Hatály: határozatlan - Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2019. évi XCI. törvény

a Magyarország és a Marokkói Királyság között létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország és a Marokkói Királyság között létrejött kiadatási egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés az Egyezményt e törvénnyel kihirdeti.

3. § (1) Az Egyezmény hiteles magyar nyelvű szövegét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az Egyezmény hiteles angol nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. §, a 3. §, az 1. melléklet és a 2. melléklet az Egyezmény 22. cikk (2) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.

(3) Az Egyezmény, illetve a 2. §, a 3. §, az 1. melléklet és a 2. melléklet hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

5. § Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről az igazságügyért felelős miniszter gondoskodik.

1. melléklet a 2019. évi XCI. törvényhez

MAGYARORSZÁG ÉS A MAROKKÓI KIRÁLYSÁG KÖZÖTT LÉTREJÖTT KIADATÁSI EGYEZMÉNY

Magyarország és a Marokkói Királyság, a továbbiakban együttesen: „a Felek”,

attól az óhajtól vezérelve, hogy hatékonyabbá tegyék a Felek között a bűnözés elleni együttműködést a kiadatási egyezmény megkötésével;

megállapodtak az alábbiakban:

1. cikk

Kiadatási kötelezettség

Kiadatási kérelem előterjesztése esetén a jelen Egyezmény és a belső joguk rendelkezései szerint a Felek kiadják egymásnak azokat a személyeket, akiket a megkereső állam területén kiadatási bűncselekmény miatt büntetőeljárás lefolytatása vagy ilyen bűncselekmény miatt büntetés kiszabása vagy végrehajtása céljából keresnek.

2. cikk

A kiadatás feltételei

(1) Kiadatásnak azon bűncselekmények esetén van helye, amelyek a megkereső Fél és a megkeresett Fél törvényei szerint egyaránt olyan büntetéssel büntetendőek, amelyek büntetési tétele legalább egy évig terjedő szabadságvesztés, vagy ennél súlyosabb büntetés.

(2) Amennyiben a kiadatást büntetés végrehajtása érdekében kérik, a jelen cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételen túl a kiszabott büntetés hátralévő tartamának hat hónapnak kell lennie.

(3) Ha a kiadatási kérelem több különböző, szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekményre vonatkozik, de egyes bűncselekmények esetén a fent meghatározottnál rövidebb időtartamú szabadságvesztés szabható ki, a megkeresett Fél engedélyezheti a kiadatást ezekre a bűncselekményekre nézve is.

3. cikk

Kötelező megtagadási okok

A kiadatást meg kell tagadni, ha:

a) a megkeresett Fél úgy véli, hogy a kiadatás sértené a szuverenitását, nemzetbiztonságát, közrendjét, illetve a kiadatás a megkeresett Fél alkotmányába ütközne;

b) a kiadni kért személy a megkeresett Fél állampolgára. Ebben az esetben a megkeresett Fél a belső jogával összhangban, a megkereső Fél kérelmére megküldi az ügyiratokat a hatáskörrel rendelkező hatóságaihoz a büntetőeljárás átvétele céljából;

c) a kiadatási kérelem tárgyát képező bűncselekményt a megkeresett Fél politikai jellegű bűncselekménynek tekinti.

A jelen Egyezmény értelmében nem tekinthető politikai bűncselekménynek:

I. az olyan többoldalú nemzetközi szerződés hatálya alá tartozó bűncselekmény, amelynek mindkét Fél a részese, és amely kötelezi a feleket a kiadatásra vagy a büntetőeljárás lefolytatására;

II. az államfő vagy annak közeli hozzátartozója, kormányfő, kormánytag élete elleni támadás vagy más ezzel kapcsolatos bűncselekmény, beleértve a kísérletet és az előkészületet is;

III. a terrorizmussal kapcsolatos bűncselekmények.

d) a megkeresett Fél alapos okkal feltételezi, hogy a megkeresést azért terjesztették elő, hogy a kiadni kért személy ellen a faji hovatartozására, vallására, nemzetiségére vagy nemére tekintettel folytassanak le büntetőeljárást vagy szabjanak ki büntetést, illetve ha bármely egyéb okból diszkrimináció érné a kiadni kért személyt a büntetőügyének tárgyalása során;

e) a kiadatást olyan katonai bűncselekmény miatt kérték, amely az általános büntetőjog szerint nem bűncselekmény;

f) a megkeresett Fél hatáskörrel rendelkező hatóságai már jogerős ítéletet hoztak a kiadni kért személlyel szemben a kiadatási kérelem tárgyát képező bűncselekmény miatt;

g) bármelyik Fél nemzeti joga szerint elévült a büntethetőség vagy a büntetés;

h) a kiadni kért személyt a megkereső Fél vagy a megkeresett Fél egyéni vagy közkegyelemben részesítette, feltéve, ha az utóbbi esetben a megkeresett Fél belső joga alapján fennállt a joghatósága a büntetőeljárás lefolytatására.

