A jogszabály mai napon ( 2022.08.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2019. évi LXXXIX. törvény

a Magyarország Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a Bolgár Köztársaság budapesti diplomáciai képviseletének ingatlanszükségleteit illető kérdések rendezéséről szóló megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a Bolgár Köztársaság budapesti diplomáciai képviseletének ingatlanszükségleteit illető kérdések rendezéséről szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § (1) A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövegét és a Megállapodás 1. Cikk (5) bekezdése szerinti, a Megállapodás elválaszthatatlan részét képező magyar nyelvű függeléket az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A Megállapodás hiteles angol nyelvű szövegét és a Megállapodás 1. Cikk (5) bekezdése szerinti, a Megállapodás elválaszthatatlan részét képező angol nyelvű függeléket a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. §, valamint az 1. melléklet és a 2. melléklet a Megállapodás 6. Cikk (2) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Megállapodás, illetve a 2. § és a 3. §, valamint az 1. melléklet és a 2. melléklet hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

5. § Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

1. melléklet a 2019. évi LXXXIX. törvényhez

MEGÁLLAPODÁS
Magyarország Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a Bolgár Köztársaság budapesti diplomáciai képviseletének ingatlanszükségleteit illető kérdések rendezéséről

Magyarország Kormánya (a továbbiakban: a Magyar Fél) és a Bolgár Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: a Bolgár Fél), (mindkét kormány a továbbiakban: a Felek),

Figyelembe véve a Bolgár Köztársaság budapesti diplomáciai képviselete vonatkozásában a Magyar Népköztársaság kormánya és a Bolgár Népköztársaság kormánya közötti, a Bolgár Népköztársaság budapesti nagykövetsége alkalmazotti lakóingatlanainak építése céljával átadott földterületek tartós használatáról és az építési feltételekről szóló, 1980. december 6-án Budapesten aláírt megállapodás (a továbbiakban: az 1980. évi Megállapodás) végrehajtásával kapcsolatban fennálló, rendezetlen ingatlanügyeket,

A felek azon szándékától vezérelve, hogy végérvényesen rendezzék a budapesti bolgár diplomáciai képviselet igényeinek biztosításával összefüggő ingatlankérdéseket,

Arra törekedve, hogy ezen kiemelt kérdéseket a kölcsönös megértés szellemében és a fennálló baráti kapcsolatoktól vezérelve oldják meg,

Baráti egyeztetések révén a következő megállapodásra jutottak:

1. Cikk

1. A Bolgár Köztársaság budapesti diplomáciai képviseletének igényeinek kielégítése érdekében Magyarország Kormánya nemzeti jogával összhangban ingyenesen átruházza a Bolgár Fél részére a következő két földterület tulajdonjogát:

A) 15074/2 helyrajzi szám alatt nyilvántartásba vett, 2185 nm alapterületű földterület, Budapest, II. kerület, Pajzs utca 24-26. címen.

B) 5216 helyrajzi szám alatt nyilvántartásba vett, 1913 nm alapterületű földterület, Budapest, I. kerület, Szirtes utca 2A (jelenleg Hegyalja út 4.) címen.

2. A megállapodás hatálybalépésének napján a Bolgár Fél megszerzi a jelen cikk (1) bekezdésében leírt földterületek tulajdonjogát.

3. A Magyar Fél a jelen cikk (1) bekezdése szerinti ingatlanokat mindenfajta jogi vagy anyagi tehertől mentesen biztosítja.

4. A Bolgár Köztársaság Kormánya megtartja a jelen cikk (1) bekezdésében leírt földterületekre épített épületek és építmények tulajdonjogát.

5. A jelen cikk (1) bekezdésében leírt földterületek elhelyezkedését, méretét és határait igazoló dokumentumokat a jelen megállapodás szerves részét képező 1. számú függelék tartalmazza.

2. Cikk

1. A Magyar Kormány jelen megállapodás hatálybalépésétől számított 60 napon belül pénzügyi kompenzációként 4,000,000 EUR (négy millió euró) összeget fizet a Budapest Levendula utca 15-17., Bartha utca 6. és Stromfeld Aurél út 22. alatt található, a Bolgár Fél részére az 1980. évi Megállapodás alapján átadott ingatlanokon fennálló jogok után.

