A jogszabály mai napon ( 2020.08.05. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

104/2019. (V. 8.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás kihirdetéséről

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:

„MEGÁLLAPODÁS MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS A ZÖLD-FOKI KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTTI PÉNZÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉSI KERETPROGRAM KIALAKÍTÁSÁRÓL

Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek) a gazdasági kapcsolatok kölcsönösen előnyös bővítése és a fejlesztési együttműködés elősegítése érdekében az alábbi megállapodást kötik:

1. cikk

Meghatározások

Jelen Megállapodás alkalmazásában:

a) kötött segélyhitel: olyan kamattámogatás és biztosítás útján állami támogatásban részesülő, Magyarországról származó áruk és/vagy szolgáltatások beszerzéséhez kötött exporthitel, amelyben a kedvezményezettség mértéke legalább az OECD Megállapodásban szereplő „minimum kedvezményezettségi mérték”;

b) vegyes hitel: olyan pénzügyi csomag, amely egyaránt tartalmaz kedvezményes hitelt és adományokat.

Az OECD szabályok értelmében a csomag összesített kedvezményezettségi mértéke a kamattámogatás és a legfeljebb a kockázati felár összegével megegyező adományelem alapján kerül kiszámításra;

c) kedvezményezettség mértéke: a kötött segélyhitel névértéke és a hitelfelvevő által a jövőbeni adósságszolgálat diszkontált jelenértéke közötti különbség, a kötött segélyhitel névértékének százalékában kifejezve;

d) a kötött segélyhitel névértéke: a kötött segélyhitel keretében finanszírozott projekt teljes értéke a hitelvisszafizetés kockázati felárával együtt, kamatok nélkül;

e) adományelem: a kötött segélyhitel névleges tőkeértékének a hitelfelvevő által vissza nem térítendő része;

f) OECD Megállapodás: az Államilag Támogatott Exporthitelekről szóló OECD Megállapodás szerződéskötéskor hatályos változata;

g) a hitel kezdőnapja: az OECD Megállapodás XIV. sz. melléklete m) pontjának definíciós listája szerint kerül meghatározásra;

h) DDR: a kötött segélyhitel kedvezményezettségi mértékének kiszámításához alkalmazott diszkont ráta az OECD Megállapodás kedvezményezettségi mérték kiszámításáról szóló rendelkezésében foglaltak szerint;

i) ODA: Hivatalos Fejlesztési Segítségnyújtás;

j) idegen tartalom: nem Magyarországról származó áruk és szolgáltatások.

2. cikk

A pénzügyi együttműködési keretprogram létrehozása

(1) Magyarország Kormánya, nemzetközi fejlesztési együttműködési politikájával összhangban, a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Eximbank) által a jelen Megállapodásban rögzített keretfeltételekkel folyósítható kötött segélyhitelekhez (a továbbiakban: kötött segélyhitelkeret) kapcsolódóan vissza nem térítendő hivatalos támogatást ajánl fel kamattámogatás és adományelem formájában a Zöld-foki Köztársaság elsődleges fontosságú fejlesztési céljai között szereplő kiemelt programokhoz a Megállapodás Mellékletében nevesített projektterületeken.

(2) A Zöld-foki Köztársaság Kormánya a kötött segélyhitelkeretet elfogadja, és a jelen segélyhitel keretprogram megvalósulását - belső jogrendjének és nemzetközi kötelezettségeinek megfelelően eljárva - a felhasznált hitel és járulékainak visszafizetését biztosító szuverén garancia nyújtásával, vagy az állam vagy valamely felhatalmazott kormányzati szerv által kibocsátott szuverén garanciával egyenértékű fizetési kötelezettség elfogadásával támogatja.

(3) Ez azt jelenti, hogy a Zöld-foki Köztársaság Pénzügyminisztériuma az általa aláírt egyedi hitelszerződések tekintetében, mint a Zöld-foki Köztársaság Kormánya által kijelölt hivatalos szerv a szuverén hiteladóst testesíti meg a Megállapodás alapján.

(4) A Szerződő Felek kifejezik készségüket, hogy a jelen segélyhitel keretprogramhoz tartozó hitelügyletek résztvevői nyilatkozattal erősítik meg, hogy az OECD Vesztegetésekről és az Államilag Támogatott Exporthitelekről szóló cselekvési nyilatkozatában foglaltak értelmében nem vettek részt az ügylettel kapcsolatos vesztegetésekben és nincs tudomásuk korrupcióról.

3. cikk

A kötött segélyhitelkeret összege és pénzügyi feltételei

(1) A kötött segélyhitelkeretből finanszírozható projektek összértéke 35 (harmincöt) millió EUR. A végleges kötelezettség az Eximbank és a Zöld-foki Köztársaság Pénzügyminisztériuma között megkötésre kerülő egyedi hitelszerződések alapján keletkezik a 7. cikk szerint.

(2) A kötött segélyhitelkeretből folyósítható hitelek kedvezményezettségi mértéke nem lehet kevesebb, mint a Zöld-foki Köztársaság tekintetében előírt minimum kedvezményezettségi mérték, az OECD Megállapodás minimum kedvezményezettségi mértékre vonatkozó előírásával összhangban.

(3) A kötött segélyhitelkeretből folyósított hitelek futamideje a folyósítási időszakot követően nem haladhatja meg a 18 (tizennyolc) évet, mely időtartam 8 (nyolc) év türelmi időt és 10 (tíz) év törlesztési időszakot foglal magába. Az első tőketörlesztés 102 (százkettő) hónappal az egyes egyedi hitelek kezdőnapját követően esedékes az OECD Megállapodásban foglaltak alapján. Az éves kamat 0 (nulla) %.

(4) A kötött segélyhitelkeretből folyósított hitelekhez a folyósítási időszak az egyedi hitelszerződésekben kerül rögzítésre, az adott projekttől függően. A folyósítási időszak nem haladhatja meg az 4 (négy) évet.

(5) A kötött segélyhitelkeretből folyósított hitelek tekintetében a kamat mértéke az egyedi hitelszerződésekben kerül rögzítésre az OECD Megállapodás alapján és mértéke a kölcsön teljes futamideje alatt változatlan marad.

(6) A kötött segélyhitelkeretből folyósított hitelekre az egyedi hitelszerződésekben rögzített mértékű kockázati felár kerül felszámításra az OECD Megállapodásban foglaltakkal összhangban, amely adomány elem formájában elengedésre kerül a vegyes hitel részeként.

4. cikk

A kötött segélyhitelkeret felhasználása

(1) A kötött segélyhitelkeret olyan projektek megvalósításához vehető igénybe, amelyek ellen az OECD Megállapodás jóváhagyási rendje szerinti eljárás során az OECD Megállapodás aláírói nem emeltek kifogást, illetve amelyeket a konzultációs eljárás során elfogadtak, ahogy ez a jelen Megállapodás 7. cikkében rögzítésre került.

(2) A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Zöld-foki Köztársaság Kormánya a segélyhitelkeretet az ezen Megállapodás elválaszthatatlan részét képező Mellékletben szereplő projektterületek megvalósítására fordítja.

(3) A segélyhitelkeretből finanszírozott projekteknek Magyarországról származó áruk és szolgáltatások vásárlásával kell megvalósulnia. A projektek legfeljebb 50 százalékban nem Magyarországról származó áruk és szolgáltatások felhasználásával is megvalósulhatnak. Magyarország Kormánya a magyar jogszabályokkal összhangban fenntartja a jogot arra, hogy a Zöld-foki Köztársaság Kormányát írásban értesítse a megengedett idegen (a helyit is ideértve) tartalomra vonatkozó küszöbérték legfeljebb 75 százalékban történő meghatározásáról.

(4) A Zöld-foki Köztársaság Kormánya vagy az általa kijelölt szerv a jogszabályok szerint eljárva és az „ODA Közbeszerzési Gyakorlattal” összhangban választja ki azokat a Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezeteket (továbbiakban: exportőr), amelyek a Mellékletben meghatározott prioritást élvező projekteket megvalósítják és erről tájékoztatja Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumát.

5. cikk

Befogadási eljárás

A Megállapodás alapján a hitelkeretből finanszírozandó projektek befogadásához a Szerződő Felek az alábbi eljárást követik:

a) Az exportőr és a vevő/importőr kidolgozza a projektek megvalósításáról szóló kereskedelmi szerződést.

b) A Zöld-foki Köztársaság Pénzügyminisztériuma jóváhagyja a kereskedelmi szerződést és a döntésről írásban tájékoztatja a Külgazdasági és Külügyminisztériumot és az Eximbankot.

c) A Külgazdasági és Külügyminisztérium értesíti a Zöld-foki Köztársaság Kormányát az idegen tartalom elfogadásáról, amennyiben az meghaladja az 50 százalékot.

d) Az Eximbank írásban visszaigazolja az egyedi hitelszerződésről szóló tárgyalások kezdetét a Zöld-foki Köztársaság Pénzügyminisztériuma által jóváhagyott kereskedelmi szerződés alapján.