4. cikk

Mérlegelhető megtagadási okok

A kiadatást meg lehet tagadni, ha:

a) a megkeresett Fél hatóságai a kiadni kért személlyel szemben a kiadatási kérelemben szereplő bűncselekmény miatt büntetőeljárást folytatnak- vagy a megindult büntetőeljárást megszüntették, amely büntetőeljárás lefolytatására fennállt a joghatósága a megkeresett Félnek;

b) a kiadatási kérelemben szereplő bűncselekményt mindkét Fél területén kívül követték el, és a megkeresett Fél joga alapján hasonló körülmények között nem állapítható meg a joghatóság ugyanazon bűncselekmény miatt, ha azt a területén kívül követik el;

c) a kiadatási kérelemben szereplő bűncselekményt részben vagy egészben a megkeresett Fél területén vagy a joghatósága alá tartozó területen követték el;

d) a kiadni kért személyt - a tárgyalását követően - felmentették vagy elítélték egy harmadik államban a kiadatási kérelemben szereplő bűncselekmény vagy bűncselekmények miatt;

e) a kiadni kért személyt távollétében ítélték el, kivéve, ha a megkereső Fél által nyújtott információ alátámasztja, hogy a kiadni kért személynek megfelelő lehetősége volt a védelme ellátására, vagy ha a megkereső fél garantálja, hogy a kiadatás esetén a kiadni kért személynek lehetősége lesz az ügye újratárgyalását kérni, melynek során jelen lehet a jogerős határozat meghozatalát eredményező tárgyaláson;

f) a megkeresett Fél úgy véli, hogy - a saját nemzeti joga szerint - a kiadatás humanitárius megfontolásokkal összeegyeztethetetlen lenne a kiadni kért személy életkorára vagy egészségi állapotára tekintettel.

5. cikk

Halálbüntetés

Ha a megkereső Fél törvényei szerint halálbüntetéssel büntethető a kiadatási kérelemben szereplő bűncselekmény, a halálbüntetést a jelen Egyezmény rendelkezéseinek megfelelően olyan büntetéssel kell helyettesíteni, amilyet a megkeresett Fél joga ír elő azonos bűncselekmény esetén.

6. cikk

A kiadatási kérelem és a szükséges ügyiratok

(1) A kiadatási kérelmet írásban, diplomáciai úton kell előterjeszteni.

(2) A kiadatási kérelemhez a következőket kell mellékelni:

a) a megkereső Fél igazságügyi hatósága által kibocsátott elfogatóparancsot vagy más azonos joghatással bíró határozatot, illetve ha a kiadni kért személyt elítélték, a jogerős ítélet eredeti példányát vagy hiteles másolatát;

b) a kiadatással érintett bűncselekmény történeti tényállását, ideértve az elkövetés helyét és idejét, a bűncselekmény jogi minősítését és törvényi tényállását;

c) a kiadni kért személy minél pontosabb személyleírását és minden egyéb adatot, amely segít meghatározni a személy személyazonosságát, tartózkodási helyét és állampolgárságát;

d) ha a kiadatást szabadságvesztés büntetés végrehajtása céljából kérik, a hátralévő büntetés mértékét.

(3) A kiadatási kérelemhez mellékelt ügyiratokat össze kell fűzni, és el kell látni a megkereső Fél tisztviselőjének aláírásával és a hatáskörrel rendelkező hatóságának pecsétjével.

(4) Amennyiben a jelen Egyezmény másként nem rendelkezik, a kiadatási eljárást és az ideiglenes kiadatási letartóztatást kizárólag a megkeresett Fél joga szabályozza.

(5) Amennyiben a megkeresett Fél úgy ítéli meg, hogy a jelen Egyezmény szerinti célból megküldött információk nem elegendőek a döntés meghozatalához, a megkeresett Fél kiegészítő információkat kérhet a megkereső Féltől, amelynek megküldéséhez határidőt szabhat.

7. cikk

Ideiglenes kiadatási letartóztatás

(1) Sürgős esetben a megkereső Fél kérheti a kiadni kért személy ideiglenes kiadatási letartóztatását. A megkeresett Fél hatáskörrel rendelkező hatósága a nemzeti jogának megfelelően dönt a kérelemről.

(2) Az ideiglenes kiadatási letartóztatás iránti kérelemnek utalnia kell arra, hogy a 6. cikk (2) bekezdés a) pontja szerinti ügyiratok valamelyike rendelkezésre áll, és hogy kiadatási kérelmet fognak előterjeszteni. Az ideiglenes kiadatási letartóztatás iránti kérelem tartalmazza továbbá, hogy milyen bűncselekmény miatt kérik majd a kiadatást - ideértve az elkövetés helyét és idejét is -, valamint a kiadni kért személy minél pontosabb személyleírását.

(3) Az ideiglenes kiadatási letartóztatás iránti kérelem megküldhető a megkeresett Fél hatáskörrel rendelkező hatóságának diplomáciai úton, közvetlenül postai úton, a Bűnügyi Rendőrség Nemzetközi Szervezetén (INTERPOL) keresztül, vagy bármely írásban dokumentálható és a megkeresett Fél által elfogadott módon. A megkereső hatóságot késedelem nélkül tájékoztatni kell kérelme elbírálásának eredményéről.

(4) Az ideiglenes letartóztatás megszüntethető, ha a kiadni kért személy letartóztatásától számított 45 napon belül a megkeresett Fél nem kapja meg a kiadatási kérelmet és a 6. cikkben említett ügyiratokat. A kiadni kért személy bármikor szabadon bocsátható, azonban ilyen esetben a megkeresett Fél megtesz minden szükséges intézkedést a szökés elkerülése érdekében.

(5) A kiadni kért személy szabadon bocsátása nem akadálya a későbbi letartóztatásának és kiadatásának, ha a megkeresett Fél később kézhez kapja a kiadatási kérelmet.

(6) Ha a személyt nemzetközi elfogatóparancs alapján tartóztatták le, azt úgy kell tekinteni, mintha a megkereső Fél ideiglenes kiadatási letartóztatás iránti kérelmet terjesztet volna elő.

8. cikk

A specialitás szabálya

(1) A kiadott személlyel szemben az átadása előtt elkövetett, a kiadatás alapjául szolgáló bűncselekménytől különböző egyéb bűncselekmény miatt nem indítható büntetőeljárás, nem tartóztatható le, és egyéb módon sem fosztható meg szabadságától, kivéve a következő eseteket:

a) ha az a Fél, amely a személyt kiadta, ahhoz hozzájárul. A hozzájárulás iránti kérelmet a 6. cikkben felsorolt iratokkal, a kiadott személynek az adott bűncselekményre vonatkozó nyilatkozatát tartalmazó jegyzőkönyvvel együtt kell megküldeni, és tartalmaznia kell, hogy a kiadott személynek lehetősége volt előterjeszteni a védekezését a megkereső Félnél;

b) ha a személynek lehetősége lett volna elhagyni annak a Félnek a területét, amelynek átadták, de azt nem tette meg a végleges szabadon bocsátástól számított 45 napon belül, vagy miután a területet elhagyta, oda önként visszatért.

(2) Ha a bűncselekmény jogi minősítése a büntetőeljárás folyamán módosul, a kiadott személy ellen csak annyiban lehet az eljárást lefolytatni és vele szemben büntetést kiszabni az új jogi minősítés szerint, amennyiben

a) az új minősítés szerinti bűncselekmény tekintetében is mód volna kiadatásra a jelen Egyezmény alapján;

b) az új minősítés szerinti bűncselekmény ténybeli elemeiben megegyezik azzal a bűncselekménnyel, mint amelyre a kiadatást engedélyezték.

9. cikk

Kiadatás harmadik állam részére

A 8. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti esetet kivéve a megkereső Fél nem adhatja tovább harmadik államnak a kiadott személyt olyan bűncselekmény miatt, melyet a kiadatás előtt követett el, amennyiben a megkeresett Fél előzetesen nem járul hozzá a továbbadáshoz. A megkeresett Fél kérheti a 6. cikk (2) bekezdése szerinti ügyiratok megküldését.

10. cikk

Egyidejű kérelmek

Ha a kiadatást egyszerre több állam kéri ugyanazon- vagy különböző bűncselekmények miatt, a megkeresett Fél a saját belátása szerint dönt a kiadatásról. A megkeresett Fél a döntése során az összes körülményt figyelembe veszi, különösen a kiadni kért személy állampolgárságát, a másik államnak való továbbadás lehetőségét, a kérelmek előterjesztésének időpontját, a bűncselekmények tárgyi súlyát és az elkövetés helyét.

11. cikk

A kiadatási kérelemről hozott döntés

(1) A megkeresett Fél diplomáciai úton tájékoztatja a megkereső Felet a kiadatással kapcsolatos döntéséről.

(2) A teljes vagy részleges elutasításról szóló döntést meg kell indokolni.

(3) A kiadatás engedélyezése esetén a Felek hatáskörrel rendelkező hatóságai megállapodnak a személy átadásának megfelelő módjáról, helyéről és időpontjáról.

(4) A jelen cikk (5) bekezdésében foglalt rendelkezést nem érintve, ha a kiadni szándékozott személyt a megadott időpontban nem vették át, 15 nap elteltével őt szabadlábra lehet helyezni, 30 nap elteltével pedig minden esetben szabadlábra kell helyezni. A megkeresett Fél megtagadhatja e személy kiadatását ugyanezen bűncselekmény miatt.

(5) Ha a Felet a kiadni kért személy átadásában vagy átvételében ellenőrzési körén kívül eső körülmény akadályozza, erről értesítenie kell a másik Felet. A Felek új időpontot tűznek ki az átadásra; és az e cikk (4) bekezdésében foglaltakat ez esetben is alkalmazni kell.

12. cikk

Elhalasztott vagy ideiglenes átadás

(1) Ha a megkeresett Fél elrendelte a kiadatást, elhalaszthatja a kiadni kért személy átadását annak érdekében, hogy a kiadatási kérelemben szereplő bűncselekménytől eltérő bűncselekmény miatt eljárást folytathasson le vele szemben, vagy végrehajtsa a kiszabott büntetést. Ilyen esetben a megkeresett Fél megfelelően tájékoztatja a megkereső Felet.

(2) A megkeresett Fél az átadás elhalasztása helyett ideiglenesen átadhatja a kiadni kért személyt a megkereső Félnek a Felek megállapodása szerinti feltételekkel.

13. cikk

Tárgyak lefoglalása és átadása

(1) A megkeresett Fél, amennyiben joga megengedi, a megkereső Fél kérésére, harmadik felek jogainak sérelme nélkül lefoglalja és átadja azokat a tárgyakat

a) amelyek a kiadatási kérelemben megjelölt bűncselekményre nézve bizonyítási eszközként felhasználhatók;

b) amelyeket a kiadni kért személy a kiadatási kérelemben megjelölt bűncselekmény elkövetése során vagy azzal összefüggésben szerzett, és amelyeket a letartóztatás időpontjában a birtokában találtak, vagy utólag fedeztek fel;

c) amelyek a bűncselekményből származó vagyon helyébe lépetek.

(2) E cikk (1) bekezdésében említett tárgyakat a megkereső Fél kérelmére akkor is át lehet adni, ha a már engedélyezett kiadatás nem hajtható végre.

(3) Ha a szóban forgó tárgyakat a megkeresett Fél területén le kell foglalni vagy el kell kobozni, ez utóbbi Fél a folyamatban levő büntetőeljárásra tekintettel ideiglenesen visszatarthatja, vagy a visszaszolgáltatás feltételével átadhatja azokat.

(4) A megkeresett Félnek vagy a harmadik feleknek a szóban forgó tárgyakra vonatkozó minden szerzett joga fennmarad. Ha ilyen jogok állnak fenn, az eljárás befejezése után haladéktalanul és költségmentesen visszaszolgáltatják a tárgyakat a megkeresett Félnek.

14. cikk

Átmenő átszállítás

(1) A Felek engedélyezik egymásnak a területükön keresztül történő átmenő átszállítást, amennyiben azt a jelen Egyezmény szerinti kiadatási bűncselekmény tekintetében kérik. Az átmenő átszállítás iránti kérelmet diplomáciai úton kell megküldeni a másik Fél központi hatóságának. Sürgős esetben az átmenő átszállítás iránti kérelem másolata közvetlenül is megküldhető a központi hatóságnak azzal, hogy az eredeti kérelmet haladéktalanul megküldik diplomáciai úton is.

(2) A megkeresett Fél megtagadhatja a saját állampolgárának átmenő átszállítását.

(3) Ha az átadás során a személyt harmadik állam területén keresztül kell átszállítani, a megkereső Fél terjeszti elő a harmadik államnak az átmenő átszállítás iránti kérelmet.

(4) Légi úton történő szállítás esetén az alábbi rendelkezéseket kell alkalmazni:

a) ha a repülőgép leszállására nincs szükség, a megkereső Fél tájékoztatja azt az államot, amelynek a légterén áthaladnak a 6. cikk (2) bekezdés a) pontja szerinti ügyiratok rendelkezésre állásáról. Kényszerleszállás esetén az ilyen értesítés hatása azonos a 7. cikk szerinti ideiglenes kiadatási letartóztatás iránti kérelemmel, és a megkereső Félnek szabályszerű átmenő átszállítás iránti kérelmet kell előterjesztenie;

b) ha a repülőgép leszállására szükség van, a megkereső Félnek elő kell terjesztenie a jelen cikk (1) bekezdése szerinti szabályszerű átmenő átszállítási kérelmet.

15. cikk

Személyes adatok védelme

(1) A jelen cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül, személyes adat kizárólag akkor gyűjthető és továbbítható, ha ez a jogsegélykérelemben megjelölt célok tekintetében szükséges és arányos.

(2) A jelen Egyezmény szerint teljesített jogsegélykérelem eredményeként továbbított személyes adatot az a Fél, amely részére a személyes adat átadásra került, kizárólag az alábbi célokra használhatja fel:

a) azon büntetőeljárás lefolytatása érdekében, amelyben a jogsegélykérelmet előterjesztették a jelen Egyezmény alapján;

b) egyéb igazságügyi és közigazgatási eljárásban, amely közvetlenül összefügg az a) pontban említett eljárással;

c) a közbiztonságot közvetlenül és súlyosan veszélyeztető fenyegetés elhárítása érdekében.

(3) A személyes adat az érintett személy előzetes hozzájárulásával egyéb célra is felhasználható. Az érintett hozzájárulását az adatot továbbító Fél a nemzeti jogával összhangban szerzi be.

(4) Bármelyik Fél jogosult megtagadni a jelen Egyezmény szerint teljesített jogsegélykérelem eredményeként beszerzett személyes adat továbbítását abban az esetben, ha az ilyen adat annak nemzeti joga alapján védelem alatt áll.

