A jogszabály mai napon ( 2020.08.15. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

173/2019. (VII. 16.) Korm. rendelet

a nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjaival kapcsolatos típusjóváhagyási eljárás egyes kiegészítő szabályairól és az ezen motorokkal kapcsolatos piacfelügyeleti eljárás szabályairól

A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 19. alpontjában, valamint a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya a nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjainak a gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátási határértékeire és típusjóváhagyására vonatkozó követelményekről, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet módosításáról, valamint a 97/68/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. szeptember 14-i (EU) 2016/1628 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. cikk (1) bekezdésében meghatározott motorokra (a továbbiakban: motorok) terjed ki.

2. A típusjóváhagyási eljárás kiegészítő szabályai

2. § A motorokra vonatkozó EU-típusbizonyítványt a közlekedési hatóság a Rendeletben meghatározott szabályok szerinti EU-típusjóváhagyási eljárás keretében adja ki az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény előírásai szerint az e rendeletben meghatározott kiegészítő eljárási rendelkezések alkalmazásával.

3. § A Rendelet szerinti EU-típusjóváhagyás iránti kérelem nem terjeszthető elő kormányablaknál.

4. § A Rendelet szerinti EU-típusjóváhagyási eljárásban hozott döntés szóban történő közlésének nincs helye.

5. § (1) A Rendeletben szabályozott hatósági eljárásokért az igazgatási szolgáltatási díjat a nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjaival kapcsolatos típusjóváhagyási eljárással összefüggésben fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló miniszteri rendelet szerint kell megfizetni.

(2) Elektronikus ügyintézés esetén, az ügyfél kérelmére indult eljárásban a hatóság a kérelem megérkezésétől számított 5 napon belül felhívja az ügyfelet, hogy 8 napon belül fizesse meg az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat.

3. A piacfelügyeleti ellenőrzés végzése

6. § A piacfelügyeleti hatóság a piacfelügyeleti ellenőrzésbe a termék megfelelőség vizsgálata során bevonhatja a típusvizsgáló engedélyezésének részletes eljárási szabályairól és a típusvizsgálóval kötendő hatósági szerződés tartalmáról szóló kormányrendelet alapján kijelölt műszaki szolgálatot.

4. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

8. § Ez a rendelet a nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjainak a gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátási határértékeire és típusjóváhagyására vonatkozó követelményekről, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet módosításáról, valamint a 97/68/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. szeptember 14-i (EU) 2016/1628 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.


  Vissza az oldal tetejére