6. cikk

A kötött segélyhitelek folyósítása

(1) A Szerződő Felek által befogadott projektek finanszírozására nyújtott kötött segélyhitelek részletes feltételeit egyrészről a Zöld-foki Köztársaság Kormánya által kijelölt hiteladós, másrészről az Eximbank, mint hitelnyújtó között megkötendő egyedi hitel-szerződések rögzítik a jelen Megállapodás 7. cikkében foglalt rendelkezésekkel összhangban.

(2) Az Eximbank saját forrásai terhére a Zöld-foki Köztársaság Kormánya által kijelölt hiteladós részére a jelen Megállapodásban foglalt hitelkeret névértékének összegéig kötött segélyhitelt nyújt a befogadott projektek megvalósítására vegyes hitel formájában. A finanszírozás mértéke a befogadott projektek értékének 100 százaléka, valamint az adományelem összege.

(3) A kötött segélyhitelek kereskedelmi és politikai kockázatait a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. biztosítja.

7. cikk

Az egyedi hitelszerződések általános feltételei

(1) A nemzetközi kötelezettségek szerint az egyedi projektekhez kapcsolódó segélyhitel nyújtásának szándékát jóváhagyás céljából előzetesen be kell jelenteni az OECD és az EU részére. A jóváhagyási folyamat sikeres lezárása után a vevő, az exportőr, valamint a Szerződő Felek erről értesítést kapnak.

(2) Az egyedi hitelszerződések hiteladósa a Zöld-foki Köztársaság Pénzügyminisztériuma, mint a Zöld-foki Köztársaság Kormánya által kijelölt hivatalos szerv. A Zöld-foki Köztársaság Pénzügyminisztériuma az egyedi hitelszerződésekre vonatkozóan a hitel és a felmerülő egyéb költségek visszafizetésére kötelezettséget vállal a Megállapodás Mellékletében nevesített projektek vonatkozásában.

(3) A Zöld-foki Köztársaság Kormánya gondoskodik a fizetési kötelezettségének adott évben fennálló összegének állami költségvetésben történő elkülönítéséről.

(4) Az Eximbank és a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. a hatályos magyar jogszabályokban rögzített feltételek mellett hitelbiztosítási szerződést kötnek.

8. cikk

Adók, költségek

(1) A Szerződő Felek a Megállapodás végrehajtása alapján a saját országukban felmerülő adó-, illeték- vagy egyéb közteherből adódó fizetési kötelezettségüket saját országukban kötelesek teljesíteni. Ezek a költségek az egyes segélyhitelekből nem fizethetők ki, és nem különíthetők el.

(2) Az egyedi hitelszerződések során felmerülő költségeket a hitelszerződések részes felei saját országukban fizetik meg, és e költségek nem terhelhetők az egyes segélyhitelekre.

(3) A kölcsön törlesztésekor és a kamat fizetésekor a kifizetendő összegek nem csökkenthetők a Zöld-foki Köztársaság részéről kiszabott adó vagy egyéb fizetési kötelezettség miatt felmerülő összeggel.

(4) A Zöld-foki Köztársaság adómentességet biztosít az exportőrök számára a jelen Megállapodásban foglalt projektek megvalósítása során.

9. cikk

Jogviták

A Szerződő Felek a jelen Megállapodás kapcsán felmerülő vitákat közvetlen tárgyalások útján rendezik.

10. cikk

Az irányadó jog és választottbíróság

(1) Az egyedi hitelszerződésekre Magyarország joga az irányadó.

(2) Az egyedi hitelszerződésből eredő vagy azzal összefüggésben keletkező minden vitát elsősorban békés és jóhiszemű tárgyalások útján kell rendezni. Amennyiben a kérdéses viták 60 (hatvan) naptári napon belül nem kerülnek rendezésre, a vitákat a párizsi Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (ICC) Békéltető és Választottbírósági Szabályzatának megfelelően kell véglegesen rendezni 3 (három) választottbíró útján. A választottbírósági eljárást angol nyelven kell lefolytatni. Az eljárás helye Párizs, Franciaország.

11. cikk

Záró rendelkezések

(1) A Megállapodás a hatálybalépésétől a Zöld-foki Köztársaság hitelvisszafizetési kötelezettségeinek teljesítését követő 30. (harmincadik) napig marad hatályban, hacsak az egyik fél a lejárat előtt legalább 3 (három) hónappal a megszüntetésről hozott döntéséről nem értesíti a másik felet írásban.

(2) Jelen Megállapodás rendelkezéseit hatályának lejárta után is alkalmazni kell a jelen Megállapodás szerint megkötött egyedi hitelszerződések alapján elfogadott és finanszírozott projektekre.

(3) Jelen Megállapodás azon későbbi jegyzék kézhezvételét követő 30. (harmincadik) napon lép hatályba, amelyben a Szerződő Felek diplomáciai úton, írásban tájékoztatják egymást arról, hogy eleget tettek a Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belső jogi előírásaiknak.

(4) A Megállapodást bármelyik Szerződő Fél indoklás nélkül, diplomáciai úton írásban felmondhatja. Ebben az esetben a Megállapodás a felmondásáról szóló értesítésnek a másik Szerződő Fél által történt kézhezvételét követő 30. (harmincadik) napon hatályát veszti. Jelen Megállapodás bármely fél által történt felmondása esetén a jelen Megállapodás alapján megkötött egyedi hitelszerződések hatályban maradnak azok teljesítéséig és a felmondás ezekre nincs hatással.

(5) A Szerződő Felek a Megállapodást közös akarattal, egyetértésben módosíthatják vagy kiegészíthetik. A módosításra és kiegészítésre vonatkozó belső eljárások teljesítését követően ezek a módosítások és kiegészítések a jelen cikk (3) bekezdésében foglalt eljárás szerint lépnek hatályba.

Fentiek hiteléül, az alulírottak kormányuktól kapott kellő felhatalmazás birtokában aláírták a jelen Megállapodást két eredeti példányban, magyar, portugál és angol nyelven, és mindhárom szöveg egyaránt hiteles. Eltérő értelmezés esetén az angol szöveg az irányadó.

Készült Praiaban, 2019. év március hónap 28. napján.

MELLÉKLET

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS A ZÖLD-FOKI KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTTI PÉNZÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉSI KERETPROGRAM KIALAKÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN MEGVALÓSÍTÁSRA JAVASOLT PROJEKTTERÜLETEK LISTÁJA

Vízgazdálkodás és öntözésfejlesztés”

„AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CABO VERDE ABOUT THE ESTABLISHMENT OF A FRAMEWORK PROGRAMME FOR FINANCIAL

CO-OPERATION

The Government of Hungary and the Government of the Republic of Cabo Verde (further on: Contracting Parties) agree about the mutually advantageous extension of the economic relationship and promotion of the development co-operation as follows:

Article 1

Definitions

For the purpose of this Agreement:

a) tied aid credit: export credit tied to procurement of goods and/or services originating from Hungary and supported officially through interest rate support and insurance with a concessionality level not less than the relevant proportion set forth in the provision of the OECD Arrangement for “minimum concessionality level”;

b) mixed credits: associated financing packages of concessionary credits mixed with grants. The overall concessionality level of a package set forth in the OECD rules is calculated on the basis of the interest subsidy and the grant part, the latter may include but not exceed the amount of the risk premium;

c) concessionality level: the difference between the nominal value of the tied aid credit and the discounted present value of the future debt service payable by the borrower, expressed as a percentage of the nominal value of the tied aid credit;

d) nominal value of the tied aid: the total value of the project financed in the frame of the tied aid credit along with the risk premium for the credit repayment excluding interests;

e) grant element: the part of the tied aid credit’s nominal capital value, non-repayable by the borrower;

f) OECD Arrangement: OECD Arrangement on Officially Supported Export Credits effective on the day of contracting;

g) starting point of credit: to be determined according to the list of definitions set out in the m) point of Annex XIV. of the OECD Arrangement;

h) DDR: Differential Discount Rate used for calculating the concessionality level of tied aid in a given currency, set forth in the provision of the OECD Arrangement for “calculation of Concessionality level of tied aid”;

i) ODA: Official Development Assistance

j) foreign content: goods and services originating outside Hungary.

Article 2

Establishment of the framework programme for financial co-operation

(1) The Government of Hungary, in accordance with its international development co-operation policy, offers a non-refundable official support through interest rate support and grant element, to tied aid credits (further on: tied aid credit line) disbursed by the Hungarian Export-Import Bank Pte. Ltd. (further on: Eximbank) with the framework conditions set out in the present Agreement, available for financing high priority development project areas nominated in the Annex.

