A jogszabály mai napon ( 2020.08.15. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

201/2019. (VIII. 15.) Korm. rendelet

a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatainak meghatározásáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A külgazdasági ügyekért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 138. § 1. pontjában foglalt külgazdasági ügyekért való felelőssége körében a befektetésösztönzési feladatokat a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: HIPA NZrt.) útján vagy annak közreműködésével látja el.

(2) A HIPA NZrt.

a) javaslatot tesz a befektetésösztönzés rövid, közép- és hosszú távú céljainak kialakítására, a célok elérését biztosító gazdasági, szabályozási, intézményi és egyéb feltételrendszer kialakításának lehetséges irányaira;

b) részt vesz a külgazdasági politikai koncepció és a külgazdasági stratégia végrehajtásában;

c) segíti a miniszter hivatali szervezetének parlamenti államtitkárát a miniszter külügyi és külgazdasági stratégiájából eredő feladatainak előkészítésében;

d) közreműködik a befektetésösztönzési szakmai anyagok összeállításában;

e) közreműködik az üzleti delegációk szakmai programjainak megvalósításában;

f) előkészíti a külföldi befektetők magyarországi befektetéseivel kapcsolatos egyedi döntési javaslatokat;

g) részt vesz a befektetésösztönzési elképzelések, programok, koncepciók kidolgozásában, azok megvalósításában;

h) előkészíti a kiemelt beruházási projektek támogatásával kapcsolatos kormányzati döntéseket;

i) kapcsolatot tart fenn, illetve együttműködik a befektetésösztönzésben érintett kormányzati szervekkel;

j) szakmai háttéranyagok kidolgozásával közreműködik a befektetésösztönzési szakmai kommunikáció szervezésében;

k) segíti a két- és többoldalú nemzetközi gazdasági kapcsolatok fejlesztését;

l) kapcsolatot tart a külföldi befektetőkkel, segíti azok befektetési döntéseinek meghozatalát;

m) előkészíti és lebonyolítja a miniszter által a hatáskörébe utalt befektetésösztönzési tárgyalásokat, koordinálja a vállalt kötelezettségek végrehajtását;

n) részt vesz a külgazdasági támogatási rendszerre vonatkozó javaslatok kidolgozásában;

o) feladatkörét érintően együttműködik hazai és határon túli civil szervezetekkel, érdekképviseleti és egyéb szervezetekkel, illetve testületekkel.

(3) A HIPA NZrt. a befektetésösztönzési tevékenysége körében

a) információkat nyújt külföldiek számára a hazai befektetési, jogi, adózási és pénzügyi környezetről;

b) egyablakos rendszert működtet, amely segíti a külföldiek tájékozódását a befektetési lehetőségeket illetően és segítséget nyújt a külföldi befektetői döntések meghozatalához;

c) koordinálja a barna- és zöldmezős, valamint a vegyesvállalati befektetések előkészítését;

d) befektetésösztönzési fókuszú beszállítófejlesztési tevékenységet végez, növelve ezzel a kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességét;

e) tájékoztatást nyújt a Kormány befektetéseket támogató programjairól;

f) javaslatot tesz befektetési helyszín kiválasztására;

g) közreműködik az egyedi kormánydöntéssel (EKD) biztosított támogatási rendszer működtetésében;

h) felkészíti a helyi önkormányzatokat a befektetők fogadására;

i) figyelemmel kíséri, és feladatkörében eljárva gondozza a már betelepült befektetők működési körülményeit, és közreműködik a magyar hozzáadottérték-hányad növelésében;

j) feladatkörével összefüggésben részt vesz külföldi konferenciákon, rendezvényeken.

2. § A miniszter az 1. §-ban meghatározott feladatok ellátására a HIPA NZrt.-vel a feladatok jellegétől függően közszolgáltatási vagy támogatási szerződést köt.

3. § A Nemzeti Befektetési Ügynökség 2019. augusztus 31. napjával jogutód nélkül megszűnik.

4. § (1) 2019. szeptember 1. napjától - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (5) bekezdése szerinti kijelölt szervként - a HIPA NZrt. gyakorolja és teljesíti a Nemzeti Befektetési Ügynökség magánjogi jogait és kötelezettségeit.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jogok és kötelezettségek átszállása a Nemzeti Befektetési Ügynökséggel szemben fennálló követeléseket nem teszi lejárttá, és arra való hivatkozással szerződésszegési igényt vagy biztosíték nyújtására vonatkozó igényt nem lehet érvényesíteni.

(3) A 2019. augusztus 31. napján már fennálló, továbbá a Nemzeti Befektetési Ügynökség megszűnésével kapcsolatban keletkező számviteli és adózási kötelezettségeket a Nemzeti Befektetési Ügynökség által átadott iratok alapján a Külgazdasági és Külügyminisztérium teljesíti. A Nemzeti Befektetési Ügynökség megszűnéséhez kapcsolódó záró beszámolót a Külgazdasági és Külügyminisztérium készíti el az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak figyelembevételével.

(4) A 2019. szeptember 1. napja előtt indult, folyamatban lévő közbeszerzési és beszerzési eljárásokban a Nemzeti Befektetési Ügynökség helyébe a HIPA NZrt. lép.

(5) A 2019. szeptember 1. napja előtt indult, folyamatban lévő peres és nemperes eljárásokban a Nemzeti Befektetési Ügynökség helyébe a HIPA NZrt. lép.

5. § (1) 2019. szeptember 1. napján annak a személynek, akinek 2019. augusztus 31. napján a Nemzeti Befektetési Ügynökséggel

a) határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszonya, illetve munkaviszonya áll fenn, e jogviszonya a HIPA NZrt.-vel fennálló határozatlan idejű munkaviszonnyá,

b) határozott idejű kormányzati szolgálati jogviszonya, illetve munkaviszonya áll fenn, e jogviszonya a HIPA NZrt.-vel fennálló határozott idejű munkaviszonnyá

alakul át.

Teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén a jogviszony teljes munkaidős munkaviszonnyá, részmunkaidőben történő foglalkoztatás esetén részmunkaidős munkaviszonnyá alakul át. A 2019. augusztus 31. napján a Nemzeti Befektetési Ügynökséggel fennállt kormányzati szolgálati jogviszonyban, illetve munkaviszonyban kikötött próbaidő mértéke a jogviszonyváltást követően változatlan marad.

(2) A kormányzati szolgálati jogviszony munkaviszonnyá átalakulása tekintetében e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény jogviszonyváltásra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem alakul át a kormányzati szolgálati jogviszony, illetve munkaviszony, ha az (1) bekezdésben meghatározott személlyel szemben összeférhetetlenség áll fenn, kivéve, ha az összeférhetetlenséget kiváltó ok megszüntethető, és ennek érdekében a munkavállaló az átalakulást követő 30 napon belül intézkedik és ezt igazolja.

(4) A Nemzeti Befektetési Ügynökség 2019. augusztus 31. napi megszűnését követő hat hónapon belül a HIPA NZrt. alkalmazottai munkaviszonyának felmondással történő megszüntetése tekintetében a munkáltató működésével összefüggő oknak minősül a költséghatékony létszámgazdálkodás megvalósítása érdekében a feladatellátáshoz nem szükséges munkakörök megszüntetése.

(5) A Nemzeti Befektetési Ügynökséggel fennálló, (1) bekezdés szerinti jogviszony időtartamát - ideértve a jogviszonnyal kapcsolatosan elismert egyéb foglalkoztatási időtartamot is - az átalakulást követően a HIPA NZrt.-vel fennálló munkaviszonyban töltött időként kell elismerni és figyelembe venni.

(6) A Nemzeti Befektetési Ügynökség 2019. augusztus 31. napján a Nemzeti Befektetési Ügynökségnél foglalkoztatott személyek számára közszolgálati igazolást vagy munkáltatói igazolást állít ki.

6. § A Nemzeti Befektetési Ügynökség 3. § szerinti megszűnése előtt a feladatainak ellátásával összefüggésben keletkezett, a Nemzeti Befektetési Ügynökség nyilvántartásaiban kezelt adatokat, valamint irattárában 2019. augusztus 31. napján fellelhető iratokat a HIPA NZrt. jogosult kezelni.

7. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 1-2. §-a, 4. §-a, 5. § (1)-(5) bekezdése, valamint 6. §-a és 8. §-a 2019. szeptember 1. napján lép hatályba.

8. § * 


  Vissza az oldal tetejére