A jogszabály mai napon ( 2022.09.24. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2019. évi XCIV. törvény

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2018. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról * 

Az Országgyűlés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2018. évi egységes költségvetéséről szóló 2017. évi CXLVIII. törvényben meghatározott költségvetések végrehajtásáról a következő törvényt alkotja.

1. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság költségvetési főösszegeinek teljesülése

1. § (1) Az Országgyűlés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2018. évi költségvetése végrehajtását 34 830,4 millió Ft, azaz harmincnégymilliárd-nyolcszázharmincmillió-négyszázezer forint költségvetési bevétellel és 35 971,1 millió Ft, azaz harmincötmilliárd-kilencszázhetvenegymillió-egyszázezer forint költségvetési kiadással hagyja jóvá.

(2) A Hatóság 2018. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét az 1. és 2. melléklet tartalmazza.

2. A bevételek részletezése

2. § (1) A Hatóság államháztartáson belülről történő működési célú támogatása 2 117,5 millió Ft, azaz kettőmilliárd-egyszáztizenhétmillió-ötszázezer forint.

(2) A közhatalmi bevételek összege 26 256,5 millió Ft, azaz huszonhatmilliárd-kettőszázötvenhatmillió-ötszázezer forint.

(3) Az eljárási illetékek összege 0,1 millió Ft, azaz egyszázezer forint.

(4) Az igazgatási szolgáltatási díjak bevétele 728,6 millió Ft, azaz hétszázhuszonnyolcmillió-hatszázezer forint.

(5) A frekvenciadíjakból származó bevétel összege 20 292,4 millió Ft, azaz húszmilliárd-kettőszázkilencvenkettőmillió-négyszázezer forint.

(6) Az azonosítók használati díja 2 501,8 millió Ft, azaz kettőmilliárd-ötszázegymillió-nyolcszázezer forint.

(7) A felügyelt piacokról befolyt felügyeleti díj összege 2 116,0 millió Ft, azaz kettőmilliárd-egyszáztizenhatmillió forint.

(8) A bírságból befolyt bevétel összege 617,5 millió Ft, azaz hatszáztizenhétmillió-ötszázezer forint.

(9) A közhatalmi bevételek között nyilvántartott késedelmi pótlék bevétele 0,1 millió Ft, azaz egyszázezer forint.

(10) A működési bevételek összege 6 263,1 millió Ft, azaz hatmilliárd-kettőszázhatvanhárommillió-egyszázezer forint.

(11) A Hatóság felhalmozási bevételeinek összege 188,2 millió Ft, azaz egyszáznyolcvannyolcmillió-kettőszázezer forint.

(12) Felhalmozási célú átvett pénzeszközökből befolyt bevétel 5,1 millió Ft, azaz ötmillió-egyszázezer forint.

(13) A finanszírozási bevételek összege 46 631,3 millió Ft, azaz negyvenhatmilliárd-hatszázharmincegymillió-háromszázezer forint.

3. A kiadások részletezése

3. § (1) A Hatóság személyi juttatásainak összege 7 366,0 millió Ft, azaz hétmilliárd-háromszázhatvanhatmillió forint.

(2) A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásainak összege 1 641,9 millió Ft, azaz egymilliárd-hatszáznegyvenegymillió-kilencszázezer forint.

(3) A dologi kiadások összege 11 823,3 millió Ft, azaz tizenegymilliárd-nyolcszázhuszonhárommillió-háromszázezer forint.

(4) Az egyéb működési célú kiadások összege 12 119,4 millió Ft, azaz tizenkettőmilliárd-egyszáztizenkilencmillió-négyszázezer forint.

(5) A beruházások összege 3 020,5 millió Ft, azaz hárommilliárd-húszmillió-ötszázezer forint.

4. A pénzmaradvány elfogadása

4. § (1) A Hatóság tartalékainak és kötelezettségvállalással lekötött maradványainak összege 45 490,6 millió Ft, azaz negyvenötmilliárd-négyszázkilencvenmillió-hatszázezer forint.

(2) A korábbi években keletkezett, Országgyűlés által jóváhagyott, fel nem használt tartalékok összege 42 700,0 millió Ft, azaz negyvenkettőmilliárd-hétszázmillió forint.

(3) Az Országgyűlés a Hatóság 2018. évi költségvetésének pénzmaradványát 2 790,6 millió Ft, azaz kettőmilliárd-hétszázkilencvenmillió-hatszázezer forint összegben fogadja el. A pénzmaradvány összegéből 395,7 millió Ft, azaz háromszázkilencvenötmillió-hétszázezer forint többletbevételként keletkezett.

(4) A pénzmaradvány összegéből

a) 1 159,0 millió Ft, azaz egymilliárd-egyszázötvenkilencmillió forint a 2018. évi kötelezettségek 2019. évre áthúzódó pénzügyi teljesítésének fedezetére,

b) 841,2 millió Ft, azaz nyolcszáznegyvenegymillió-kettőszázezer forint a mérőkamra- és szerverközpont-beruházásra,

c) 790,4 millió Ft, azaz hétszázkilencvenmillió-négyszázezer forint a médiatudatosság fejlesztésére

használható fel.

5. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2018. évi működési költségvetésének, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa kezelésében lévő, 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesülése

5. § (1) Az Országgyűlés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) 2018. évi költségvetésének végrehajtását 475,9 millió Ft, azaz négyszázhetvenötmillió-kilencszázezer forint költségvetési bevétellel és 549,5 millió Ft, azaz ötszáznegyvenkilencmillió-ötszázezer forint költségvetési kiadással hagyja jóvá.

(2) A finanszírozási bevételek összege 126,3 millió Ft, azaz egyszázhuszonhatmillió-háromszázezer forint.

(3) A Médiatanács tartalékainak és kötelezettségvállalással lekötött maradványainak összege 52,7 millió Ft, azaz ötvenkettőmillió-hétszázezer forint.

(4) A Médiatanács kezelésében lévő, 2018. évi bevételek összege 1 638,2 millió Ft, azaz egymilliárd-hatszázharmincnyolcmillió-kettőszázezer forint, a kiadások összege 1 638,2 millió Ft, azaz egymilliárd-hatszázharmincnyolcmillió-kettőszázezer forint.

(5) Az (1) és (4) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások részletezését a 3. és 4. melléklet tartalmazza.

(6) Az Országgyűlés a Médiatanács 2018. évi maradványát 52,7 millió Ft, azaz ötvenkettőmillió-hétszázezer forint összegben fogadja el. A pénzmaradvány összege a 2018. évi kötelezettségvállalások 2019. évre áthúzódó pénzügyi teljesítésének fedezetére, a kötelezettségvállalással nem terhelt része tartalékképzésre használható fel.

6. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap költségvetésének végrehajtása

6. § Az Országgyűlés a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 134. § (10) bekezdésében foglaltaknak megfelelően jóváhagyja a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: MTVA) 2018. évi költségvetésének végrehajtását, amelyet az 5. melléklet tartalmaz.

7. Záró rendelkezések

7. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. melléklet a 2019. évi XCIV. törvényhez

A Hatóság 2018. évi költségvetésének bevételi oldala

adatok millió Ft-ban
A B C D
Előirányzat száma Előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2224,4 2302,9 2117,5
2. Közhatalmi bevételek 25867,4 26256,5 26256,5
2.1. Eljárási illetékek 0,0 0,1 0,1
2.2. Igazgatási szolgáltatási díjak 639,4 728,6 728,6
2.3. Frekvenciadíjak 20342,9 20292,4 20292,4
2.4. Azonosítók díja 2500,0 2501,8 2501,8
2.5. Felügyeleti díj 2007,0 2116,0 2116,0
2.6. Egyéb bírság bevételei 376,1 617,5 617,5
2.7. Késedelmi pótlék 2,0 0,1 0,1
3. Működési bevételek 6183,2 6263,1 6263,1
4. Felhalmozási bevételek 11,0 188,2 188,2
5. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 14,0 14,0 5,1
Költségvetési bevételek összesen 34300,0 35024,7 34830,4
6. Finanszírozási bevételek 0,0 46631,3 46631,3
Bevételek összesen 34300,0 81656,0 81461,7

2. melléklet a 2019. évi XCIV. törvényhez

A Hatóság 2018. évi költségvetésének kiadási oldala

adatok millió Ft-ban
A B C D
Előirányzat száma Előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés
1. Személyi juttatások 7100,0 7399,6 7366,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1700,0 1641,9 1641,9
3. Dologi kiadások 11100,0 12692,7 11823,3
4. Egyéb működési célú kiadások 10342,0 56620,1 12119,4
5. Beruházások 4000,0 3301,7 3020,5
6. Felújítások 50,0 0,0 0,0
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8,0 0,0 0,0
Költségvetési kiadások összesen 34300,0 81656,0 35971,1
8. Maradvány 0,0 0,0 45490,6
Kiadások összesen 34300,0 81656,0 81461,7

3. melléklet a 2019. évi XCIV. törvényhez

1. A Médiatanács 2018. évi működési költségvetésének bevételi oldala

adatok millió Ft-ban
A B C D
Előirányzat száma Előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 168,2 168,2 154,2
2. Közhatalmi bevételek 0,0 2,0 2,0
3. Működési bevételek 290,3 319,7 319,7
Költségvetési bevételek összesen 458,5 489,9 475,9
4. Finanszírozási bevételek 0,0 126,3 126,3
Bevételek összesen 458,5 616,2 602,2

2. A Médiatanács kezelésében lévő, 2018. évi bevételi előirányzat

adatok millió Ft-ban
A B C D
Előirányzat száma Előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés
1. Médiaszolgáltatási díj 1024,0 1184,0 1184,0
2. Frekvenciapályázati díj 5,0 5,0 -37,5
3. Támogatási pályázati díj 46,0 41,3 39,6
4. Kötbér és bírság 29,0 139,2 139,1
5. Késedelmi kamat 1,0 1,0 0,2
6. Óvadék 15,0 312,8 312,8
Költségvetési bevételek összesen 1120,0 1683,3 1638,2

4. melléklet a 2019. évi XCIV. törvényhez

1. A Médiatanács 2018. évi működési költségvetésének kiadási oldala

adatok millió Ft-ban
A B C D
Előirányzat száma Előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés
1. Személyi juttatások 82,1 94,0 94,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 16,4 18,4 18,4
3. Dologi kiadások 336,0 353,5 341,1
4. Egyéb működési célú kiadások 24,0 150,3 96,0
Költségvetési kiadások összesen 458,5 616,2 549,5
5. Maradvány 0,0 0,0 52,7
Kiadások összesen 458,5 616,2 602,2

2. A Médiatanács kezelésében lévő, 2018. évi kiadási előirányzat

adatok millió Ft-ban
A B C D
Előirányzat száma Előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés
1. Médiaszolgáltatási díj 1024,0 1184,0 1167,8
2. Frekvenciapályázati díj 5,0 5,0 -13,2
3. Támogatási pályázati díj 46,0 41,3 41,3
4. Kötbér és bírság 29,0 139,2 139,2
5. Késedelmi kamat 1,0 1,0 0,1
6. Óvadék 15,0 312,8 309,6
7. Elszámolási különbözet (MTVA felé) 0,0 0,0 -6,6
Költségvetési kiadások összesen 1120,0 1683,3 1638,2

5. melléklet a 2019. évi XCIV. törvényhez

1. Az MTVA 2018. évi költségvetésének bevételi oldala

adatok millió Ft-ban
A B C D
Előirányzat száma Előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés
1. Közszolgálati hozzájárulás 71262,6 71262,6 71262,6
2. Médiaszolgáltatási díj 1024,0 1188,5 1188,5
3. Pályázati díjak (támogatási, frekvencia) 51,0 66,7 66,7
4. Médiaszolgáltatási szerződésszegési kötbér, bírság, késedelmi kamat 30,0 155,2 155,2
5. Önkéntes befizetések 0,0 0,0 0,0
6. Az Mttv. 134. § (5) bekezdése szerinti befizetések 0,0 12000,0 12000,0
7. Egyéb céltámogatások 0,0 144,8 144,8
8. Finanszírozott általános forgalmi adó visszatérítése 0,0 59,9 59,9
9. Visszakövetelt támogatások 0,0 28,4 28,4
Költségvetési bevételek összesen 72367,6 84906,1 84906,1
10. Kereskedelmi, vagyongazdálkodási és egyéb bevételek 8504,1 7921,6 7921,6
Költségvetési, kereskedelmi és egyéb bevételek összesen 80871,7 92827,7 92827,7
11. Tárgyévi felhasználás az előző évek pénzmaradványából (2017. december 31.) 0,0 1413,4 211,3
12. Költségvetésen kívüli tételek (hitelfelvétel) 0,0 5434,9 4617,3
Bevételek összesen 80871,7 99676,0 97656,3

2. Az MTVA 2018. évi költségvetésének kiadási oldala

adatok millió Ft-ban
A B C D
Előirányzat száma Előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés
1. Továbbutalandó közszolgálati hozzájárulás 2625,0 2425,6 2425,6
1.1. Médiatanács 168,2 154,2 154,2
1.2. Médiatanács hivatali szervezete 2224,4 2039,0 2039,0
1.3. Közszolgálati Közalapítvány 232,4 232,4 232,4
2. Magyar Média Mecenatúra támogatás 3145,0 5276,4 3256,7
3. Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. 1700,0 1726,0 1726,0
4. MTVA médiaszolgáltatás-támogatási és vagyonkezelési tevékenységének kiadásai 71588,5 76802,3 76802,3
4.1. Személyi juttatások és járulékok 14668,0 17180,8 17180,8
4.2. Dologi kiadások 51581,2 53855,5 53855,5
4.3. Beruházások, felújítások 5339,3 5766,0 5766,0
5. Magyar Rádió Művészeti Együttesei Nonprofit Kft. támogatása (ZEI) 871,4 682,0 682,0
6. MTVA Digitalizációs Műhely Kft. 298,1 3,6 3,6
7. Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány 134,0 134,0 134,0
8. A Médiatanácsot terhelő, a médiaszolgáltatók által be nem fizetett általános forgalmi adó 42,4 76,6 76,6
9. Szerzői jogdíj (must carry) 266,1 266,1 266,1
10. Egyéb céltámogatások felhasználása 0,0 170,6 170,6
11. Az Mttv. 134. § (5) bekezdése szerinti befizetések felhasználása 0,0 12000,0 12000,0
12. MTVA kamatfizetési kötelezettsége, egyéb pénzügyi ráfordítások 201,2 44,8 44,8
13. Átadott pénzeszközök, támogatások 0,0 68,0 68,0
Költségvetési kiadások összesen 80871,7 99676,0 97656,3
Költségvetésen kívüli tételek (tőketörlesztés) 0,0 0,0 0,0
Kiadások összesen 80871,7 99676,0 97656,3

  Vissza az oldal tetejére