A jogszabály mai napon ( 2022.08.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2019. évi XXXVIII. törvény

a Magyarország és Románia között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország és Románia között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés az Egyezményt e törvénnyel kihirdeti.

3. § Az Egyezmény hit eles magyar és angol nyelvű szövege a következő:

EGYEZMÉNY MAGYARORSZÁG ÉS ROMÁNIA KÖZÖTT A MINŐSÍTETT ADATOK KÖLCSÖNÖS VÉDELMÉRŐL

Magyarország és Románia (a továbbiakban: Felek)

elismerve a Felek közötti kölcsönös együttműködés jelentőségét,

felismerve, hogy a Felek közötti jó együttműködés során szükség lehet minősített adatok cseréjére,

elismerve, hogy azonos szintű védelmet biztosítanak a minősített adatok számára,

kívánatosnak tartva, hogy a Felek között vagy a Felek jogi személyei vagy természetes személyei között kicserélt minősített adatok védelemben részesüljenek,

kölcsönösen tiszteletben tartva a nemzeti érdekeket és a biztonságot, az alábbiakban állapodtak meg:

1. CIKK

AZ EGYEZMÉNY ALKALMAZÁSI TERÜLETE

(1) Jelen Egyezmény alkalmazandó valamennyi, a Felek vagy a Felek jogi személyei vagy természetes személyei között kicserélt vagy kicserélendő minősített adatokkal kapcsolatos tevékenység esetén.

(2) Jelen Egyezmény nem érinti a Felek azon kötelezettségeit, amelyek más, harmadik féllel kötött nemzetközi megállapodások alapján keletkeztek.

2. CIKK

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK Jelen Egyezmény alkalmazásában:

a) minősített adat biztonságának megsértése: olyan, jelen Egyezménnyel vagy a Felek nemzeti szabályozásával ellentétes tevékenység vagy mulasztás, amely a minősített adat nyilvánosságra hozatalához, elvesztéséhez, megsemmisüléséhez, jogosulatlan felhasználásához vagy bármilyen más típusú veszélyeztetéséhez vezethet;

b) minősített szerződés/alvállalkozói szerződés: olyan szerződés, amely minősített adatot tartalmaz, vagy amely alapján minősített adathoz való hozzáférés szükséges;

c) minősített adat: megjelenési formájától vagy természetétől függetlenül minden olyan adat, amelyet bármelyik Fél nemzeti szabályozása szerint védelemben kell részesíteni, és amelyet ennek megfelelően minősítettek;

d) szerződő/alvállalkozó: olyan jogi személy, amely a nemzeti szabályozással összhangban rendelkezik a minősített szerződések/alvállalkozói szerződések megkötésére irányuló képességgel;

e) telephely biztonsági tanúsítvány: a nemzeti biztonsági hatóság által kibocsátott okirat, amely pozitív döntéssel záruló biztonsági ellenőrzés eredményeként született, és a szerződéskötést megelőző tárgyalásokban vagy a minősített szerződés végrehajtásában való részvétel érdekében megállapítja, hogy a jogi személy képes a minősített adatokat a vonatkozó nemzeti szabályozással összhangban védelemben részesíteni;

f) nemzeti biztonsági hatóság: az az állami szerv, amely jelen Egyezmény alkalmazásáért és felügyeletéért felelős;

g) szükséges ismeret: az az elv, amely szerint meghatározott minősített adathoz való hozzáférés kizárólag annak a személynek biztosítható, akinek az adott minősített adathoz való hozzáférés hivatali kötelessége vagy meghatározott feladata ellátásához igazoltan szükséges;

h) átadó Fél: az a Fél, a joghatósága alá tartozó jogi személyeket beleértve, amely a minősített adatot létrehozza és átadja;

i) személyi biztonsági tanúsítvány: a vonatkozó nemzeti szabályozással összhangban kibocsátott okirat, amely megállapítja, hogy egy természetes személynek bizonyos minősítési szintű adatokhoz való hozzáférés biztosítható;

j) átvevő Fél: az a Fél, a joghatósága alá tartozó jogi személyeket beleértve, amely a minősített adatot átveszi;

k) harmadik Fél: bármely olyan állam, a joghatósága alá tartozó jogi személyeket vagy természetes személyeket beleértve, vagy nemzetközi szervezet, amely nem részese jelen Egyezménynek.

3. CIKK

NEMZETI BIZTONSÁGI HATÓSÁGOK

(1) A Felek nemzeti biztonsági hatóságai:

Magyarországon:

Nemzeti Biztonsági Felügyelet

Romániában:

A minősített adatok nyilvántartásával foglalkozó nemzeti iroda (Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat, National Registry Office for Classified Information)

(2) A nemzeti biztonsági hatóságok tájékoztatják egymást hivatalos elérhetőségeikről és az azokban bekövetkezett valamennyi későbbi változásról.

4. CIKK

MINŐSÍTÉSI SZINTEK ÉS JELÖLÉSEK

Az egyes nemzeti minősítési szintek és jelölések az alábbiak szerint feleltethetők meg egymásnak:

Magyarországon Romániában Angol nyelvű megfelelőjük
„Szigorúan titkos!” Strict secret de importanţă deosebită TOP SECRET
„Titkos!” Strict secret SECRET
„Bizalmas!” Secret CONFIDENTIAL
„Korlátozott terjesztésű!” Secret de serviciu RESTRICTED

5. CIKK

MINŐSÍTETT ADATHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS

Jelen Egyezmény alapján minősített adathoz kizárólag olyan természetes személyek kaphatnak hozzáférést, akik a szükséges ismeret elvének megfelelnek, és az érintett Fél nemzeti szabályozásával összhangban erre megfelelő felhatalmazást kaptak.

6. CIKK

BIZTONSÁGI ALAPELVEK

(1) Az átadó Fél:

a) biztosítja, hogy a minősített adaton a nemzeti szabályozása szerinti megfelelő minősítési szint feltüntetésre kerül;

b) tájékoztatja az átvevő Felet a minősített adat felhasználásának esetleges további feltételhez kötéséről vagy korlátozásáról;

c) késedelem nélkül írásban tájékoztatja az átvevő Felet az adat minősítési szintjében vagy a minősítés időtartamában bekövetkezett bármely későbbi változásról.

(2) Az átvevő Fél:

a) biztosítja, hogy a minősített adaton feltüntetésre kerül a jelen Egyezmény 4. cikke alapján meghatározott egyenértékű nemzeti minősítési szint jelölése;

b) ugyanolyan szintű védelemben részesíti a minősített adatot, mint amelyet a saját, egyenértékű minősítési szintű minősített adata számára biztosít;

c) biztosítja, hogy az átadó Fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a minősített adat minősítése nem kerül megszüntetésre, valamint minősítési szintje nem kerül megváltoztatásra;

d) biztosítja, hogy az átadó Fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a minősített adatot harmadik Fél részére nem adja át;

e) a minősített adatot kizárólag az átadás során megjelölt célra használja fel, betartva az átadó Fél által meghatározott átadási feltételeket.

7. CIKK

BIZTONSÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉS

(1) Az összeegyeztethető szintű biztonsági követelmények fenntartása érdekében a nemzeti biztonsági hatóságok megkeresésre tájékoztatják egymást a minősített adat védelmével kapcsolatos nemzeti szabályozásukról, valamint annak gyakorlati alkalmazásáról.

(2) Megkeresés esetén a nemzeti biztonsági hatóságok nemzeti szabályozásukkal összhangban segítséget nyújtanak egymásnak a személyi biztonsági tanúsítványokkal és telephely biztonsági tanúsítványokkal kapcsolatos eljárások során.

(3) Jelen Egyezmény keretében a Felek megkeresés esetén elismerik a másik Fél által, annak nemzeti szabályozásával összhangban kibocsátott személyi biztonsági tanúsítványokat és telephely biztonsági tanúsítványokat. A 4. cikkben foglaltak megfelelően alkalmazandók.

(4) A nemzeti biztonsági hatóságok haladéktalanul értesítik egymást az elismert személyi biztonsági tanúsítványokkal és telephely biztonsági tanúsítványokkal kapcsolatos változásokról, különösen azok visszavonásáról.

(5) A Felek haladéktalanul értesítik egymást a nemzeti szabályozásukban bekövetkezett valamennyi olyan változásról, amely érintheti a jelen Egyezmény alapján kicserélt vagy keletkezett minősített adat védelmét.

(6) A Felek közötti együttműködés keretében létrejött minősített adat esetében a minősítés szintjének meghatározása, a minősítés időtartamának meghatározása, ezek megváltoztatása vagy a minősítés megszüntetése a Felek közötti egyetértéssel és nemzeti szabályozásukkal összhangban történik.

(7) Szükség esetén a nemzeti biztonsági hatóságok jelen Egyezmény végrehajtása céljából meghatározott technikai kérdéseket érintő biztonsági megállapodásokat köthetnek.

(8) A jelen Egyezmény alapján megvalósuló együttműködés angol nyelven történik.

8. CIKK

MINŐSÍTETT SZERZŐDÉSEK

(1) A minősített szerződéseket a Felek nemzeti szabályozásával összhangban kell megkötni és teljesíteni. A nemzeti biztonsági hatóságok megkeresésre még azt megelőzően megerősítik, hogy a szerződéskötést megelőző tárgyalásokban vagy a minősített szerződések/alvállalkozói szerződések teljesítésében részt vevő szerződők/ alvállalkozók rendelkeznek megfelelő személyi biztonsági tanúsítvánnyal vagy telephely biztonsági tanúsítvánnyal, hogy azok az átadó Fél minősített adatához hozzáférnének.

(2) A jelen Egyezmény alapján a szerződők/alvállalkozók között kötött minősített szerződésnek/alvállalkozói szerződésnek olyan biztonsági mellékletet is tartalmaznia kell, amelyben legalább az alábbiak szerepelnek:

a) a minősített szerződéssel/alvállalkozói szerződéssel érintett minősített adatok és azok minősítési szintjének listája;

b) azon épületek listája, ahol minősített adatot hoznak létre vagy kezelnek;

c) a változásokról és az átadott adatok minősítési szintjének érvényességéről történő tájékoztatásra vonatkozó eljárás;

d) a minősített adat szállításának menete;

e) értesítési kötelezettség a minősített adat biztonságának tényleges vagy feltételezett megsértése esetén.

(3) A biztonsági melléklet másolatát meg kell küldeni azon Fél nemzeti biztonsági hatóságának, amelynek joghatósága alatt a minősített szerződés teljesítése történik.

(4) A nemzeti biztonsági hatóságok megállapodhatnak kölcsönös látogatások lefolytatásáról a szerződő/alvállalkozó által a szerződéssel/alvállalkozói szerződéssel érintett minősített adatok védelme érdekében hozott intézkedések hatékonyságának ellenőrzése céljából.

9. CIKK

A MINŐSÍTETT ADAT TOVÁBBÍTÁSA

(1) A minősített adat továbbítása az átadó Fél nemzeti szabályozásával összhangban, diplomáciai úton vagy a Felek nemzeti szabályozásával összhangban, a nemzeti biztonsági hatóságok által írásban meghatározott egyéb módon történik.

(2) Minősített adatot tartalmazó nagyméretű küldemény továbbítása esetén a nemzeti biztonsági hatóságok eseti jelleggel rendelkeznek a szállítás módjáról, az útvonalról és a biztonsági intézkedésekről.

(3) A Felek a nemzeti biztonsági hatóságok által írásban jóváhagyott biztonsági eljárási renddel összhangban elektronikus úton is továbbíthatnak minősített adatot.

(4) Az átvevő Fél a minősített adat átvételét írásban visszaigazolja.

10. CIKK

A MINŐSÍTETT ADAT SOKSZOROSÍTÁSA, FORDÍTÁSA ÉS MEGSEMMISÍTÉSE

(1) A minősített adat sokszorosítása, fordítása és megsemmisítése az átvevő Fél nemzeti szabályozásával összhangban vagy a Felek nemzeti szabályozásával összhangban álló, általuk meghatározott egyéb módon történik.

(2) Jelen Egyezmény alapján átadott minősített adatról készült sokszorosított példányokon és fordításokon fel kell tüntetni a megfelelő nemzeti minősítési jelölést a 4. cikkben foglalt megfeleltetéssel összhangban, és az így készült adatot ugyanolyan védelemben kell részesíteni, mint az eredeti minősített adatot. A sokszorosított példányok számát a hivatalos célból szükséges mértékre kell korlátozni.

(3) A jelen Egyezmény alapján átadott minősített adat fordításán a fordítás nyelvén fel kell tüntetni, hogy az az átadó Fél minősített adatát tartalmazza.

(4) A jelen Egyezmény alapján átadott „Szigorúan titkos!”/ Strict secret de importanţă deosebită/TOP SECRET minősítési jelölésű adat fordítása vagy sokszorosítása kizárólag az átadó Fél előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges.

(5) A jelen Egyezmény alapján átadott „Szigorúan titkos!”/ Strict secret de importanţă deosebită/TOP SECRET minősítési jelölésű adat nem semmisíthető meg. Azokat az átadó Félnek vissza kell szolgáltatni, miután az átvevő Félnek azokra már nincs szüksége, vagy az átadó Fél kérelme esetén.

(6) Olyan válsághelyzet esetén, amely lehetetlenné teszi a minősített adat védelmét vagy az átadó Félhez való visszajuttatását, a minősített adatot késedelem nélkül meg kell semmisíteni oly módon, hogy a helyreállítása sem részben, sem egészben ne legyen lehetséges. A minősített adat megsemmisítéséről az átvevő Fél nemzeti biztonsági hatósága írásban értesíti az átadó Fél nemzeti biztonsági hatóságát.

11. CIKK

LÁTOGATÁSOK

(1) Minősített adathoz való hozzáférést igénylő látogatásra az érintett Fél nemzeti biztonsági hatóságának előzetes írásbeli jóváhagyása alapján kerülhet sor.

(2) A látogatást kezdeményező Fél nemzeti biztonsági hatósága a tervezett látogatásról a fogadó Fél nemzeti biztonsági hatóságának legalább húsz nappal a látogatás időpontja előtt megkeresést küld. Sürgős esetben, a nemzeti biztonsági hatóságok előzetes egyeztetését követően, a látogatásra vonatkozó megkeresés a látogatás kezdetéhez közelebbi időpontban is benyújtható.

(3) A látogatásra vonatkozó megkeresésnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

a) a látogató neve, születési helye és ideje, állampolgársága, útlevelének vagy más személyazonosító igazolványának száma;

b) a látogató beosztása és a látogató által képviselt szervezet meghatározása;

c) a látogató személyi biztonsági tanúsítványának szintje és érvényességi ideje;

d) a látogatás időpontja és időtartama, visszatérő látogatások esetén az egyes látogatások összesített időtartama;

e) a látogatás célja, beleértve a látogatással érintett legmagasabb minősítési szintű minősített adat minősítési szintjének megjelölését;

f) a meglátogatandó létesítmény neve és címe, valamint a kapcsolattartójának neve, telefonszáma, faxszáma, e-mail címe;

g) dátum, aláírás és a nemzeti biztonsági hatóság hivatalos pecsétjének lenyomata.

(4) A nemzeti biztonsági hatóságok közösen meghatározhatják a visszatérő látogatásra jogosult személyek listáját. A nemzeti biztonsági hatóságok megállapodnak a visszatérő látogatások további részleteiről.

(5) A látogató által megismert minősített adatot úgy kell tekinteni, mint a jelen Egyezmény alapján átvett minősített adatot.

12. CIKK

A MINŐSÍTETT ADAT BIZTONSÁGÁNAK MEGSÉRTÉSE

(1) A nemzeti biztonsági hatóságok késedelem nélkül írásban tájékoztatják egymást a minősített adat biztonságának megsértéséről vagy annak gyanújáról.

(2) Azon Fél nemzeti biztonsági hatósága, ahol a minősített adat biztonságának megsértése bekövetkezett, késedelem nélkül kivizsgálja az esetet. A másik Fél nemzeti biztonsági hatósága szükség esetén közreműködik a vizsgálatban.

(3) Ha a minősített adat biztonságának megsértése harmadik állam területén következik be, a kézbesítő Fél nemzeti biztonsági hatósága köteles megtenni a szükséges intézkedéseket a (2) bekezdésben szereplő intézkedések megkezdésének biztosítása érdekében.

(4) Az átvevő Fél nemzeti biztonsági hatósága minden esetben írásban tájékoztatja az átadó Fél nemzeti biztonsági hatóságát a minősített adat biztonsága megsértésének körülményeiről, a kár mértékéről, a kár enyhítése érdekében megtett intézkedésekről, valamint a vizsgálat eredményéről.

13. CIKK

KÖLTSÉGEK

A Felek maguk viselik a jelen Egyezmény végrehajtásával összefüggésben felmerült költségeiket.

14. CIKK

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

(1) Jelen Egyezmény határozatlan időre jön létre. Jelen Egyezmény a Felek által az Egyezmény hatálybalépéshez szükséges nemzeti jogi feltételek teljesüléséről diplomáciai úton küldött, utolsó értesítés kézhezvételének napját követő második hónap első napján lép hatályba.

(2) Jelen Egyezmény a Felek kölcsönös egyetértésével írásban módosítható. A módosítások hatálybalépésével kapcsolatban az (1) bekezdésben foglaltak az irányadók.

(3) Bármelyik Fél jogosult jelen Egyezményt bármikor írásban felmondani. Felmondás esetén az Egyezmény a felmondásról szóló írásbeli értesítés másik Fél általi kézhezvételétől számított hat hónap elteltével hatályát veszti.

(4) Az Egyezmény megszűnésétől függetlenül a jelen Egyezmény alapján kicserélt vagy keletkezett valamennyi minősített adatot az Egyezményben meghatározott rendelkezések szerint kell védelemben részesíteni mindaddig, amíg az átadó Fél írásban felmentést nem ad az átvevő Fél részére e kötelezettség alól.

(5) A jelen Egyezmény értelmezéséből vagy végrehajtásából fakadó vitákat a Felek egymás között egyeztetés és tárgyalás útján, külső igazságszolgáltatási fórum igénybevétele nélkül rendezik.

(6) Jelen Egyezmény hatálybalépésével megszűnik a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a minősített katonai információk kölcsönös védelme tárgyában Debrecenben, 1997. február 17-én aláírt Egyezmény, valamint a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a minősített katonai információk kölcsönös védelme tárgyában aláírt Egyezmény 1. cikkének módosításáról szóló, Aradon, 2002. október 17-én aláírt Megállapodás.

Készült Bukarestben, 2018. 10. 03-án, két eredeti példányban, magyar, román és angol nyelven, valamennyi szöveg egyaránt hiteles. Eltérő értelmezés esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

Fentiek tanúbizonyságául, az alulírott és erre felhatalmazott megbízottak jelen Egyezményt aláírásukkal látták el.

MAGYARORSZÁG RÉSZÉRŐL ROMÁNIA RÉSZÉRŐL”

AGREEMENT BETWEEN HUNGARY AND ROMANIA ON MUTUAL PROTECTION OF CLASSIFIED INFORMATION

Hungary and Romania (hereinafter referred to as the “Parties”),

Recognising the importance of mutual cooperation between the Parties,

Realising that good cooperation may require exchange of Classified Information between the Parties,

Recognising that they ensure equivalent protection for the Classified Information,

Wishing to ensure the protection of Classified Information exchanged between them or between the legal entities or individuals of the Parties,

Have, in mutual respect for national interests and security, agreed upon the following:

ARTICLE 1

APPLICABILITY

1. This Agreement is applicable to any activity involving the exchange of Classified Information, conducted or to be conducted between the Parties or between legal entities or individuals of the Parties.

2. This Agreement shall not affect the commitments of both Parties which stem from other international agreements with third parties.

ARTICLE 2

DEFINITIONS

For the purpose of this Agreement:

a) “Breach of Security” means an act or an omission which is contrary to this Agreement or to the national legislations of the Parties, the result of which may lead to disclosure, loss, destruction, misappropriation or any other type of compromise of Classified Information;

b) “Classified Contract/Sub-contract” means a contract that involves or requires access to Classified Information;

c) “Classified Information” means any information that, regardless of its form or nature, under the national legislation of either Party, requires protection and has been duly designated;

d) “Contractor/Sub-contractor” means a legal entity possessing the legal capacity to conclude Classified Contracts/Sub-contracts in accordance with the national legislation;

e) “Facility Security Clearance Certificate” means a document issued by the National Security Authority and stemming from an investigative procedure finalized with a positive decision which determines the capability of a legal entity to protect classified information in order to participate in pre-contractual activities or perform classified contracts, in accordance with the respective national legislation;

f) “National Security Authority” means the state authority responsible for the application and supervision of this Agreement;

g) “Need-to-know” means the principle, according to which access to specific Classified Information may only be granted to a person who has a verified need to access this Classified Information in connection with his/her official duties or for the performance of a specific task;

h) “Originating Party” means the Party including legal entities under its jurisdiction, which originates and releases Classified Information;

i) “Personnel Security Clearance Certificate” means a document issued in accordance with the respective national legislation determining that access to information of a certain security classification level may be granted to an individual;

j) “Recipient Party” means the Party including legal entities under its jurisdiction, which receives Classified Information;

k) “Third Party” means any state including the legal entities or individuals under its jurisdiction or international organisation not being a party to this Agreement.

ARTICLE 3

NATIONAL SECURITY AUTHORITIES

1. The National Security Authorities of the Parties are:

In Hungary:

Nemzeti Biztonsági Felügyelet (National Security Authority)

In Romania:

Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat (National Registry Office for Classified Information)

2. The National Security Authorities shall provide each other with official contact details and shall inform each other of any subsequent changes thereof.

ARTICLE 4

SECURITY CLASSIFICATION LEVELS AND MARKINGS

The equivalence of national security classification levels and markings is as follows:

In Hungary In Romania Equivalent in English language
„Szigorúan titkos!” Strict secret de importanţă deosebită TOP SECRET
„Titkos!” Strict secret SECRET
„Bizalmas!” Secret CONFIDENTIAL
„Korlátozott terjesztésű!” Secret de serviciu RESTRICTED

ARTICLE 5

ACCESS TO CLASSIFIED INFORMATION

Access to Classified Information under this Agreement shall be limited only to individuals upon the Need-to-know principle and who are duly authorised in accordance with the national legislation of the respective Party.

ARTICLE 6

SECURITY PRINCIPLES

1. The Originating Party shall:

a) ensure that Classified Information is marked with appropriate security classification markings in accordance with its national legislation;

b) inform the Recipient Party of any additional conditions or limitations on use of Classified Information;

c) inform the Recipient Party in writing without undue delay of any subsequent changes in the security classification level or duration of classification.

2. The Recipient Party shall:

a) ensure that Classified Information is marked with national security classification marking in accordance with the equivalence stated in Article 4;

b) afford the same degree of protection to Classified Information as afforded to its own Classified Information of equivalent security classification level;

c) ensure that Classified Information is not declassified nor its security classification level changed without the prior written consent of the Originating Party;

d) ensure that Classified Information is not released to a Third Party without the prior written consent of the Originating Party;

e) use Classified Information only for the purpose it has been released for and in accordance with release conditions of the Originating Party.

ARTICLE 7

SECURITY COOPERATION

1. In order to maintain comparable standards of security, the National Security Authorities shall, on request, inform each other of their national legislation concerning the protection of Classified Information and the practices stemming from their implementation.

2. On request, the National Security Authorities shall, in accordance with their national legislation, assist each other during the personnel security clearance procedures and facility security clearance procedures.

3. Within the scope of this Agreement, on request, the Parties shall recognise the Personnel Security Clearance Certificates and Facility Security Clearance Certificates issued by the other Party in accordance with its national legislation. Article 4 shall apply accordingly.

4. The National Security Authorities shall promptly notify each other about changes in the recognised Personnel Security Clearance Certificates and Facility Security Clearance Certificates, especially in case of their withdrawal.

5. Each Party shall promptly notify the other Party of any amendments to its national legislation that would affect the protection of Classified Information exchanged or generated under this Agreement.

6. When classified information is generated in the course of cooperation between the Parties, the assignment of a security classification level, the validity of the security classification level, their change or the declassification shall be made upon common consent of the Parties, in accordance with their national legislation.

7. If the need arises, the National Security Authorities may conclude security arrangements on specific technical aspects concerning the implementation of this Agreement.

8. The cooperation under this Agreement shall be effected in the English language.

ARTICLE 8

CLASSIFIED CONTRACTS

1. Classified Contracts shall be concluded and implemented in accordance with the national legislation of each Party. On request, the National Security Authorities shall confirm that proposed Contractors/Sub-contractors participating in pre-contractual negotiations or in the implementation of Classified Contracts/Sub-contracts have been issued appropriate Personnel Security Clearance Certificates or Facility Security Clearance Certificates, before accessing Classified Information of the Originating Party.

2. Every Classified Contract/Sub-contract concluded between Contractors/Sub-contractors, under the provisions of this Agreement, shall include an appropriate security annex identifying at least the following aspects:

a) a list of Classified Information related to the Classified Contract/Sub-contract and their respective security classification levels;

b) a list of premises in which Classified Information is generated or managed;

c) the procedure for the communication about the changes and about validity in the security classification levels of the transferred information;

d) the procedure for the transportation of Classified Information;

e) an obligation to notify any actual or suspected Breach of Security.

3. A copy of the security annex shall be forwarded to the National Security Authority of the Party under whose jurisdiction the Classified Contract is to be implemented.

4. The National Security Authorities may agree on mutual visits in order to analyse the efficiency of the measures adopted by a Contractor/sub-contractor for the protection of Classified Information involved in a Classified Contract/Sub-contract.

ARTICLE 9

TRANSFER OR TRANSMISSION OF CLASSIFIED INFORMATION

1. Classified Information shall be transferred in accordance with the national legislation of the Originating Party through diplomatic channels or as otherwise agreed in writing between the National Security Authorities in accordance with their national legislation.

2. If a large consignment containing Classified Information is to be transferred the National Security Authorities shall agree upon the means of transportation, the route and security measures for each such case.

3. The Parties may transmit Classified Information by electronic means in accordance with the security procedures approved by the National Security Authorities in writing.

4. The Recipient Party shall confirm the receipt of Classified Information in writing.

ARTICLE 10

REPRODUCTION, TRANSLATION AND DESTRUCTION OF CLASSIFIED INFORMATION

1. Reproduction, translation and destruction of Classified information shall be made in accordance with the national legislation of the Recipient Party or otherwise agreed between the Parties in accordance with their national legislation

2. Reproduction and translation of Classified Information released under this Agreement shall bear an appropriate national security classification marking, in accordance with the equivalence stated in Article 4 and shall be protected as the originals. Number of reproductions shall be limited to that required for official purposes.

3. Translation of Classified Information released under this Agreement shall bear a note in the language of translation indicating that they contain Classified Information of the Originating Party.

4. Classified Information released under this Agreement marked „Szigorúan titkos!”/Strict secret de importanţă deosebită/ TOP SECRET shall be translated or reproduced only upon the prior written consent of the Originating Party.

5. Classified Information released under this Agreement marked „Szigorúan titkos!”/ Strict secret de importanţă deosebită/ TOP SECRET shall not be destroyed. It shall be returned to the Originating Party after it is no longer considered necessary by the Recipient Party or upon request of the Originating Party.

6. In case of a crisis situation in which it is impossible to protect or to return the Classified Information to the Originating Party it shall be destroyed without undue delay, in such a manner as to eliminate its reconstruction in part or in whole. The National Security Authority of the Recipient Party shall notify the National Security Authority of the Originating Party in writing about the destruction of the Classified Information.

ARTICLE 11

VISITS

1. Visits requiring access to Classified Information shall be subject to the prior written consent of the National Security Authority of the respective Party.

2. The National Security Authority of the visiting Party shall notify the National Security Authority of the host Party about the planned visit through a request for visit at least twenty days before the visit takes place. In urgent cases, the request for visit may be submitted at a shorter notice, subject to prior coordination between the National Security Authorities.

3. The request for visit shall contain:

a) visitor’s name, date and place of birth, nationality and passport/ID card number;

b) position of the visitor and specification of the organisation represented;

c) visitor’s Personnel Security Clearance Certificate level and its validity;

d) date and duration of the visit, and in case of recurring visits the total period of time covered by the visits;

e) purpose of the visit including the highest security classification level of Classified Information involved;

f) name and address of the facility to be visited, as well as the name, phone/fax number, e-mail address of its point of contact;

g) date, signature and stamping of the official seal of the National Security Authority.

4. The National Security Authorities may agree on a list of visitors entitled to recurring visits. The National Security Authorities shall agree on further details of the recurring visits.

5. Classified Information acquired by a visitor shall be considered as Classified Information received under this Agreement.

ARTICLE 12

BREACH OF SECURITY

1. The National Security Authorities shall without undue delay inform each other in writing of any Breach of Security or suspicion thereof.

2. The National Security Authority of the Party where the Breach of Security has occurred, shall investigate the incident without undue delay. The National Security Authority of the other Party shall, if required, cooperate in the investigation.

3. In case the Breach of Security occurs on the territory of a third state the National Security Authority of the dispatching Party shall take all necessary measures in order to ensure that the actions prescribed in paragraph 2 are initiated.

4. In any case, the National Security Authority of the Recipient Party shall inform the National Security Authority of the Originating Party in writing about the circumstances of the Breach of Security, the extent of the damage, the measures adopted for its mitigation and the outcome of the investigation.

ARTICLE 13

EXPENSES

Each Party shall bear its own expenses incurred in the course of the implementation of this Agreement.

ARTICLE 14

FINAL PROVISIONS

1. This Agreement is concluded for an indefinite period of time. This Agreement shall enter into force on the first day of the second month following the date of receipt of the last of notifications between the Parties, through diplomatic channels, stating that the national legal requirements for this Agreement to enter into force have been fulfilled.

2. This Agreement may be amended on the basis of the mutual consent of the Parties in writing. Such amendments shall enter into force in accordance with Paragraph 1.

3. Each Party is entitled to terminate this Agreement in writing at any time. In such a case, the validity of this Agreement shall expire after six months following the day on which the other Party receives the written notice of the termination.

4. Regardless of the termination of this Agreement, all Classified Information exchanged or generated under this Agreement shall be protected in accordance with the provisions set forth herein until the Originating Party dispenses the Recipient Party from this obligation in writing.

5. Any dispute regarding the interpretation or implementation of this Agreement shall be resolved by consultations and negotiations between the Parties, without recourse to outside jurisdiction.

6. When this Agreement enters into force, the Agreement between the Government of the Republic of Hungary and the Government of Romania on the mutual protection of the exchanged state secret military information, signed at Debrecen, on the 17th of February, 1997 and the Agreement for Changing Article 1 of the Agreement between the Government of the Republic of Hungary and the Government of Romania on the mutual protection of the exchanged state secret military information, signed at Arad 17th of October, 2002 shall be terminated.

Done in Bucharest on 3rd of October 2018, in two originals, in Hungarian, Romanian and English languages, all texts being equally authentic. In case of differences in interpretation the English text shall prevail.

In witness of which, the undersigned, duly authorised to this effect, have signed this Agreement.

FOR HUNGARY FOR ROMANIA”

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. §, a 3. § és a 6. § az Egyezmény 14. Cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) Az Egyezmény, illetve a 2. §, a 3. § és a 6. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

5. § E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a minősített adatok védelmének szakmai felügyeletéért felelős miniszter gondoskodik.

6. § * 


  Vissza az oldal tetejére