A jogszabály mai napon ( 2022.09.24. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2019. évi XCIII. törvény

a Magyarország Kormánya és a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa Titkársága közötti, a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa magyarországi Képviseleti Irodájáról szóló székhely-megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa Titkársága közötti, a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa magyarországi Képviseleti Irodájáról szóló székhely-megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § (1) A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövegét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A Megállapodás hiteles angol nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. §, a 3. §, az 1. melléklet és a 2. melléklet a Megállapodás 18. cikk 1. bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Megállapodás, a 2. §, a 3. §, az 1. melléklet és a 2. melléklet hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

5. § E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

1. melléklet a 2019. évi XCIII. törvényhez

SZÉKHELY-MEGÁLLAPODÁS
MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS A TÜRK NYELVŰ ÁLLAMOK EGYÜTTMŰKÖDÉSI TANÁCSA TITKÁRSÁGA KÖZÖTT A TÜRK NYELVŰ ÁLLAMOK EGYÜTTMŰKÖDÉSI TANÁCSA MAGYARORSZÁGI KÉPVISELETI IRODÁJÁRÓL

Preambulum

Magyarország Kormánya és a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsának Titkársága (a továbbiakban: a Felek);

Tekintettel a magyar és a türk népek szoros történelmi és kulturális kapcsolataira;

Emlékeztetve a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsának létrehozásáról szóló, 2009. október 3-án Nahicsevánban megkötött Nahicseváni Egyezményre (a továbbiakban: Nahicseváni Egyezmény);

Tekintettel a Türk Tanács 2018. szeptember 3-án Csolpon-Atában összehívott hatodik csúcstalálkozójára és a Türk Tanácsban a megfigyelői státusz Magyarország részére történő megadásáról szóló határozatára;

Tudomásul véve a Felek kölcsönös szándékát a Türk Tanács magyarországi Képviseleti Irodájának megnyitására;

Azzal a szándékkal, hogy megállapodást kössenek a Türk Tanács magyarországi Képviseleti Irodájának létrehozásáról, valamint hogy biztosítsák a Képviseleti Iroda és személyzete jogállását, mentességeit, kiváltságait és eszközeit;

Az alábbiakban állapodtak meg:

1. cikk

Fogalmak

„Türk Tanács” a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa;

„Fogadó ország” Magyarország;

„Iroda” a Türk Tanács magyarországi Képviseleti Irodája;

„Tagállamok” azok az államok, amelyek a Nahicseváni Egyezmény részes felei;

„CFM” a Türk Tanács Külügyminisztereinek Tanácsa;

„Titkárság” a Türk Tanács Titkársága;

„Iroda személyzete” az Ügyvezető igazgató, a Nemzetközi személyzet, valamint a Helyi személyzet;

„Ügyvezető igazgató” a Fogadó ország állampolgára, akit a jelen Megállapodás 6. cikkének (3) bekezdésével összhangban erre a posztra kineveztek;

„Nemzetközi személyzet” a Türk Tanács tagállamai által az Irodához delegált projektigazgatók;

„Helyi személyzet” az Iroda által helyben felvett magyar állampolgárok vagy magyarországi állandó lakosok;

„Az Iroda helyiségei” az Iroda által a feladatai elvégzéséhez használt épületek vagy épületrészek, valamint az ezekhez kapcsolódó telekingatlan;

„Az Iroda vagyona” az Iroda hivatalos működése érdekében az Iroda tulajdonában és/vagy felügyelete alatt álló összes vagyon, beleértve a pénzeszközöket és egyéb vagyontárgyakat;

„Archívumok és dokumentumok” nyilvántartások, levelezés, számviteli dokumentumok, az összes pénzügyi dokumentum, kéziratok, álló- és mozgóképek és filmek, hangfelvételek, számítógépes programok, írásbeli anyagok, videokazetták vagy lemezek, az Iroda adatait tartalmazó vagy az Iroda által hivatalos célból tárolt lemezek vagy szalagok;

„Hozzátartozók” az Iroda Nemzetközi személyzetének házastársai, nem házas gyermekei 18 éves korig, valamint teljesen eltartott szülei.

2. cikk

Célok

A jelen Megállapodás célja meghatározni az Iroda, annak helyiségei, Archívumai és dokumentumai, valamint személyzete jogállását, kiváltságait és mentességeit a Fogadó országban folytatott tevékenységeik során.

3. cikk

Az Iroda jogállása

1. A Fogadó ország elismeri az Iroda nemzetközi jogalanyiságát, illetve Magyarországon belüli teljes jogi személyiségét.

2. Az Iroda a magyar jogszabályokkal és a Türk Tanács szabályzatával összhangban a Fogadó országban is rendelkezik azzal a jogképességgel, amely szükséges feladatai ellátásához és céljai teljesítéséhez, beleértve a szerződések megkötésére, ingó és ingatlantulajdon adásvételére, számlák nyitására és pénzeszközökkel kapcsolatos tranzakciók végrehajtására, valamint bírósági eljárások indítására és azokban való részvételre vonatkozó jogképességet.