(2) The Government of the Republic of Cabo Verde accepts the tied aid credit line and, acting in accordance with its own legal system and international obligations, supports the realisation of the present framework programme of tied aid credit by issuing sovereign guaranties or accepts payment obligations equal to a sovereign guarantee issued by the state or any authorised governmental organisation to ensure the repayment of the credit spent and its additional charges.

(3) For the avoidance of any doubt, in case under the individual credit agreements the Ministry of Finance of the Republic of Cabo Verde - as the authorised organisation of its Government - shall act as the borrower, the undertaking of the Ministry of Finance shall be deemed to be sovereign under this Agreement.

(4) Contracting Parties express their willingness with respect to the participants of the credit transactions belonging to the present tied aid credit line and will confirm by declarations that pursuant to the provisions of the OECD Recommendation on “Bribery and officially supported export credits” they did not participate in any bribery in relation to the transactions and they are not aware of any corruption.

Article 3

Amount of the tied aid credit line and its financial conditions

(1) The total value of the projects financed under the tied aid credit line is 35 (thirty-five) million EUR. The firm commitments arise on the basis of the individual credit agreements concluded between the Ministry of Finance of the Republic of Cabo Verde and Eximbank as stipulated in Article 7 of this Agreement.

(2) The concessionality level of credits payable under the tied aid credit line shall reach the minimum concessionality level for the Republic of Cabo Verde in accordance with the provision of the OECD Arrangement for “minimum concessionality level”.

(3) Tenor of the credits disbursed under the tied aid credit line shall not exceed 18 (eighteen) years, which includes 8 (eight) years grace period and 10 (ten) years repayment period. The first repayment is due 102 (one hundred and two) months from the starting point of each individual credit as defined in the OECD Arrangement. The interest rate is 0 (zero) % per annum.

(4) The disbursement period of credits disbursed under the tied aid credit line will be stipulated in the individual credit agreement depending on the particular projects. The disbursement period for the individual credits shall not exceed 4 (four) years.

(5) Relating to the credits disbursed under the tied aid credit line interest rates will be set on the basis of to the OECD Arrangement and will be stipulated in the individual credit agreements, which remain constant for the whole tenor of the credits.

(6) Relating to the credits disbursed under the tied aid credit line, risk premia stipulated in the individual credit agreements will be calculated in line with the OECD Arrangement, and will be officially supported and counted in as a grant part of the associated financing package.

Article 4

Utilisation of the tied aid credit line

(1) The tied aid credit line can be utilised for the realisation of projects not objected by the signatory parties of the OECD Arrangement during the procedure in conformity with the acceptance rules of the OECD Arrangement and the consultation procedure as set out in Article 7 of this Agreement.

(2) Contracting Parties agree that the Government of the Republic of Cabo Verde will apply the tied aid credit line for project areas specified in the Annex forming an integral part of this Agreement.

(3) The projects financed under the tied aid credit line shall be realised by purchasing of goods and services qualify as of Hungarian origin. The projects may include up to 50% goods and services originating outside Hungary. The Ministry of Foreign Affairs and Trade in accordance with the Hungarian regulation reserves the right to set the threshold of the permitted foreign (including local) content in a written notification sent to the Government of the Republic of Cabo Verde up to 75% before the approval an signing of the export contract.

(4) The Government of the Republic of Cabo Verde or the organisation appointed by it chooses companies registered in Hungary (further on: exporter) for realisation of the projects specified in the Annex, in conformity with its legislation, acting in accordance with the Good Procurement Practice for ODA, and gives the Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary information about its decisions.

Article 5

Acceptance procedure

The Contracting Parties, for acceptance of the projects financed under the credit line as per this Agreement, will follow the procedure below:

a) The exporter and the buyer/importer elaborate the export contract on the realisation of the project.

b) The Ministry of Finance of the Republic of Cabo Verde approves the export contract concluded and gives a written notice about this to the Ministry of Foreign Affairs and Trade and the Hungarian Eximbank.

c) The Ministry of Foreign Affairs and Trade notifies the Government of the Republic of Cabo Verde about the acceptance of the foreign content if it is higher than 50%

d) Eximbank starts the negotiation about the individual credit agreement based on the export contract approved by the Ministry of Finance of the Republic of Cabo Verde.

Article 6

Disbursement of the tied aid credit

(1) Detailed conditions of the tied aid credit provided to finance the project accepted by the Contracting Parties is to be stipulated in the individual credit agreement between the borrower authorised by the Government of the Republic of Cabo Verde in accordance with the provisions laid down in Article 7 on the one part and Eximbank as the lender on the other.

(2) Eximbank, for the account of its own resources, lends tied aid credit, up to the amount of credit line agreed in this Agreement, in the form of mixed credit to the borrower authorised by the Government of the Republic of Cabo Verde for the realisation of the accepted project. The measure of the financing is 100 per cent of the value of the accepted project and the amount of the grant element.

(3) Commercial and political risks of the tied aid credit will be insured by the Hungarian Export Credit Insurance Pte. Ltd.

Article 7

General preconditions of the individual credit agreements

(1) According to the relevant international obligations, individual tied aid credit financing a particular project shall be notified to, and accepted by the OECD and the EU. After successful execution of this procedure, written notice is sent to the buyer, the exporter, and the Contracting Parties, respectively.

(2) The borrower under the individual credit agreements shall be the Ministry of Finance of the Republic of Cabo Verde, as the authorised representative of the Government of the Republic of Cabo Verde. In the individual credit agreements the Ministry of Finance of the Republic of Cabo Verde shall undertake the repayment of the credit and occurrent additional costs based on the present tied aid credit line in the case of the project specified in the Annex.

(3) The Government of the Republic of Cabo Verde shall set aside the amount of its payment obligation in the actual year in its state budget.

(4) Eximbank and the Hungarian Export Credit Insurance Pte. Ltd. shall conclude a credit insurance contract complying with the conditions fixed by the Hungarian law in force.

Article 8

Taxes, fees

(1) The Contracting Parties are obliged to pay the taxes, fees and other public charges arising on the basis of the execution of this Agreement in their own country. These costs cannot be paid from the individual tied aid credits and they cannot be separated.

(2) Costs arising during the individual credit agreement shall be paid by the parties of the credit agreement in their own country and they cannot be charged on the individual tied aid credit.

(3) During the reimbursement of the loan and the payment of the interest the amounts to be paid cannot be decreased by the tax levied by the Republic of Cabo Verde or other amounts arising as a result of other payment obligations.

(4) The Republic of Cabo Verde ensures tax exemption for the exporters in respect of the projects realized under this Agreement.

Article 9

Dispute Settlement

The Contracting Parties shall settle any dispute in connection with this Agreement in the course of direct negotiations.

Article 10

Governing Law and Arbitration

(1) The individual credit agreement shall be governed by the laws of Hungary.

(2) All disputes arising from or in connection with the individual credit agreement shall be settled first by amicable negotiations in good faith. In case the said disputes are not settled within 60 (sixty) calendar days, the said disputes shall be finally settled under the Rules of Conciliation and Arbitration of the International Chamber of Commerce (ICC), Paris, by 3 (three) arbitrators. The arbitration shall be conducted in English language. Place of arbitration shall be Paris, France.

Article 11

Closing Provisions

(1) This Agreement shall remain in force until 30 days after the Government of Cabo Verde has completed the payment of the amortizations for credits received from the Government of Hungary, unless one Party informs the other of its decision to terminate it, by means of a written notification at least 3 (three) months before expiry.

(2) Provisions of this Agreement, even after their expiry, shall be applicable for projects which were financed on the basis of the individual credit agreement concluded according to this Agreement.

(3) This agreement shall enter into force on the 30th (thirtieth) day after receiving the last written notification through diplomatic channels by which Parties have confirmed that their respective legal procedures required for the entry into force of this Agreement have been completed.

(4) This Agreement may be cancelled in writing through diplomatic channels without explanation by either Contracting Party. In this case the Agreement shall abate on the 30th (thirtieth) day of the other Contracting Party’s receipt of the notification about cancellation. Should this Agreement be cancelled by either party, the individually signed contracts will remain in force until completion and will not be effected by such cancellation.

(5) The Contracting Parties may amend or supplement this Agreement at their common will and agreement. After completion of internal procedures for amendments and supplements, these amendments and supplements shall come into force according to Paragraph (3) of this Article.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement in two originals, each in English, Hungarian and Portuguese languages, all three texts being equally authentic. In case of divergence the English text shall prevail.

Signed in Praia on the 28 day of the month of March in the year 2019.

ANNEX

ON LIST OF PROJECT AREAS PROPOSED FOR REALISATION ON THE BASIS OF THE AGRREEMENT ON A FRAMEWORK PROGRAM FOR FINANCIAL CO-OPERATION BETWEEN HUNGARY AND THE REPUBLIC OF CABO VERDE

Water management and irrigation development”

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. § a Megállapodás 11. Cikk (3) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Megállapodás, illetve a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

5. § E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külgazdasági ügyekért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére