A jogszabály mai napon ( 2022.08.09. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2023.I.1. - 2023.I.1.)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2019. évi CX. törvény

a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról * 

1. A jegyző építésügyi igazgatási feladatainak átadásával összefüggő rendelkezések

1. § (1) A települési önkormányzatok mindazon vagyona és vagyoni értékű joga, amely a jegyző építésügyi igazgatási feladatainak ellátását biztosítja (a továbbiakban együtt: államigazgatási feladat ellátását biztosító vagyon), 2020. március 1. napján - a feladat ellátásának időtartamára - az állam ingyenes használatába kerül. A használati jogot a fővárosi és megyei kormányhivatal gyakorolja.

(2) Az államigazgatási feladat ellátását biztosító vagyon alatt az átvett államigazgatási feladathoz kapcsolódó valamennyi jogot és kötelezettséget, valamint ingó és ingatlan vagyont is érteni kell.

(3) Az ingyenes használati jog alapításához kapcsolódó feladatok végrehajtásának részletkérdéseit a települési önkormányzatok polgármesterei, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kormánymegbízottai (a továbbiakban: felek) között megkötött megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) rendezi.

(4) Ha az államigazgatási feladat ellátását biztosító vagyon nem a települési önkormányzat tulajdonában, hanem bérleti vagy más szerződés alapján a használatában van, a fővárosi és megyei kormányhivatal a használat időtartama alatt, annak időtartamára - a megállapodásban tett erre irányuló nyilatkozata alapján - beléphet a bérleti vagy más szerződésbe a települési önkormányzat helyébe.

(5) A fővárosi és megyei kormányhivatal a megállapodásban tett nyilatkozata alapján vagy az ingyenes használat időtartama alatt bármikor lemondhat a vagyon vagy annak egy része használati jogáról.

(6) A fővárosi és megyei kormányhivatal jogosult az államigazgatási feladat ellátását biztosító ingó vagyon feletti ingyenes használat jogát - szükség szerint az ingó vagyonelemek fizikai mozgatásával - az állam tulajdonában lévő vagy a fővárosi és megyei kormányhivatal által más jogcímen használt ingatlanban is gyakorolni.

(7) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően, nem terheli a települési önkormányzatot az ingatlan ingyenes használatának biztosítására vonatkozó kötelezettség, amennyiben az átvételre kerülő jegyzői építésügyi igazgatási feladatok ellátásához megfelelő állapotú és méretű ingatlan vagy ingatlanrész állami tulajdonba adását ajánlja fel és erről a felek megállapodásban megegyeznek.

(8) Az államigazgatási feladat ellátását biztosító vagyonba tartozó ingatlanon fennálló jelzálogjog esetében, a jelzálogjog jogosultja kielégítési jogának megnyílta esetén a települési önkormányzat köteles másik, azonos funkciójú és állapotú ingatlan ingyenes használatát az államnak felajánlani. Amennyiben a települési önkormányzat másik ingatlant felajánlani nem képes, a fővárosi és megyei kormányhivatal megkísérel a jelzálogjog jogosultja és a települési önkormányzat között egyezséget létrehozni a kielégítési jog gyakorlásának elhalasztásáról.

(9) A (7) bekezdés alapján az állam tulajdonába kerülő vagyon e törvény erejénél fogva ingyenesen a fővárosi és megyei kormányhivatal vagyonkezelésébe kerül.

(10) A (9) bekezdésben meghatározott vagyonkezelői jogviszonyra a továbbiakban a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által kötött vagyonkezelési szerződésekre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni.

(11) Az e törvény alapján bejegyzésre kerülő használati jog, illetve a (7) bekezdés szerinti tulajdonszerzés ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére irányuló eljárás díj- és illetékmentes.

(12) A magyar állam és a települési önkormányzatok az ingyenes használatba vételhez kapcsolódó intézkedések végrehajtása során kölcsönösen együttműködve járnak el.

(13) A feleknek a megállapodást 2020. január 31. napjáig kell megkötni. A határidő elmulasztása az átvételre kerülő államigazgatási feladatok ellátását biztosító vagyonra vonatkozó ingyenes használati jog alapítását nem akadályozza.

(14) A megállapodásban a polgármester teljes körű felelősséget vállal az általa tett nyilatkozatok és az átadott, ismertetett adatok, információk, tények, okiratok, dokumentumok valóságtartalmáért, teljeskörűségéért és az érdemi vizsgálatra alkalmas voltáért a megállapodás mellékletét képező teljességi nyilatkozattal.

