A jogszabály mai napon ( 2022.10.01. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2019. évi L. törvény

a Londonban, 1985. október 16-án kelt, „a hajókon telepíthető INMARSAT földi állomások használatáról a területi vizeken és kikötőkben” tárgyú megállapodás kihirdetéséről * 

(A Megállapodás Magyarország vonatkozásában 2000. március 3-án lépett nemzetközi jogilag hatályba.)

1. § Az Országgyűlés „a hajókon telepíthető INMARSAT földi állomások használatáról a területi vizeken és kikötőkben” tárgyú, Londonban, 1985. október 16-án létrejött megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) e törvénnyel kihirdeti.

2. § A Megállapodás hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„INTERNATIONAL AGREEMENT ON THE USE OF INMARSAT SHIP EARTH STATIONS WITHIN THE TERRITORIAL SEA AND PORTS

Preamble

The States Parties (hereinafter referred to as „Parties”) to this Agreement,

Desiring to achieve the objectives envisaged in Recommendation 3 of the International Conference on the Establishment of an International Maritime Satellite System, 1975-1976, and

Having decided to improve the distress and safety of life at sea communications, and the efficiency and management of ships,

Have agreed as follows:

Article 1

(1) Pursuant to the provisions set forth in this Agreement and in accordance with navigational rights established under international law, Parties shall permit in their territorial seas and ports the operation of approved ship earth stations appertaining to the maritime space communication system provided by Inmarsat Limited and properly installed aboard ships flying the flag of any other Party (hereinafter referred to as „Inmarsat Ship Earth Stations”).

(2) Such permission shall at all times be restricted to the use of maritime mobile-satellite frequencies by the Inmarsat Ship Earth Station and shall be subject to compliance by the Inmarsat Ship Earth Station with the applicable Radio Regulations of the International Telecommunication Union and the conditions set forth in Article 2 of this Agreement.

Article 2

(1) The operation of Inmarsat Ship Earth Stations shall be subject to the following conditions:

(a) it shall not be prejudicial to the peace, good order and security of the Coastal State;

(b) it shall not cause harmful interference to other radio services operating within the boundaries of the Coastal State’s territory;

(c) it shall give priority to distress and safety transmissions in accordance with relevant international conventions and, in particular, the Radio Regulations of the International Telecommunication Union;

(d) safeguard measures shall be taken, subject to relevant safety regulations, during the operation of Inmarsat Ship Earth Stations in an area containing the presence of explosive gases, in particular during operations relating to oil and other inflammable substances;

(e) Inmarsat Ship Earth Stations shall be subject to inspection by the authorities of the Coastal State at the latter’s request, without prejudice to the navigational rights established under international law.

(2) In this Agreement, „Coastal State” means the State in whose territorial sea and ports the Inmarsat Ship Earth Station, subject to the provisions of this Agreement, is operating.

Article 3

Parties may, without prejudice to navigational rights established under international law, restrict, suspend or prohibit the operation of Inmarsat Ship Earth Stations in ports and areas of territorial sea specified by them. Without prejudice to the entry into force of such restriction, suspension or prohibition, as determined by the Party, it shall be notified to the Depositary of this Agreement as soon as possible.

Article 4

Without prejudice to distress and safety communications, the permission referred to in paragraph (1) of Article 1 of this Agreement may be limited to the rights which the flag State grants under paragraph (1) of Article 1 within its territorial sea and ports to the ships of the Coastal State concerned.

Article 5

Nothing in the present Agreement shall be construed as preventing the granting of any wider facilities by a Party in respect of the operation of Inmarsat Ship Earth Stations.

Article 6

This Agreement shall not apply to warships and other government ships operated for non-commercial purposes.

Article 7

(1) Any State may become Party to this Agreement by:

(a) signature; or

(b) signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, acceptance or approval; or

(c) accession or adhesion.

(2) This Agreement shall remain open for signature in London from 1 January 1986 until it enters into force and shall thereafter remain open for accession or adhesion.

Article 8

(1) This Agreement shall enter into force thirty (30) days after the date on which twenty-five (25) States have become Parties.

(2) For a State whose instrument of ratification, acceptance, approval, accession or adhesion is deposited after the date on which this Agreement enters into force, this Agreement shall enter into force on the date of such deposit.

Article 9

A Party may withdraw from this Agreement at any time by notification to the Depositary. Such withdrawal shall take effect ninety (90) days after the date of receipt by the Depositary of the Party’s written notification to withdraw.

Article 10

(1) The Director General of the International Mobile Satellite Organization shall be the Depositary of this Agreement.

(2) The Depositary shall, in particular, promptly notify all Parties to this Agreement of:

(a) any signature of this Agreement;

(b) the date of entry into force of this Agreement;

(c) any deposit of instruments of ratification, acceptance, approval, accession or adhesion;

(d) the date on which a State has ceased to be a Party to this Agreement;

(e) any other notifications and communications relating to this Agreement.

(3) Upon entry into force of this Agreement, the Depositary shall transmit a certified copy to the Secretary-General of the United Nations for registration and publication in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations. At the same time, the Depositary shall transmit a certified copy of this Agreement to the International Telecommunication Union and to the International Maritime Organization.

Article 11

This Agreement is established in a single original in the English, French, Russian and Spanish languages, all the texts being equally authentic, and shall be deposited with the Depositary, who shall send a certified copy to Parties.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE AT LONDON on this sixteenth day of October, of the year One Thousand Nine Hundred and Eighty Five.”

„NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁS A HAJÓKON TELEPÍTHETŐ INMARSAT FÖLDI ÁLLOMÁSOK HASZNÁLATÁRÓL A TERÜLETI VIZEKEN ÉS KIKÖTŐKBEN

Preambulum

E Megállapodás Részes Államai (a továbbiakban: „Felek”),

Azzal az óhajjal, hogy elérjék a nemzetközi tengerészeti műholdas rendszer létrehozásáról tartott nemzetközi konferencia (1975-1976) 3. sz. ajánlásában előirányzott célkitűzéseket, továbbá

Miután úgy határoztak, hogy javítják a tengeri vészjelzési és életbiztonsági célú távközlést, valamint a hajók hatékonyságát és irányítását,

A következőkben állapodnak meg:

1. cikk

(1) Az e Megállapodásban előírt rendelkezések értelmében, valamint a nemzetközi jogszabályok értelmében létrehozott navigációs jogoknak megfelelően a Felek a parti tengereiken és kikötőikben engedélyezik az Inmarsat Ltd. által biztosított, és bármely másik Fél lobogója alatt közlekedő hajók fedélzetére megfelelően telepített tengerészeti űrtávközlési rendszerhez tartozó, jóváhagyott hajó földi állomások (a továbbiakban: „Inmarsat hajó földi állomások”) üzemeltetését.

(2) Az engedély mindenkor a tengerészeti mobil-műholdas frekvenciáknak az Inmarsat hajó földi állomás általi használatára korlátozódik, és az a feltétele, hogy az Inmarsat hajó földi állomás megfeleljen a Nemzetközi Távközlési Egyesület alkalmazandó Rádiószabályzatának, valamint az e Megállapodás 2. cikkében foglalt feltételeknek.

2. cikk

(1) Az Inmarsat hajó földi állomások üzemeltetésének eleget kell tennie az alábbi feltételeknek:

(a) nem sértheti a Parti Állam békéjét, közrendjét és biztonságát;

(b) nem okozhat káros interferenciát a Parti Állam területének határain belül üzemeltetett más rádiószolgálatoknak;

(c) a vonatkozó nemzetközi egyezményeknek és különösen a Nemzetközi Távközlési Egyesület Rádiószabályzatának megfelelően a vészjelzések és biztonsági jelzések továbbítását kell előnyben részesítenie;

(d) az Inmarsat hajó földi állomások robbanásveszélyes gázok előfordulásával jellemzett területen történő üzemeltetése során, különösen olajjal és más gyúlékony anyagokkal kapcsolatos műveletek során - a vonatkozó biztonsági szabályzatra figyelemmel - védintézkedéseket kell hozni;

(e) az Inmarsat hajó földi állomásoknak a Parti Állam kérésére a Parti Állam hatóságainak felügyelete alá kell tartozniuk, a nemzetközi jogszabályok értelmében létrehozott navigációs jogok sérelme nélkül.

(2) E Megállapodásban a „Parti Állam” az az állam, amelynek a parti tengerén és a kikötőiben az Inmarsat hajó földi állomás - e Megállapodás rendelkezéseire figyelemmel - üzemel.

3. cikk

A nemzetközi jogszabályok értelmében létrehozott navigációs jogok sérelme nélkül, a Felek az általuk meghatározott kikötőkben és a parti tenger általuk meghatározott területein korlátozzák, felfüggesztik vagy megtiltják az Inmarsat hajó földi állomások üzemeltetését. A Fél által meghatározott korlátozás, felfüggesztés vagy tilalom hatálybalépésének sérelme nélkül arról a lehető legrövidebb időn belül értesíteni kell e Megállapodás letéteményesét.

4. cikk

A vészjelzési és biztonsági célú távközlés sérelme nélkül az e Megállapodás 1. cikkének (1) bekezdésében említett engedély azokra a jogokra korlátozódhat, amelyeket a lobogó szerinti állam az 1. cikk (1) bekezdése alapján a parti tengerén és a kikötőiben az érintett Parti Állam hajói számára biztosít.

5. cikk

E Megállapodás egyetlen rendelkezése sem értelmezendő úgy, hogy akadályozza azt, hogy valamely Fél esetlegesen szélesebb körű kedvezményeket biztosítson az Inmarsat hajó földi állomások üzemeltetése vonatkozásában.

6. cikk

Ez a Megállapodás nem alkalmazandó a hadihajókra és más, nem kereskedelmi céllal üzemeltetett kormányzati hajókra.

7. cikk

(1) Bármely állam az alábbiak révén válhat e Megállapodás részes Felévé:

(a) aláírás, vagy

(b) megerősítés, elfogadás vagy jóváhagyás fenntartásával történő aláírás, amelyet megerősítés, elfogadás vagy jóváhagyás követ, vagy

(c) csatlakozás.

(2) Ez a Megállapodás Londonban, 1986. január 1-jétől a hatálybalépése napjáig aláírásra nyitva áll, azt követően pedig csatlakozásra nyitva marad.

8. cikk

(1) Ez a Megállapodás azt a dátumot követő harmincadik (30.) napon lép hatályba, amikor huszonöt (25) állam a Megállapodás Részesévé vált.

(2) Azon állam esetében, amely megerősítő, elfogadó, jóváhagyó vagy csatlakozási okiratát e Megállapodás hatálybalépésének napja után helyezi letétbe, e Megállapodás a letétbe helyezés napján lép hatályba.

9. cikk

A Felek a letéteményes részére megküldött értesítés útján bármikor kiléphetnek e Megállapodásból. A kilépés az erről szóló értesítés letéteményes általi kézhezvételének napjától számított kilencven (90) nap múlva lép hatályba.

10. cikk

(1) E Megállapodás letéteményese a Nemzetközi Mobil Műholdas Szervezet főigazgatója.

(2) A letéteményes haladéktalanul értesíti e Megállapodás Feleit különösen a következőkről:

(a) e Megállapodás aláírása;

(b) e megállapodás hatálybalépésének napja;

(c) megerősítő, elfogadó, jóváhagyó vagy csatlakozási okiratok esetleges letétbe helyezése;

(d) azt az időpontot, amellyel bármely Fél megszűnik e Megállapodás részesének lenni;

(e) az e Megállapodáshoz kapcsolódó bármely egyéb értesítés és közlés.

(3) E Megállapodás hatálybalépésekor a letéteményes - az Egyesült Nemzetek Alapokmányának 102. cikkével összhangban történő nyilvántartásba vétel és közzététel céljából - eljuttatja a Megállapodás hiteles másolatát az Egyesült Nemzetek Szervezetének főtitkára részére. A letéteményes ezzel egy időben eljuttatja e Megállapodás hiteles másolatát a Nemzetközi Távközlési Egyesület és a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet részére.

11. cikk

Ez a Megállapodás egy-egy eredeti példányban, angol, francia, orosz és spanyol nyelven jött létre, amely szövegek mindegyike egyformán hiteles, és amelyeket a letéteményesnél helyeznek letétbe, aki egy-egy hiteles másolatot megküld a Felek részére.

A FENTIEK HITELÉÜL a kormányuk által erre megfelelően feljogosított, alulírott meghatalmazottak aláírták ezt a Megállapodást.

KELT LONDONBAN, ezerkilencszáznyolcvanöt október tizenhatodikán.”

3. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére