfokú végzettségét, szakmai gyakorlatát. A kamara a benyújtott pályázatok alapján a 2. §-ban meghatározott közzétételi időtartam lezárását követő nyolc napon belül, az érvényesen benyújtott összes pályázatot előzetesen értékelve felterjeszti az MKIK részére, külön sorrendet megállapítva a tagjelöltek és elnökjelöltek tekintetében.

(2) * 

(3) Az MKIK az (1) bekezdésben foglalt határidőt követő nyolc napon belül a kamara előzetes értékelését véleményezi, külön sorrendet megállapítva a tagjelöltek és elnökjelöltek tekintetében. Az MKIK az összes érvényes pályázatot kamarai és MKIK értékeléssel felterjeszti a fogyasztóvédelemért felelős miniszter részére, figyelembe véve a tagjelölt 3. § d) pontjában meghatározott nyilatkozatát.

(4) A fogyasztóvédelemért felelős miniszter döntése során figyelembe veszi, hogy a békéltető testületekbe országosan a fogyasztók és a vállalkozások képviselője azonos számban kerüljön be.

(5) A fogyasztóvédelemért felelős miniszter a kiválasztási eljárás lezárását követő három napon belül közli az MKIK-val békéltető testületenként a tagokat, az elnököt és a békéltető testületi tagok legmagasabb számát.

(6) Az MKIK a fogyasztóvédelemért felelős miniszter döntését, a közléstől számított három napon belül továbbítja a kamara részére, ezzel egyidejűleg írásban értesíti a kiválasztásra került elnököket.

(7) A kamara az MKIK tájékoztatásának közlését követő három napon belül írásban értesíti a kiválasztásra került tagokat.

(8) A kamara az MKIK tájékoztatásának közlését követő nyolc napon belül a pályázati anyag visszaküldésével együtt írásban értesíti a kiválasztásra nem került pályázókat.

(9) A kamara a kiválasztott tagot a kiválasztásról szóló értesítését követő nyolc napon belül bízza meg.

(10) Az MKIK a kiválasztott elnököt a kiválasztásról szóló értesítést követő nyolc napon belül bízza meg vagy alkalmazza.

(11) * 

(12) A kamara a tagok megbízását, az MKIK az elnökök megbízását vagy alkalmazását követő három napon belül elektronikus úton értesíti a fogyasztóvédelemért felelős minisztert a megbízásról vagy alkalmazásról.

8. § (1) A kamara az újonnan megalakult békéltető testület elnökének átadja

a) a pályázati eljárással összefüggő dokumentumokat, továbbá

b) a testületi tagok listáját.

(2) A korábbi testületi elnök az újonnan megalakult testület elnökének átadja

a) a folyamatban lévő ügyek listáját és az ahhoz kapcsolódó iratanyagot, továbbá

b) a békéltető testület irattárát és a működéshez szükséges egyéb anyagokat.

9. § (1) *  Ha a békéltető testület munkaterhe indokolja, az MKIK a fogyasztóvédelemért felelős miniszternél kezdeményezheti az adott békéltető testületnél a testületi tagok számának növelését. Ha a fogyasztóvédelemért felelős miniszter a testületi tagok számának növeléséről dönt, akkor az MKIK a 2. § szerinti pályázati felhívást haladéktalanul közzéteszi és az erre irányuló eljárást lefolytatja.

(2) A testületi tag megbízatásának az Fgytv. 24. § (1) bekezdés a)-e) és g) pontja alapján történő megszűnése esetén a kamara a megszűnést követő nyolc napon belül gondoskodik a testületi tag saját személyes adatait tartalmazó dokumentum a testületi tag részére igazolható módon történő átadásáról.

(3) A testületi tag megbízásának az Fgytv. 24. § (1) bekezdés f) pontja alapján történő megszűnése esetén a kamara a megszűnésről való tudomásszerzést követő nyolc napon belül gondoskodik a testületi tag saját személyes adatait tartalmazó dokumentum a testületi tag Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozó részére.

10. § (1) A tanács tagja ügyenként hétezer forint, a tanács elnöke, valamint az egyedül eljáró testületi tag ügyenként tízezer forint díjazásra jogosult, ha e rendelet eltérően nem rendelkezik.

(2) Ha valamely ügyben a békéltető eljárás az Fgytv. 31. § (3) bekezdésében meghatározott okból a meghallgatást követően került megszüntetésre, az eljárásban részt vevő tag háromezer forint díjazásra jogosult. Nem jár díjazás, ha az eljárás a meghallgatást megelőzően került megszüntetésre.

11. § (1) A díjazás havi összegének legkisebb mértéke az elnök esetében hatvanezer forint, az elnökhelyettes esetében negyvenezer forint.

(2) Ha a békéltető testület elnöke vagy elnökhelyettese a fogyasztói jogvita elbírálásában, mint az eljárásban részt vevő tag is részt vesz, az (1) bekezdésben meghatározott díjazáson túlmenően egyéb díjazásra nem jogosult.

12. § (1) Az eljárásban részt vevő tag a fogyasztói jogvita elbírálásával közvetlenül összefüggő, indokolt és számlával igazolt költségeinek megtérítése céljából költségtérítésre jogosult.

(2) A költségtérítés összegét a békéltető testület elnöke hagyja jóvá.

(3) Az eljárásban részt vevő tag költségei megtérítését költségátalány formájában is igényelheti. Ennek összege ügyenként ötszáz forint.

13. § E rendelet alkalmazásában az általános öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személynek minősül az a békéltető testületi tagnak jelölt személy is, aki az új testület megalakulásának napjáig tölti be az általános öregségi nyugdíjkorhatárt.

14. § *  Az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén - az Fgytv. 20. §-ában meghatározott illetékességi szabályok figyelembevételével - valamennyi vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamara által működtetett békéltető testület eljárhat.

15. § Ez a rendelet 2019. szeptember 1-jén lép hatályba.

16. § (1) Ez a rendelet a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló (fogyasztói alternatív vitarendezési irányelv), 2013. május 21-i 2013/11/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) A 14. § a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló (fogyasztói online vitarendezési irányelv), 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezést állapít meg.