A jogszabály mai napon ( 2022.10.06. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2019. évi LXXVI. törvény

a Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között a katasztrófák esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló egyezmény kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között a katasztrófák esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés az Egyezményt e törvénnyel kihirdeti.

3. § (1) Az Egyezmény hiteles magyar nyelvű szövegét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az Egyezmény hiteles angol nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. §, a 3. §, az 1. melléklet és a 2. melléklet az Egyezmény 17. cikkének (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) Az Egyezmény, illetve a 2. §, a 3. §, az 1. melléklet és a 2. melléklet hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

5. § Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter gondoskodik.

1. melléklet a 2019. évi LXXVI. törvényhez

EGYEZMÉNY MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS GEORGIA KORMÁNYA KÖZÖTT A KATASZTRÓFÁK ESETÉN TÖRTÉNŐ EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL ÉS KÖLCSÖNÖS SEGÍTSÉGNYÚJTÁSRÓL

Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya, a továbbiakban: „Felek”,

Figyelembe véve a természeti és ember által okozott polgári veszélyhelyzetek növekvő mértékben határokon átnyúló jellegét, azok nemzetközi együttműködés révén időben történő és hatékony kezelésének, valamint ezen a területen a két állam közös erőfeszítései összehangolásának igényét;

Támogatva az Egyesült Nemzetek, az Európai Unió, az Észak-atlanti Szerződés Szervezete és más nemzetközi szervezetek és fórumok erőfeszítéseit a polgári veszélyhelyzetekben történő segítségnyújtás területén;

Hangsúlyozva, hogy az elmúlt években növekszik a természeti és ember okozta polgári veszélyhelyzetek gyakorisága és súlyossága;

Kifejezve elköteleződésüket a két állam közötti polgári veszélyhelyzetekben való együttműködés előmozdítása és fejlesztése érdekében az adott állam nemzeti jogszabályai szerint;

Az alábbiakban állapodtak meg:

1. cikk

Tárgy

A jelen Egyezmény meghatározza a polgári veszélyhelyzeti megelőzés, a felkészülés és az elhárítás kapcsán megvalósuló együttműködés általános kereteit, valamint a Felek közötti önkéntes segítségnyújtás feltételeit és eljárásait bármelyik Fél államterületén belül polgári veszélyhelyzet esetén.

2. cikk

Fogalmak

Az Egyezmény tekintetében az alábbi fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

„Polgári veszélyhelyzet”: válsághelyzet bizonyos területeken, illetve szervezetekben, ahol a népesség normális életkörülményeiben zavar keletkezik, amelyet előidézhet katasztrófa, ipari baleset, tűz, természeti katasztrófa, járvány, állatok és növények járványos megbetegedései vagy háborús eszközök használata, és amely a lakosság életére, egészségére nézve veszélyt jelent vagy jelenthet, halált, személyi sérülést, illetve jelentős anyagi kárt okoz vagy okozhat;

„Kérelmező fél” az a Fél, amelynek illetékes hatósága a 3. cikk (2) bekezdésében foglaltak szerint a másik Felet írásbeli, segítségnyújtásra irányuló kéréssel kereste meg;

„Megkeresett/Támogató Fél” az a Fél, akinek illetékes hatósága a 3. cikk (2) bekezdés szerint segítséget nyújt a kérelmet benyújtó Félnek;

„Mentőcsapat”: megfelelően képzett, a Megkeresett/Támogató Fél által kijelölt nem katonai csapat megfelelő felszereléssel, mentőkutyákkal és eszközökkel;

„Felszerelés”: anyagok, technikai és közlekedési eszközök, gyógyszerek és orvosi felszerelések, valamint a mentőcsapat, illetve a szakértők egyéni felszerelése;

„Segítségnyújtó eszközök” a Megkeresett/Támogató Fél által adómentesen elkülönített áruk és anyagi források a Kérelmező Fél lakossági szükségleteinek kielégítésére;

„Szakértő”: a polgári veszélyhelyzetek területén szakértelemmel, megfelelő felszereléssel és segítségnyújtó eszközzel bíró specialista, aki a Kérelmező Fél számára segítséget nyújt;

„Polgári veszélyhelyzeti segítségnyújtás”: bármilyen, polgári veszélyhelyzetben vagy azt követően végrehajtott cselekvés, amelynek célja életmentés, vagyonvédelem vagy segítségnyújtó eszköz szállítása, és amelynek célja a veszélyhelyzet azonnali hatásainak orvoslása;

„Illetékes hatóság”: a Felek által kijelölt hatóság a jelen Egyezményben foglalt tevékenységek kezelésére és koordinálására;

„Tranzit ország”: az az állam, amelyen keresztül a mentőcsapatok és/vagy a szakértők, a felszerelés és a segítségnyújtó eszközök szállítása segítségnyújtási célzattal történik egy harmadik ország részére;

3. cikk

Illetékes hatóságok és kapcsolattartó szervek

(1) Jelen Egyezmény alapján a Felek a saját nemzeti jogszabályaik szerinti hatáskörükben közvetlenül működnek együtt.

(2) A jelen Egyezmény szerinti illetékes hatóság:

- Magyarország Kormánya esetében: Belügyminisztérium;

- Georgia Kormánya esetében: Belügyminisztérium.

(3) A jelen Egyezményben foglaltak végrehajtása során a Felek jelen cikk (2) bekezdés szerinti illetékes hatóságai jogosultak egymással közvetlen kapcsolatba lépni.

(4) A jelen Egyezmény Felei egy vagy több kapcsolattartó pontot jelölnek ki polgári veszélyhelyzet esetén történő értesítés és információcsere érdekében.

(5) Az illetékes hatóságok biztosítják az alábbi kapcsolattartó szervek zavartalan működését:

- a Magyar Kormány tekintetében: Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság;

- Georgia Kormánya tekintetében: Georgia Belügyminisztériumának alárendelt állami szervként működő Válságkezelési Szolgálat;

(6) A Felek haladéktalanul, írásban, diplomáciai úton értesítik egymást bármilyen, az illetékes hatóságaik vagy a kapcsolattartó szerveik tekintetében bekövetkezett változásról.

4. cikk

Együttműködési formák

(1) A jelen Egyezményben foglaltak szerint a Felek a saját nemzeti jogszabályaikkal összhangban, az egyenlőség, kölcsönösség és kölcsönös előnyök elve alapján együttműködnek, az alábbiak szerint:

a) A Felek kérelmére történő önkéntes segítségnyújtás és tájékoztatás polgári veszélyhelyzet vagy annak bekövetkezésének veszélye esetén;

b) Polgári veszélyhelyzet esetén megelőzés, felkészülés, elhárítással összefüggésben információcsere, technikai és jogi dokumentáció, műszaki és módszertani dokumentáció cseréje, video- és fotóanyagok cseréje;

c) Mentőcsapatok felszereléssel ellátása;

d) Közös szakértői találkozók, workshopok, konferenciák és gyakorlatok szervezése és tartása;

e) Információcsere és „jó gyakorlatok” cseréje;

f) Szakértők cseréjének és képzésének megszervezése, beleértve az oktatók cseréjét a Felek felkérésére;

g) Projektek és kutatások közös tervezése, fejlesztése és végrehajtása a polgári veszélyhelyzeti megelőzés, felkészülés és elhárítás területén.

(2) A Felek 3. cikk (2) bekezdés szerinti illetékes hatóságai az együttműködés egyéb formái mellett is dönthetnek, és munkacsoportokat hozhatnak létre a saját államuk nemzeti szabályai szerint.

(3) A Felek polgári veszélyhelyzet esetén a kapacitásaiknak megfelelően segítséget nyújtanak egymásnak.

(4) A Felek eltérő megállapodásának hiányában a szakértők cseréjének költsége a küldő Felet terheli.

(5) Az Egyezményben foglalt célok eléréséhez szükséges felszerelés, anyag vagy egyéb berendezés cseréjét a Felek nemzeti jogszabályaival összhangban kell végrehajtani.

5. cikk

Az önkéntes segítségnyújtásra vonatkozó eljárás

(1) Polgári veszélyhelyzeti segítségnyújtást a mentőcsapatok és/vagy szakértők kiküldésével, valamint az érintett lakosság szükségleteinek megfelelő segítségnyújtó eszközök nyújtásával lehet biztosítani.

(2) A segítségnyújtás iránti kérelmet angol nyelven kell benyújtani, és a Kérelmező Félnek meg kell jelölni az alábbiakat:

a) a Kérelmező esetében a polgári veszélyhelyzet típusa, nagysága, helye, ideje, aktuális állapota és az illetékes hatóságok és tisztviselők elérhetősége;

b) tájékoztatás a polgári veszélyhelyzet kezelésére tett és tervezett intézkedésekről;

c) a kért segítség típusa, valamint prioritásai a mentőcsapatok/szakértők, felszerelések, valamint a segítségnyújtó eszközök tekintetében.

(3) A Megkeresett/Támogató Fél képzett csapatokat és felszerelést küld a polgári veszélyhelyzet kezelésére, a fenti bekezdésben foglalt felkérésnek megfelelően.

(4) A segítségnyújtásra küldött mentőcsapatok és/vagy szakértők, valamint a felszerelés és a segítségnyújtó eszközök szárazföldi, légi vagy vízi úton kerülhetnek szállításra, a szállítási költségeket a Megkeresett/Támogató Fél fedezi.

6. cikk

Határátkeléssel kapcsolatos eljárási szabályok, valamint a mentőcsapatok/szakértők tartózkodásának szabályai

(1) A Kérelmező Fél minden lehetséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a Megkeresett/Támogató Fél mentőcsapatai és/vagy szakértői számára megkönnyítse a határátlépést.

(2) A mentőcsapat vezetője köteles benyújtani angol nyelven, a Megkeresett/Támogató fél illetékes hatósága által hitelesített formában a Kérelmező fél határőrizeti és vámellenőrzési tisztviselői számára az alábbi okiratokat:

a) A felek illetékes hatóságai által jóváhagyott, kitöltött dokumentum, feltüntetve a mentőcsapatok/szakértők hatásköreit, valamint az érkezésük célját a Kérelmező fél területén;

b) A mentőcsapatok és/vagy szakértők tagjainak listája, valamint a felszerelések és járművek listája;

c) A segítségnyújtó eszközök listája.

(3) A gépjárművezetőknek be kell mutatniuk az adott járműre érvényes jogosítványukat, valamint a jármű forgalmi engedélyét.

(4) A mentőcsapatok és/vagy szakértők a 6. cikk (2) bekezdés szerinti okiratok és érvényes utazási okmányok bemutatását követően jogosultak belépni a Felek államterületére a Felek nemzetközi szerződéseivel és nemzeti jogszabályaival összhangban.

(5) A Kérelmező Fél határátkelőhelyének mentőkutyákkal való átlépését és az említett Fél területén történő tartózkodását ezen fél karanténszabályai szerint kell meghatározni.

(6) A mentőcsapat tagjai jogosultak a Kérelmező területén egyenruhát viselni. A Megkeresett/Támogató Fél mentőcsapata felhatalmazást kap arra, hogy a járműveken megkülönböztető jelzést használjon.

(7) Az e cikkben megállapított feltételek szerint a határátkelési eljárást akkor is alkalmazni kell, ha az egyik Fél a polgári veszélyhelyzet esetén segítséget kérő harmadik ország tekintetében tranzitállamnak minősül. A jelen Egyezmény 3. cikkének (2) bekezdése szerinti illetékes hatóságok megfelelő időben értesítik egymást arról, hogy szükség van-e tranzitjáratra a harmadik országnak történő segítségnyújtáshoz, valamint összehangolják a berendezések, és segítségnyújtó eszközök továbbításával kapcsolatos eljárásokat.

7. cikk

A felszerelések és a segítségnyújtó eszközök határátlépése

(1) A Felek biztosítják a felszerelések és segítségnyújtó eszközök könnyített határátlépését.

(2) A mentőcsapat tagjai és/vagy a segítségnyújtásra küldött szakértők nem jogosultak fegyver és lőszer szállítására a Kérelmező Fél területén.

(3) A Felek a kölcsönösség elve alapján megállapodnak abban, hogy a felszereléseket a Kérelmező fél területén ideiglenesen és díjmentesen, az állam nemzeti jogszabályainak megfelelően használják fel.

(4) Jelen Egyezmény értelmében a Felek megállapodása alapján az áruk tekintetében a határátlépés során alkalmazott korlátozások és tilalmak nem alkalmazandók a felszerelésekre és segítségnyújtó eszközökre. A Felek eltérő megállapodásának hiányában a felszerelést a Kérelmező Fél köteles visszaszolgáltatni, kivéve, ha az említett felszerelés a használat során megsemmisült. Minden segítségnyújtó felszerelést részletesen rögzíteni kell a mentőcsapat vezetője által készített jegyzőkönyvben, a jelen Egyezmény 3. cikk (2) bekezdés szerinti illetékes hatóság által tanúsítottan, megjelölve a típust, mennyiséget és helyet. Az érintett hatóságok kötelesek értesíteni az illetékes vámhatóságokat, a kiküldetés befejeződését követően a jegyzőkönyvnek a vámtisztviselő részére történő megküldése mellett.

(5) Az előző bekezdés rendelkezései kábító- és pszichotróp anyagokat tartalmazó gyógyszerek Kérelmező Fél területére történő behozatalára, valamint a fel nem használt mennyiségeknek a Megkeresett/Támogató Fél részére történő visszaszolgáltatására is alkalmazandók. Az áruk ilyen módon történő mozgása nem tekinthető behozatalnak és kivitelnek a kábítószer és pszichotróp anyagokra vonatkozó egyezmények viszonylatában. Az említett gyógyszerek kizárólag az orvosi ellátás biztosításához szükséges céllal hozhatók be és kizárólag szakképzett orvosi személyzet jogosult használni azokat a Kérelmező Fél államának jogszabályaival összhangban. Ebben az esetben a mentőcsapat vezetője nyilatkozatot nyújt be a határőröknek a kábítószer- és pszichotróp anyagokat tartalmazó gyógyszerek nómenklatúrájáról és mennyiségéről. A mentőcsapat vezetője a fel nem használt mennyiségekről jegyzőkönyvet készít, amelyet a jelen Egyezmény 3. cikk (2) bekezdése szerinti illetékes hatóság hitelesít, és amely a kiküldetés teljesítésével a vámtisztviselőknek bemutatásra kerül.

(6) A Kérelmező Fél ellenőrizheti a fenti gyógyszerek, felszerelések és segítségnyújtó eszközök használatát és tárolását.

8. cikk

Légi járművek igénybevétele

(1) A jelen Egyezmény értelmében a légi járművek a mentőcsapatok gyors szállítására valamint a polgári veszélyhelyzeti segítségnyújtás biztosítására használhatók fel a jelen 5. cikk (4) bekezdésének megfelelően.

(2) A légi járatok üzemeltetését a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) szabályai, a Felek államainak nemzeti jogszabályai és a Felek közötti hatályos szerződések szerint kell végrehajtani.

(3) Az előző bekezdésben hivatkozott légi járművek Magyarország és Georgia nemzeti jogszabályai szerint átrepülhetnek a másik Fél légterén, leszállhatnak és felszállhatnak nemzetközi repülőtéren vagy regisztrált kifutópályán kívüli, a 3. cikk (2) bekezdés szerinti illetékes hatóságok által meghatározott területen, betartva az adott esetre vonatkozó repülési szabályokat.

(4) A jelen Egyezmény értelmében mindkét Fél légiközlekedés-biztonsági szervei haladéktalanul értesítik egymást a mentési műveletek során a légi járművek használatáról, pontos adatokat szolgáltatva a légi jármű típusáról és lajstromjeléről, a személyzetről, a rakományról, az indulási időről valamint az útvonalról és a leszállás helyéről.

(5) A jelen Egyezmény 6. cikke alkalmazandó a repülőgép személyzetére és a szállított mentőcsapat tagjaira.

(6) A jelen Egyezmény 7. cikke alkalmazandó a légi járműre, a felszerelésre, valamint a szállított segítségnyújtó eszközökre.

(7) A légi járművek határátlépésével és vámellenőrzésével kapcsolatos vizsgálatokat a Kérelmező Fél határellenőrzési és vámellenőrzési tisztviselői végzik a légi járművek leszállási helyén.

(8) A katonai repülőgépek használatára a Kérelmező Fél kifejezett írásos beleegyezése esetén kerülhet sor.

9. cikk

A polgári veszélyhelyzeti segítségnyújtási műveletek összehangolása és irányítása

(1) A polgári veszélyhelyzeti segítségnyújtással kapcsolatos műveletek koordinálását és irányítását a Kérelmező Fél illetékes hatósága végzi.

(2) A Kérelmező fél tájékoztatja a mentőcsapatok vezetőit és/vagy szakértőit a fennálló helyzet alakulásáról a polgári veszélyhelyzeti illetve a tevékenységre kijelölt területeken és amennyiben szükséges, gondoskodik tolmácsról vagy kommunikációs eszközökről az operatív központtal.

(3) A mentőcsapatoknak/szakértőknek, a felszerelésekhez hasonlóan, legkésőbb a polgári veszélyhelyzeti területre történő érkezést követő 24 órán belül képesnek kell lenniük független és önálló működésre.

10. cikk

A polgári veszélyhelyzeti segítségnyújtási műveletek költségei

(1) A Megkeresett/Támogató Fél nem jogosult a Kérelmező részéről a segítségnyújtás során felmerülő költségek megtérítésére. Ez vonatkozik minden olyan költségre, amely a felszerelés használatából, károsodásából vagy elvesztéséből ered, kivéve, ha a felszerelés károsodása vagy elvesztése a Kérelmező Fél állampolgárainak vagy állami tisztviselőinek kizárólagos hibájából ered.

(2) E cikk (1) bekezdése nem alkalmazandó, ha a segítségnyújtás költségeit teljes egészében vagy részben visszatérítik. A Megkeresett/Támogató Fél elsőbbséget élvez az említett költségek megtérítése tekintetében.

(3) A Kérelmező Fél viseli a kérésére természetes és jogi személyek által végrehajtott azon mentési műveletek költségeit, melyek a Megkeresett/Támogató Fél közvetítésével valósultak meg.

(4) A Kérelmező Fél biztonságos és ingyenes orvosi ellátást, valamint kiküldetésük idejére logisztikai támogatást biztosít a Megkeresett/Támogató Fél mentőcsapatai/szakértői számára.

(5) A segítségnyújtásra használt gépjárművek mentesek az utazási és egyéb költségek alól.

11. cikk

Kártérítés

(1) A Megkeresett/Támogató Fél minden olyan felmerülő kártérítési igényről lemond, amely az érintett Félnél vagy az általa segítségnyújtásra küldött szakértő esetében felmerül, a következők tekintetében:

a) Egyéb mentőcsapatok vagy szakértők által feladat teljesítése közben okozott vagyoni kár;

b) A mentőcsapat és/vagy szakértő tagjának a feladatai végrehajtása során bekövetkezett fizikai sérülése, egészségkárosodása vagy halála esetén.

(2) Ha a Megkeresett/Támogató Fél mentőcsapata vagy szakértője a Kérelmező fél területén a jelen Egyezménnyel összefüggésben feladatai teljesítése során kárt okoz harmadik félnek, a Kérelmező Fél az okozott kárt köteles megtéríteni a saját nemzeti joga szerint azokban az esetekben, ha a kárt az említett Fél államának állampolgárai hivatalos feladataik ellátása során okozták.

(3) A mentőcsapatok és/vagy szakértők által szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott károkat a Megkeresett/ Támogató Fél köteles megtéríteni, feltéve, hogy a Kérelmező Fél az ilyen jellegű kár tényét bíróságon bizonyította.

(4) A Felek a 3. cikkben foglaltak alapján a nemzeti joguk szerint egyeztetnek, annak érdekében, hogy a kártérítési igények rendezését megkönnyítsék. Az említett Felek az e cikkben meghatározottak szerint információt cserélnek egymással valamennyi kártérítési ügyekben rendelkezésre információ tekintetében.

12. cikk

A polgári veszélyhelyzeti segítségnyújtási műveletekkel kapcsolatos tájékoztatás

A jelen Egyezmény 3. cikk (2) bekezdése szerinti illetékes hatóságok biztosítják, a polgári veszélyhelyzeti segítségnyújtási műveletek során, a műveletek helyszínén a mentőcsapatok/szakértők szükségletei szerinti megbízható kommunikációt.

13. cikk

A polgári veszélyhelyzeti segítségnyújtási műveletek megszüntetése

A Kérelmező fél 3. cikk (2) bekezdés szerinti illetékes hatóságának írásbeli értesítését követően a mentőcsapatok és/vagy szakértők azonnal befejezik tevékenységüket.

14. cikk

Információk bizalmassága

A jelen Egyezmény szerinti tevékenységek során megszerzett információkat csak a Szerződő Felek előzetes hozzájárulásával lehet harmadik személy részére átadni, és csak a Szerződő Felek illetékes hatóságainak előzetes írásbeli hozzájárulása esetén lehet nyilvánosságra hozni.

A jelen Egyezmény alapján személyes adatok és minősített adatok nem továbbíthatók.

15. cikk

Jogviták rendezése

A jelen Egyezmény értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatos jogvitákat a Felek konzultációk és/vagy tárgyalások útján rendezik.

16. cikk

Vállalt nemzetközi kötelezettségek

A jelen Egyezmény nem érinti a Felek más nemzetközi szerződésekből származó jogait és kötelezettségeit.

17. cikk

Záró rendelkezések

(1) Jelen Egyezmény azon utolsó diplomáciai úton történő írásos értesítés kézhezvételét követő harmincadik napon lép hatályba, melynek keretében a Felek értesítik egymást az Egyezmény hatálybaléptetéséhez szükséges belső eljárásaik befejezéséről.

(2) A jelen Egyezményhez fűzött módosításokra és kiegészítésekre a Felek közös megegyezése mellett van lehetőség, külön dokumentum keretében, amelynek hatályba lépésére a jelen Egyezmény hatályba lépésére vonatkozó eljárási szabályoknak megfelelően kerül sor. Az így létrejött dokumentumok a jelen Egyezmény szerves részét képezik.

(3) A jelen Egyezmény határozatlan időre jön létre. Bármely fél felmondhatja az Egyezményt, ha diplomáciai úton írásban értesíti a másik felet. Minden ilyen felmondás hat hónappal az értesítésnek a másik Fél általi kézhezvételét követően lép hatályba.

Kelt Batumiban, 2019. július 11-én, két eredeti példányban magyar, georgiai és angol nyelven, valamennyi szöveg egyaránt hiteles. Eltérő értelmezés esetén az angol szöveg az irányadó.

2. melléklet a 2019. évi LXXVI. törvényhez

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND THE GOVERNMENT OF GEORGIA ON COOPERATION IN THE FIELD OF CIVIL EMERGENCIES

The Government of Hungary and the Government of Georgia, hereinafter referred to as „the Parties”,

Considering the increasingly manifested trans-border nature of natural and man-made civil emergencies, the need of timely and effective addressing of the questions related to civil emergencies through international cooperation and the importance of coordinating the joint efforts of the two states in this sphere;

Supporting the efforts of the United Nations, the European Union, the North Atlantic Treaty Organization and other international organizations and forums in the field of assistance in case of civil emergency;

Emphasizing that in recent years there is an increase of frequency and seriousness of natural and manmade civil emergencies;

Being committed to fostering and developing the cooperation in case of civil emergencies between the two states according to national legislations of their states;

Have agreed as follows:

Article 1

Subject

The present Agreement shall establish the general framework of cooperation in the area of civil emergency prevention, preparedness and response, as well as the terms and procedures for rendering voluntary assistance between the Parties in case of civil emergency within the state territory of any of the said Parties.

Article 2

Definitions

For the purposes of the present Agreement, the following definitions shall apply:

„Civil emergency”: a crisis situation in certain territories or organisations that is characterised by the disturbance of normal living conditions of the population, caused by disaster, large industrial accident, fire, natural disaster, epidemics, epizooty, epiphytoty, or by use of the implements of war, and that poses and/or may pose a threat to the life and/or health of the population, and causes or may cause human death, human injuries, and/or significant material damage;

„Requesting Party”: the Party whose state Competent Authority, as specified in Article 3, Paragraph 2 herein, has approached the other Party with a written request for assistance;

„Assisting Party”: the Party whose state Competent Authority, as specified in Article 3, Paragraph 2 herein, renders assistance to the Party which has made the request;

„Rescue team”: an adequately trained non-military team of specialists designated by the Assisting Party, for providing assistance with appropriate equipment, rescue dogs and means for support;

„Equipment”: materials, technical and transport means, medicines and medical equipment, and individual equipment of the members of the rescue team and/or the experts;

„Relief items”: goods and material resources allocated for tax-free distribution by the Assisting Party for the needs of the affected population in the Requesting Party;

„Expert”: a specialist in the field of civil emergencies, with appropriate equipment and relief items, sent to provide assistance to the Requesting Party;

„Civil emergency relief”: any action undertaken in case of civil emergency or thereafter, aimed at saving lives, protecting property, or delivering relief items, and intended to control the immediate effects of the civil emergency; „Competent Authority”: the state authority designated by each Party to manage and coordinate the activities under the present Agreement;

„Transit state”: the state through the territory of which the rescue teams and/or the experts, the equipment, and the relief items are transported in order to render assistance to a third country.

Article 3

Competent Authorities and Contact Bodies

(1) For the purposes of the present Agreement, the Parties shall cooperate directly within their competences under national legislations of their states thereof.

(2) The Competent Authorities under the present Agreement shall be:

- for the Government of Hungary: the Ministry of Interior;

- for the Government of Georgia: the Ministry of Internal Affairs.

(3) In the course of implementation of the present Agreement, the Competent Authorities of the Parties as specified in Paragraph 2 of this Article shall be authorized to enter immediately into direct contact.

(4) The Parties to the present Agreement shall designate one or several contact points for the purpose of notification and exchange of information in case of civil emergency.

(5) The Competent Authorities shall ensure the uninterrupted functioning of the following contact bodies:

- for the Government of Hungary: National Directorate General for Disaster Management of the Ministry of Interior;

- for the Government of Georgia: Ministry of Internal Affairs of Georgia Subordinated State Entity - Emergency Management Service.

(6) The Parties shall notify immediately each other in writing through diplomatic channels of any changes related to Competent Authorities and the contact bodies.

Article 4

Forms of Cooperation

(1) Within the framework of the present Agreement and in accordance with national legislations of their states, the Parties shall cooperate on the basis of equality, reciprocity and mutual benefit by means of:

a) Rendering voluntary assistance and providing information upon request in case of civil emergency or a threat of its occurrence;

b) Exchanging information, technical and legal documentation, methodological and other literature, video and photo materials related to civil emergency prevention, preparedness and response in cases of civil emergency;

c) Supplying the rescue teams with equipment;

d) Organizing/holding joint expert meetings, workshops, conferences and exercises;

e) Exchanging experience and good practices;

f) Organizing exchange and training of experts, including exchange of lecturers and trainers from the respective training centers and institutions at the request of each of the Parties;

g) Joint planning, development and implementation of projects and research works in the area of civil emergency prevention, preparedness and response.

(2) The Competent Authorities of the Parties, according to Article 3, Paragraph 2 herein, may establish other forms of cooperation as well, and may form working groups in accordance with national legislations of their states.

(3) The Parties shall render each other assistance in case of civil emergency within the capacities thereof.

(4) The costs of the exchange of experts, etc. shall be covered by the sending Party, unless the Parties agree otherwise.

(5) The exchange of equipment, materials, other supplies and services necessary for achieving the objectives and implementation of the programs on which agreement has been reached, shall be carried out in accordance with the national legislation of the state of each of the Parties.

Article 5

Procedure for Rendering Voluntary Assistance

(1) Civil emergency relief may be provided by deployment of rescue teams and/or experts, as well as by provision of relief items for the needs of the affected population.

(2) A request for assistance shall be made in written in English and the Requesting Party shall state therein:

a) Type, scale, location, time, current status of the civil emergency in the Requesting Party and contact information of the relevant authorities and officials;

b) Information on the actions undertaken and planned to cope with the civil emergency;

c) Type and priorities of the assistance requested in terms of rescue teams and/or experts, equipment, as well as relief items.

(3) The Assisting Party shall send a team trained and equipped for coping with the civil emergency, according to the request referred to in the above Paragraph.

(4) The rescue teams and/or the experts, sent to render assistance, as well as the equipment and the relief items, may be transported by land, air or water. The costs of transport shall be covered by the Assisting Party.

Article 6

Border-Crossing Procedures and Rules for Stay of Rescue Teams and/or Experts

(1) The Requesting Party shall take all possible measures to facilitate the crossing of the border by the rescue teams and/or experts of the Assisting Party.

(2) The leader of the rescue team shall present to the border and customs control officials of the Requesting Party the following documents in English, certified by the Competent Authority of the Assisting Party:

a) A document completed in a standard form approved by the Competent Authorities of the Parties, specifying the powers of the rescue teams and/or experts and the objective of their arrival on the state territory of the Requesting Party;

b) A list of the members of the rescue teams and/or experts and a list of the equipment and vehicles;

c) A list of the relief items.

(3) The drivers shall present driving licenses for the respective motor vehicles and the registration certificates thereof.

(4) The members of the rescue teams and/or experts may enter the state territory of the Parties in conformity with the international treaties in force for both of the Parties and national legislations of their states and after presenting the documents referred to in Article 6, Paragraph 2 and valid travel documents.

(5) The procedure for crossing the border of the Requesting Party by the rescue teams with rescue dogs and the stay thereof within the state territory of the said Party shall be determined according to the quarantine rules of the said Party.

(6) The members of the rescue team may wear uniforms in the Requesting Party. The rescue team of the Assisting Party shall be authorized to use its distinctive signs on the vehicles within the state territory of the Requesting Party.

(7) The border-crossing procedure, according to the terms established by this Article, shall apply furthermore where one of the Parties is a transit state in respect of a third country requesting assistance in case of civil emergency. The Competent Authorities referred to in Article 3, Paragraph 2 of the present Agreement shall notify each other in due time on the need of transit passage for rendering assistance to a third country and shall coordinate the procedure for the transit of the equipment and the relief items.

Article 7

Border-crossing of Equipment and Relief Items

(1) The Parties shall ensure a facilitated procedure upon the crossing of the border by the equipment and the relief items.

(2) The members of the rescue team and/or the experts sent to render assistance shall not be allowed to carry weapons and ammunition within the state territory of the Requesting Party.

(3) On the basis of reciprocity, the Parties hereby agree that the equipment shall be used within the state territory of the Requesting Party temporarily, free of charge and according to national legislation of its state.

(4) Upon agreement by the Parties the restrictions or prohibitions applicable to the border-crossing of goods shall not apply to the equipment and relief items under the present Agreement. The equipment must be returned by the Requesting Party, unless the said equipment has been destroyed during the use, unless otherwise agreed by the Parties. Any equipment left as relief items shall be described in details in a Protocol drawn by the leader of the rescue team, specifying the type, quantity and location, and shall be certified by the Competent Authority of the Requesting Party referred to in Article 3, Paragraph 2 of the present Agreement. The said authorities shall be obligated to notify the competent customs services, with the Protocol being submitted to the customs control officials after completion of the mission.

(5) The provisions of the previous paragraph shall apply furthermore to the import of medicines containing narcotic and psychotropic substances into the state territory of the Requesting Party and to the reverse transportation of the unused quantities to the Assisting Party. Any such movement of goods shall not be treated as import and export from the point of view of the international treaties on medicines containing narcotic and psychotropic substances. The said medicines may be imported solely in quantities needed for the purposes of medical care and may be used solely by qualified medical personnel in accordance with the legislation of the state of the Requesting Party. In such case, the leader of the rescue team shall present to the border officials a declaration listing the nomenclature and quantities of the medicines containing narcotic and psychotropic substances. The leader of the rescue team shall draw up a Protocol for any unused quantities, which shall be certified by the Competent Authority of the Requesting Party referred to in Article 3, Paragraph 2 of the present Agreement, and shall be presented to the customs control officials after completion of the mission.

(6) The Requesting Party may control the use and storage of the aforementioned medicines, equipment and relief items.

Article 8

Use of Aircraft

(1) Aircraft may be used for the fast transportation of rescue teams according to Article 5, Paragraph 4 herein, as well as for ensuring the civil emergency relief under the present Agreement.

(2) The flights of the aircraft shall be performed according to the relevant International Civil Aviation Organization regulations, the national legislations of the states of the Parties, and the relevant treaties in force between the Parties.

(3) The aircraft referred to in the previous paragraph may overfly the state territory of the other Party, as well as land and take off outside international airports and registered runways, in places specified by the Competent Authorities referred to in Article 3, Paragraph 2 herein, in conformity with the flight execution rules for each particular case, according to the national legislations of Hungary and of Georgia.

(4) The aviation safety and security bodies of both Parties under the present Agreement shall notify each other immediately on the use of aircraft during rescue operations by providing exact data regarding the type and registration number of the aircraft, the crew, the cargo, the time of departure and requested route and place of landing.

(5) Article 6 of the present Agreement shall apply to the crew of the aircraft and to the members of the rescue team transported thereby.

(6) Article 7 of the present Agreement shall apply to the aircraft, the equipment and the relief items transported thereby.

(7) The border-crossing and customs control of the aircraft shall be carried out by the border and customs control officials of the Requesting Party at the place of landing of the said aircraft.

(8) The use of military aircraft shall be subject to an explicit written consent by the Requesting Party.

Article 9

Coordination and Management of Civil Emergency Relief Operations

(1) The coordination and management of civil emergency relief operations shall be the responsibility of the Competent Authority of the Requesting Party.

(2) The Requesting Party shall inform the leaders of the rescue teams and/or the experts about the development of the situation in the civil emergency area and in the places designated for activity and shall ensure, where necessary, interpreters and means of communication with the operational headquarters.

(3) The rescue teams and/or the experts, as well as the equipment thereof, must be capable of self-contained and independent operation at the latest within 24 hours after the time of their arrival in the civil emergency area.

Article 10

Costs of Civil Emergency Relief Operations

(1) The Assisting Party shall not have the right of reimbursement by the Requesting Party of any costs incurred while providing assistance. This shall furthermore apply to any costs incurred as a result of the use, damage or loss of equipment, unless the damage or loss of equipment is due to the exclusive fault of state officials or citizens of the Requesting Party.

(2) Paragraph 1 of this Article shall not apply if the costs of assistance are refunded in whole or in part. The Assisting Party shall have priority upon the reimbursement of the said costs.

(3) The Requesting Party shall bear the costs of rescue operations carried out at its request by natural persons or legal entities, which had become possible through the intermediation of the Assisting Party.

(4) The Requesting Party shall provide safety and free medical care to the rescue teams and/or the experts sent by the Assisting Party, as well as logistical support for the time of their mission.

(5) Motor vehicles used for assistance shall be exempt from travel and other fees.

Article 11

Damages and Compensations

(1) The Assisting Party shall waive any claims for damages which may arise to the said Party or to any experts sent thereby to render assistance in respect of:

a) Damage to property caused by other rescue teams or experts upon the execution of the duties thereof;

b) Physical injury, health impairment or death of a member of a rescue team and/or expert, occurred in the course of implementation of his/her duties thereof.

(2) If any member of the rescue team and/or expert of the Assisting Party causes any damage to a third party within the state territory of the Requesting Party in the course of the activities under the present Agreement, the said damages shall be recovered by the Requesting Party according to national legislation of its state for the cases in which such damage has been caused by citizens of the state of the said Party while performing their official duties.

(3) Any damage caused by any member of the rescue teams and/or expert intentionally or by gross negligence shall be recovered by the Assisting Party, provided that the fact of the malicious damage has been proved in court by the Requesting Party.

(4) The Parties shall interact, according to Article 3 herein and national legislations of their states, in order to facilitate the settlement of any claims for damages and compensations. The said Parties shall exchange all available information on all cases of damages within the meaning given by this Article.

Article 12

Communication upon Civil Emergency Relief Operations

The Competent Authorities referred to in Article 3, Paragraph 2 of the present Agreement shall ensure all necessary measures for the establishment of reliable communication for the needs of the rescue teams and/or experts at the place of the civil emergency relief operations.

Article 13

Terminating Civil Emergency Relief Operations

The rescue teams and/or experts shall terminate the activities thereof immediately upon a written request by the

Competent Authority of the Requesting Party referred to in Article 3, Paragraph 2.

Article 14

Information confidentiality

The information collected in the course of activities under this Agreement may only be transferred to a third party by the prior consent of the Contracting Parties and may only be made public/disclosed in case of the prior written consent of the competent authorities of the Contracting Parties. Personal data and classified information shall not be transmitted under this Agreement.

Article 15

Settlement of Disputes

Any dispute regarding the interpretation and application of present Agreement shall be resolved between the Parties by means of consultations and/or negotiations.

Article 16

Other International Treaties

The present Agreement shall not affect the rights and obligations of the Parties arising from any other international treaties concluded thereby.

Article 17

Final Provisions

(1) The present Agreement shall enter into force on the thirtieth day following the day of the receipt of the last written notification through diplomatic channels, by which the Parties shall notify each other on the completion of internal procedures necessary for the entry into force of the Agreement.

(2) Amendments and additions maybe introduced to the present Agreement upon mutual consent of the Parties, which shall be formed as a separate document and enter into force subject to the same procedures as this Agreement. Documents formed thereby, shall constitute an integral part of the present Agreement.

(3) The present Agreement shall be concluded for an indefinite period of time. Each Party may denounce its effect by sending written notification to the other Party through diplomatic channels. Any such denouncement shall enter into force six months after the date of the receipt of the notification by the other Party.

Done in Batumi, on 11th of July, 2019, in two original copies, each of them in Hungarian, Georgian and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence in the interpretation, the English text shall prevail.


  Vissza az oldal tetejére