A jogszabály mai napon ( 2022.08.17. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

202/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet

a nyugellátásokban és egyes más ellátásokban részesülő személyek részére juttatandó rezsiutalványról

A Kormány

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 6. és 10. § tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 6. és 13. pontjában és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 12. és 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja

1. § E rendelet célja annak biztosítása, hogy az évtizedeken át tartó és az ország gyarapodását szolgáló munkájuk elismeréseként a nyugdíjasok is részesülhessenek a magyar állampolgárok közös erőfeszítésének köszönhetően erősödő magyar gazdaság eredményeiből.

2. Általános rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

1. rezsiutalvány: a Magyar Államkincstár által kibocsátott, a Magyar Államkincstárral szembeni pénzkövetelést megtestesítő bankjegynek, forgatható utalványnak, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek, valamint értékpapírnak nem minősülő és kizárólag az e rendeletben meghatározott szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésére szolgáló papíralapú fizetési eszköz;

2. jogosult: az a személy, akinek 2019 májusában

2.1. öregségi nyugdíjat,

2.2. özvegyi nyugdíjat,

2.3. szülői nyugdíjat,

2.4. árvaellátást,

2.5. baleseti hozzátartozói nyugellátást,

2.6. mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékot,

2.7. mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékát,

2.8. korhatár előtti ellátást,

2.9. szolgálati járandóságot,

2.10. átmeneti bányászjáradékot,

2.11. táncművészeti életjáradékot,

2.12. rokkantsági ellátást,

2.13. rehabilitációs ellátást,

2.14. baleseti járadékot,

2.15. rokkantsági járadékot,

2.16. bányászok egészségkárosodási járadékát,

2.17. fogyatékossági támogatást,

2.18. vakok személyi járadékát,

2.19. a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátást,

2.20. polgármesterek közszolgálati járadékát,

2.21. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatást,

2.22. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatást,

2.23. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatását,

2.24. a hadigondozásról szóló törvény alapján a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő rendszeres pénzbeli ellátást,

2.25. kormányrendelet alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint emelendő, az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emelést,

2.26. nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékot,

2.27. házastársi pótlékot vagy

2.28. házastársi jövedelempótlékot folyósítottak;

3. szolgáltatás: a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.), valamint a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: Get.) szerinti egyetemes szolgáltatás;

4. szolgáltató: a Vet. és a Get. szerinti egyetemes szolgáltató.

3. A rezsiutalvány nyújtása és kibocsátása

3. § (1) A jogosultakat 2019 szeptemberében egyszeri juttatásként, egy alkalommal személyenként 9000 forint értékű, három darab 3000 forint címletű rezsiutalvány illeti meg.

(2) A rezsiutalvány akkor is egyszer jár, ha a jogosult több, az 1. § 2. pontjában meghatározott ellátásban részesül.

(3) A juttatás a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 7.39. pontja alapján adómentes.

(4) A rezsiutalványt az 1. mellékletben foglalt tartalmi és formai feltételeknek megfelelően kell előállítani.

(5) A rezsiutalvány kialakításában, előállításában - a Magyar Államkincstár megbízásának megfelelően - az Erzsébet Utalványforgalmazó és Gazdasági Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság közreműködik.

4. A rezsiutalvány jogosultakhoz történő eljuttatása

4. § (1) A Magyar Államkincstár a (2) és (3) bekezdésben foglaltak szerint intézkedik a rezsiutalványnak a jogosultak részére történő megküldéséről.

(2) A rezsiutalványt tartalmazó küldemény jogosultak részére történő kézbesítésére postai szolgáltatás keretében kerül sor. E kézbesítési feladat ellátása az egyetemes postai szolgáltató (a továbbiakban: Posta) kizárólagos joga és kötelezettsége.

(3) A Posta a kézbesítést kizárólag egyszer kísérli meg. A postai kézbesítés eredménytelensége esetén az ismételt kiküldés iránti kérelmet a Magyar Államkincstárnál, a Magyar Államkincstár által a honlapján közzétett címen kell előterjeszteni. A kérelem benyújtásának jogvesztő határideje 2019. november 30.

5. A rezsiutalvány felhasználhatósága, beváltása

5. § (1) A rezsiutalvány a szolgáltatásért fizetendő, természetes személy fogyasztót terhelő számla kiegyenlítésére használható fel.

(2) A rezsiutalvány - a 6. § (3) bekezdésében meghatározott kivétellel - sem részben, sem egészben készpénzre nem váltható.

(3) *  A rezsiutalványt a jogosultak a 6. és 7. §-ban foglaltak szerint 2020. május 31-ig használhatják fel.

(4) A rezsiutalvány felhasználhatóságáról

a) a Posta elektronikusan és papír alapon hirdetmény formájában,

b) a szolgáltató az ügyfélszolgálatán, valamint a honlapján

részletes tájékoztatást tesz közzé.

6. § (1) A rezsiutalvány valamennyi postai szolgáltatóhelyen felhasználható a szolgáltatás tekintetében felmerült, természetes személyt terhelő számla ellenértékeként a Posta Elszámoló Központot működtető intézményen keresztül fizetési számlára történő készpénzbefizetést lehetővé tevő fizetési megbízás (a továbbiakban: postai számlabefizetési megbízás) útján.

(2) A szolgáltatás tekintetében kibocsátott, a szolgáltatásért fizetendő díj kiegyenlítésére szolgáló, postai számlabefizetési megbízás esetében egy vagy több rezsiutalvány egy vagy több postai számlabefizetési megbízás ellenértékének kiegyenlítésére is felhasználható, de a felhasznált rezsiutalvány értéke nem haladhatja meg a fizetendő szolgáltatások ellenértékét.

(3) A postai számlabefizetési megbízás esetében az átadott rezsiutalvány vagy rezsiutalványok összegét a Posta Elszámoló Központot működtető intézmény készpénzre váltja át.

7. § (1) A szolgáltató részére az ügyfélszolgálatán átadott rezsiutalványok értékét a szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az átadást követő 15 napon belül jóváírja a rezsiutalványt felhasználó természetes személy által meghatározott természetes személy fogyasztó folyószámláján.

(2) Ha az (1) bekezdés szerint meghatározásra kerülő természetes személy fogyasztó előre fizető mérővel rendelkezik, akkor a szolgáltató gondoskodik a rezsiutalványok értékének a mérőre történő feltöltéséről.

(3) Az egyetemes szolgáltató az (1) bekezdés szerinti jóváírásból fakadóan a természetes személy fogyasztó folyószámláján az elszámolás során jelentkező 3000 forintot meghaladó túlfizetést - visszafizetés helyett - a természetes személy fogyasztó következő számláiban számolja el.

8. § (1) A rezsiutalvány felhasználásakor a szolgáltató, illetve a Posta Elszámoló Központ

a) ellenőrzi a rezsiutalvány 1. melléklet szerinti tartalmi és formai elemeit, és csak az azoknak megfelelő rezsiutalványt fogadja el,

b) az elfogadott rezsiutalványt bevonja és érvényteleníti a fizetés teljesítésének igazolása érdekében.

(2) A szolgáltató és a Posta Elszámoló Központ a felhasználás során átadott rezsiutalványt nyilvántartásba veszi a sorszáma mint egyedi megkülönböztető jelzése alapján.

6. A rezsiutalvány elszámolása

9. § (1) A rezsiutalvány kibocsátásának fedezetét az állam a Magyar Államkincstáron - mint az állami költségvetés pénzforgalmi lebonyolítási, illetve társadalombiztosítási nyugellátást folyósító feladatkörében eljáró intézményen - keresztül biztosítja.

(2) A központi költségvetés XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 8. Magyar Államkincstár címének terhére teljesül a rezsiutalványok kibocsátása, felhasználása, beváltása és elszámolása.

10. § (1) A rezsiutalvány postai számlabefizetési megbízás ellenértékének kiegyenlítésekor az átadott rezsiutalványt a Posta Elszámoló Központot működtető intézmény a belső eljárásrendje szerint az elszámolás során készpénzre váltja át, amelynek a forrását a Magyar Államkincstár a Posta Elszámoló Központot működtető intézmény részére megállapodásban meghatározottak szerint biztosítja.

(2) *  A Posta Elszámoló Központot működtető intézmény a rezsiutalványok elfogadását megalapozó összeg maradványát visszafizeti a megállapodásnak megfelelően a Magyar Államkincstár számára a megállapodás megszűnését követő 30 napon belül, de legkésőbb 2020. június 30-ig.

11. § A szolgáltató által átvett és a fogyasztó számláján jóváírt rezsiutalványok ellenértékét a Magyar Államkincstár a szolgáltató által benyújtott adatszolgáltatás alapján heti elszámolás keretében téríti meg a szolgáltató részére.

12. § (1) A rezsiutalvánnyal történő elszámolás során a szolgáltató és a Posta Elszámoló Központot működtető intézmény az érvénytelenített rezsiutalványt a megállapodás szerinti elszámolási összesítővel havonta eljuttatja a Magyar Államkincstár számára.

(2) *  A rezsiutalványok tekintetében a szolgáltató és a Magyar Államkincstár, valamint a Posta és a Magyar Államkincstár közötti végső elszámolás határideje 2020. július 15.

7. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 202/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelethez

A rezsiutalvány tartalmi és formai feltételei

A rezsiutalvány

1. címlete 3000 Ft-os,

2. sorszámozott,

3. egyedi vízjelet tartalmaz,

4. tartalmazza a kibocsátó megnevezését,

5. a Magyar Államkincstár által meghatározott és a honlapján megjelölt biztonsági elemekkel rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére