A jogszabály mai napon ( 2023.12.06. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2019. évi LXXXVI. törvény

az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Mexikói Egyesült Államok között létrejött gazdasági partnerségi, politikai koordinációs és együttműködési megállapodáshoz, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült harmadik kiegészítő jegyzőkönyv kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Mexikói Egyesült Államok között létrejött gazdasági partnerségi, politikai koordinációs és együttműködési megállapodáshoz, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült harmadik kiegészítő jegyzőkönyvet (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) e törvénnyel kihirdeti.

2. § A Jegyzőkönyv hiteles magyar nyelvű szövegét az 1. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 2. § és az 1. melléklet a Jegyzőkönyv 5. cikk (2) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Jegyzőkönyv, illetve az 1. §, a 2. § és az 1. melléklet a Jegyzőkönyv 5. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

4. § E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

1. melléklet a 2019. évi LXXXVI. törvényhez

Harmadik kiegészítő jegyzőkönyv az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Mexikói Egyesült Államok között létrejött gazdasági partnerségi, politikai koordinációs és együttműködési megállapodáshoz, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából

A BELGA KIRÁLYSÁG,

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG,

A CSEH KÖZTÁRSASÁG,

A DÁN KIRÁLYSÁG,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,

ÍRORSZÁG,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG

A HORVÁT KÖZTÁRSASÁG,

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG,

A LETT KÖZTÁRSASÁG,

A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG,

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

MAGYARORSZÁG,

A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁG,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,

A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG,

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

ROMÁNIA,

A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG,

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG,

A FINN KÖZTÁRSASÁG,

A SVÉD KIRÁLYSÁG,

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,

az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés Szerződő Felei, a továbbiakban: a tagállamok és

AZ EURÓPAI UNIÓ, a továbbiakban: az Unió

egyrészről,

A MEXIKÓI EGYESÜLT ÁLLAMOK, a továbbiakban: Mexikó

másrészről,

a továbbiakban együttesen: a Felek,

MIVEL az egyrészről az Európai Közösség és annak tagállamai, valamint másrészről a Mexikói Egyesült Államok között létrejött gazdasági partnerségi, politikai koordinációs és együttműködési megállapodást (a továbbiakban: megállapodás) 1997. december 8-án Brüsszelben aláírták és 2000. október 1-jén hatályba lépett;

MIVEL 2004. április 2-án Mexikóvárosban és 2004. április 29-én Brüsszelben aláírták a megállapodáshoz csatolt, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről szóló első kiegészítő jegyzőkönyvet;

MIVEL 2006. november 29-én Mexikóvárosban aláírták a megállapodáshoz csatolt második kiegészítő jegyzőkönyvet, a Bolgár Köztársaság és Románia Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült;

MIVEL 2011. december 9-én Brüsszelben aláírták a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződést (a továbbiakban a csatlakozási szerződés), és amely 2013. július 1-jén hatályba lépett;

MIVEL a Horvát Köztársaság csatlakozási szerződéshez csatolt csatlakozási okmánya 6. cikkének (2) bekezdése szerint a Horvát Köztársaság csatlakozása a megállapodáshoz az ahhoz csatolt jegyzőkönyv megkötése útján történik;

MIVEL a megállapodás 55. cikkével összhangban a megállapodás alkalmazásában „a Felek”: egyrészről a Közösség vagy annak tagállamai, illetve a Közösség és annak tagállamai, összhangban azoknak az Európai Közösséget létrehozó szerződés szerinti hatáskörével, másrészről pedig Mexikó;

MIVEL a megállapodás 56. cikkével összhangban a megállapodást egyrészről azokon a területeken kell alkalmazni, amelyeken az Európai Közösséget létrehozó szerződés alkalmazandó, az abban a szerződésben meghatározott feltételekkel, másrészről Mexikó területén;

MIVEL a megállapodás 59. cikkével összhangban a megállapodás két-két példányban készült angol, dán, finn, francia, görög, holland, olasz, német, portugál, spanyol és svéd nyelven, és valamennyi szöveg egyaránt hiteles;

MIVEL a megállapodás cseh, észt, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, szlovák és szlovén nyelvű változatai ugyanazon feltételek mellett váltak hitelessé, mint a megállapodás eredeti nyelvein megfogalmazott változatai;

MIVEL a megállapodás bolgár és román nyelvű változatai ugyanazon feltételek mellett váltak hitelessé, mint a megállapodás eredeti nyelvein megfogalmazott változatai;

MIVEL e jegyzőkönyv 5. cikkének (3) bekezdése lehetővé teszi az Unió és annak tagállamai számára, hogy a jegyzőkönyv hatálybalépéséhez szükséges valamennyi belső eljárás befejeződése előtt ideiglenesen alkalmazzák a jegyzőkönyvet,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

Horvátország Szerződő Félként csatlakozik az egyrészről az Európai Közösség és annak tagállamai, másrészről a Mexikói között létrejött gazdasági partnerségi, politikai koordinációs és együttműködési megállapodáshoz.

2. cikk

(1) E jegyzőkönyv aláírását követően az Unió továbbítja tagállamainak, valamint a Mexikónak a megállapodás horvát nyelvű változatát.

(2) E jegyzőkönyv hatálybalépésére is figyelemmel, a horvát nyelvi változat a megállapodás angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, valamint szlovén nyelvű változatára vonatkozóakkal megegyező feltételek mellett válik hitelessé.

3. cikk

E jegyzőkönyv a megállapodás szerves részét képezi.

4. cikk

E jegyzőkönyv két-két eredeti példányban készült angol, bolgár, cseh, észt, dán, finn, francia, görög, holland, horvát, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, valamint szlovén nyelven, amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

5. cikk

(1) E jegyzőkönyvet a Felek saját belső eljárásaiknak megfelelően írják alá és hagyják jóvá.

(2) E jegyzőkönyv az azon napot követő hónap első napján lép hatályba, amelyen a Felek értesítik egymást az ehhez szükséges belső jogi eljárások befejezéséről.

(3) A (2) bekezdés sérelme nélkül a Felek megállapodnak abban, hogy az Unió és annak tagállamai a jegyzőkönyv hatálybalépéséhez szükséges belső eljárásaik befejeződéséig ezen jegyzőkönyv rendelkezéseit az azon nappot követő hónap első napjától kezdődően alkalmazzák, amelyen az Unió és annak tagállamai értesítést küldenek az ehhez szükséges belső eljárásaik befejeződéséről, és Mexikó értesítést küld e jegyzőkönyv hatálybalépéséhez szükséges belső eljárásainak befejeződéséről.

(4) Az értesítéseket az Európai Unió Tanácsának főtitkárához küldik el, aki e jegyzőkönyv letéteményese.

FENTIEK HITELÉÜL az alulírott, e célból kellően meghatalmazott teljhatalmú megbízottak aláírták ezt a jegyzőkönyvet.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennyolcadik év november havának huszonhetedik napján.