3. Magyarországon az Iroda a Fogadó ország törvényeivel és jogszabályaival összhangban köteles működni.

4. cikk

Az Iroda székhelye

1. Az Iroda székhelye Budapest. A Fogadó ország megfelelő irodát bocsát rendelkezésre és rendez be, amely az Iroda helyiségeiként szolgál, és biztosítja a működéséhez szükséges egyéb eszközöket.

2. Az Iroda helyiségei sérthetetlenek. Az Iroda helyiségeit kizárólag az Iroda céljainak a jelen Megállapodásban meghatározott funkciók szerinti megvalósítására használhatják fel.

3. Az Iroda a ráruházott kiváltságokat nem ruházhatja át harmadik félre, nem adhatja bérbe helyiségeit vagy azok bármely részét harmadik félnek, és nem engedheti meg harmadik feleknek, hogy a helyiségeibe beköltözzenek vagy használják azokat.

4. Az illetékes kormányzati hatóságok hivatalos feladataik teljesítése érdekében csak az Iroda Ügyvezető igazgatójának vagy helyettesének engedélyével léphetnek be az Iroda helyiségeibe. Ugyanakkor tűz vagy egyéb, azonnali óvintézkedést igénylő katasztrófa esetén az Iroda Ügyvezető igazgatójának vagy helyettesének engedélyét megadottnak lehet tekinteni.

5. A Fogadó ország különösen köteles minden megfelelő intézkedést megtenni az Iroda helyiségeinek bármely behatolás vagy károsodás elleni védelme érdekében. Szükség esetén a helyiségek számára további óvintézkedéseket lehet kérni a Fogadó országtól.

6. A Fogadó ország az Iroda helyiségeit mindenféle bérleti vagy egyéb díj nélkül bocsátja rendelkezésre.

5. cikk

Az Iroda feladatai

Az Iroda a Fogadó ország területén szabadon végezheti a következő tevékenységeket:

a) a Fogadó ország és a Türk Tanács tagállamai közötti együttműködés fejlesztése politikai, gazdasági, történelmi, társadalmi, kulturális és más, kölcsönös érdeklődésre számot tartó területeken;

b) a tagállamok előzetes hozzájárulása alapján a Türk Tanács és európai országok, valamint Európában működő nemzetközi intézmények közötti együttműködés fejlesztésének támogatása;

c) programok és projektek szervezése és támogatása politikai, gazdasági, történelmi, társadalmi, kulturális és egyéb területeken, a Tagállamok előzetes hozzájárulásával;

d) a Tagállamok előzetes hozzájárulása alapján rendezvények, tevékenységek és projektek szervezése a Titkársággal szorosan egyeztetve és együttműködve, a Nahicseváni Egyezményben meghatározott együttműködési területeken;

e) együttműködés a hivatalos türk együttműködési szervezetekkel (TURKPA, TURKSOY, Türk Akadémia és a Türk Kultúra és Örökség Alapítvány) a Titkársággal egyeztetve;

f) a Fogadó ország és a Türk Tanács Tagállamai üzleti közösségei közötti együttműködés támogatása.

6. cikk

Az Iroda személyzete

1. A Türk Tanács összes Tagállama delegálja képviselőit az Irodához (Nemzetközi személyzet).

2. A Nemzetközi személyzetet a Türk Tanács Tagállamai a Titkárságon keresztül delegálják az Irodához.

3. Az Ügyvezető igazgató a Fogadó ország állampolgára, akit a Fogadó ország külügyekért felelős minisztere jelöl, és a CFM jóváhagyásával neveznek ki.

4. Az Iroda személyzete az Ügyvezető igazgató felügyelete alatt áll. Feladataik elvégzéséért neki tartoznak felelősséggel. Főszabályként az Iroda személyzetének teljes munkaidejével az Ügyvezető igazgató rendelkezik.

5. Az Iroda személyzetére vonatkozó feltételeket az Iroda Személyzeti Szabályzata, Eljárásrendje és egyéb kiegészítő dokumentumai határozzák meg, amelyeket a Fogadó ország és a Titkárság készít el az irányadó magyar jogszabályokkal és szabályozással, illetve a Türk Tanács vonatkozó szabályzataival összhangban.

6. Az Iroda Helyi személyzetére és az Ügyvezető igazgatóra vonatkozó feltételekre, valamint az Iroda Helyi személyzete, az Ügyvezető igazgató és az Iroda közötti munkajogi ügyekre, a Fogadó ország munkajogi és társadalombiztosítási jogszabályai és szabályai az irányadók, különös tekintettel a Fogadó ország társadalombiztosítási rendszerét megillető valamennyi kötelező hozzájárulásra és a Fogadó ország társadalombiztosítási rendszerében biztosított ellátásokkal kapcsolatos jogosultságokra. Az előző rendelkezésre tekintettel az Iroda a Fogadó ország jogszabályaival összhangban teljesíti munkáltatói kötelezettségeit.