2. A Magyar Kormány a jelen cikk (1) bekezdésében meghatározott pénzügyi kompenzáció 100%-át (száz százalékát) kitevő 4,000,000 EUR (négy millió euró) összeget banki átutalással juttatja el a Bolgár Köztársaság Külügyminisztériumának a Bolgár Nemzeti Bank - Központi Irodájának vezetett bankszámlájára (IBAN: BG10 BNBG 9661 3000 1343 01; S.W.I.F.T code/BIC: BNBGBGSF).

3. A jelen cikk (1) bekezdésében leírt fizetés napjától a Magyar Fél teljes és kizárólagos tulajdonjogot szerez a jelen cikk (1) bekezdésében leírt ingatlanokra.

4. A jelen cikk (1) bekezdésében meghatározott kompenzációs díj rendezésének késedelme esetén a Magyar Fél a Bolgár Félnek éves késedelmi kamatot köteles fizetni a késedelem első napján érvényes Prémium Euró Magyar Állampapír éves kamatlábának értékében.

5. A jelen megállapodás 2. cikk (1) és (2) bekezdésében meghatározottak szerint Magyarország Kormánya által a Bolgár Köztársaság Kormánya részére teljesített kifizetés időpontjától számított 60 napon belül a Bolgár Fél átadja a Magyar Félnek a Budapest Levendula utca 15-17., Barta utca 6. és Stromfeld Aurél út 22. alatt található, a Bolgár Fél részére az 1980. évi Megállapodás alapján átadott ingatlanokat. Az átadás a Felek hitelesen felhatalmazott képviselői által aláírt „Átadás-átvételi Jegyzőkönyvvel” történik. Az ingatlanok átadására az Átadás-átvételi Jegyzőkönyv aláírásának időpontjában fennálló állapotban kerül sor.

3. Cikk

1. A Magyar Fél minden, a magyar szabályozás alapján előírt szükséges lépés megtételét vállalja annak érdekében, hogy a Bolgár Fél megszerezze a jelen megállapodás 1. cikkében hivatkozott ingatlanok tulajdonjogát - beleértve minden, a tulajdonjogot igazoló okmány beszerzését.

2. A Bolgár Fél minden állami és önkormányzati adó és illeték alól mentességet élvez az ezen megállapodás 1. cikkében meghatározott földterületek és azokon létesített épületek tulajdonjogának bejegyzése során, egyben díjmentességet élvez az építéshez és felújításhoz szükséges engedélyek kiállítása során, a diplomáciai kapcsolatokról szóló 1961. évi Bécsi Egyezmény 23. cikkének megfelelően.

4. Cikk

1. A jelen megállapodás 1. cikkében leírt földterületek és a rajtuk épített épületek a magyar jogszabályoknak megfelelően harmadik félnek eladhatók vagy kiadhatók.

2. A Bolgár Fél az 1961. évi diplomáciai kapcsolatokról szóló Bécsi Szerződés 23. cikke értelmében mentesül a jelen cikk (1) bekezdése szerinti tevékenységekkel kapcsolatos valamennyi állami és önkormányzati adónem és illeték alól.

5. Cikk

1. A jelen megállapodás szerinti egyezségek véglegesek és egyik Fél sem élhet további ingatlan- vagy pénzbeli igénnyel.

2. Egyik Fél sem élhet további jogi követeléssel a jelen megállapodás 6. cikkének (4) bekezdésében hivatkozott megállapodások alapján.

6. Cikk

1. Ez a megállapodás határozatlan időre szól.

2. A megállapodás azon két írásos értesítés közül a későbbi kézhezvételét követő harmincadik napon lép hatályba, amelyben a szerződő felek diplomáciai úton értesítik egymást a hatálybalépéshez szükséges belső jogi feltételek teljesüléséről.

3. A jelen megállapodás értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatos vitákat a felek diplomáciai csatornákon keresztül folytatott konzultációkkal rendezik.

4. A Magyar Népköztársaság kormánya és a Bolgár Népköztársaság kormánya közötti Egyezmény telkek rendelkezésre bocsátásáról a Bolgár Népköztársaság budapesti Nagykövetsége alkalmazottjai számára szükséges lakások építése céljából hosszútávú használatra, valamint az 1980. december 6-án Budapesten aláírt építési feltételekről, továbbá a Magyar Népköztársaság kormánya és a Bolgár Népköztársaság kormánya közötti Egyezmény telkek rendelkezésre bocsátásáról a Bolgár Népköztársaság budapesti Nagykövetség Kereskedelmi Képviselete részére szükséges irodaépület építésére hosszútávú használatra, valamint az 1981. március 17-én Budapesten aláírt építési feltételekről hatályukat vesztik azon írásos értesítés kézhezvételének napján, amelyben a Bolgár Fél diplomáciai úton értesíti a Magyar Felet arról, hogy a Bolgár Fél megkapott minden szükséges, a jelen megállapodás 1. cikke szerinti tulajdonjogot igazoló dokumentumot, továbbá a jelen megállapodás 2. cikke szerinti összeg a részére kifizetésre került.

Ennek hiteléül, az alulírottak megfelelő felhatalmazás birtokában aláírták jelen megállapodást.

Készült Washingtonban, 2019. év április hónap 4. napján két eredeti példányban, mindegyik magyar, bolgár és angol nyelven. A szövegek mindegyike egyaránt hiteles. Eltérés esetén az angol szöveg az irányadó.

1. számú függelék

2. melléklet a 2019. évi LXXXIX. törvényhez

AGREEMENT
between the Government of Hungary and the Government of the Republic of Bulgaria on the settlement of the issues concerning the real estate for the needs of the diplomatic mission of the Republic of Bulgaria in Budapest

The Government of Hungary (hereinafter referred to as the „Hungarian Party”) and the Government of the Republic of Bulgaria (hereinafter referred to as the „Bulgarian Party”), (both governments hereinafter referred to as the „Parties”),

Taking into account the existing unsettled real estate issues arising for the diplomatic mission of the Republic of Bulgaria in Budapest regarding the implementation of the Agreement between the Government of the Hungarian People’s Republic and the Government of the People’s Republic of Bulgaria on the Long-term Use of Land Areas for the Construction of Housing for Employees of the Embassy of the People’s Republic of Bulgaria in Budapest and the Terms of Construction, signed оn 6th December 1980 in Budapest (hereinafter referred to as „the Agreement of 1980”),

Driven by the desire of the Parties to finally settle the real estate issues of securing the needs of the Bulgarian diplomatic mission in Budapest,

Seeking to resolve these outstanding issues in a spirit of mutual understanding and guided by the existing amicable relations,

Have reached the following agreement through friendly consultations:

Article 1

1. With a view to securing the needs of the diplomatic mission of the Republic of Bulgaria in Budapest, the Hungarian Party, in compliance with its national law, shall transfer to the Bulgarian Party free of charge the title to two land areas, namely:

A) land area of 2185 square metres registered under land register reference No 15074/2, located in the city of

Budapest, District II, 24-26 Pajzs utca;

B) land area of 1913 square metres, registered under land register reference No 5216, located in the city of Budapest, District I, 2A Szirtes utca, currently 4 Hegyalja út.

2. As of the date of entry into force of this Agreement, the Bulgarian Party shall acquire the ownership rights to the land areas described in paragraph 1 of this Article.

3. The Hungarian Party shall grant the real estates under paragraph 1 of this Article free of any legal and financial encumbrances.

4. The Bulgarian Party shall reserve the ownership rights of the buildings and constructions built on the land areas described in paragraph 1 of this Article.

5. The documents evidencing the location, size and boundaries of land areas described in paragraph 1 of this Article are contained in Appendix No 1, which is an integral part of this Agreement.

Article 2

1. Within 60 days from the entry into force of this Agreement, the Hungarian Party shall pay the amount of EUR 4,000,000 (four million euros) as a financial compensation for the rights to the real estate located on 15-17 Levendula utca, 6 Bartha utca and 22 Stromfeld Aurel út in Budapest, granted to the Bulgarian Party under the Agreement of 1980.

2. The Hungarian Party shall transfer the amount of EUR 4,000,000 (four million euros), representing 100% (one hundred per cent) of the financial compensation under paragraph 1 of this Article through bank transfer to the bank account of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria at the Bulgarian National Bank- Central Office; IBAN: BG10 BNBG 9661 3000 1343 01; S.W.I.F.T. code/BIC: BNBGBGSF.

3. As of the date of the payment described in paragraph 1 of this Article the Hungarian Party shall acquire full and exclusive ownership rights to the real estates described in paragraph 1 of this Article.

4. In the event of delayed payment of the financial compensation described in paragraph 1 of this Article, the Hungarian Party shall owe to the Bulgarian Party an annual interest for the delay in the amount of the annual interest rate of the Premium Euro Hungarian Government Security, effective on the first day of the delay.

5. Within 60 days from the date of the payment made by the Hungarian Party to the Bulgarian Party in accordance with paragraph 1 and paragraph 2 of Article 2, of this Agreement, the Bulgarian Party shall hand over to the Hungarian Party the real estate located at 15-17 Levendula utca, 6 Bartha utca and 22 Stromfeld Aurel út in Budapest, granted under the Agreement of 1980. The handover shall be made with a Handover Protocol to be signed by the duly authorised representatives of the Parties. The real estate shall be handed over in the condition as they are on date of the signature of the Handover Protocol.

Article 3

1. The Hungarian Party undertakes to carry out all required actions under the Hungarian legislation for the acquisition by the Bulgarian Party of the ownership rights of the real estates referred to in Article 1 of this Agreement, including all documents evidencing the ownership rights.

2. The Bulgarian Party shall be exempt from all state and local taxes and fees related to the registration of the ownership rights of the land areas described in Article 1 of this Agreement and the buildings built on them, as well as from fees related to the issuance of the necessary permits for construction and repairs, pursuant to Article 23 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 1961.

Article 4

1. The land areas described in Article 1 of this Agreement and the buildings built on them may be let or sold to a third party, in compliance with the national legislation of Hungary.

2. The Bulgarian Party shall be exempt from all state and local taxes and fees related to the actions under paragraph 1 of this Article pursuant to Article 23 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 1961.

Article 5

1. The arrangements under this Agreement are final and neither Party shall make claims to additional real estates or payments.

2. Neither Party shall bring legal claims on the basis of the Agreements referred to in paragraph 4 of Article 6 of this Agreement.

Article 6

1. This Agreement is concluded for an indefinite period.

2. The Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the date of the receipt of the latter of the two written notifications by which the contracting parties shall notify each other via diplomatic channels about the fulfilment of the domestic legislation requirements necessary for its entry into force.

3. Disputes regarding the interpretation or application of this Agreement shall be settled by consultations between the Parties through diplomatic channels.

4. The Agreement between the Government of the Hungarian People’s Republic and the Government of the People’s Republic of Bulgaria on the Long-term Use of Land Areas for the Construction of Housing for Employees of the Embassy of the People’s Republic of Bulgaria in Budapest and the Terms of Construction, signed on 6th December 1980 in Budapest, as well as of the Agreement between the Government of the Hungarian People’s Republic and the Government of the People’s Republic of Bulgaria on the Long-term Use of Land Areas for the Construction of an Administrative Building for the Purposes of the Commercial Representative Office at the Embassy of the People’s Republic of Bulgaria in Budapest and the Terms of Construction, signed on 17th March 1981 in Budapest, shall be terminated on the date of the receipt of the written notification, by which the Bulgarian Party notifies the Hungarian Party via diplomatic channels, that the Bulgarian Party has received all the necessary documents evidencing the ownership under Article 1 of this Agreement and that the amount under Article 2 of this Agreement has been paid.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Agreement.

Signed in Washington on 4th April 2019 in two original copies, each one in Hungarian, Bulgarian and English, all texts being equally authentic. In case of any divergence, the English text shall prevail.

Annex No 1

Budapest Capital Government Office District

This map copy corresponds to the contents of the map database of the land register on the day before the date of issue. The map copy cannot be used for the specification of dimensions.

This map copy corresponds to the contents of the map database of the land register on the day before the date of issue. The map copy cannot be used for the specification of dimensions.


  Vissza az oldal tetejére