A jogszabály mai napon ( 2022.08.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2019. évi LVIII. törvény

Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Drégelypalánk és Ipolyhídvég (Ipeľské Predmostie) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Drégelypalánk és Ipolyhídvég (Ipeľské Predmostie) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

MEGÁLLAPODÁS Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Drégelypalánk és Ipolyhídvég (Ipeľské Predmostie) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről

Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek)

összhangban a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között Párizsban, 1995. március 19-én aláírt, a jószomszédi kapcsolatokról és a baráti együttműködésről szóló Szerződésben foglaltakkal,

valamint a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron átvezető közutak forgalmi jellegéről Pozsonyban 2012. február 27-én aláirt Megállapodással,

tekintettel az infrastrukturális kapcsolatoknak a két ország közötti gazdasági együttműködés fejlődésére gyakorolt hatására,

az alábbiakban állapodnak meg:

1. Cikk

(1) A Drégelypalánk és Ipolyhídvég (Ipeľské Predmostie) települések közötti közúti kapcsolat helyreállítása érdekében a Szerződő Felek megállapodnak egy, az V.4/21S és V.4/20M határjelek között elhelyezkedő, az Ipoly folyó feletti közös közúti híd (a továbbiakban: híd) és a mindkét oldali kapcsolódó létesítmények megépítéséről.

(2) A Szerződő Felek a híd megépítésének költségeit közösen, egyenlő arányban viselik.

(3) A híd megvalósítása a tervdokumentációban foglaltaknak és a szükséges engedélyekben előírtaknak megfelelően történik.

2. Cikk

A közúti kapcsolat a nemzetközi személyforgalom, valamint a legfeljebb 3,5 t össztömegű tehergépjármű-forgalom céljára létesül.

3. Cikk

(1) Jelen Megállapodás végrehajtására a Szerződő Felek mindkét államban a közlekedésért felelős miniszter által vezetett minisztériumot bízzák meg (a továbbiakban: Illetékes Szerv).

(2) Az Illetékes Szervek jelölik ki a híd és a hídhoz kapcsolódó létesítmények megépítésével megbízott szervezeteket (a továbbiakban: Felelős Szerv).

(3) Az Illetékes Szervek diplomáciai úton tájékoztatják egymást a Felelős Szervek nevéről, címéről és székhelyéről, valamint az azokban bekövetkező esetleges változásokról.

(4) A Szerződő Felek erőfeszítéseket tesznek a híd és a hídhoz kapcsolódó létesítmények megépítéséhez szükséges pénzügyi támogatásnak az Európai Uniótól történő megszerzése érdekében.

4. Cikk

(1) A Felelős Szervek gondoskodnak a híd és a kapcsolódó létesítmények beruházásának előkészítéséről. Az engedélyezési és jóváhagyási eljárások a Szerződő Felek államaiban érvényes belső jogszabályokkal összhangban valósulnak meg.

(2) A Felelős Szervek mindegyike beszerzi a híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséhez szükséges építési és egyéb engedélyeket államuk arra illetékes hatóságaitól az adott állam belső jogszabályai alapján.

(3) A Felelős Szervek az alábbi megosztásban viselik a híd és a hídhoz kapcsolódó létesítmények megépítésével összefüggő költségeket:

a) A Felelős Szervek közösen, egyenlő arányban viselik a híd, mint közös létesítmény megépítésével összefüggő tervezett beruházási költségeket.

b) A hídhoz Magyarország területén kapcsolódó létesítmények beruházási költségeit a Magyarországon Felelős Szerv viseli. A hídhoz a Szlovák Köztársaság területén kapcsolódó létesítmények beruházási költségeit a Szlovák Köztársaságban Felelős Szerv viseli.

(4) A létesítmények kivitelezőjének kiválasztásával összefüggő közbeszerzési eljárás az alábbiak szerint kerül lebonyolításra:

a) A híd mint közös létesítmény megépítését elvégző kivitelező kiválasztását a Magyarországon Felelős Szerv végzi a Magyarország területén hatályos közbeszerzési törvényben foglalt előírások szerint. A közbeszerzési eljárásban mindkét Felelős Szerv képviselői részt vesznek.

b) A hídhoz Magyarország területén kapcsolódó létesítmények megépítését lebonyolító kivitelező kiválasztását a Magyarországon Felelős Szerv végzi. A hídhoz a Szlovák Köztársaság területén kapcsolódó létesítmények megépítését lebonyolító kivitelező kiválasztását a Szlovák Köztársaságban Felelős Szerv végzi.

(5) A kivitelezési munkálatok mindkét Szerződő Fél államának hatályos belső jogszabályaival és műszaki előírásaival összhangban valósulnak meg.

(6) Az államhatár vonalát vagy a határjeleket érintő valamennyi munka kivitelezéséhez az Államhatár Felmérésének és

Megjelölésének Magyar-Szlovák Közös Bizottsága előzetes jóváhagyása szükséges.

(7) Tekintettel arra, hogy a híd és a kapcsolódó létesítmények megépítése az Ipoly határfolyó árterületét érinti, ezek megvalósításához a Magyar-Szlovák Határvízi Bizottság előzetes jóváhagyása szükséges.

5. Cikk

A híd megnyitásának időpontját a Szerződő Felek diplomáciai úton egyeztetik.

6. Cikk

A híd üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról külön megállapodás rendelkezik.

7. Cikk

A megvalósult híd a Szerződő Felek államainak egyenlő arányban osztatlan közös tulajdonát képezi.

8. Cikk

(1) Amennyiben az egyik Szerződő Fél alapos indok nélkül eláll attól, hogy megépítse a hidat vagy a saját oldalán a kapcsolódó létesítményeket, köteles megtéríteni a másik Szerződő Fél minden olyan kárát és költségét, amely bizonyítottan a híd és a kapcsolódó létesítmények saját oldalán történő építésével összefüggésben merült fel.

(2) A hídban vis maior miatt keletkezett károkat a Szerződő Felek közösen, egyenlő arányban viselik.

9. Cikk

A híd és a hídhoz kapcsolódó létesítmények építésének előkészítésével, tervezésével és kivitelezésével megbízott személyek a beruházás megvalósításának ideje alatt az építési övezetben az államhatár közelében szabadon mozoghatnak. Amennyiben a beruházó szervezetek részéről a híd építésének ideje alatt harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatására kerül sor, ezen személyek tartózkodásának és munkaviszonyának összhangban kell állnia a harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatására és tartózkodására vonatkozó hatályos nemzeti jogszabályokkal.

10. Cikk

Jelen Megállapodás értelmezésével és végrehajtásával összefüggő esetleges vitákat az Illetékes Szervek tárgyalás útján rendezik. Amennyiben nem jön létre megállapodás, a vitás kérdéseket a Szerződő Felek diplomáciai úton rendezik.

11. Cikk

(1) Jelen Megállapodást a Szerződő Felek államainak belső jogszabályaikkal összhangban jóvá kell hagyniuk, és az a jóváhagyást igazoló későbbi jegyzék kézhezvételétől számított 30. (harmincadik) napon lép hatályba.

(2) Jelen Megállapodás a Szerződő Felek közötti közös megállapodással írásban bármikor módosítható, vagy kiegészíthető. Ezen kiegészítések, illetve módosítások az (1) bekezdés szerint lépnek hatályba.

(3) Jelen Megállapodást a Szerződő Felek határozatlan időre kötik. A Megállapodást bármelyik Szerződő Fél írásban, diplomáciai úton felmondhatja. A felmondás kézbesítése után a Szerződő Felek haladéktalanul tárgyalásokat kezdenek a jelen Megállapodás megvalósításával kapcsolatos nyitott kérdésekről, különösen a másik Szerződő Félnél a Megállapodás felmondásának időpontjáig a Megállapodás megvalósításával kapcsolatosan felmerült költségek rendezéséről. Felmondás esetén a jelen Megállapodás a felmondásról szóló értesítésnek a másik Szerződő Fél által történt átvétele napjától számított 6 (hat) hónap után hatályát veszti.

Készült: Révkomáromban, 2019. május 28. napján, két eredeti példányban, magyar és szlovák nyelven, amelyből mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.”

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. § a Megállapodás 11. Cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Megállapodás, valamint a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

5. § Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére