A jogszabály mai napon ( 2022.08.12. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2019. évi XCII. törvény

a Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya között a Magyar Népköztársaság/Magyar Köztársaság és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság/Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság/Jugoszláv Szövetségi Köztársaság/Szerbia és Montenegró között létrejött kétoldalú nemzetközi szerződésekben való államutódlásról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya között a Magyar Népköztársaság/Magyar Köztársaság és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság/Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság/Jugoszláv Szövetségi Köztársaság/Szerbia és Montenegró között létrejött kétoldalú nemzetközi szerződésekben való államutódlásról szóló Jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Jegyzőkönyvet e törvénnyel kihirdeti.

3. § (1) A Jegyzőkönyv hivatalos magyar nyelvű fordítását az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A Jegyzőkönyv hiteles angol nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. §, a 3. §, az 1. melléklet és a 2. melléklet a Jegyzőkönyv 3. Cikkében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Jegyzőkönyv, a 2. §, a 3. §, az 1. melléklet és a 2. melléklet hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

5. § E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

1. melléklet a 2019. évi XCII. törvényhez

JEGYZŐKÖNYV
a Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya között a Magyar Népköztársaság/Magyar Köztársaság és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság/Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság/Jugoszláv Szövetségi Köztársaság/Szerbia és Montenegró között létrejött kétoldalú nemzetközi szerződésekben való államutódlásról

Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya (a továbbiakban: „Szerződő Felek”),

Figyelembe véve, hogy Montenegró a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaságnak/Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaságnak/Jugoszláv Szövetségi Köztársaságnak/Szerbia és Montenegrónak (a továbbiakban: volt Jugoszlávia) egyik utódállama és kifejezte azon szándékát, hogy tiszteletben tartsa a volt Jugoszlávia által kötött nemzetközi szerződéseket és eleget tegyen a bennük foglalt jogoknak és kötelezettségeknek,

Azzal a szándékkal, hogy kétoldalú szerződéses kapcsolataik rendezése által baráti kapcsolataikat erősítsék és tovább fejlesszék,

Szem előtt tartva a két ország külügyminisztériumai Budapesten és Podgoricában tartott szakértői tanácskozásainak eredményeit, amelyek a két ország illetékes hatóságainak javaslatain alapultak a Magyar Népköztársaság/Magyar Köztársaság és a volt Jugoszlávia által megkötött nemzetközi szerződések folytonossága tárgyában,

A következőkben állapodtak meg:

1. Cikk

A Magyar Népköztársaság/Magyar Köztársaság és a volt Jugoszlávia között kötött kétoldalú nemzetközi szerződések, melyek 2006. június 3 óta tekinthetők alkalmazandónak és jelen Jegyzőkönyv Függelékében szerepelnek, hatályban maradnak Magyarország és Montenegró viszonylatában.

2. Cikk

A jelen Jegyzőkönyv Függelékében fel nem sorolt azon szerződéseket, amelyek a Magyar Népköztársaság/Magyar Köztársaság és a volt Jugoszlávia között köttettek, Magyarország és Montenegró viszonylatában megszűntnek kell tekinteni.

3. Cikk

A jelen Jegyzőkönyv azon diplomáciai csatornákon keresztül megküldött utolsó írásos értesítés kézhezvételét követő harmincadik (30.) napon lép hatályba, melyben a Szerződő Felek értesítik egymást a jelen Jegyzőkönyv hatálybalépéséhez szükséges belső jogi eljárások lefolytatásáról.

Kelt New York-ban, 2019. szeptember hó 25. napján, két eredeti példányban angol nyelven.

FÜGGELÉK
a Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya között a Magyar Népköztársaság/Magyar Köztársaság és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság/Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság/Jugoszláv Szövetségi Köztársaság/Szerbia és Montenegró között létrejött kétoldalú nemzetközi szerződésekben való államutódlásról szóló
JEGYZŐKÖNYVHÖZ

A Szerződő Felek között hatályban tartandó kétoldalú nemzetközi szerződések listája:

- Egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság Kormánya között a tehergépjárművel végzett árufuvarozás, valamint az ezzel kapcsolatos vámeljárás szabályozása tárgyában. Aláírva Budapesten, 1962. 02. 09-én.

- Konzuli egyezmény a Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság között. Aláírva Belgrádban, 1963. 02. 20-án.

- Egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya között az autóbusszal végzett nemzetközi személyfuvarozás tárgyában. Aláírva Belgrádban, 1965. 01. 16-án.

- Szerződés a Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság között a kölcsönös jogsegélyről. Aláírva Belgrádban, 1968. 03. 07-én.

- Megállapodás a Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság közötti fizetésekről. Aláírva Budapesten, 1977. 06. 27-én.

- Egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya között a Belgrádban 1963. február 20-án aláírt konzuli magyar-jugoszláv Konzuli Egyezmény kiegészítéséről. Aláírva Budapesten, 1980. 06. 05-én.

- Egyezmény a Magyar Népköztársaság kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Képviselőházának Szövetségi Végrehajtó Tanácsa között a Magyar Népköztársaság kormánya és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság kormánya között a tehergépjárművel végzett árufuvarozás, valamint az ezzel kapcsolatos vámeljárás szabályozása tárgyában kötött Egyezmény módosításáról és kiegészítéséről. Aláírva Szegeden, 1982. 06. 24-én.

- Szerződés a Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság között a kölcsönös jogsegélyről szóló szerződés módosításáról és kiegészítéséről. Aláírva Budapesten, 1986 04. 25-én.

- Megállapodás a Magyar Köztársaság és a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelem- és vagyonadók területén. Aláírva Budapesten, 2001. 06. 20-án.

2. melléklet a 2019. évi XCII. törvényhez

PROTOCOL
between the Government of Hungary and the Government of Montenegro in respect of succession of Montenegro to bilateral international treaties concluded between the Hungarian People’s Republic/ the Republic of Hungary and the Federal People’s Republic of Yugoslavia/Socialist Federal Republic of Yugoslavia/Federal Republic of Yugoslavia/State Union of Serbia and Montenegro

The Government of Hungary and the Government of Montenegro (hereinafter referred to as „the Parties”),

Taking into consideration that Montenegro is one of the successor states of the Federal People’s Republic of Yugoslavia/Socialist Federal Republic of Yugoslavia/Federal Republic of Yugoslavia/State Union of Serbia and Montenegro (hereinafter referred to as “former Yugoslavia”), and that it has expressed the intention to respect and comply with the rights and obligations following from international treaties concluded by the former Yugoslavia,

Aiming also at strengthening and further developing their friendly relations by the settlement of their bilateral treaty relations,

Bearing in mind the results of consultations by experts of their ministries responsible for foreign affairs, held in Budapest and Podgorica, and based on the proposals made by the competent authorities of the two countries concerning the continuation of international treaties concluded by the Hungarian People’s Republic/the Republic of Hungary and the former Yugoslavia,

Have agreed as follows:

Article 1

International bilateral treaties concluded between the Hungarian People’s Republic/the Republic of Hungary and the former Yugoslavia, which are considered to be applied as of 3 June 2006 and are listed in the Annex to this Protocol shall remain in force in relations between Hungary and Montenegro.

Article 2

All the treaties concluded between the Hungarian People’s Republic/the Republic of Hungary and the former Yugoslavia, which are not listed in the Annex of this Protocol, are considered not to be in force in relations between Hungary and Montenegro.

Article 3

This Protocol shall enter into force on the thirtieth (30) day following the date of the receipt of the last written notification through diplomatic channels, by which the Parties inform each other of the fulfilment of their internal legal procedures necessary for the entry into force of this Protocol.

Done at New York on this 25 day of September 2019, in two original copies in the English language.

ANNEX
to the PROTOCOL between the Government of Hungary and the Government of Montenegro in respect of succession of Montenegro to bilateral international treaties concluded between the Hungarian People’s Republic/the Republic of Hungary and the Federal People’s Republic of Yugoslavia/Socialist Federal Republic of Yugoslavia/Federal Republic of Yugoslavia/State Union of Serbia and Montenegro

List of bilateral international treaties remaining in force in relations between the Parties:

- Convention between the Government of the People’s Republic of Hungary and the Government of the Federal People’s Republic of Yugoslavia on the carriage of goods by trucks and related custom formalities, signed on 09.02.1962, in Budapest;

- Agreement between the People’s Republic of Hungary and the Federal People’s Republic of Yugoslavia on consular relations, signed on 20.02.1963, in Belgrade;

- Agreement between the Government of the People’s Republic of Hungary and the Government of the Federal People’s Republic of Yugoslavia on the carriage of passengers by bus, signed on 16.01.1965, in Belgrade;

- Agreement between the People’s Republic of Hungary and the Federal People’s Republic of Yugoslavia on mutual legal assistance, signed on 07.03.1968, in Belgrade;

- Agreement between the People’s Republic of Hungary and the Socialistic Federal Republic of Yugoslavia on payment between the two states, signed on 27.06.1977, in Budapest;

- Additional Agreement to the Agreement signed on 20.02.1963, between the Government of the People’s Republic of Hungary and the Government of the Federal People’s Republic of Yugoslavia on consular relations, signed on 05.06.1980, in Budapest;

- Convention between the Government of the People’s Republic of Hungary and the Federal Executive Council of the Parliament of the Socialistic Federal Republic of Yugoslavia on amending and supplementing the Convention between the Government of the People’s Republic of Hungary and the Government of the Federal People’s Republic of Yugoslavia on the carriage of goods by trucks and related custom formalities, signed on 24.06.1982, in Szeged;

- Agreement between the People’s Republic of Hungary and the Socialistic Federal Republic of Yugoslavia on the amendment and extension of the Agreement between the Government of the People’s Republic of Hungary and the Government of the Federal People’s Republic of Yugoslavia on mutual legal assistance, signed on 25.04.1986, in Budapest;

- Convention between the Republic of Hungary and the Federal Republic of Yugoslavia for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital, signed on 20.06.2001, in Budapest;


  Vissza az oldal tetejére