(15) A települési önkormányzatnak az átvett államigazgatási feladatok ellátását biztosító vagyona elidegenítésére és megterhelésére 2020. március 1. napjáig nem kerülhet sor. Ez alól kivételt képeznek azok a vagyonelemek, amelyeket érintő jogügyletekről a települési önkormányzat a 2019. évben döntést hozott, és az abból befolyó bevételt a települési önkormányzat a 2019. évi költségvetésében tervezte, valamint, ha a fővárosi és megyei kormányhivatal az elidegenítési és a terhelési tilalom alól - a települési önkormányzat kérelmére - felmentést ad.

(16) Ha a felek között a (13) bekezdésben megjelölt határidőig nem jön létre, vagy nem teljeskörűen jön létre a megállapodás, a fővárosi és megyei kormányhivatal 2020. február 15. napjáig határozattal létrehozza a megállapodást, vagy határozattal dönt a megállapodásban nem rendezett kérdésekről. A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat a közigazgatási perre tekintet nélkül végrehajtható.

(17) A közigazgatási határozattal szemben azonnali jogvédelemnek nincs helye. A bíróság a perben 8 napon belül jár el.

(18) Ha a fővárosi és megyei kormányhivatal határozatával szembeni keresetlevél benyújtását követően, de a bíróság döntését megelőzően a felek a megállapodást megkötik, a fővárosi és megyei kormányhivatal a megállapodás megkötését követően a közigazgatási határozatot visszavonja, és erről a bíróságot haladéktalanul írásban értesíti.

2. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása

2. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

(4) A Kkt.

a) * 

b) * 

c)-f) * 

lép.

(5) * 

3. * 

3. § * 

4. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása

4. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

5-6. * 

5-6. § * 

7-8. * 

7-8. § * 

9. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítása

9. § (1) * 

(2) * 

(3)-(4) * 

10. * 

10. § * 

11. * 

11. § * 

12. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

12. § (1) * 

(2) * 

(3)-(4) * 

(5) A Szoc. tv.

a) * 

b) * 

lép.

(6) * 

13. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása

13. § (1)-(2) * 

(3) * 

(4) A Bt.

a) * 

b) * 

lép.

(5) Hatályát veszti a Bt.

a)-c) * 

d)-e) * 

f) * 

g) * 

h) * 

14. * 

14. § * 

15. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása

15. § (1)-(6) * 

(7) Hatályát veszti az Mvt.

a) * 

b) * 

16. * 

16. § * 

17. A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosítása

17. § (1) * 

(2)-(3) * 

18. * 

18. § * 

19. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása

19. § (1)-(2) * 

(3) * 

20. * 

20. § * 

21. * 

21. § * 

22. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosítása

22. § (1)-(5) * 

(6) Hatályát veszti a Tvt.

a) * 

b) * 

c) * 

23. A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosítása

23. § (1) * 

(2)-(5) * 

24-27. * 

24-27. § * 

28. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

28. § (1)-(2) * 

(3) * 

(4)-(5) * 

(6) * 

(7) * 

(8) * 

(9) Hatályát veszti a Gyvt.

a)-c) * 

d) * 

29. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

29. § (1) * 

(2) Az Étv.

a) * 

b) * 

c) * 

lép.

(3) * 

30. * 

30. § * 

31. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

31. § (1) * 

(2)-(3) * 

(4) * 

(5) * 

(6) Hatályát veszti a Tny.

a)-d) * 

e) * 

32. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

32. § (1) * 

(2) * 

(3) Hatályát veszti az Ebtv.

a) * 

b)-d) * 

33. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosítása

33. § (1) * 

(2)-(3) * 

(4) * 

34. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

34. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

(4) Hatályát veszti az Inytv.

a)-g) * 

h)-i) * 

35. * 

35. § * 

36-38. * 

36-38. § * 

39. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosítása

39. § (1) * 

(2) * 

40. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása

40. § (1)-(2) * 

(3)-(4) * 

(5) * 

41. * 

41. § * 

42. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása

42. § (1) * 

(2) * 

43-44. * 

43-44. § * 

45. A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosítása

45. § (1)-(3) * 

(4) * 

46. * 

46. § * 

47. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosítása

47. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

(4) Hatályát veszti a Kötv.

a) * 

b) * 

48. A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény módosítása

48. § (1)-(3) * 

(4) Hatályát veszti az Nsztv.

a) * 

b) * 

49-50. * 

49-50. § * 

51. A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosítása

51. § (1) * 

(2) * 

52. * 

52. § * 

53. * 

53. § * 

54. * 

54. § * 

55. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosítása

55. § (1)-(2) * 

(3) * 

56. * 

56. § * 

57. * 

57. § * 

58. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosítása

58. § (1) * 

(2)-(3) * 

59. * 

59. § * 

60. * 

60. § (1) * 

(2)-(8) * 

61-62. * 

61-62. § * 

63. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosítása

63. § (1) * 

(2) * 

(3)-(5) * 

64. * 

64. § (1)-(2) * 

(3) * 

(4) * 

65. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény módosítása

65. § (1) * 

(2) * 

66-67. * 

66-67. § * 

68. * 

68. § (1)-(4) * 

(5)-(6) * 

(7) Az Evectv.

a)-c) * 

d) * 

e)-f) * 

g) * 

lép.

(8) Hatályát veszti az Evectv.

a)-d) * 

e) * 

f) * 

g) * 

h)-k) * 

69. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosítása

69. § (1)-(3) * 

(4)-(5) * 

(6)-(7) * 

70. * 

70. § * 

71-75. * 

71-75. § * 

76. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény módosítása

76. § (1)-(6) * 

(7)-(8) * 

(9) * 

77-80. * 

77-80. § * 

81. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény módosítása

81. § (1) * 

(2) * 

82-83. * 

82-83. § * 

84. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosítása

84. § (1)-(2) * 

(3) * 

85-86. * 

85-86. § * 

87. * 

87. § * 

88-92. * 

88-92. § * 

93. * 

93. § * 

94. * 

94. § * 

95. * 

95. § (1) * 

(2) * 

96. * 

96. § * 

97. * 

97. § * 

98. * 

98. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

99. * 

99. § * 

100. Záró rendelkezések

100. § (1) Ez a törvény - a (2)-(9) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § (2) bekezdése, (4) bekezdés a) és c)-f) pontja; a 4. § (1) bekezdése; a 7-8. §; a 9. § (1) bekezdése; a 10. §; a 12. § (3)-(4) bekezdése, (5) bekezdés a) pontja; a 13. § (1)-(2) bekezdése, (4) bekezdés a) pontja, (5) bekezdés a)-c), f) és h) pontja; a 15. § (1)-(6) bekezdése, (7) bekezdés a) pontja; a 16. §; a 17. § (1) bekezdése; a 19. § (1)-(2) bekezdése; a 20. §; a 22. § (1)-(5) bekezdése, (6) bekezdés b) pontja; a 23. § (2)-(5) bekezdése; a 28. § (1)-(2) és (4)-(5) bekezdése, (8) bekezdése, (9) bekezdés d) pontja; a 29. § (2) bekezdés a) és c) pontja; a 31. § (1) és (4) bekezdése, (6) bekezdés e) pontja; a 32. § (3) bekezdés a) pontja; a 33. § (2)-(3) bekezdése; a 34. § (4) bekezdés h)-i) pontja; a 35. §; a 39. § (2) bekezdése; a 40. § (1)-(2) bekezdése; a 41. §; a 42. § (2) bekezdése; a 43-44. §; a 45. § (1)-(3) bekezdése; a 47. § (4) bekezdés a) pontja; a 48. § (1)-(3) bekezdése, (4) bekezdés a) pontja; az 51. § (1) bekezdése; az 52. §; az 54. §; az 57. §; az 58. § (1) bekezdése; az 59. §; a 60. § (2)-(6) bekezdése és (8) bekezdés a)-b) pontja; a 61. §; a 63. § (1), (3) bekezdése és (5) bekezdés a)-b) pontja; a 64. § (1)-(2) és (4) bekezdése; a 65. § (2) bekezdése; a 66. § (1) bekezdése; a 67. §; a 68. § (7) bekezdés d) pontja, (8) bekezdés a)-d), f) és h)-k) pontja; a 69. § (2)-(3) és (6)-(7) bekezdése; a 71. §; a 72. § (2)-(3) bekezdése; a 73. §; a 75. § (1)-(5) bekezdése; a 76. § (1)-(6) bekezdése; a 77. §; a 79. §; a 83. §; a 85. § (1) bekezdése; a 86. §; a 88. §; a 89. § (1) bekezdése; a 90-91. §; a 94. §, a 95. § (1) bekezdése; a 98. § (2) bekezdése 2020. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 60. § (1) bekezdése 2020. január 2-án lép hatályba.

(4) A 64. § (3) bekezdése 2020. február 1-jén lép hatályba.

(5) A 2. § (1), (3) bekezdése, (4) bekezdés b) pontja és (5) bekezdése; a 3. §; a 4. § (3) bekezdése; az 5-6. §; a 11. §; a 12. § (1) bekezdése, (5) bekezdés b) pontja, (6) bekezdése; a 13. § (3) bekezdése, (4) bekezdés b) pontja, (5) bekezdés d)-e) és g) pontja; a 14. §; a 15. § (7) bekezdés b) pontja; a 17. § (2)-(3) bekezdése; a 18. §; a 19. § (3) bekezdése; a 22. § (6) bekezdés a) és c) pontja; a 23. § (1) bekezdése; a 24-27. §; a 28. § (3), (6) bekezdése és (9) bekezdés a)-c) pontja; a 29. § (2) bekezdés b) pontja és (3) bekezdése; a 30. §; a 31. § (5) bekezdése és (6) bekezdés a-d) pontja; a 32. § (1) bekezdése és (3) bekezdés b)-d) pontja; a 34. § (1), (3) bekezdése és (4) bekezdés a)-g) pontja; a 36-38. §; a 39. § (1) bekezdése; a 40. § (5) bekezdése; a 45. § (4) bekezdése; a 46. §; a 47. § (4) bekezdés b) pontja; a 48. § (4) bekezdés b) pontja; a 49-50. §; az 51. § (2) bekezdése; az 53. §; az 55. § (3) bekezdése; az 56. §; az 58. § (2)-(3) bekezdése; a 60. § (7) bekezdése és (8) bekezdés c) pontja; a 62. §; a 63. § (4) bekezdése és (5) bekezdés c)-g) pontja; a 66. § (2) bekezdése; a 69. § (1) bekezdése; a 72. § (1) bekezdése; a 74. §; a 75. § (6) bekezdése; a 76. § (9) bekezdése; a 78. §; a 80. §; a 81. § (2) bekezdése; a 82. §; a 84. § (3) bekezdése; a 85. § (2) bekezdése; a 89. § (2) bekezdése; a 92. §; a 98. § (1) és (3) bekezdése; a 101. § (1) bekezdése; valamint az 1. melléklet 2020. március 1-jén lép hatályba.

(6) A 70. § 2020. március 31-én lép hatályba.

(7) A 68. § (1)-(4) bekezdése, (7) bekezdés a)-c) és e)-f) pontja, (8) bekezdés e) és g) pontja, a 95. § (2) bekezdése 2020. július 1-jén lép hatályba.

(8) A 9. § (3) és (4) bekezdése; a 93. § 2020. szeptember 1-jén lép hatályba.

(9) *  A 4. § (2) bekezdése; a 9. § (2) bekezdése; a 12. § (2) bekezdése; a 21. §; a 28. § (7) bekezdése; a 29. § (1) bekezdése; a 31. § (2) és (3) bekezdése; a 32. § (2) bekezdése; a 34. § (2) bekezdése; a 40. § (3) és (4) bekezdése; a 42. § (1) bekezdése; a 47. § (2) bekezdése; a 63. § (2) bekezdése; a 65. § (1) bekezdése; a 69. § (4) és (5) bekezdése; a 76. § (7) és (8) bekezdése; a 81. § (1) bekezdése; a 84. § (1) és (2) bekezdése; a 87. §; a 96. § 2023. január 1-jén lép hatályba.

101. § (1) Ha az ügyben e törvény hatálybalépésével a fellebbezés kizárttá válik, törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában a folyamatban lévő fellebbezési eljárást a fellebbezést kizáró rendelkezés hatálybalépését megelőzően hatáskörrel rendelkező szerv folytatja le.

(2) Ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, e törvény hatálybalépésével más szerv feladat- és hatáskörébe kerülő, folyamatban lévő elsőfokú ügyekben, valamint a folyamatban lévő peres eljárásokban az a szerv jár el, amelynek hatáskörébe a feladat ellátása a jogszabály rendelkezése szerint kerül.

(3) A folyamatban lévő ügyekben az e törvény hatálybalépése előtt végzett eljárási cselekmények hatályát és a megkezdett határidőket nem érinti, hogy az eljárás lefolytatása e törvény hatálybalépésével más szerv feladat- és hatáskörébe kerül.

(4) A (3) bekezdés megfelelően alkalmazandó az e törvény hatálybalépésével a más szervhez kerülő, valamely hatóság eljárásában felhasználandó szakhatósági állásfoglalás kiadására irányuló, folyamatban lévő szakhatósági eljárásra.

(5) Ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, e törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő végrehajtási eljárást az a szerv folytatja le, amelynek hatáskörébe a feladat ellátása a jogszabály rendelkezése szerint kerül.

102. § E törvény

a) 1. §-a az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése, illetve 38. cikk (1) bekezdése alapján,

b) 16. § (1) bekezdése az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján,

c) 70. §-a az Alaptörvény IX. cikk (6) bekezdése és 23. cikke alapján,

d) 85. §-a az Alaptörvény P) cikk (2) bekezdése alapján

sarkalatosnak minősül.

103. § E törvény 35. §-a, 44. §-a, 48. § (1)-(3) bekezdése és (4) bekezdés a) pontja, 58. § (1) bekezdése, 60. § (2) bekezdése, 66. § (1) bekezdése, 90. §-a a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 2019. évi CX. törvényhez * 


  Vissza az oldal tetejére