Hatály: 2019.IX.30. - 2019.IX.30. Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2019. évi LV. törvény

egyes ügyintézési folyamatok egyszerűsítéséről * 

1. * 

1-2. § * 

2. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítása

3. § (1)-(6) * 

(7) Az Nytv. a következő 19/E. §-sal egészül ki:

„19/E. § (1) A nyilvántartást kezelő szervtől a polgár lakcímadata érvényességének tényéről a felhasználás céljának és jogalapjának igazolása nélkül tájékoztatás kérhető.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kérelem benyújtására elektronikus azonosítási szolgáltatás használata nélkül kizárólag elektronikus úton egyedi informatikai alkalmazás igénybevételével

a) közvetlen hozzáféréssel, vagy

b) elektronikus felületen keresztül van lehetőség.

(3) Az adatigénylőnek a kérelemben az érintett polgár természetes személyazonosító adatait, valamint a lakcím adattartalmának valamennyi elemét hiánytalanul fel kell tüntetnie.

(4) Az (1)-(3) bekezdés szerinti adatigénylés alapján a nyilvántartást kezelő szerv az adatigénylőnek arról ad tájékoztatást, hogy a lakcímadat a megadott adatokkal érvényes vagy a megadott adatokkal a nyilvántartásban nincs érvényes lakcím.”

(8) * 

(9) Az Nytv. 26. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A lakcímbejelentési eljárás során a polgár a tároló elemmel ellátott személyazonosító igazolványát a lakcímadatok tároló elemen történő rögzítése céljából köteles a lakcímbejelentési eljárást lefolytató hatóságnak átadni, a tároló elemmel ellátott személyazonosító igazolvány hiánya a lakcímbejelentési eljárás lefolytatásának nem akadálya. A lakcímbejelentési eljárást lefolytató hatóság a lakcímadatot a polgár tároló elemmel rendelkező személyazonosító igazolványán a lakcímadat nyilvántartásba vételével egyidejűleg rögzíti, ezt követően a tároló elemmel ellátott személyazonosító igazolványt a polgár részére haladéktalanul visszaadja.

(1b) Ha a polgár a lakcímbejelentési eljárás időpontjában eltulajdonítás, elvesztés vagy megsemmisülés miatt érvényes tároló elemmel ellátott személyazonosító igazolvánnyal nem rendelkezik, az egyéb okból érvénytelen, vagy a lakcímadat rögzítésének átmeneti jellegű műszaki vagy technikai akadálya áll fenn, a lakcímadatot az új tároló elemmel ellátott személyazonosító igazolvány kiadását követően a személyiadat- és lakcímnyilvántartási kapcsolat rendelkezésre állásakor hivatalból kell rögzíteni.”

(10)-(11) * 

(12) Az Nytv. 29. § (7) bekezdése a következő i) és j) ponttal egészül ki:

[Az állandó személyazonosító igazolvány - a 29/E. § (2) bekezdésében foglalt eset kivételével - tároló elemet tartalmaz. A tároló elem tartalmazza]

„i) a polgár lakcímadatát,

j) a polgár személyi azonosítóját.”

(13)-(15) * 

(16) Az Nytv. 29. §-a a következő (21) bekezdéssel egészül ki:

„(21) Ha az állandó személyazonosító igazolvány tároló eleme nem vagy nem helyesen tartalmazza a polgár társadalombiztosítási azonosító jelét, adóazonosító jelét, lakcímét, illetve személyi azonosítóját, abban az esetben a polgár kérelmére

a) az egészségbiztosítási szerv a polgár társadalombiztosítási azonosító jelét,

b) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a polgár adóazonosító jelét,

c) a nyilvántartás szervei a polgár lakcímét, illetve személyi azonosítóját a tároló elemen elhelyezi.”

(17)-(18) * 

(19) Az Nytv. a következő 52/G. §-sal egészül ki:

„52/G. § 2019. szeptember 30-át követően a tároló elemmel ellátott állandó személyazonosító igazolvány esetében a járási hivatal, a kijelölt kormányhivatal, a bv. szerv, a nyilvántartást kezelő szerv, illetve a konzuli tisztviselő a polgár erre irányuló kérelmére az állandó személyazonosító igazolvány tároló elemén rögzíti a polgár személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerinti lakcímadatát és személyi azonosítóját.”

4. § * 

3. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény módosítása

5. § (1)-(2) * 

(3) A Szaztv.

a) 8. § (3) bekezdésében az „(1) és (2) bekezdése” szövegrész helyébe az „(1)-(3) bekezdése” szöveg,

b) * 

lép.

4-11. * 

6-23. § * 

12. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény módosítása

24. § (1)-(8) * 

(9) * 

(10)-(11) * 

13. Záró rendelkezések

25. § (1) Ez a törvény - a (2)-(4) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2019. július 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1-2. §, a 3. § (1)-(6), (10), (11), (13)-(15), (17) és (18) bekezdése, a 4. §, az 5. § (1) és (2) bekezdése, a 6-23. §, a 24. § (1)-(8), (10) és (11) bekezdése, valamint az 1. melléklet e törvény kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(3) A 3. § (7), (9), (12), (16) és (19) bekezdése, valamint az 5. § (3) bekezdés a) pontja 2019. szeptember 30-án lép hatályba.

(4) A 3. § (8) bekezdése 2020. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2019. évi LV. törvényhez * 


  Vissza az oldal tetejére