7. A Nemzetközi személyzet mentesül a Fogadó ország kötelező társadalombiztosítási rendszerének hatálya alól, valamint e társadalombiztosítási rendszert megillető valamennyi kötelező hozzájárulás alól, így nem jogosultak a magyar társadalombiztosítási ellátásokra.

7. cikk

Az Iroda mentességei

1. Az Iroda, annak vagyona, eszközei és archívumai - függetlenül attól, hogy hol találhatók és kinek a birtokában vannak - a feladataival kapcsolatban mentesülnek a házkutatás, lefoglalás, elkobzás, kisajátítás és a végrehajtó, közigazgatási, bírói vagy igazságszolgáltatási szervek bármely egyéb beavatkozása, továbbá bármilyen jogi eljárás, közigazgatási vagy bírósági eljárás alól, kivéve azokat az eseteket, amelyekben a CFM lemondott mentelmi jogáról. A mentelmi jog nem alkalmazható az alábbi esetekben:

a) harmadik fél által az Iroda által vagy nevében üzemeltetett járművel okozott balesetből eredő károkért benyújtott polgári jogi kereset, amennyiben ezeket a károkat nem lehet biztosításból megtéríteni,

b) az Iroda vagy annak Személyzete cselekedete vagy mulasztása miatt bekövetkezett halállal vagy személyi sérüléssel kapcsolatos polgári jogi kereset.

2. Az Iroda Archívumai és dokumentumai, hivatalos levelezése, valamint a rá vonatkozó vagy a birtokában lévő, hivatalos használatára szánt dokumentumok és egyéb hivatalos kommunikáció sérthetetlenek.

8. cikk

Pénzügyi tevékenységek

Az Iroda - a Fogadó országban alkalmazandó vonatkozó jogszabályok sérelme nélkül - bármilyen pénzeszközt vagy valutát birtokolhat, bármilyen pénznemben számlákat vezethet, és pénzeszközeit vagy valutáját szabadon átutalhatja a Fogadó országon belül, vagy egyik országból a másikba, továbbá az általa birtokolt valutát bármilyen más valutára átválthatja.

9. cikk

Az Iroda költségvetése

1. A Fogadó ország évente fedezi az Iroda költségvetését. Az Iroda éves költségvetését és annak bármely módosítását az Ügyvezető igazgató készíti el, a Fogadó ország külgazdasági és külügyminisztere hagyja jóvá, és a CFM-hez kell benyújtani.

2. A költségvetés fedezi az Iroda fenntartási, működési költségeit és a Helyi személyzete fizetését. A Nemzetközi személyzete bérét és személyi juttatásait a Fogadó ország által a Titkárság költségvetéséhez adott önkéntes hozzájárulás fedezi. A Nemzetközi személyzete bérét és személyi juttatásait az ENSZ hatályos éves beosztási és bérskálája szerint kell kiszámítani.

10. cikk

Vám- és adómentesség

1. Az Iroda, annak eszközei, bevételei és egyéb vagyona mentesülnek:

a) az összes közvetlen adó alól, beleértve a jövedelemadót és a társasági adót, valamint a különös fogyasztási adót, a gépjárműadót és egyéb hasonló közvetett adókat. Ugyanakkor az Iroda nem igényelhet mentességet az olyan adók, illetékek és díjak alól, amelyek a közüzemi szolgáltatások díjai;

b) az összes vám- és kiegészítő pénzügyi kötelezettség alól - a Fogadó ország területén alkalmazandó jogszabályokkal összhangban - az Iroda által hivatalos felhasználásra behozott vagy exportált cikkek - ideértve a kiadványokat is - behozatalára és kivitelére, kivéve az áruknak az erre a célra kijelölt helyeken kívüli tárolására, vámkezelésére vonatkozó díjakat, valamint a vámhatóság személyzetének az esetleges túlórázásért fizetendő díjakat. Az ilyen mentesség alapján behozott cikkeket a Fogadó országban nem lehet értékesíteni, kivéve ha a vevő megfizeti a vámokat és adókat, vagy a Fogadó országgal az erre vonatkozó feltételekről megállapodott.

2. Az Iroda jogosult az Iroda által hivatalos felhasználására vásárolt áruk és szolgáltatások árában áthárított jövedéki adók és egyéb közvetett adók visszatérítésére.

3. A helyiségekre vonatkozó állami ingatlanadót a Fogadó ország fizeti.

4. A jelen cikk alapján beszerzett vagy importált, valamint a díjak, adók és vámok alól mentesített áruk a Fogadó országban - a Fogadó országban érvényes jogszabályokban meghatározott feltételek szerinti kivételektől eltekintve - nem értékesíthetők, adhatók bérbe, kölcsön vagy adhatók át fizetés ellenében vagy díjmentesen.

11. cikk

Kommunikáció és média

1. A Fogadó ország a vonatkozó magyar jogszabályokkal összhangban engedélyezi és védi az Iroda szabad érintkezését minden hivatalos ügyben, és a lehető legnagyobb mértékben kedvezményes elbánást biztosít a postára, táviratra, telefaxra, telefonra és egyéb kommunikációra vonatkozó elsőbbségi jogok, díjak és adók tekintetében.

2. Az Iroda hivatalos levelezésére és egyéb hivatalos kommunikációjára semmilyen cenzúra nem alkalmazható.

3. Az Iroda jogosult az országos és nemzetközi írásos és audiovizuális médiumok szabad igénybevételére.

4. Az Irodának joga van levelezését olyan futárok vagy csomagok útján továbbítani, illetve fogadni, amelyek a diplomáciai futárokkal és diplomáciai poggyásszal azonos kiváltságokat és mentességeket élveznek, feltéve, hogy ezeket a csomagokat a rájuk utaló látható külső jellel látták el és csak hivatalos célra szolgáló iratokat és tárgyakat tartalmaznak. A futárt az Iroda által kiállított futárigazolvánnyal kell ellátni. A futárigazolvány mintáját a Titkárság előzetesen megküldi a Fogadó országnak.

12. cikk

Az Iroda személyzetének kiváltságai és mentességei

1. Az Iroda személyzete és a Nemzetközi személyzete hozzátartozói az alábbi kiváltságokat és mentességeket élvezik a nemzetközi szervezetek tisztviselőivel szembeni bánásmódra vonatkozó nemzetközi jogi elvekkel összhangban:

a) mentesek hivatalos minőségükben, szóban és írásban tett nyilatkozataik és összes egyéb hivatalos tevékenységük tekintetében a joghatóság alól;

b) mentesek az Iroda által fizetett illetmény és egyéb járandóság tekintetében az adózás alól;

c) mentesség a házastársaikkal és az eltartott hozzátartozóikkal együtt a bevándorlási korlátozások és az idegenrendészeti nyilvántartásba vétel alól;

d) a fizetési eszközök beváltása tekintetében könnyítéseket élveznek;

e) nemzetközi vagy belső válság idején őket, házastársukat és eltartott hozzátartozóikat hazatérési könnyítések illetik meg, amelyek révén kívánságukra a lehető legkorábban távozhatnak;

f) mentesség a nemzeti szolgálati kötelezettségek alól;

g) a Fogadó ország jogszabályaival és szabályozásával összhangban joguk van a bútoraikat, személyes és háztartási tárgyaikat - beleértve egy gépjárművet - vámmentesen behozni, amikor a Fogadó országban először hivatalba lépnek, illetve a fentieket vámmentesen kivihetik az Irodában betöltött tisztségük megszűnésekor. A fenti jogszabályokkal és szabályozással összhangban azonban az ilyen mentesített termékek a vonatkozó adók megfizetése nélkül nem ruházhatók át, nem adhatók bérbe, kölcsönözhetők és nem adhatók át sem ideiglenesen sem véglegesen harmadik személyeknek.

h) a Nemzetközi személyzet jogosult az általa, személyes célra a magyar piacon vásárolt bármely termék, illetve szolgáltatás árában foglalt általános forgalmi adó és jövedéki adó visszatérítésére a diplomáciai képviseletek tagjaira vonatkozó általános forgalmi adó és jövedéki adó visszatérítési szabályok szerint

A jelen szakasz b)-h) pontjai nem vonatkoznak a Fogadó ország állampolgáraira és azokra a személyekre, akik a Fogadó országban állandó lakóhellyel rendelkeznek.

2. Mivel a fenti kiváltságokat és mentességeket nem maguk az érintettek személyes javára nyújtják, hanem az Iroda feladatainak független teljesítése érdekében, a CFM jogosult és köteles lemondani az Iroda személyzet bármelyik tagjának mentelmi jogáról, amennyiben véleménye szerint a mentelmi jog akadályozná az igazságszolgáltatást, és arról a Türk Tanács érdekeinek sérelme nélkül le lehet mondani.

3. A fent említett kiváltságok és mentességek sérelme nélkül, a jelen Megállapodás, illetve a Nahicseváni Egyezmény szerinti kiváltságokat, és mentességeket élvező személyek kötelesek a Fogadó ország jogszabályait és szabályozását tiszteletben tartani.

4. Az Iroda személyzete személyes hasznára nem folytathat semmilyen szakmai vagy kereskedelmi tevékenységet a Fogadó országban, kivéve a tudományos, oktatási és művészeti tevékenységeket. A jelen Megállapodás által biztosított kiváltságok és mentességek nem vonatkoznak a tudományos, oktatási és művészeti tevékenységekre.

5. Az Iroda Ügyvezető igazgatója tájékoztatja a Fogadó országot az Iroda személyzetének és családtagjainak nevéről és beosztásáról, valamint az ezekben bekövetkezett változásokról.

6. A Fogadó ország a nemzeti jogszabályaival összhangban megfelelő személyazonosító igazolványokat állít ki az Iroda személyzetének és azok hozzátartozóinak.

13. cikk

Hozzátartozók foglalkoztatása

Az Iroda Nemzetközi személyzetének hozzátartozói különleges feltételek mellett és az irányadó magyar jogszabályok keretein belül munkavállalási engedély nélkül foglalkoztathatóak Magyarországon, feltéve, hogy a Fogadó országban laknak. Ha kereső tevékenységet folytatnak, arra a jelen Megállapodás által biztosított kiváltságok és mentességek nem alkalmazhatók. Az Iroda a Nemzetközi személyzete hozzátartozóját is foglalkoztathatja Helyi személyzetként munkavállalási engedély nélkül. Ebben az esetben a kérdéses hozzátartozó ugyanolyan mentességeket és kiváltságokat élvez, mint a Helyi személyzet többi tagja.

14. cikk

Foglalkoztatással kapcsolatos viták

Az Iroda és a Helyi személyzet között munkajogi igénnyel kapcsolatban felmerült vita esetén az Iroda a Titkársággal szorosan együttműködve biztosítja, hogy megfelelő eljárás álljon rendelkezésre, amely eljárással a Személyzet érintett tagjával folytatott vita rendezhető. Ilyen eljárás hiányában a vitára a magyar törvényeket és jogszabályokat kell alkalmazni.

15. cikk

Beutazás, tartós letelepedés/tartózkodás és távozás

A Fogadó ország minden szükséges intézkedést megtesz a következő személyek részére a magyarországi belépés, kilépés és az ott történő letelepedés/tartózkodás megkönnyítésére:

a) az Iroda azon Nemzetközi személyzete és hozzátartozóik, akik a Fogadó országba történő belépéskor diplomata-/szolgálati/különleges útlevéllel rendelkeznek,

b) az Iroda tevékenységeiben részt vevő szakértők és hivatalos vendégek.

16. cikk

Vitás kérdések rendezése

A jelen Megállapodás alkalmazásával és értelmezésével kapcsolatos valamennyi vitát és nézeteltérést a Felek békés úton, a Fogadó ország és a Titkárság közötti közvetlen tárgyalások útján rendezik.

17. cikk

Kapcsolatok más szerződésekkel

A jelen Megállapodás nem érinti a Fogadó ország más nemzetközi szerződésekből eredő jogait és kötelezettségeit. A jelen Megállapodás semmilyen módon nem sértheti Magyarország azon kötelezettségeit, amelyeket az Európai Unió tagállamaként vállalt.

18. cikk

Záró rendelkezések

1. A jelen Megállapodás az azt követő harmincadik (30.) napon lép hatálya, hogy a Titkárság diplomáciai úton kézhez vette a magyar fél írásbeli értesítését arról, hogy a jelen Megállapodás hatályba lépéséhez szükséges belső jogi eljárásokat lefolytatták.

2. A jelen Megállapodás módosítása csak a Felek közös megegyezésével történhet. Az ilyen módosításokat és kiegészítéseket külön Jegyzőkönyvekbe kell foglalni, amelyek a jelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képezik, és a jelen cikk rendelkezéseinek megfelelően lépnek hatályba.

3. A jelen Megállapodás határozatlan ideig marad hatályban, amíg valamelyik Fél írásbeli értesítést nem küld a másik Félnek a Megállapodás felmondásáról. A felmondás az értesítés kézhezvételétől számított hat (6) hónap után lép hatályba.

Fentiek hiteléül a Felek kellően meghatalmazott képviselői a jelen Megállapodást kézjegyükkel látták el.

Kelt, Bakuban, a 2019. év október hó 15-én, két példányban, magyar és angol nyelven, és az összes példány egyaránt hiteles. Eltérő értelmezések esetén az angol nyelvű változat az irányadó.

2. melléklet a 2019. évi XCIII. törvényhez

HOST COUNTRY AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND THE SECRETARIAT OF THE COOPERATION COUNCIL OF TURKIC SPEAKING STATES REGARDING THE REPRESENTATION OFFICE OF THE COOPERATION COUNCIL OF TURKIC SPEAKING STATES IN HUNGARY

Preamble

The Government of Hungary and the Secretariat of the Cooperation Council of the Turkic Speaking States (hereinafter referred to as „the Parties”);

Having regard to the close historical and cultural connections between the Hungarian and Turkic peoples;

Recalling the Nakhchivan Agreement on the Establishment of the Cooperation Council of Turkic Speaking States, done in Nakhchivan on 3 October 2009 (hereinafter referred to as „Nakhchivan Agreement”);

Bearing in mind the Sixth Summit of the Turkic Council convened in Cholpon-Ata on 3 September 2018 and its decision on granting observer status to Hungary at the Turkic Council;

Noting the mutual intention of the Parties to set up a Representation Office of the Turkic Council in Hungary; Desiring to conclude an agreement on the establishment of the Representation Office of the Turkic Council in Hungary and to provide for the status, immunities, privileges and facilities to the Representation Office and its staff,

Have agreed as follows:

Article 1

Definitions

„Turkic Council” means the Cooperation Council of Turkic Speaking States;

„Host Country” means Hungary;

„Office” means the Representation Office of the Turkic Council in Hungary;

„Member States” means the States which are parties to the Nakhchivan Agreement;

„CFM” means the Council of Foreign Ministers of the Turkic Council;

„Secretariat” means the Secretariat of the Turkic Council;

„Staff of the Office” means the Executive Director, International Staff, as well as Local Staff;

„Executive Director” means a citizen of the Host Country appointed to this post in accordance with Article 6 paragraph 3 of this Agreement

„International Staff” means the Project Directors appointed by Member States of the Turkic Council to the Office;

„Local Staff” means Hungarian citizens or permanent residents in Hungary recruited locally by the Office;

„Premises of the Office” means the buildings or part of buildings and the land ancillary thereto, used by the Office to carry out its functions;

„Property of the Office” means all the property, including funds and other properties owned and/or supervised by the Office for its official functioning;

„Archives and documents” means records, correspondence, accounting records and all financial documents, manuscripts, still and moving pictures and films, sound records, computer programs, written materials, video tapes or discs, discs or tapes containing data belonging to or held by the Office for official purposes;

„Dependents” means spouses, unmarried children up to 18 years of age as well as wholly dependent parents of the International Staff of the Office;

Article 2

Objectives

The objective of this Agreement is to define the status, privileges and immunities of the Office, its premises, its archives and documents and its Staff during their activities in the Host Country.

Article 3

Legal Status of the Office

1. The Host Country recognizes the international legal personality and full juridical personality of the Office within Hungary.

2. In accordance with the Hungarian legislation and the regulations of the Turkic Council, the Office shall also have legal capacity in the Host Country as may be necessary for the exercise of its functions and the fulfilment of its purposes, including capacity to conclude contracts, to acquire and dispose of movable and immovable property, open accounts and make transactions in cash assets, and to institute and participate in legal proceedings.

3. In Hungary, the Office shall act in conformity with the laws and regulations of the Host Country.

Article 4

Seat of the Office

1. The seat of the Office is in Budapest. The Host Country shall provide and furnish a suitable office to serve as the premises of the Office and provide such other facilities as required for its operations.

2. The Premises of the Office shall be inviolable. The premises of the Office shall be used for the sole purpose of attaining the objectives of the Office according to the functions defined in this Agreement.

3. The Office shall not transfer any privileges granted to it to a third party, shall not sublet the premises or any part of it to any third party and shall not permit any third party to occupy or to use its premises.

4. Relevant governmental authorities may enter the premises of the Office to perform their official competences only by the permission of the Executive Director of the Office or his/her substitute. The permission of the Executive Director of the Office or his/her substitute may, however, be assumed in case of fire or other disaster requiring prompt protective action.

5. The Host Country shall be under special obligation to take all appropriate measures to protect the premises of the Office against any intrusion or damage. When deemed necessary, additional protection measures for the premises may be requested from the Host Country.

6. The allocation of the premises of the Office by the Host Country shall be without any rent or charge.

Article 5

Functions of the Office

The Office shall be free to carry out on the territory of the Host Country the following activities:

a) develop cooperation between the Host Country and the Member States of the Turkic Council in political, economic, historical, social, cultural areas and other fields of mutual interest;

b) contribute to the development of collaboration between the Turkic Council and European countries and international institutions in Europe based on the prior consent of the Member States;

c) organize and support programs and projects in the political, economic, historical, social, cultural areas and other fields based on the prior consent of the Member States;

d) based on the prior consent of the Member States, organize events, activities and projects, in close coordination and cooperation with the Secretariat within the scope of the cooperation areas set out in the Nakhchivan Agreement;

e) cooperate with the official Turkic Cooperation Organizations (TURKPA, TURKSOY, Turkic Academy and Turkic Culture and Heritage Foundation) in coordination with the Secretariat;

f) promote cooperation among the business communities of the Host Country and the Member States of the Turkic Council.

Article 6

Staff of the Office

1. All Member States of the Turkic Council shall send their representatives (International Staff) to the Office.

2. International Staff shall be appointed to the Office by the Member States of the Turkic Council through the Secretariat.

3. The Executive Director shall be a citizen of the Host Country and shall be nominated by the Minister responsible for foreign affairs of the Host Country and appointed upon approval of the CFM.

4. The members of the Staff of the Office are subject to the supervision of the Executive Director. They are responsible to him in the exercise of their functions. In principle, the whole time of the members of the Staff of the Office shall be at the disposal of the Executive Director.

5. The terms and conditions of the Staff of the Office shall be determined by the Staff Regulation, Rules of Procedure and other supplementary documents of the Office to be prepared by the Host Country and the Secretariat in line with the relevant Hungarian laws and regulations and the relevant statutory documents of the Turkic Council as applicable.

6. The terms and conditions of the Local Staff of the Office and the Executive Director and all employment related matters between Local Staff and the Office, and the Executive Director and the Office shall be subject to the labour and social security laws and regulations, especially regarding all compulsory contribution payments to the social security system of Host Country and entitlements to the benefits of the social security system of the Host Country. With respect to the previous provision, the Office shall fulfil the obligations of employer in accordance with the legislation of the Host Country.

7. The International Staff shall be exempt from mandatory coverage and all compulsory contribution payments to the social security system of the Host Country, hence they are not eligible to the Hungarian social security benefits.

Article 7

Immunities of the Office

1. The Office, its property and assets, and its archives, wherever located and whoever possessed by, shall be immune, related to its functions, from search, requisition, confiscation, expropriation and any other form of interference based on executive, administrative, judicial or legislative action, as well as from any form of legal process, administrative or court proceedings, with the exception of those cases where the CFM has waived immunity. Immunity shall not apply in the following cases:

a) civil action lodged by a third party for the damages arising out of an accident caused by a vehicle belonging to or operated on behalf of the Office, where these damages are not recoverable from insurance,

b) civil action relating to death or personal injury caused by an act or omission of the Office or its Staff.

2. The archives and documents of the Office, its official correspondence and any documents pertaining to it or being under its possession and intended for its official use and other official communication shall be inviolable.

Article 8

Financial Facilities

Without prejudice to relevant legislation applicable in the Host Country, the Office may hold any funds or currency of any kind, operate accounts in any currency, and shall be free to transfer its funds or currency within the Host Country or from one country to another or to convert any currency held by it into any other currency.

Article 9

Budget of the Office

1. The Host Country shall annually cover the budget of the Office. The annual budget of the Office and any amendments to it shall be prepared by the Executive Director, approved by the Minister of Foreign Affairs and Trade of the Host Country and submitted to the CFM.

2. The budget shall cover the maintenance, operational costs and salaries of the local staff of the Office. The salaries and personal benefits of the international staff shall be covered by the voluntary contribution made by the Host Country to the budget of the Secretariat. The calculation of the salaries and personal benefits of the international staff shall be carried out in accordance with the annual UN Rank and Salary Scales in force.

Article 10

Exemption from Customs Duties and Taxes

1. The Office, its assets, income or other property shall be exempt:

a) from all direct taxes including Income Tax and Corporate Tax as well as from Special Consumption Tax, Motor Vehicles Tax and other similar indirect taxes. It is understood, however, that the Office shall not claim exemption from taxes, rates and dues which are no more than charges for public utility services;

b) from all customs duties and additional financial obligations, in accordance with the legislation applicable in the territory of the Host Country, on imports and exports in respect of articles including its publications, imported or exported by the Office for its official use, except the charges for storing, customs clearance of goods outside the places specified for this purpose and the fees to be paid to the customs employees for possible overtime work. The articles imported under such exemption shall not be disposed of in the Host Country, except through payment of dues and taxes by the buyer or under the conditions agreed with the Host Country.

2. The Office is entitled to the reimbursement of excise duties and other indirect taxes included in the price of goods and services purchased by the Office for its official use.

3. The Government property Tax of the premises shall be borne by the Host Country.

4. Goods acquired or imported and exempted from charges, taxes, and customs duties under this Clause shall not be sold, hired out, lent or given away against payment or free of charge in the Host Country except under conditions laid down in the relevant legislation applicable in the Host Country.

Article 11

Communication and Media

1. The Host Country, in accordance with relevant Hungarian laws and regulations, shall permit and protect free communication on the part of the Office for all official purposes and shall grant to the maximum extent possible, preferential treatment in the matter of priorities, rates and taxes on mails, cables, telegrams, telefax, telephone and other communications.

2. No censorship shall be applied to the official correspondence and other official communications of the Office.

3. The Office shall have free access to the national and international written and audio-visual media.

4. The Office shall have the right to dispatch and receive their correspondence by courier or in bags, which shall have the same immunities and privileges as diplomatic couriers and bags, provided these bags are bearing visible external marks of their character and may contain only documents or articles intended for official use. The courier shall be provided with a courier certificate issued by the Office. The sample of courier’s certificate shall be provided by the Secretariat to the Host Country in advance.

Article 12

Privileges and Immunities of the Staff of the Office

1. The Staff of the Office and the dependents of the International Staff shall enjoy the following privileges and immunities in accordance with the principles of international law regarding the treatment of officials of international organizations:

a) immunity from legal process in respect of all words spoken or written and all acts done by them in their official capacity;

b) exemption from taxation on the salaries and emoluments paid to them;

c) immunity, together with their spouses and relatives dependent on them, from immigration restrictions and alien registration;

d) preferential exchange facilities;

e) repatriation facilities, together with their spouse and relatives dependent on them, enabling them, if they so wish, to leave at the earliest possible moment in time of international or internal crisis;

f) exemption from national service obligations;

g) have the right in accordance with the laws and regulations of the Host Country, to import free of customs duty their furniture, personal and household effects, including a motor vehicle, at the time of first taking up their post in the Host Country and the right to export them free of customs duty in termination of their function in the Office. However, in accordance with such laws and regulations, the products that are granted this privileged status cannot be passed on, rented, lent and sold temporarily or permanently to third persons without paying relevant taxes.

h) The International Staff is entitled to the reimbursement of the value added tax and excise duty included in the price of goods and services purchased by them for private purposes in the Hungarian market in accordance with the rules established for the reimbursement of the value added tax and excise duty to members of diplomatic missions.

Sub-sections b) to h) of this Section shall not apply to nationals of the Host Country, and to persons that are permanently resident in the Host Country.

2. As these privileges and immunities are accorded not for the personal benefit of the individuals themselves, but in order to safeguard the independent exercise of the functions of the Office, the CFM has the right and duty to waive the immunity of any member of the staff of the Office in case where, in its opinion, the immunity would impede the course of justice and can be waived without prejudice to the interest of the Turkic Council.

3. Without prejudice to their privileges and immunities it is the duty of all persons enjoying privileges and immunities under this Agreement and under the Nakhchivan Agreement to respect the laws and regulations of the Host Country.

4. A member of the Staff of the Office shall not practice for personal profit any professional or commercial activity in the Host Country except scientific, educational and art activities. The privileges and immunities provided by this Agreement shall not apply to scientific, educational and art activities.

5. The Executive Director of the Office shall inform the Host Country the names and positions of the members of the staff of the Office and their families and changes made thereto.

6. The Host Country shall issue appropriate identity cards to all members of the staff of the Office and dependents in accordance with its national legislation.

Article 13

Employment of Dependents

Under special conditions and within the limits of the relevant Hungarian legislation, the dependents of the members of the International Staff of the Office shall enjoy access to the labour market without requiring a work permit provided they reside in the Host Country. If they engage in gainful occupation, privileges and immunities provided by this Agreement shall not apply. The Office may also recruit a dependent of the International Staff as Local Staff without a work permit. In this case the dependent in question shall enjoy the same immunities and privileges as other members of the Local Staff.

Article 14

Employment Related Disputes

In case of a dispute between the Office and member of the Local Staff relating to an employment claim, the Office in close cooperation with the Secretariat shall ensure that there is a proper procedure available for the resolution of the dispute with the member of the Staff of the Office concerned. In the absence of such procedure, such dispute shall be resolved in accordance with the applicable Hungarian laws and regulations.

Article 15

Entry, Residence/Stay and Departure

The Host Country shall take all the necessary measures to facilitate the entry to, departure from and residence/stay in Hungary for the following persons:

a) International Staff of the Office and their dependents in possession of diplomatic/service/special passports when entering the Host Country,

b) Experts and official guests participating in the activities of the Office.

Article 16

Settlement of Disputes

All disputes and disagreement concerning the application and interpretation of the present Agreement shall be settled amicably by direct negotiations between the Host Country and the Secretariat.

Article 17

Relations to other Treaties

The present Agreement is without prejudice to the rights and obligations of the Host Country arising from other international treaties. The present Agreement shall in no way prejudice the obligations of Hungary as a Member State of the European Union.

Article 18

Final Provisions

1. This Agreement shall enter into force upon the thirtieth (30th) day after the date of receipt by the Secretariat through diplomatic channels of the written notification of the Hungarian side on the completion of its necessary internal legal procedures required for the entry into force of this Agreement.

2. Any amendments and additions may be made to this Agreement by mutual consent. Such amendments and additions shall be made in a form of separate Protocols as an integral part of this Agreement and shall enter into force according to the provisions of this Article.

3. This Agreement shall remain in force for an indefinite period until either of the Parties sends written notification to other Party to terminate the Agreement. Such termination will take effect six (6) months after receipt of such notification.

4. In witness thereof the respective representatives, being duly authorized to the effect have signed the present agreement.

Done at Baku, on this 15 day of October 2019 in two copies in the Hungarian and English languages and all texts are equally authentic. In case of divergence in interpretation, the English text shall prevail.


  Vissza az oldal tetejére