A jogszabály mai napon ( 2020.02.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

175/2019. (VII. 16.) Korm. rendelet

a budapesti fejlesztések előkészítésével, megvalósításával és a kiemelt nemzetközi sportesemények rendezési jogának megszerzésével kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról

A Kormány

a Budapest és az agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes fejlesztések megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításáról szóló 2018. évi XLIX. törvény 20. § (1) bekezdés a), b), e) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. § (2)-(3) bekezdése, az 5. § (1) bekezdés a)-d) pontja, a 6. § (1) bekezdése, a 7. § és a 9. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében,

a 12. § (1)-(2) és (5) bekezdése tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 3., 9. és 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. § (3) bekezdése tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. § (4) bekezdése tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. és 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. ágazati-szakmai tartalom: az ágazati-szakmai tartalom kialakításáért felelős személy által a konkrét fejlesztéshez kapcsolódóan, ilyen címen írásban rögzített tartalom, amely kötelezően tartalmazza

a) a beruházás célját, indokoltságát,

b) a beruházás során megvalósítandó létesítményekkel kapcsolatos legfontosabb szakmai követelményeket,

c) a működtetés és az üzemeltetés tervezett módját,

d) bemutatja a beruházás előkészítésével kapcsolatban megtett intézkedéseket, valamint

e) bármely egyéb, a beruházáshoz kapcsolódó lényeges tényt vagy körülményt;

2. ágazati-szakmai tartalom kialakításáért felelős személy: az a személy vagy szervezet, amelynek közfeladat ellátásával összefüggésben az adott fejlesztés megvalósul, ennek hiányában a közfeladat ellátásáért felelős miniszter;

3. beruházási program: az ágazati-szakmai tartalom kialakításáért felelős személy közreműködésével készített dokumentum, amely meghatározza

a) a beruházás célját, indokoltságát,

b) a beruházás, fejlesztés alapvető műszaki tartalmát, beleértve a funkciók, létesítmények, méretek, tervezett helyszín, jelentős egyedi sajátosságok, kritikus kérdések körét,

c) a beruházás előzetes időbeli ütemtervét,

d) a beruházás teljes előkészítési és megvalósítási szakaszára kiterjedő nagyságrendi költségbecslést,

e) a beruházás során megvalósítandó létesítményekkel kapcsolatos legfontosabb szakmai követelményeket,

f) a működtetés és az üzemeltetés tervezett módját,

g) a beruházás előkészítésével kapcsolatban megtett intézkedéseket,

h) bármely egyéb, a beruházáshoz kapcsolódó lényeges tényt vagy körülményt;

4. egyéb előkészítő építtető: a KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságtól (a továbbiakban: KKBK Nonprofit Zrt.) vagy annak 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságtól eltérő az a személy, akit vagy amelyet e rendelet, jogszabály vagy kormányhatározat az adott kiemelt budapesti fejlesztés kapcsán egyedileg kijelöl, és amely felelős a fejlesztéssel létrehozandó létesítmény vagy infrastruktúra megvalósítására irányuló beruházás előkészítéséért;

5. egyéb megvalósító építtető: a Beruházási Ügynökségtől, a KKBK Nonprofit Zrt.-től vagy annak 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságtól eltérő azon személy, akit vagy amelyet kormányhatározat az adott kiemelt budapesti fejlesztés kapcsán egyedileg kijelöl, és amely felelős a fejlesztéssel létrehozandó létesítmény vagy infrastruktúra megvalósítására irányuló beruházás megvalósításáért.

2. § (1) A Budapest és az agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes fejlesztések megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításáról szóló 2018. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Törvény) 2. § (1) bekezdésében meghatározott állami feladatokat - ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - a KKBK Nonprofit Zrt. vagy annak 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság (a továbbiakban együtt: Társaság) látja el előkészítő építtetőként azzal, hogy magasépítési beruházás előkészítését kizárólag a KKBK Nonprofit Zrt. útján végzi. Egyéb előkészítő építtető kijelölése esetén a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter) az egyéb előkészítő építtető tevékenységének e rendelet szerinti beruházás-felügyeletét a KKBK Nonprofit Zrt. útján látja el.

(2) A Társaság közreműködik

a) a miniszter a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet] 17. § (1) és (3) bekezdésében meghatározott feladatai végrehajtásában; valamint

b) a kiemelt budapesti fejlesztésekkel, valamint a kiemelt nemzetközi sporteseményekkel összefüggő kormányzati feladatok ellátására kijelölt személy, így különösen a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos (a továbbiakban: kormánybiztos) feladatainak ellátásában.

(3) A Társaság az e rendeletben meghatározott feladatait a 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 17. § (1a) bekezdésében foglaltak alapján Budapest Főváros Önkormányzatával együttműködve látja el.

3. § A kiemelt budapesti fejlesztés tekintetében a beruházás előkészítésének fázisában az előkészítő építtető különösen az alábbi feladatokat látja el:

1. megvalósíthatósági tanulmány készítése,

2. fenntartási és üzemeltetési modell kidolgozása,

3. hatástanulmány, szakvélemények, szakértői tanulmányok készítése,

4. tervezési program elkészítése,

5. költség- és időkalkuláció elkészítése,

6. helyszínvizsgálat lefolytatása,

7. beruházási program elkészítése vagy elkészíttetése,

8. beruházási alapokmány és program elfogadása,

9. tervpályázat lebonyolítása,

10. közreműködés a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásában,

11. vázlatterv készítése,

12. jóváhagyási terv készítése,

13. engedélyezési terv készítése,

14. engedélyeztetés lefolytatása,

15. kivitelezési dokumentáció elkészítése,

16. az 1-15. ponthoz, továbbá az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdéséig szükséges valamennyi közbeszerzési eljárás lefolytatása és a vonatkozó szerződések megkötése, az építőipari kivitelezési tevékenységben résztvevő építési műszaki ellenőr és a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás kivitelével.

4. § (1) Az 1-3. mellékletben meghatározott fejlesztések kiemelt budapesti fejlesztésnek minősülnek.

(2) Az 1. melléklet határozza meg azokat a kiemelt budapesti fejlesztéseket, amelyek tekintetében az előkészítő építtető feladatait a Társaság látja el.

(3) A 2. melléklet határozza meg azokat a kiemelt budapesti fejlesztéseket, amelyek tekintetében az előkészítő építtető feladatait az egyéb előkészítő építtető látja el.

(4) A 3. melléklet határozza meg azokat a kiemelt budapesti fejlesztéseket, amelyek tekintetében a beruházás beruházás-irányítását a kormánybiztos látja el.

2. Az egységes budapesti városfejlesztési és a budapesti agglomerációs infrastruktúra fejlesztési tevékenységgel összefüggő kormányzati feladatok támogatásával kapcsolatos feladatok

5. § (1) A KKBK Nonprofit Zrt. a 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 17. §-ában meghatározott feladatokkal kapcsolatban közreműködik a budapesti városfejlesztési és a budapesti agglomerációs infrastruktúra fejlesztési, kormányzati szakpolitikai döntéshozatal előkészítésében, ennek keretében

a) elemzi és értékeli a fejlesztésekhez szükséges tervezési, beruházás-előkészítési és kivitelezési kapacitások rendelkezésre állását,

b) közreműködik a stratégiai-tervezési feladatok megvalósításában,

c) elemzi és értékeli a szakpolitikai célokhoz igazodó fejlesztési lehetőségeket, és ezzel kapcsolatosan javaslatokat fogalmaz meg,

d) kapcsolatot tart és együttműködik a fejlesztésekkel érintett állami szervezetekkel, önkormányzatokkal, valamint a fejlesztés megvalósításában közreműködő ágazatok szakmai szervezeteivel, elősegíti a fellelhető szakmai tudás és jó gyakorlatok megismerését és megosztását,

e) közreműködik a kiemelt budapesti fejlesztésekkel kapcsolatos adatgyűjtésben, ennek érdekében meghatározza az egységes adatszolgáltatás szempontjait.

(2) A KKBK Nonprofit Zrt. a 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 17. §-ában meghatározott feladatokkal kapcsolatban

a) részt vesz a kiemelt budapesti fejlesztéssé minősítéshez, valamint az e rendelet hatálya alá tartozó további ügyekkel kapcsolatos kormányzati döntéshozatalhoz szükséges dokumentáció elkészítésében,

b) közreműködik a kiemelt budapesti fejlesztések körében a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek munkájának összehangolásában, és a kiemelt budapesti fejlesztések megvalósításával összefüggő, azt biztosító szervezetrendszer működésének, hatékonyságának fejlesztésében.

6. § (1) A KKBK Nonprofit Zrt. az 5. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében részt vesz a budapesti várostervezési, magasépítési, közlekedésfejlesztési, köztér-, közpark-, egyéb közterület-fejlesztési tevékenységgel összefüggő budapesti stratégiai-tervezési feladatok megvalósításában, továbbá a Budapesti Agglomeráció területéhez tartozó településeket is érintő állami közlekedési infrastruktúra-fejlesztések stratégia-tervezési feladatainak ellátásában.

(2) A KKBK Nonprofit Zrt. közreműködik a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó tízéves Budapest-városfejlesztési terv előkészítésében és az elfogadott terv végrehajtásában.

3. A kiemelt budapesti fejlesztés előkészítésével összefüggő feladatok

7. § (1) Amennyiben a Kormány a kiemelt budapesti fejlesztés előkészítését kormánybiztos irányítása alá utalja, és az adott kiemelt budapesti fejlesztés vonatkozásában egyéb előkészítő építtető kijelölésére nem kerül sor, úgy a kiemelt budapesti fejlesztés megvalósítására irányuló beruházás előkészítése során a KKBK Nonprofit Zrt. gyakorolja az építtetőt megillető jogokat és teljesíti az építtetőt terhelő kötelezettségeket. Ennek keretében különösen az alábbi feladatokat látja el:

a) előkészíti a beruházásra vonatkozó megalapozott kormányzati döntéshozatalhoz szükséges dokumentumokat,

b) megköti a beruházás előkészítése során szükséges szerződéseket, ideértve különösen a tanácsadói, beruházás-lebonyolítói, mérnöki, építészeti-műszaki tervezési és egyéb szakértői szerződéseket,

c) közreműködik a beruházás megvalósításához szükséges építési telek kialakításában,

d) az ágazati-szakmai tartalom kialakításáért felelős személy által készített ágazati-szakmai tartalom figyelembevételével összeállítja a beruházási programot, valamint elkészítteti az építészeti-műszaki dokumentációt, részt vesz az építési engedélyezés iránti eljárásban,

e) elkészítteti a kivitelezési dokumentációt,

f) amennyiben az adott beruházás tekintetében az szükséges vagy indokolt, elvégzi a 3. § szerinti egyéb, az előkészítés fázisába tartozó feladatokat.

(2) A KKBK Nonprofit Zrt. az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet az ágazati-szakmai tartalom kialakításáért felelős személy bevonásával látja el. Az ágazati-szakmai tartalom kialakításáért felelős személy ennek érdekében elkészíti és - a Társaság által meghatározott észszerű határidőn belül - átadja az ágazati-szakmai tartalmat meghatározó dokumentációt, valamint a KKBK Nonprofit Zrt. által kért további információkat.

(3) Amennyiben az ágazati-szakmai tartalom kialakításáért felelős személy a KKBK Nonprofit Zrt. által tett intézkedésekkel, az általa elkészített, illetve elkészíttetett dokumentációval nem ért egyet, úgy az intézkedésről vagy a dokumentációról való tudomásszerzését követő 15 napon belül írásban egyeztetést kezdeményez. Az egyeztetés eredménytelensége esetén - az egyeztetést követő 15 napon belül - az ágazati-szakmai tartalom kialakításáért felelős szervezet vezetője - ha a szervezet irányítását valamely miniszter látja el, akkor a szervezet vezetője és a felügyeletet ellátó miniszter együttesen - részletes indokolással ellátott nyilatkozatban közli álláspontját a miniszterrel.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott határidőn túl rendelkezésre bocsátott adatokat a KKBK Nonprofit Zrt. nem köteles figyelembe venni. A határidő elmulasztásáról a KKBK Nonprofit Zrt. értesíti az ágazati-szakmai tartalom kialakításáért felelős személyt, valamint annak irányítását, felügyeletét ellátó vagy a tulajdonosi jogait gyakorló személyt.

(5) Ha a miniszter nem ért egyet az ágazati-szakmai tartalom kialakításáért felelős személy vezetője és annak irányítását, felügyeletét ellátó vagy a tulajdonosi jogait gyakorló személy (3) bekezdés szerinti véleményével, kezdeményezheti a Kormány döntését a vitás kérdések tekintetében.

(6) A magasépítési beruházásoktól eltérő kiemelt budapesti fejlesztés esetében az (1)-(5) bekezdés szerinti feladatokat a KKBK Nonprofit Zrt. vagy annak 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság látja el.

4. Az egyéb előkészítő építtető fejlesztési tevékenységének beruházás-felügyeletével kapcsolatos feladatok

8. § (1) Amennyiben a kiemelt budapesti fejlesztés vonatkozásában egyéb előkészítő építtető kerül kijelölésre, úgy az egyéb előkészítő építtető 3. § szerinti feladatainak ellátása tekintetében a miniszter a KKBK Nonprofit Zrt. útján beruházás-felügyeletet lát el. A KKBK Nonprofit Zrt. a kiemelt budapesti fejlesztés megvalósítására irányuló beruházás előkészítésének beruházás-felügyelete és -összehangolása során

a) koordinálja a tervezett beruházás időbeli megvalósítását, javaslatot tesz a prioritások meghatározására, különös tekintettel a rendelkezésre álló központi költségvetési forrásokra és az elérhető építőipari kapacitásokra,

b) a Törvény 4. §-a szerinti eljárás keretében a fejlesztéssel érintett ingatlan tulajdonjogának az állam javára történő megszerzésére jogosult szervtől az ingatlanszerzéssel összefüggő ügyben tájékoztatást kérhet, illetve az egyéb előkészítő építtető részére intézkedés megtételét javasolhatja a fejlesztés elfogadott ütemtervével összhangban,

c) közreműködik a beruházásra vonatkozó kormányzati döntéshozatalhoz szükséges dokumentumok előkészítésében,

d) véleményezi és szükség esetén módosíttatja az ágazati-szakmai tartalom kialakításáért felelős személy által elkészített ágazati-szakmai tartalmat,

e) ellenőrzi az ágazati-szakmai tartalom elfogadott stratégiai dokumentumokkal és már folyamatban lévő fejlesztésekkel való összhangját,

f) véleményezi a beruházás helyszínválasztását,

g) véleményezi és jóváhagyja a koncepciótervet, valamint az építészeti-műszaki dokumentációt a Kormány döntéseiben meghatározott céloknak való megfelelősége szempontjából,

h) véleményezi és jóváhagyja a kivitelezési dokumentációt a Kormány döntéseiben meghatározott céloknak való megfelelősége szempontjából,

i) véleményezi az előkészítésbe bevonandó külső szereplők, így különösen a beruházás-lebonyolító, mérnök tanácsadó, építészeti-műszaki tervező megbízására irányuló közbeszerzési eljárások tekintetében készített közbeszerzési dokumentációt.

(2) Az (1) bekezdés g) és h) pontja szerinti építészeti-műszaki, illetve kivitelezési dokumentációt csak a KKBK Nonprofit Zrt. jóváhagyása esetén lehet felhasználni és az (1) bekezdés i) pontja szerinti közbeszerzési eljárásokat csak a KKBK Nonprofit Zrt. által jóváhagyott közbeszerzési dokumentáció alapján lehet megindítani.

(3) A KKBK Nonprofit Zrt. jogosult egyeztetést kezdeményezni az egyéb előkészítő építtetővel, és az egyéb előkészítő építtetőtől az előkészítéssel kapcsolatos ügyekben tájékoztatást és adatszolgáltatást kérni, amelyet a beruházás előkészítéséért felelős érintett szervezet köteles teljesíteni.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség keretében az egyéb előkészítő építtető a KKBK Nonprofit Zrt. részére

a) havi jelentést készít az előkészítési folyamat előrehaladásáról a KKBK Nonprofit Zrt. és az egyéb előkészítő építtető által előzetesen és együttesen meghatározott tartalommal,

b) előzetesen tájékoztatást nyújt a beruházást érintő valamely szerződés tervezett módosításáról és annak tartalmáról, továbbá a pótmunka megrendeléséről,

c) haladéktalanul tájékoztatást nyújt a beruházás előkészítésében az elfogadott ütemtervhez képest bekövetkezett változásról,

d) megküldi a KKBK Nonprofit Zrt. feladatainak ellátásához szükséges, az (1) bekezdésben megjelölt vagy a KKBK Nonprofit Zrt. által egyébként igényelt információt és dokumentumokat.

(5) Amennyiben az egyéb előkészítő építtető a KKBK Nonprofit Zrt. (1) bekezdés szerinti javaslataival nem ért egyet, vagy a KKBK Nonprofit Zrt. valamely dokumentáció kapcsán az (1) bekezdés szerinti jóváhagyást nem tartja megadhatónak, úgy egyeztetni kötelesek. Az egyeztetés eredménytelensége esetén - az egyeztetést követő 15 napon belül - az egyéb előkészítő építtető döntésre jogosult vezetője - ha a szervezet irányítását valamely miniszter látja el, akkor a szervezet vezetője és a felügyeletet ellátó miniszter együttesen - részletes indokolással ellátott nyilatkozatban közli álláspontját a miniszterrel.