(5) Az adatot fogadó fél az adatot továbbító Fél kérésére köteles tájékoztatást adni a jelen Egyezmény szerint teljesített jogsegélykérelem eredményeként beszerzett személyes adat kezeléséről.

(6) Az érintett személy jogosult arra, hogy a Felek nemzeti jogszabályaival összhangban

a) tájékoztatást kérjen személyes adatainak érintett hatóságok általi kezeléséről;

b) kérelmezze személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy korlátozását;

c) jogorvoslattal éljen, ha kérelmét nem teljesítik.

(7) A jelen Egyezmény alapján továbbított személyes adatot az adatot fogadó Fél nemzeti joga szerint kell kezelni és törölni. A fenti korlátozásoktól függetlenül az adatot törölni kell, amint továbbításának célja érdekében történő kezelése szükségtelenné válik.

(8) E cikk nem érinti a megkeresett Fél jogosultságát arra, hogy egyes esetekben további feltételeket szabjon, ha az adott jogsegély iránti kérelmet ilyen feltételek hiányában nem lehetne teljesíteni. Amennyiben e bekezdés alapján további feltételeket szabnak, a megkeresett Fél kérheti, hogy a megkereső Fél tájékoztatást adjon a bizonyíték vagy az adat felhasználásáról.

(9) Amennyiben a megkereső Fél részére történő adatszolgáltatást követően a megkeresett Félnek olyan körülmények jutnak a tudomására, amelyek következtében egy konkrét esetben további feltételt kell kikötnie, a megkeresett Fél konzultálhat a megkereső Féllel annak meghatározása érdekében, hogy a bizonyíték és adat védelme milyen mértékben lehetséges.

16. cikk

Központi hatóságok

A jelen Egyezmény alkalmazása során a központi hatóságok diplomáciai úton érintkeznek egymással. A felek központi hatóságai a következőek:

- Magyarországé az Igazságügyi Minisztérium;

- A Marokkói Királyságé az Igazságügyi Minisztérium (Bűnügyi és Kegyelmi Főosztály).

A felek haladéktalanul tájékoztatják egymást a központi hatóságukban bekövetkezett változásról diplomáciai úton, szóbeli jegyzékváltással.

17. cikk

Költségek

A megkeresett Fél viseli a kiadatási eljárás során a területén felmerült költségeket. A megkereső Fél viseli a kiadni kért személy szállításával és átmenő átszállításával kapcsolatos költségeket.

18. cikk

Nyelv

A jelen Egyezmény alapján előterjesztett kérelmet és mellékleteit a megkeresett Fél hivatalos nyelvén vagy francia nyelven készült hiteles fordítással kell ellátni.

19. cikk

Az Egyezmény más nemzetközi szerződésekhez való viszonya

A jelen Egyezmény rendelkezései nem érintik a Felek egyéb két- vagy többoldalú nemzetközi szerződésekben szereplő kötelezettségvállalásait, vagy nemzetközi szervezetekben való tagságát.

20. cikk

Viták rendezése

A jelen Egyezmény értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatosan felmerülő bármilyen vitát a központi hatóságok diplomáciai úton történő konzultáció útján rendezik.

21. cikk

Az Egyezmény időbeli hatálya

Jelen Egyezmény a hatályba lépése után előterjesztett kiadatási kérelmekre alkalmazandó, abban az esetben is, ha a cselekmény vagy mulasztás ezen időpont előtt történt.

22. cikk

Záró rendelkezések

(1) A jelen Egyezmény ratifikációhoz kötött.

(2) A jelen Egyezmény a diplomáciai úton érkezett azon utolsó írásbeli értesítés kézhezvételétől számított harmincadik (30.) napon lép hatályba, amelyben a Felek a jelen Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges belső jogi eljárások lezárulásáról értesítik egymást.

(3) Bármelyik Fél bármikor felmondhatja a jelen Egyezményt a másik Félnek diplomáciai úton előterjesztett írásbeli értesítése útján. A felmondás az értesítés kézhezvételének időpontjától számított hat hónap elteltével lép hatályba.

(4) A jelen Egyezmény kiegészítő jegyzőkönyvek elfogadásával módosítható vagy egészíthető ki, amelyek a jelen Egyezményben előírt módon lépnek hatályba.

FENTIEK HITELÉÜL, a saját nemzeti joguk szerint meghatalmazott alulírottak aláírják a jelen Egyezményt.

KÉSZÜLT Marrakech, 2019. év október hó 21. napján, két eredeti példányban magyar, arab és angol nyelven, melyek szövege egyaránt hiteles. Eltérő értelmezés esetén az angol szöveg az irányadó.

2. melléklet a 2019. évi XCI. törvényhez

EXTRADITION AGREEMENT BETWEEN HUNGARY AND THE KINGDOM OF MOROCCO

Hungary and the Kingdom of Morocco hereinafter referred to as „Parties”;

Desirous of making more effective the cooperation of the two Parties in the combating of crime by concluding

Agreement on extradition; Have agreed as follows:

Article 1

Obligation to Extradite

The Parties agree to extradite to each other, upon request and subject to the provisions of the present Agreement and their respective national laws, any person who is wanted in the territory in the Requesting Party for prosecution for an extraditable offence or for the imposition or enforcement of a sentence in respect of such an offence.

Article 2

Conditions for extradition

1. Extradition for prosecution shall be executed for all acts which constitute punishable offences with a depriving of freedom penalty for at least one year, or by a more severe penalty under the law of both Parties.

2. Extradition for carrying out a sentence issued from the Requesting Party’s courts shall be executed for the offences described in paragraph 1 of this Article, provided that the duration of the penalty remaining to be served must not be less than six months.

3. If the request for extradition includes several separate offences each of which is punishable under the laws of the two Parties by a sentence of imprisonment, but some of which do not fulfill the condition with regard to the duration of the sentence which may be awarded, the Requested Party shall also have the right to grant extradition for the latter offences.

Article 3

Mandatory Grounds of Refusal

Extradition shall not be granted:

a) If the Requested Party considers that the extradition could harm its sovereignty, national security, public order or would be contrary to its constitution;

b) If the person required to be extradited is a national of the Requested Party. In such case the Requested Party shall, in accordance with its law and at the other Party’s request, submit the case to its competent authorities for the purpose of taking over the criminal prosecution.

c) If the offence for which extradition is requested is regarded by the Requested Party as an offence of a political nature under its law. For the purpose of this Agreement, a political offence shall not include

i. An offence within the scope of any multilateral international conventions to which both Parties are Parties and which imposes on them an obligation either to extradite or prosecute the person sought;

ii. Assault against life of the Head of the State, a member of his immediate family, a head or a member of a government, or any related offence including attempting or conspiring to commit such an offence;

iii. Any offence related to terrorism;

d) If the Requested Party has substantial grounds to believe that the request has been made for the purpose of prosecuting or punishing a person on account of race, religion, nationality, gender or that the position of the said person at his trial may be prejudiced for any of these reasons;

e) If the offence for which extradition is requested, is an offence under military law which is not also an offence under the general criminal law;

f) If there has been a final judgment rendered against the person in the Requested Party in respect of the offence for which the person’s extradition is requested;

g) In case of lapse of time from prosecution or punishment, according to the law of either Party;

h) If pardon or amnesty has been granted either in the territory of the Requesting Party or in the territory of the Requested Party, provided, in the latter case that the Requested Party was competent to prosecute according to its national law.

Article 4

Optional Grounds of Refusal

Extradition may be refused, if:

a) the person sought is being prosecuted by the Requested Party in respect of the offence or offences for which extradition is requested, or if the competent authority of the Requested Party have discontinued, in accordance with the law of that Party, the criminal proceedings for the offence for which extradition is requested;

b) the offence for which extradition is requested has been committed outside the territory of either Party and the law of the Requested Party does not provide for jurisdiction over such an offence committed outside its territory in comparable circumstances;

c) the offence for which extradition is requested is regarded under the law of the Requested Party as having been committed in whole or in part within that Requested Party or its jurisdiction;

d) the person sought has been tried and acquitted or convicted in a third state in respect of the offence or offences for which extradition is requested;

e) the person sought has been found guilty in absentia, unless the Requesting Party provides the Requested Party with information which demonstrate that the person was afforded an adequate opportunity to present a defense, or the Requesting Party provides the Requested Party with guarantee the person sought will have possibility to apply for a retrial of the case in the Requesting Party and to be present at the judgment;

f) the Requested Party considers that, according to its national legislation, the extradition would be incompatible with humanitarian considerations, in view of the person’s age or health.

Article 5

Capital Punishment

When the offence for which extradition is requested is punishable by death under the law of the Requesting Party, death penalty shall be replaced, in accordance with the provisions of the present Agreement, and by the force of law by punishments which are provided for the same offences in the legislation of the Requested Party.

Article 6

The Request and Supporting Documents

1. A request for extradition shall be made in writing and transmitted through the diplomatic channels.

2. A request for extradition shall be accompanied by the following:

a) A warrant of arrest issued by a judicial authority in the territory of the Requesting Party, or any other documents having the same force and if the request relates to a person already convicted, an original or true certified copy of the final judgment;

b) Statement of acts constituting the offence for which extradition is requested, indicating time and place of committal, its characterization and the text of the relevant legal provisions;

c) An accurate description as possible of the person sought, together with any other information that may help to establish his identity, location and nationality;

d) Particulars of the remaining duration of the sentence to be carried out when the person is claimed for the purpose of serving a sentence of imprisonment.

3. The documents supporting the request on extradition should be certified by an official and fasten by the seal of the competent authority of the Requesting Party.

4. Except when this Agreement provides otherwise the procedures with regard to extradition and provisional arrest shall be governed solely by the law of the Requested Party.

5. If the Requested Party considers that the information supplied for the purposes of this Agreement is not sufficient in order to enable a decision to be taken as to the request, additional information may be requested within such time as the Requested Party shall require.

Article 7

Provisional Arrest

1. In the case of urgency, the competent authority of the Requesting Party may request the provisional arrest of the person sought to be extradited. The competent authority of the Requested Party shall decide the matter in accordance with its law.

2. The request for provisional arrest shall state that one of the documents mentioned in Article 6 paragraph 2.a. exists and that it is intended to send a request for extradition. It shall also state for what offence extradition will be requested and when and where such offence was committed and shall so far as possible give a description of the person sought.

3. A request for provisional arrest shall be sent to the competent authority of the Requested Party either through the diplomatic channels or direct by post or through the International Criminal Police Organization (INTERPOL) or by any other means affording evidence in writing or accepted by the Requested Party. The requesting authority shall be informed without delay of the result of its request.

4. Provisional arrest may be terminated if, within a period of 45 days after arrest, the Requested Party has not received the request for extradition and the documents mentioned in Article 6. The possibility of provisional release at any time is not excluded, but the Requested Party shall take any measures which it considers necessary to prevent the escape of the person sought.

5. Release shall not prevent re-arrest and extradition if a request for extradition is received subsequently.

6. When the person is arrested on the basis of the international warrant, it will be considered as if the Requesting Party had submitted the request for his provisional arrest.

Article 8

Rule of Specialty

1. The extradited person shall not be proceeded against nor detained nor restricted in his personal freedom in any way for an offence committed prior to his surrender other than that for which he was extradited except for the following cases:

a) If the surrendering Party consents thereon, provided that a request in this concern be submitted and be attached with the documents provided for in Article 6, and with a record including any statement of the extradited person on the extension of extradition, and referring to the fact that the said person had his chance to defend himself before the Requesting Party;

b) When the person, having had an opportunity to leave the territory of the Party to which he has been surrendered and has not executed within 45 days of his final discharge or has returned voluntarily to that territory after leaving it.

2. When the legal description of the offence for which a person has been extradited is altered this person shall only be proceeded against or sentenced if the offence under its new description:

a) can give rise to extradition pursuant to this Agreement;

b) relates to the same facts on which extradition was granted.

Article 9

Re-extradition to a Third State

Except as provided for in Article 8 paragraph 1.b, the Requesting Party shall not, without the consent of the Requested Party, surrender to a third state a person surrendered to the Requesting Party and sought by the said third State in respect of offences committed before his surrender. The Requested Party may request the production of the documents mentioned in Article 6 paragraph 2.

Article 10

Concurrent Requests

If extradition is requested concurrently by more than one state for the same offense or for the different offences, the Requested Party shall make its decision freely having regard to all the circumstances especially the nationality of the person sought, the possibility of mutual subsequent extradition, the date of receiving requests, gravity of offences and the place of committal.

Article 11

Decision on the Request for Extradition

1. The Requested Party shall, through diplomatic channels, inform the Requesting Party of its decision on extradition.

2. The reasons of the refusal decisions whether wholly or partially shall be stated.

3. In case of acceptance, the competent authorities of the Parties shall agree on the most appropriate way, place and date to execute extradition.

4. Subject to the case provided for in the paragraph 5 of this Article, the person to be extradited may be released after 15 days of the appointed date if such person has not been taken over on the date agreed upon. In all cases the person to be extradited shall be released after 30 days of the appointed date and in that case the Requested Party may refuse the extradition for the same offence.

5. If circumstances beyond its control prevent a Party from surrendering or taking over the person to be extradited, it shall notify the other Party. The Parties shall agree on a new date for surrender and the provisions of paragraph 4 of this Article shall apply.

Article 12

Postponed or Temporary Surrender

1. The Requested Party may, after making its decision to grant extradition, postpone the surrender of the person sought, in order to proceed against that person, or, if that person has already been convicted, in order to enforce a sentence imposed for an offence other than that for which extradition is requested. In such a case the Requested Party shall advice the Requesting Party accordingly.

2. The Requested Party may, instead of postponing surrender, temporarily surrender the person sought to the Requesting Party in accordance with conditions to be agreed upon by the Parties.

Article 13

Seizure and Hand-over of Things

1. The Requested Party shall, in so far as its law permits, without prejudice to the rights of third Party and at the request of the Requesting Party, seize and hand-over of things:

a) which may be required as evidence relevant to the offence for which extradition is requested;

b) which has been acquired as a result of the offence for which extradition is requested and which, at the time of the arrest is found in possessions of the person sought or is discovered subsequently;

c) which have been earned in return for the proceeds of the crime.

2. The things referred to in paragraph 1 of this Article may, if the Requesting Party so requests, be handed over to that Party even if the extradition agreed to can not be carried out.

3. If the said thing is liable to seizure or confiscation in the territory of the Requested Party, the latter in connection with pending criminal proceedings, temporarily retain it or hand it over on condition that it is returned.

4. Any rights which the Requested Party or third Parties may have acquired on the said things shall be preserved. When these rights exist, the things shall be returned without charge to the Requested Party as soon as possible after the completion of the proceedings.

Article 14

Transit

1. Transit through the territory of either of the Parties shall be granted upon the request transmitted through the diplomatic channels to the central authority of the Requested Party provided that the offence concerned is an extraditable offence under this Agreement. In case of urgency, a copy of the request for transit may be transmitted directly by the central authority. In this event, the original request for transit shall be transmitted via diplomatic channels at its earliest convenience.

2. The Party requested to grant transit may refuse to comply when the person concerned is its national.

3. Where a person is to be extradited to the Requesting Party through the territory of a third state, the Requesting Party shall request that other state to permit the transit of that person through its territory.

4. In case of using air transport, the following provisions shall be followed:

a) Where the landing of the plane is not required, the Requesting Party shall inform the State whose space shall be crossed of the existence of the documents stipulated in Article 6 paragraph 2.a. In case of emergency landing, such notification shall have the effects of the provisional custody request referred to in Article 7 and the Requesting Party shall submit an ordinary request for transit;

b) If the landing of the plane is required, the Requesting Party shall submit a request for transit according to the provisions of paragraph 1 of this Article.

Article 15

Data Protection

1. Without prejudice to paragraph (2) of this Article, personal data can be gathered and transmitted only if it is necessary and proportionate for the purposes indicated in the request for legal assistance.

2. Personal data transferred from one Party to the other as a result of the execution of a request made under this Treaty, may be used by the Party to which such data have been transferred for the following purposes exclusively:

a) for the purpose of the criminal proceedings in which the legal assistance was requested under this Treaty;

b) for other judicial and administrative proceedings directly related to the proceedings mentioned under subparagraph (a);

c) for preventing an immediate and serious threat to public security.

3. Such data may however be used for any other purpose if prior consent to that effect has been given by the person subject of the data. The consent shall be given in accordance with the national law of the Requested Party.

4. Any Party may refuse to transfer personal data obtained as a result of the execution of a request made under this Treaty where such data are protected under its national law.

5. At the request of the Party that transfers personal data obtained as a result of the execution of a request made under this Treaty the Party to which the data have been transferred shall give information on the use made with such data.

6. The personal data subject shall be enabled in accordance with the national law of the Parties:

a) to request information regarding the processing of his personal data by the competent authorities;

b) to request rectification, erasure or blocking of his personal data;

c) to have remedy if his request is not complied with.

7. Personal data transferred under this Treaty shall be processed and deleted in line with the national law of the data receiving Party. Irrespective of these limits the data transferred shall be deleted as soon as it is no longer required for the purpose for which they were transferred.

8. This Article shall not prejudice the ability of the Requested Party to impose additional conditions in a particular case where the particular request for assistance could not be complied with in the absence of such conditions. Where additional conditions have been imposed in accordance with this paragraph, the Requested Party may require the Requesting Party to give information on the use made of the evidence or information.

9. Where, following the disclosure to the Requesting Party, the Requested Party becomes aware of circumstances that may cause it to seek an additional condition in a particular case, the Requested Party may consult with the Requesting Party to determine the extent to which the evidence and information can be protected.

Article 16

Central Authorities

For the purpose of the present Agreement, the central authorities of both parties shall exchange through diplomatic channels. The central authority for:

- Hungary shall be the Ministry of Justice of Hungary;

- The Kingdom of Morocco, the Ministry of Justice (Directorate of Penal Affairs and Amnesty).

The Parties shall immediately notify each other through the diplomatic channels about the changes of their central authorities through exchanging verbal notes.

Article 17

Expenses

Expenses arising from the procedures in regard with extradition in the Requested Party shall be borne by that Party. Expenses of transportation and the transit costs in connection with the surrender of the person sought shall be borne by the Requesting Party.

Article 18

Language

Requests and the supporting documents made pursuant to this Agreement shall be accompanied by a certified translation into the language of the Requested Party or into French language.

Article 19

Relation of the Treaty to the other International Agreements

The provisions of this Treaty shall not affect the commitments of the Parties envisaged by other bilateral or multilateral international agreements, or their membership in international organizations.

Article 20

Settlement of Disputes

Any disputes arising of interpreting or implementing the present Agreement shall be settled through negotiations with either the central authorities through diplomatic channels.

Article 21

Time Scope of Application

The present Agreement shall apply to requests made after its entry into force, even if the relevant acts or omissions occurred prior to that date.

Article 22

Final Provisions

1. The present Agreement is subject to ratification.

2. The present Agreement shall enter into force on the thirtieth (30th) day after receiving the last notification through diplomatic channels by which the Parties have confirmed that their respective internal legal procedures required for the entry into force of this Agreement have been completed.

3. Either of the Parties may denounce the present Agreement by giving notice in writing through diplomatic channels to the other Party. Such denunciation shall take effect six months following the date on which it is received by the other Party.

4. The amendments and/or modifications shall be drawn up by protocols, which shall enter into force in the order prescribed for the entry into force of this Agreement.

In Witness Whereof the undersigned being duly authorized thereto, have signed this Agreement.

Done at Marrakech, on 21st October, 2019, in two originals, in Hungarian, Arabic and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergences in interpretation, the English text shall prevail.


  Vissza az oldal tetejére