(6) Ha a miniszter nem ért egyet az egyéb előkészítő építtető vezetője és a felügyeletet ellátó miniszter (5) bekezdés szerinti véleményével, kezdeményezheti a Kormány döntését az adott vitás kérdést illetően.

(7) A magasépítési beruházásoktól eltérő kiemelt budapesti fejlesztés esetében az (1)-(6) bekezdés szerinti feladatokat a KKBK Nonprofit Zrt. vagy annak 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság látja el.

5. Egyéb budapesti fejlesztések

9. § (1) A kiemelt budapesti fejlesztésnek nem minősülő, a 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 17. § (1) és (3) bekezdésében meghatározott beruházások esetén a miniszternek a 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 17. § (1) és (3) bekezdése szerinti feladatai tekintetében a KKBK Nonprofit Zrt. az alábbi feladatokat látja el:

a) véleményezi a tervezett beruházás időbeli ütemezését, javaslatot tesz a miniszter részére a prioritások meghatározására, különös tekintettel a rendelkezésre álló központi költségvetési forrásokra és az elérhető építőipari kapacitásokra,

b) a Törvény 4. §-a szerinti eljárás keretében a beruházással összefüggő ügyben tájékoztatást és adatszolgáltatást kérhet, illetve intézkedés megtételét javasolhatja,

c) véleményezi az ágazati-szakmai tartalom kialakításáért felelős személy által készített ágazati-szakmai tartalmat, és szükség esetén javaslatot tesz azok módosítására,

d) ellenőrzi az ágazati-szakmai tartalomnak az elfogadott stratégiai dokumentumokkal és már folyamatban lévő fejlesztésekkel való összhangját, és

e) véleményezi a beruházás helyszínválasztását.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt beruházások esetén a beruházást előkészítő építtető köteles beruházási programot összeállítani. A beruházást előkészítő építtető a beruházási programot a rendelkezésre állását követő 15 napon belül köteles a KKBK Nonprofit Zrt. részére megküldeni, az (1) bekezdés b) pontja szerinti információkérésnek 5 munkanapon belül köteles eleget tenni.

(3) Amennyiben a beruházást előkészítő építtető a KKBK Nonprofit Zrt. által az (1) bekezdés alapján megfogalmazott intézkedési javaslatával vagy a beruházási program tekintetében tett módosító javaslatával nem ért egyet, úgy az érintettek egyeztetni kötelesek. Az egyeztetés eredménytelensége esetén - az egyeztetést követő 15 napon belül - a beruházást előkészítő építtető vezetője - ha az előkészítő építtető szervezet irányítását valamely miniszter látja el, akkor az előkészítő építtető szervezet vezetője és a felügyeletet ellátó miniszter együttesen - részletes indokolással ellátott nyilatkozatban közli álláspontját a miniszterrel.

(4) Ha a miniszter nem ért egyet a beruházást előkészítő építtető vezetője és a felügyeletet ellátó miniszter (3) bekezdés szerinti véleményével, kezdeményezheti a Kormány döntését az adott vitás kérdést illetően.

6. A kormánybiztos irányítása alá tartozó budapesti fejlesztések kivitelezésének irányítása

10. § (1) Amennyiben a Kormány a kiemelt budapesti fejlesztés megvalósítását kormánybiztos irányítása alá utalja, úgy az egyéb megvalósító építtető tekintetében a kormánybiztost az e §-ban meghatározott beruházás-irányítási jogok illetik meg.

(2) A kormánybiztos az irányítása alá tartozó, a 3. mellékletben meghatározott beruházások tekintetében az (5) bekezdésben meghatározott beruházás-irányítási jogokat, illetve feladatokat személyesen, illetve a KKBK Nonprofit Zrt. útján látja el.

(3) A kijelölt egyéb megvalósító építtető a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárást a kormánybiztos által jóváhagyott közbeszerzési dokumentáció alapján indíthatja meg és a már jóváhagyott közbeszerzési dokumentációt csak a kormánybiztos jóváhagyásával módosíthatja.

(4) Az építőipari kivitelezési tevékenység során az egyéb megvalósító építtető csak a kormánybiztos előzetes jóváhagyásával hozhat döntést a következő ügyekben:

a) a kivitelezésre irányuló vállalkozási szerződés módosítása,

b) amennyiben a szerződés kivitelezésre és tervezésre együtt irányul, úgy a vállalkozó által elkészítendő kivitelezési dokumentáció megrendelő általi elfogadása,

c) a korábban jóváhagyott építészeti műszaki dokumentáció vagy kivitelezési dokumentáció módosítása,

d) pótmunka megrendelése, a tartalék keret felhasználása, amennyiben ezt a kormánybiztos előzetesen jelzi a megvalósító építtető felé,

e) a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása, az elkészült létesítmény birtokba vétele,

f) a végszámla alapjául szolgáló teljesítésigazolás kiadása,

g) a részszámlák alapjául szolgáló teljesítésigazolás kiadása, amennyiben ezt a kormánybiztos előzetesen jelzi a megvalósító építtető felé,

h) a kivitelezési szerződés szerint rendelkezésre álló biztosíték igénybevétele,

i) a kivitelezési szerződés felmondása, vagy egyéb módon történő megszüntetése,

j) a munkaterületen nem az építőipari kivitelezési tevékenységben részt vevő természetes személyek beléptetési, látogatási rendjének meghatározása,

k) a beruházásról a közvélemény tájékoztatásának rendje.

(5) A kormánybiztost az építőipari kivitelezési tevékenység során a kivitelezési szerződésben foglaltaktól függetlenül minden esetben megilletik az alábbi jogok:

a) részt vesz a kooperációs értekezleteken,

b) a 3. melléklet szerinti fejlesztésekhez kapcsolódó építőipari kivitelezési tevékenységek építési naplójába betekinthet azzal, hogy a betekintés jogát kizárólag személyesen gyakorolhatja,

c) kérésére bármely, az építőipari kivitelezési tevékenység során keletkezett dokumentumot a rendelkezésére kell bocsátani,

d) a közreműködő építési műszaki ellenőrtől bármilyen információt bekérhet,

e) a kivitelezési szerződés teljesítése vonatkozásában pénzügyi adatokba, nyilvántartásokba betekinthet és tájékoztatást kérhet,

f) a beruházás vállalkozó kivitelezőjétől tájékoztatást kérhet.

(6) A kormánybiztos döntése szerint a kormánybiztos szervezi és vezeti a kooperációs értekezleteket.

(7) A kijelölt egyéb megvalósító építtető által ellátott építtetői feladatok tekintetében a kormánybiztos további intézkedéseket kezdeményezhet. Az intézkedést a beruházást megvalósító építtető a kormánybiztos által jóváhagyott módon hajtja végre.

(8) Amennyiben a beruházást megvalósító építtető a kormánybiztos által a (7) bekezdés alapján kezdeményezett intézkedési javaslatával nem ért egyet, úgy az érintettek egyeztetni kötelesek. Az egyeztetés eredménytelensége esetén - az egyeztetést követő 15 napon belül - a beruházást megvalósító építtető vezetője - ha a megvalósító építtető szervezet irányítását valamely miniszter látja el, akkor a megvalósító építtető szervezet vezetője és a felügyeletet ellátó miniszter együttesen - részletes indokolással ellátott nyilatkozatban közli álláspontját a kormánybiztossal.

(9) Ha a kormánybiztos nem ért egyet a beruházást megvalósító építtető vezetője és a felügyeletet ellátó miniszter

(8) bekezdés szerinti véleményével, kezdeményezheti a Kormány döntését az adott vitás kérdést illetően.

(10) Az (1)-(9) bekezdésben meghatározott beruházás-irányítási jog nem minősül a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény, továbbá a kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti irányítási jognak.

(11) A magasépítési beruházásoktól eltérő kiemelt budapesti fejlesztések esetében az (1)-(9) bekezdés szerinti feladatokat a KKBK Nonprofit Zrt. vagy annak 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság látja el.

7. A kiemelt nemzetközi sportesemények rendezési jogának megszerzésével kapcsolatos feladatok

11. § A Társaság közreműködik a miniszter, illetve a kormánybiztos feladatainak ellátásában a kiemelt nemzetközi sportesemények rendezési jogának megszerzésével összefüggésben, ennek keretében - és az állami sport célú támogatások felhasználásról és elosztásáról szóló kormányrendelet vonatkozó rendelkezéseire figyelemmel -

a) részt vesz a Kiemelt Nemzetközi Sportesemény Stratégia kidolgozásában és végrehajtásában, amely tartalmazza azon megpályázandó kiemelt nemzetközi sportesemények felsorolását, amelyek hozzájárulhatnak az egészséges társadalom fejlesztéséhez, az aktív életmód terjesztéséhez, Budapest és Magyarország nemzetközi és hazai ismertségéhez és elismertségéhez, Budapestnek a nemzetközi sportesemények rendezésében betöltött szerepének, rangjának fenntartásához és további erősítéséhez;

b) felméri a nemzetközi és országos sportági szakszövetségektől érkező és egyéb pályázati lehetőségeket, amelyek alapján az országos sportági szakszövetségekkel együttműködve előzetes szakmai javaslatot készít az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló kormányrendeletben meghatározott, a kiemelt nemzetközi sportesemények megrendezésére irányuló kérelmet megelőzően;

c) a kormánybiztossal, a sportpolitikáért felelős miniszterrel és a pályázat benyújtására jogosult szervezettel történt egyeztetést és jóváhagyást követően az országos sportági sportszövetségekhez közvetlenül nem köthető vagy több országos sportági szakszövetséghez tartozó, kiemelt nemzetközi sportesemények megrendezésére pályázatot készít;

d) részt vesz a miniszter, illetve a kormánybiztos az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló kormányrendeletben foglaltak szerinti feladatainak ellátásában a kiemelt nemzetközi sportesemények megrendezésére irányuló, állami támogatásra is számot tartó pályázatokkal, valamint az esemény megszervezésével kapcsolatos kormányzati intézkedésekhez szükséges döntéselőkészítés során;

e) előkészíti a pályázattal kapcsolatos egyeztetéseket, ennek érdekében együttműködik a sportpolitikáért felelős miniszterrel, Budapest Főváros Önkormányzatával, a Magyar Olimpiai Bizottsággal, a Magyar Paralimpiai Bizottsággal, a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal, a Nemzetközi Paralimpiai Bizottsággal, a nemzetközi és országos sportági szakszövetségekkel, külföldi kiemelt nemzetközi sportesemények házigazdáival és szervezőbizottságaival, valamint a kiemelt nemzetközi sportesemények jogtulajdonosaival és szervezőivel;

f) koordinálja a pályázatok benyújtását, támogatja az országos sportági szakszövetségeket a pályázati dokumentáció kidolgozásában, a pályázat benyújtásában, a pályázással kapcsolatos egyéb feladatok ellátásában;

g) sikeres pályázat vagy jelentkezés esetén támogatja a megrendezéssel kapcsolatban a kiemelt nemzetközi sportesemények jogtulajdonosaival kötendő szerződés előkészítésével kapcsolatos kormányzati feladatokat.

8. Vegyes rendelkezések

12. § (1) Az 1. és 3. mellékletben felsorolt kiemelt budapesti fejlesztések előkészítéséhez, valamint a kiemelt nemzetközi sportesemények megpályázásához és megrendezéséhez kapcsolódó beszerzések és közbeszerzések esetében a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet előírásait nem kell alkalmazni.

(2) A kiemelt budapesti fejlesztés előkészítésével összefüggésben lebonyolítandó tervpályázat esetén a tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet 25. § (3a)-(3c) bekezdését nem kell alkalmazni.

(3) A kiemelt budapesti fejlesztés előkészítésével összefüggésben a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 23/I. §-ában foglaltakat nem kell alkalmazni. Ezt a rendelkezést kell alkalmazni akkor is, ha a kiemelt budapesti fejlesztések előkészítése a Beruházás Előkészítési Alapból történik.

(4) A kiemelt budapesti fejlesztés előkészítésével összefüggésben - amennyiben az épületnek a terepcsatlakozásához, lejtős terepen a lejtőoldali legalacsonyabb terepcsatlakozásához mért legmagasabb pontja a 65 métert nem haladja meg - a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet előírásait nem kell alkalmazni.

(5) A kiemelt budapesti fejlesztés előkészítésével összefüggésben lebonyolítandó, tervezői és mérnöki szolgáltatások beszerzésére irányuló eljárások esetén az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdésében rögzített, értékelési szempontok mértékére vonatkozó szabályt nem kell alkalmazni.

9. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

14. § A 12. §-ban meghatározott rendelkezéseket a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

15-16. § * 

1. melléklet a 175/2019. (VII. 16.) Korm. rendelethez

A 7. § szerinti kiemelt budapesti fejlesztések

A B
1. Fejlesztés megnevezése Kijelölt egyéb előkészítő építtető
2. A Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program Budapest Diákváros - Déli Városkapu Fejlesztési Program megvalósítása, különösen Budapesti Xtrém Szabadidő Park, Dunai Evezős Központ, Budapest Diákváros, Budapesti Atlétikai Stadion, szabadtéri edzőpályák, fedett pályás atlétikai edzőcsarnok, valamint az ezek összeköttetését biztosító gyalogos és kerékpáros hidak
3. A Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program Budapest Diákváros - Déli Városkapu Fejlesztési Program, valamint egyéb dél-pesti és észak-csepeli beruházások előkészítése és megtervezése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 2016/2017. (XII. 22.) Korm. határozat 1. pontjában meghatározott komplex városfejlesztés
4. Új, korszerű, nemzetközi versenyek lebonyolítására is alkalmas pályakerékpáros csarnok megvalósítása
5. H5 Budapest - Szentendre HÉV vonal fejlesztésének teljes körű előkészítése és megvalósítása KKBK Nonprofit Zrt. - MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MÁV-HÉV Zrt.)
6. H6/H7 HÉV vonalak fejlesztésének és utóbbiak Kálvin térig történő meghosszabbításának, beleértve a Boráros tér és a Boráros térről délre felszabaduló Duna-parti szakasz rendezésének teljes körű előkészítése és megvalósítása KKBK Nonprofit Zrt. - MÁV-HÉV Zrt.
7. H5-H6/H7 HÉV vonalak mélyvezetésű összekötésének előkészítése KKBK Nonprofit Zrt. - MÁV-HÉV Zrt.

2. melléklet a 175/2019. (VII. 16.) Korm. rendelethez

A 8. § szerinti kiemelt budapesti fejlesztések

A B
1. Fejlesztés megnevezése Kijelölt egyéb előkészítő építtető
2. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem egységes elhelyezésének biztosítása a Ludovika Campusban - előkészítés Nemzeti Közszolgálati Egyetem
3. Testnevelési Egyetem II. és IV. ütem - előkészítés Testnevelési Egyetem
4. Operaház beruházás keretében a Magyar Állami Operaház Andrássy úti épületének rekonstrukciója és az Eiffel Műhelyház Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
5. Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum új telephelyének megvalósítása Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum
6. Iparművészeti Múzeum nagyrekonstrukciója és múzeumszakmai fejlesztése megvalósítása Iparművészeti Múzeum
7. Budapest Istvánmező rehabilitációs programja keretében a Nemzeti Olimpiai Központ területfejlesztése, különösen a Nemzeti Korcsolyázó Központ - előkészítés Nemzeti Sportközpontok
8. Budapesten a Millenniumi Városközpontban egy új, 3-4 ezer fős rendezvényközpont megvalósítása Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
9. „Budapest Rail Node Strategic Development Study” című vasúti átjárhatósági tanulmány elkészítése Innovációs és Technológiai Minisztérium - Miniszterelnökség
10. Galvani utca - Illatos út vonalában megépítendő új, kötöttpályás közlekedéssel együtt 2×3 forgalmi sávos Duna-híd
(„Új Duna-híd”) és hozzá kapcsolódó Fehérvári út - Gyömrői út közötti közlekedési hálózat fejlesztésének teljes körű előkészítése és megvalósítása
KKBK Nonprofit Zrt. - NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
(a továbbiakban: NIF Zrt.)
11. Dél-budai Centrum megközelíthetősége fejlesztésének előkészítése NIF Zrt.
12. Budapest-Keleti pályaudvar fejlesztése MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság

3. melléklet a 175/2019. (VII. 16.) Korm. rendelethez

A 10. § szerinti, a kormánybiztos beruházás-irányítása alá tartozó kiemelt budapesti fejlesztések

A B
1. Fejlesztés megnevezése Építtetőként eljáró szervezet
2. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem egységes elhelyezésének biztosítása a Ludovika Campusban - építés kivitelezésének irányítása Nemzeti Közszolgálati Egyetem
3. Budapest Istvánmező rehabilitációs programja keretében a Nemzeti Olimpiai Központ területfejlesztése, így különösen a Puskás Ferenc Stadion átépítése Nemzeti Sportközpontok
4. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem „MOME Laboratory” kreatív oktatási és kutatási központ intézményfejlesztési programjának építési beruházása Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
5. A Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény- fejlesztések megvalósítása Nemzeti Sportközpontok
6. A 2019. évi World Urban Games sportesemény megvalósítása, a sportesemény budapesti megrendezéséhez szükséges beruházás és a rendezvények lebonyolítása
7. Új budapesti multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok megvalósítása

  Vissza az oldal tetejére