A jogszabály mai napon ( 2020.03.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2/2020. (II. 28.) AM rendelet

az Európai Unió területén történő borpromóció támogatásáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. akció: olyan tevékenységek összessége, amelyek megvalósítása az Európai Unió területén belül

a) egy helyszínen és egy összefüggő időtartam alatt történik, vagy

b) több helyszínen, illetve több időpontban történik, és

c) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a borágazatban megvalósuló nemzeti támogatási programok tekintetében történő kiegészítéséről és az 555/2008/EK bizottsági rendelet módosításáról szóló, 2016. április 15-i 2016/1149/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (a továbbiakban: 2016/1149/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet) 6. cikkében meghatározott feltételeknek megfelel;

2. jogosultsági feltételek: a 2016/1149/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 7. cikke szerinti jogosultsági feltételek;

3. közösségi arculati alapelemek: a borrégió földrajzi árujelzőihez tartozó logó, palack, kiszerelés, illetve címkemintatervek;

4. tájékoztatás: a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 45. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti tájékoztató intézkedés;

5. társulás: a 2016/1149/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 3. cikke szerinti társulás.

2. A támogatás jellege, tartalma és mértéke

2. § Támogatás olyan program megvalósításához igényelhető, amely a fogyasztók 1. § 4. pontja szerinti tájékoztatását kívánja elősegíteni.

3. § (1) A program időtartama nem lehet rövidebb, mint egy év, de a három évet nem haladhatja meg.

(2) A programot legalább a támogatási időszakon belüli naptári éveknek megfelelően kell ütemezni és megvalósítani, azzal, hogy a program megvalósítása saját felelősségre legkorábban a programjavaslat benyújtásának napján kezdődhet, és legkésőbb 2023. június 30-ig tarthat.

(3) A támogatási keretösszeg

a) a 2020. pénzügyi évben 1 000 000 eurónak megfelelő forintösszeg,

b) a 2021. pénzügyi évben 2 000 000 eurónak megfelelő forintösszeg,

c) a 2022. pénzügyi évben 2 000 000 eurónak megfelelő forintösszeg,

d) a 2023. pénzügyi évben 2 000 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

(4) A támogatás mértéke a támogatás elszámolható költségeinek 50%-a.

(5) A program megvalósításához igényelhető támogatás összege legalább 20 000 eurónak megfelelő forintösszeg, legfeljebb 3 000 000 eurónak megfelelő forintösszeg lehet.

(6) Egy pénzügyi év során egy célországban lefolytatott akciók végrehajtásához legfeljebb 100 000 eurónak megfelelő támogatási forintösszeg használható fel.

3. A támogatás kedvezményezettje

4. § (1) Programjavaslatot

a) a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (a továbbiakban: HNT), a hegyközségi tanács, valamint a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény (a továbbiakban: hegyközségi törvény) 22. § (1) bekezdése szerinti esetben a hegyközség,

b) a hegyközségi törvény 4. § b) pontja szerinti két vagy több borászati termelő által alkotott társulás,

c) olyan szakmai szervezet, amely tagjainak legalább 75%-a a b) pontban meghatározott termelő, vagy ilyen szervezetek társulásai, illetve

d) az a)-c) pontokban meghatározott borászati termelők vagy szervezetek társulásai

[az a)-d) pont a továbbiakban együtt: kérelmező] nyújthat be.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti kérelmező kivételével egy természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet csak egy programjavaslatot nyújthat be, és csak a b)-d) pontok szerinti egy társulásnak lehet tagja.

(3) A kérelmezőnek legkésőbb a programjavaslat benyújtásával egyidejűleg eleget kell tennie a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvényben (a továbbiakban: támogatási törvény) előírt, az intézkedésben való részvételhez szükséges nyilvántartásba vételi kötelezettségének.

4. Borrégiós belpiaci promóciós terv

5. § (1) A HNT a bor felelősségteljes módon történő fogyasztásáról és a káros alkoholfogyasztáshoz kapcsolódó kockázatokról szóló tájékoztatási tevékenység megvalósítási kereteiről ajánlást készít.

(2) A hegyközségi törvény 26. §-ában meghatározott borrégiós tanács, vagy annak hiányában a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 1. mellékletében meghatározott borrégiókba tartozó borvidékek hegyközségi tanácsai együttesen az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és az oltalom alatt álló földrajzi jelzések európai uniós rendszeréhez kapcsolódó tájékoztatási tevékenység megvalósítási kereteiről borrégiós belpiaci promóciós tervet (a továbbiakban: belpiaci promóciós terv) készítenek a borrégió földrajzi árujelzőire vonatkozóan. A belpiaci promóciós terv legalább az alábbi szempontokra vonatkozó információkat tartalmazza:

a) elérni kívánt célok,

b) az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és az oltalom alatt álló földrajzi jelzések európai uniós rendszeréhez kapcsolódó tájékoztatási tevékenység megvalósításának helyszínei,

c) a borrégióhoz kapcsolódó fő üzenetek,

d) kötelező arculati elemek meghatározása,

e) főbb akciók típusai és

f) a közösségi arculati alapelemek vagy azok elkészítésére vonatkozó főbb szempontok.

6. § (1) Az 5. § (1) bekezdés szerinti ajánlást a HNT-nek és az 5. § (2) bekezdés szerinti belpiaci promóciós tervet a borrégiós tanácsnak legkésőbb 2020. március 6-ig kell benyújtania az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére egy eredeti és egy másolati példányban, valamint elektronikus adathordozón.

(2) A miniszter az ajánlás és a belpiaci promóciós terv elfogadásáról 2020. március 10-ig dönt. A miniszter az elfogadott ajánlást és belpiaci promóciós terveket az általa vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) hivatalos lapjában közzéteszi.

(3) A belpiaci promóciós terv évente egy alkalommal módosítható. A módosítást a miniszter részére kell benyújtani egy eredeti példányban és elektronikus adathordozón.

(4) A módosítás elfogadásáról vagy elutasításáról a miniszter dönt. Az elfogadott, módosított belpiaci promóciós terv a módosítás elfogadásának napját követő tizenötödik napot követően benyújtott programjavaslatokra vonatkozik.

5. A programjavaslat

7. § (1) A programjavaslat legalább tíz akcióból áll.

(2) Az akciók leírásában részletesen ki kell fejteni a megvalósítani kívánt cselekményeket és azok célját, továbbá fel kell tüntetni a megvalósítás naptári évét és negyedévét, helyszínét vagy helyszíneit közigazgatási egység szerint. Nyomdai kiadvány vagy honlap készítését tartalmazó akció esetén azok tervezett tartalmát is be kell mutatni.

(3) A közösségi arculati alapelemek elkészítését tartalmazó akciónak egy adott földrajzi árujelzőre kell vonatkoznia, és kizárólag olyan közösségi arculati alapelemek elkészítésére irányulhat, amelyek használatának jogosultjai megegyeznek az adott földrajzi árujelző használatára jogosultak körével, és célja az adott földrajzi árujelzővel ellátott borászati termékek versenyképességének javítása.

(4) Egy adott földrajzi árujelzővel kapcsolatos közösségi arculati alapelemek elkészítésére vonatkozó akciót tartalmazó programjavaslat esetén a földrajzi árujelző képviseletében eljáró hegyközségi tanács nyilatkozik az akció eredményeként elkészült közösségi arculati alapelemeknek a termékleírásban való rögzítéséről és a termékleírás módosításának kezdeményezéséről.

(5) A (3) bekezdés szerinti akció eredményeként elkészült közösségi arculati alapelemek vonatkozásában a kérelmező nyilatkozik, hogy azokat az érintett földrajzi árujelző képviseletében eljáró hegyközségi tanács részére átadja.

(6) Egy földrajzi árujelzővel kapcsolatban a hegyközségi tanács a (4) bekezdésben foglaltakra vonatkozóan kizárólag egy jóváhagyó nyilatkozatot tehet, ideértve a harmadik országokban történő borpromóció támogatásáról szóló 3/2020. (II. 28.) AM rendelet szerinti, azonos árujelzőre vonatkozó nyilatkozatokat is.

6. A programjavaslat benyújtása

8. § (1) A programjavaslat jóváhagyása iránti kérelmet a programjavaslattal és mellékleteivel együtt a miniszter részére postai úton, a minisztérium honlapján közzétett nyomtatványon egy eredeti és egy másolati példányban, valamint egy példányban elektronikus adathordozón 2020. március 12. és 2020. április 30. között kell a minisztériumhoz benyújtani. A programjavaslat benyújtási napjának a programjavaslat postára adásának napját kell tekinteni.

(2) A programjavaslatnak tartalmaznia kell

a) a kérelmező gazdasági tevékenységének leírását,

b) a kiválasztott célországot vagy célországokat,

c) az elérni kívánt célokat, amelyeket a program keretében elvégzett tevékenységek mérőszámaként meghatározott kimeneti mutatók, az elvégzett tevékenységek közvetlen hatásait kifejező eredménymutatók és az egyes akciók távlati, a kereskedelem alakulásában ténylegesen megmutatkozó hatásait kifejező hatásmutatók alkalmazásával kell meghatározni,

d) a tevékenységet, amelyet a kérelmező meg kíván valósítani a 2. §-ban meghatározottaknak megfelelően,

e) az egyes akciók megnevezését és tartalmát, valamint az akciók megvalósításának ütemezését naptári negyedévenként, továbbá az akciókhoz tartozó költségtervet a 13. § (1) bekezdése szerinti költségtípusonkénti bontásban, euróban megállapítva,

f) annak bemutatását, hogy a program miként illeszkedik az 5. § (1) bekezdése szerinti ajánláshoz, illetve a programmal érintett borrégiós belpiaci promóciós tervhez,

g) annak részletes bemutatását, hogy a célok elérését a kiválasztott helyszínek, a program ütemezése és a tervezett akciók hogyan szolgálják,

h) annak részletes bemutatását, hogy a kérelmező elegendő humán, technikai és pénzügyi erőforrással rendelkezik a művelet eredményes végrehajtásának biztosításához,

i) annak bemutatását, hogy a kérelmező megfelelő mennyiségű és minőségű borászati termékkel rendelkezik, vagy azt milyen módon képes biztosítani a program megvalósítása során és az azt követő öt évben,

j) annak részletes bemutatását, hogy a kérelmező korábban milyen promóciós tevékenységet végzett az Európai Unió területén, illetve végez jelenleg a programjavaslatban érintett földrajzi árujelzőkkel kapcsolatban, és

k) annak részletes bemutatását, hogy a kérelmező mely földrajzi árujelzőt és mely borászati terméket kívánja népszerűsíteni.

9. § A programjavaslathoz mellékelni kell

a) az egyes akciók 8. § (2) bekezdés e) pontja szerinti költségtervét alátámasztó, legalább három különböző szolgáltatótól származó árajánlatot annak igazolása érdekében, hogy az akciók megvalósításának költsége nem haladja meg a szokásos piaci árat,

b) a 8. § (2) bekezdés h) pontja szerinti saját forrás rendelkezésre állásáról szóló, harminc napnál nem régebbi igazolást az igényelt támogatás 15%-ának megfelelő összegben,

c) a 8. § (2) bekezdés i) pontjának igazolására szolgáló iratokat,

d) ha a kérelmező vállalja, hogy a program hatásait és eredményességét értékelő hatástanulmányt a kérelmezőtől, valamint a végrehajtó szervezettől független szervezet készíti el és nyújtja be, akkor az erről szóló nyilatkozatot és a független szervezet bemutatására szolgáló dokumentumokat,

e) a 2016/1149/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 7. cikk c) pontja szerinti biztosítékokat a kérelmező, illetve a végrehajtó szervezet vonatkozásában,

f) ha a kérelmező a célországban korábban már folytatott borászatitermék-értékesítést, az e tevékenység bemutatására és igazolására szolgáló iratokat,

g) arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a kérelmező a program megvalósításához nem vesz igénybe más európai uniós vagy állami támogatást,

h) arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a program megvalósítása során használt tájékoztató, illetve promóciós üzenetek a borászati termékek lényegi tulajdonságán alapulnak,

i) a 7. § (3) bekezdése szerinti akció esetén a 7. § (4) és (5) bekezdése szerinti nyilatkozatokat,

j) ha a programjavaslat tartalmaz honlap készítésére vonatkozó akciót, akkor nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező vállalja a honlap üzemeltetését, frissítését és fenntartását a program befejezését követő legalább öt évig,

k) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy közvetlenül vagy közeli hozzátartozója révén mely gazdasági társaságban és milyen mértékben van tulajdonosi érdekeltsége.

7. A programjavaslat elbírálása

10. § (1) A 7-9. §-oknak nem megfelelő programjavaslat vonatkozásában a miniszter egy alkalommal, a kézhezvételtől számított legfeljebb tizenöt napos határidő megadásával hiánypótlásra szólíthatja fel a kérelmezőt. A hiánypótlás benyújtásának napja a postára adás napja.

(2) A miniszter a programjavaslatot elutasítja, ha

a) a kérelem a hiánypótlást követően nem felel meg a 7. és 8. §-nak és a 9. § a)-h) pontjának,

b) a kérelem hiánypótlására nem került sor határidőn belül,

c) a programjavaslat a jogosultsági feltételek valamelyikének nem felel meg,

d) a programjavaslat az elsőbbségi feltételekre adható összes pontszám legalább kétharmadát nem éri el, vagy

e) a támogatási keretösszeg kimerül.

(3) A miniszter az adott akciót elutasítja, ha

a) a 7. § (3) bekezdésében meghatározott akcióhoz a 9. § i) pontjában meghatározott nyilatkozatokat nem nyújtották be, vagy

b) a honlap készítésére vonatkozó akcióhoz a 9. § j) pontjában meghatározott nyilatkozatot nem nyújtották be.

11. § (1) A benyújtott programjavaslatot a miniszter a jogosultsági feltételek teljesülése tekintetében a Magyar Turisztikai Ügynökség, az Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) véleményének kikérésével megvizsgálja.

(2) A jogosultsági feltételeknek megfelelő programjavaslatot a miniszter az 1. melléklet szerinti elsőbbségi feltételek (a továbbiakban: elsőbbségi feltételek) és az arra adható pontszámok figyelembevételével rangsorolja. A miniszternek az egyes elsőbbségi feltételek adott programjavaslatra vonatkozó pontszámának meghatározásában mérlegelési jogköre van.

(3) A miniszter 2020. június 30-ig az elsőbbségi feltételek alapján kialakított rangsor és a rendelkezésre álló keretösszeg figyelembevételével dönt a programjavaslatok jóváhagyásáról.

(4) Ha a támogatási keretösszeg nem teszi lehetővé az összes programjavaslat elfogadását, az elfogadható programjavaslatok sorrendjét az elsőbbségi feltételek alapján elért pontszám csökkenő sorrendjében kell figyelembe venni.

(5) A miniszter döntését a kérelmezővel, továbbá jóváhagyása esetén a Kincstárral is közli. A miniszter a döntés közlésével egyidejűleg a jóváhagyott programjavaslat másolati példányát elektronikus formában megküldi a Kincstár részére.

8. A program módosítása

12. § (1) A program megvalósítása során lehetőség van

a) a program tartalmi módosítására,

b) a program időtartamának meghosszabbítására, illetve

c) a program költségvetésének módosítására.

(2) A program tartalmi módosításához vagy meghosszabbításához a miniszter jóváhagyása szükséges, a program tartalmi módosítására vagy meghosszabbítására vonatkozó kérelmet a miniszter részére, a minisztériumhoz kell benyújtani postai úton egy eredeti és egy elektronikus példányban. A benyújtás napjának a módosítási kérelem beérkezésének napja minősül.

(3) A program tartalma a megvalósítási időszak során egy alkalommal módosítható. A módosítás iránti kérelmet legkésőbb a program megvalósításának utolsó negyedévét megelőző év azonos negyedévben lehet benyújtani.

(4) A tartalmi módosítási kérelem elbírálásakor a programjavaslat elbírálására vonatkozó előírásokat kell alkalmazni, az (5) bekezdésben meghatározott korlátozásokkal.

(5) A tartalmi módosítás nem eredményezheti

a) a módosítandó programjavaslat támogatási összegének változását és

b) azt, hogy a módosított programjavaslatnak az elsőbbségi feltételek alapján adható pontszáma olyan érték alá csökkenjen, amely pontszám esetén a programjavaslatot az eredeti elbírálás során el kellett volna utasítani.

(6) A miniszter a program tartalmi módosítására vonatkozó döntését a módosítás iránti kérelem benyújtását követő harminc napon belül közli a kérelmezővel és a Kincstárral.

(7) Az akciók megvalósítási negyedévének vagy helyszínének megváltoztatása, ha az új helyszín azonos közigazgatási egységben található a módosított helyszínnel, nem minősül a program tartalmi módosításának. Az ez irányú módosítást a 14. § (1) bekezdésében meghatározott akcióbejelentő megküldésével megadottnak kell tekinteni.

(8) A program időtartamának meghosszabbítására egy alkalommal, legfeljebb kétéves időszakkal vagy két alkalommal legfeljebb egy-egy éves időszakkal és legfeljebb 2023. június 30-ai befejezési dátumig van lehetőség. A meghosszabbítás iránti kérelmet a program megvalósításának utolsó hónapját megelőzően lehet benyújtani, és az elbírálásakor a programjavaslat elbírálására vonatkozó előírásokat kell alkalmazni. A program időtartamának meghosszabbításával többletforrás nem igényelhető.

(9) A miniszter a program meghosszabbítására vonatkozó döntését a meghosszabbítás iránti kérelem benyújtását követő harminc napon belül közli a kérelmezővel és a Kincstárral. A benyújtás napjának a módosítási kérelem beérkezésének napja minősül.

(10) A program költségvetésének módosítására vonatkozó kérelmet legalább negyvenöt nappal azelőtt kell benyújtani, hogy kifizetési kérelem kerül benyújtásra a költségvetés-módosítás tárgyát képező akciók költségeinek vonatkozásában. A benyújtás napjának a módosítási kérelem beérkezésének napja minősül.

(11) A program költségvetésének módosítására vonatkozó kérelemben indokolni kell a módosítás szükségességét a program megvalósítása vonatkozásában, valamint részletezni kell az akciók költségeit a 8. § (2) bekezdés e) pontja szerint benyújtott költségterv módosításával, amelynek tartalmaznia kell az eredetileg jóváhagyott összegeket és a változásokat minden költségtípus szerint.

(12) A program költségvetésének módosítása nem eredményezheti a módosított támogatási összeg 10%-nál nagyobb mértékű eltérését az eredetileg jóváhagyott programjavaslat támogatási összegéhez képest.

(13) A program költségvetésének módosítása iránti kérelmek bírálatakor a programjavaslat eredeti elbírálásának szabályai az irányadók. A miniszter a program költségvetésének módosítására vonatkozó döntését a program költségvetésének módosítása iránti kérelem benyújtását követő húsz napon belül közli a kérelmezővel és a Kincstárral.

9. Elszámolható költségek

13. § (1) A program megvalósítása során kizárólag a következő költségek (a továbbiakban: költségtípusok) támogathatóak:

a) a kérelmezőnek a 2016/1149/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 46. cikk (1) bekezdése szerinti személyzeti költségei, valamint a végrehajtó szervezet által a program megvalósítása érdekében végzett tevékenységének díja, amely nem haladhatja meg az adott akcióra e költségek nélkül igényelt és kifizetett támogatási összeg 10%-át;

b) az akció megvalósításában részt vevők utazási költsége, amelynek mértéke nem haladhatja meg a program teljes költségvetésének 20%-át, és amely a következő költségnemeket foglalhatja magában:

ba) a turistaosztályra szóló repülőjegy ára,

bb) a vonatjegy ára,

bc) a gépjárművel történő közlekedés költségei, ideértve a program megvalósítása érdekében fizetett autópályadíjat, a gépjárműbérlés és a parkolás költségeit is,

bd) az utasbiztosítási díjak, valamint

be) a taxival és tömegközlekedéssel történő utazás költségei;

c) az akció megvalósításában részt vevők étkezési költsége - ha napidíjban nem részesülnek -, valamint szállásköltsége, amelynek mértéke nem haladhatja meg a program teljes költségvetésének 20%-át;

d) kiállításokon vagy vásárokon való részvételért az esemény szervezői részére fizetendő díjak, amelyek mértéke nem haladhatja meg a program teljes költségvetésének 40%-át;

e) a program teljes költségvetésének legfeljebb 15%-a erejéig a program megvalósításához nélkülözhetetlen olyan eszközbeszerzés, amelynél

ea) az eszközbeszerzés költsége nem éri el az eszköz bérlésének költségét, vagy

eb) az eszköz bérlése nem lehetséges, vagy az eszköz bérlése a kérelmezőre aránytalan terhet ró;

f) a program megvalósításához közvetlenül kapcsolódó berendezések és felszerelések bérlése, amelynek mértéke nem haladhatja meg a program teljes költségvetésének 20%-át;

g) kiadványok, tájékoztatók, közösségi arculati alapelemek tervezési, nyomdai előállítási, valamint grafikai költségei és a terjesztésükkel kapcsolatos költségek, amelyek mértéke nem haladhatja meg a program teljes költségvetésének 40%-át;

h) az akciók által elért eredmények marketing- és statisztikai módszerekkel történő mérésének költségei, amelyek mértéke nem haladhatja meg a program teljes költségvetésének 10%-át;

i) PR-tevékenységek, médiamegjelenés, honlap, film, reklám előállításának költségei, amelyek mértéke nem haladhatja meg a program teljes költségvetésének 70%-át;

j) az akció megvalósításában részt vevők napidíja legfeljebb 50 euró/nap/fő összegben, amelynek összesített mértéke nem haladhatja meg a program teljes költségvetésének 5%-át;

k) a program megvalósítása során felhasznált reprezentációs termékek költségei, amelyek mértéke nem haladhatja meg a program teljes költségvetésének 20%-át; illetve

l) a 2016/1149/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 47. cikke szerinti, a program előkészítéséhez, végrehajtásához vagy nyomon követéséhez kapcsolódó, a kérelmezőnél felmerülő és átalányösszegként figyelembe vett általános költségek, amelyek nem haladhatják meg az adott akcióra e költségek nélkül igényelt és kifizetett támogatási összeg 4%-át.

(2) Az (1) bekezdés szerinti költségek körében az általános forgalmi adó akkor számolható el, ha a kérelmező annak visszatérítésére nem jogosult, és összegét az általa fizetendő általános forgalmi adóból sem vonhatja le.

(3) A szállítónak kivitelezés, beszerzés, szolgáltatás címén kifizetett előleg kizárólag a fizikai teljesítést igazoló rész- vagy végszámla együttes benyújtásával számolható el.

(4) Ha az áru vagy a szolgáltatás ellenértékét részletekben fizetik meg, akkor kizárólag a ténylegesen megfizetett részletek összege számolható el.

(5) Az eszközbeszerzés elszámolható költsége nem haladhatja meg az eszköznek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 52. §-a és 53. §-a alapján meghatározott értékcsökkenésének mértékét. Az értékcsökkenés kizárólag az eszköznek a program megvalósítási időszakára eső tényleges használatának arányában és a programra fordított idő arányában számolható el.

(6) Eszközbeszerzésnek a számviteli törvény 25. § (7) bekezdése, 47. §-a, 48. §-a, valamint 51-53. §-a szerinti, a program megvalósításához közvetlenül kapcsolódó tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése minősül.

10. Az akciók megvalósítása

14. § (1) A kérelmező a programjavaslatban jóváhagyott, az Európai Unió másik tagállamában megvalósítani kívánt akció megkezdésének első napja előtt legkésőbb tizenöt nappal, Magyarországon megvalósított akció megkezdésének első napja előtt legkésőbb nyolc nappal elektronikus úton, a Kincstár által erre a célra rendszeresített űrlapkitöltő felületen (a továbbiakban: elektronikus űrlapkitöltő felület) keresztül a Kincstár honlapján közzétett közleményben foglaltaknak megfelelően, bejelentő (a továbbiakban: akcióbejelentő) megküldésével tájékoztatja a Kincstárt az akció megvalósításának pontos időpontjáról és helyszínéről. Nyomdai kiadvány vagy honlap készítésére vonatkozó akció esetén nem kell akcióbejelentőt küldeni.

(2) Nyomdai kiadvány készítésére vonatkozó akció esetén a gyártást megelőzően legalább tizenöt nappal egy példányt vagy tartalmi és látványtervet, honlap készítésére vonatkozó akció esetén a honlap publikációját megelőzően legalább tizenöt nappal tartalmi és látványtervet kell benyújtani a miniszter részére elektronikus formában a minisztérium honlapján közzétett módon.

(3) A miniszter a (2) bekezdés alapján megküldött dokumentumokat megvizsgálja abból a szempontból, hogy formailag és tartalmilag összhangban vannak-e a programjavaslat célkitűzéseivel, a belpiaci promóciós terv elemeivel, továbbá a magyar bor arculati kézikönyv arculati elemeivel, ha a kedvezményezett ez utóbbi használatáról nyilatkozott.

(4) A miniszter a megküldés dátumától számított tíz napon belül tájékoztatja a kedvezményezettet és a Kincstárt arról, ha a megküldött dokumentumok a (3) bekezdésben meghatározott követelményeknek nem felelnek meg. A nem megfelelő tartalmú vagy a (2) bekezdés szerint nem megküldött dokumentumokkal összefüggő költségek nem számolhatók el. A tájékoztatás elmaradása esetén a dokumentumok elfogadhatónak minősülnek.

(5) A kérelmező a program megvalósítását a programjavaslat jóváhagyásáról szóló döntés meghozatalát megelőzően is megkezdheti. Ha ezen előzetes megvalósítás a jóváhagyásról szóló döntéstől eltér, az eltérés következményeit a kérelmező viseli. A kérelmezőnek az akcióbejelentőt ebben az esetben is meg kell küldenie a Kincstár részére.

(6) Az akcióbejelentő késedelmes benyújtása esetén a Kincstár a támogatás összegét a késedelem minden egyes napja után a költségtípusonként megítélhető támogatási összeg 1/10 részével, míg Magyarországon megvalósított akció esetén 1/5 részével csökkenti. A csökkentés alapját az az összeg képezi, amelyre a kérelmező a bejelentés határidőben történő benyújtása esetén lett volna jogosult.

(7) Az akciók megvalósításának akcióbejelentő lapon feltüntetett költsége az akció programjavaslatban jóváhagyott költségvetésétől legfeljebb +20%-kal vagy -30%-kal térhet el (a továbbiakban: költségeltérés). A költségeltérés nem okozhatja a jóváhagyott teljes támogatási összeg változását. A költségeltérés nem okozhatja a költségtípusok határértékeinek túllépését.

(8) A költségeltérést indokolni kell. Az indokolást a kifizetési kérelemhez kell mellékelni.

11. Kifizetési kérelem

15. § (1) A kifizetési kérelmet elektronikus úton kell benyújtani a Kincstárhoz, a Kincstár által erre a célra rendszeresített űrlapkitöltő felületen keresztül, a Kincstár honlapján közzétett közleményben foglaltaknak megfelelően.

(2) Az eljárás során minden dokumentumot, így a hiánypótláshoz kapcsolódó dokumentumokat és - a bírósági felülvizsgálat, valamint a felügyeleti eljárás kivételével - a jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumot (a továbbiakban együtt: beadvány) is az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül kell benyújtani. A nem elektronikus úton benyújtott beadvány a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe.

(3) Az eljárás során kötelező az elektronikus kapcsolattartás. A kötelező elektronikus kapcsolattartásra tekintettel a Kincstár az értesítéseket, dokumentumokat, valamint a döntéseit elektronikus úton közli a kérelmezővel vagy meghatalmazottjával.

(4) A beadvány Kincstár általi elektronikus fogadásának tényét és a beérkezésének időpontját az ezzel összefüggő automatikus visszaigazoló dokumentumnak a benyújtó kérelmező vagy meghatalmazottja értesítési tárhelyére történő feltöltése igazolja. A beadvány beérkezéséről a Kincstár elektronikus úton értesíti a kérelmezőt.

(5) A (4) bekezdés szerinti értesítésnek tartalmaznia kell

a) az ügyfél-azonosító adatokat,

b) az ügyfél ügyfél-nyilvántartási rendszerben rögzített fizetési számlaszámát,

c) a beadvány beérkezésének időpontját (év, hónap, nap, óra, perc) és

d) a beadvány érkeztetési számát.

(6) Ha az eljárásban foglalt kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítése során a kérelmező helyett és nevében meghatalmazottja jár el, a meghatalmazottnak a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető elektronikus felületet kell használnia az eljárási cselekmények elektronikus elvégzéséhez. A meghatalmazott útján történő eljárásra az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendeletnek a meghatalmazásra - kivéve a kamarai meghatalmazást - vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

(7) Kifizetési kérelmet

a) a program megvalósításának kezdetétől 2020. június 30-ig felmerült költségek vonatkozásában 2020. július 15-ig,

b) a 2020. július 1. és 2021. június 30. között felmerült költségek vonatkozásában 2021. július 15-ig,

c) a 2021. július 1. és 2022. június 30. között felmerült költségek vonatkozásában 2022. július 15-ig,

d) a 2022. július 1. és 2023. június 30. között felmerült költségek vonatkozásában 2023. július 15-ig

[az a)-d) pont a továbbiakban együtt: éves kifizetési kérelem] kell benyújtani.

(8) A (7) bekezdésben foglaltakon túl minden év október 16-át követően a következő év április 30-ig lehetőség van évközi kifizetési kérelem benyújtására is. Az évközi kifizetési kérelmek benyújtása között legalább kilencven napnak el kell telnie.

(9) A kifizetési kérelem minimális adattartalma:

a) a kérelmező neve (cégneve), kapcsolattartási információi, a támogatási törvény 9. § (2) bekezdés b) pontja szerinti ügyfél-azonosítója,

b) az igényelt támogatás összege,

c) az igényelt támogatási összeg befejezett akciónkénti és költségtípusonkénti bontásban és

d) az elszámolni kívánt költségek részletezése.

(10) A kifizetési kérelemhez az elektronikus űrlapkitöltő felületen csatolni kell

a) az akciók megvalósítását és a felmerült költségeket igazoló valamennyi bizonylat másolatát, ideértve az értékcsökkenés nagyságát igazoló bizonylatot is,

b) a számlákhoz kapcsolódó alátámasztó dokumentumok másolatát,

c) a kifizetést igazoló bizonylatok másolatát,

d) az akció megvalósításához kapcsolódóan kötött szerződés másolatát,

e) a program megvalósításához közvetlenül kapcsolódó berendezések és felszerelések bérlése esetén a bérleti szerződés másolatát,

f) az akció eredményeként létrejövő papíralapú promóciós anyag mintapéldányának másolatát, egyéb promóciós anyag esetén az arról készült fényképfelvételt, elektronikusmédia-megjelenés esetén a megjelenést igazoló felvételt, tárolt weboldalt vagy egyéb bizonyítékot, továbbá kiállításon vagy vásáron történő részvétel esetén a megjelenést bizonyító fényképet vagy digitális felvételt,

g) személyzeti költség elszámolása esetén a támogatásban részesülő adott promóciós projekt kapcsán ténylegesen elvégzett munkát részletesen ismertető, igazoló dokumentumot,

h) eszközbeszerzés esetén az igazoló dokumentumot arra vonatkozóan, hogy a beszerzés költsége nem éri el a bérlés költségét, vagy az eszköz bérlése nem lehetséges, vagy aránytalan terhet róna a kérelmezőre,

i) az idegen nyelven kiállított bizonylatok hiteles magyar fordítását, és

j) ha a kifizetési kérelemben szereplő bármely akció költségeltéréssel érintett, a költségeltérés indoklását, valamint a 8. § (2) bekezdés e) pontja szerint benyújtott költségterv módosítását, amelynek tartalmaznia kell az eredetileg jóváhagyott összegeket és a változásokat minden költségtípus szerint.

(11) Az angol, a francia és a német nyelven kiállított bizonylathoz hiteles fordítást nem kell csatolni, azonban ha a tényállás tisztázása szükségessé teszi, a Kincstár a kérelmezőt a bizonylat hiteles magyar fordításának benyújtására hívhatja fel.

(12) Az értékcsökkenés mértékét igazoló bizonylat az akciók megvalósítását igazoló bizonylatnak minősül.

(13) A kérelmezőnél felmerülő, a 13. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott általános költségek esetében a (10) bekezdés a)-f) pontja szerinti dokumentumokat a kifizetési kérelemhez nem kell csatolni.

(14) Ha a kérelmező a program egészének vagy egy részének a megvalósítására szerződést köt, a (10) bekezdés szerinti dokumentumok alatt a kérelmezővel szerződő megvalósító részére kiállított bizonylatokat és a megvalósító által kötött szerződéseket is érteni kell.

(15) A támogatás alapjául szolgáló számlának az egyes gazdasági eseményeket és értéküket tételesen tartalmaznia kell.

16. § (1) A Kincstár a program költségvetését euróban tartja nyilván. A támogatási összeg megállapításakor a nem forintban kifejezett összegeket forintra, a megállapított támogatás összegét euróra, az Európai Központi Bank által a kifizetési kérelem beérkezésének napját megelőzően utoljára megállapított árfolyamon kell átváltani.

(2) A Kincstár a kifizetési kérelmeket beérkezési sorrendben bírálja el. Ha a kérelmező a kérelmét módosítja, a kifizetési kérelemnek a sorrendben elfoglalt helyét a módosítás beérkezésének napja határozza meg. Ha a Kincstár a kérelmezőt hiánypótlásra szólítja fel, a kifizetési kérelem beérkezési napjának a határidőben teljesített hiánypótlás beérkezésének napját, ennek elmaradása esetén a hiánypótlási határidő utolsó napját követő ötödik munkanapot kell tekinteni. A Kincstár a beérkezési sorrendben azonos helyen szereplő kérelmeket a támogatási igények összegének növekvő sorrendjében bírálja el.

(3) A Kincstár az egyes pénzügyi évekre vonatkozó támogatást az adott pénzügyi évre a 3. § (3) bekezdésében megállapított keretösszeg erejéig az adott pénzügyi év október 15-ig, az azt meghaladó részt a pénzügyi évet követő pénzügyi év október 15-ig fizeti ki.

(4) A kérelmező az utolsó kifizetési kérelem benyújtásának határidejét követő hatvan napon belül egy eredeti és egy másolati példányban nyújtja be a Kincstárhoz a program megvalósításának - a program mérhető célkitűzései szerinti - értékelését. A kérelmező e kötelezettségét a kifizetési kérelem benyújtásának elmaradása nem érinti.

(5) Az értékelés különösen a következőket tartalmazza:

a) az újonnan kiépített üzleti kapcsolatok jellemzése,

b) a kérelmező által képviselt borászati termékek eladásainak részletes elemzése, ezen belül kiemelve és számszerűsítve a program közvetlen hatásait, és

c) a kérelmező által képviselt borászati termékek piaci helyzetének elemzése és összehasonlítása a célországban a program elindulását megelőző állapottal.

(6) Az értékelés eredeti példányát a Kincstár a benyújtástól számított tizenöt napon belül továbbítja a minisztérium részére a program utólagos értékelése céljából.

12. Jogkövetkezmények

17. § (1) Ha a kérelmező a program befejezéséig az eredetileg jóváhagyott program akcióinak legalább 70%-át legalább a jóváhagyott összeg 70%-ának mértékéig nem valósítja meg, az addig kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

(2) Ha az (1) bekezdésben foglalt jogkövetkezmény alkalmazása a kérelmező önhibáján kívül bekövetkezett körülményen alapul, az (1) bekezdés szerinti jogkövetkezményt nem kell alkalmazni.

(3) A kérelmező önhibáján kívül bekövetkezett körülmény fennállását a kérelmező bejelentése és az önhiba kizárásának igazolása alapján a Kincstár állapítja meg.

(4) Ha a kedvezményezett a jóváhagyott program megvalósítása során - az (1) bekezdést figyelembe véve - nem teljesíti az 1. melléklet szerinti, a bírálat során a programjavaslatnak megítélt pontszámokhoz tartozó elsőbbségi feltételek valamelyikét, az elsőbbségi feltétel tekintetében megítélt többletpontot elveszíti.

(5) Ha a programjavaslat az elsőbbségi feltételek alapján megítélhető pontszáma a program tartalmi módosításával olyan érték alá csökken, amely pontszám esetén a programjavaslatot az eredeti elbírálás során el kellett volna utasítani, az addig kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

(6) A kérelmező a támogatást jogosulatlanul veszi igénybe abban az esetben is, ha az akció megvalósításának ellenőrzését az akció megvalósításában közreműködő személy vagy szervezet akadályozza, továbbá akkor is, ha a kérelmező a 16. § (4) bekezdése szerinti értékelés benyújtását elmulasztja.

(7) Ha a kérelmező a 9. § j) pontja szerinti nyilatkozata ellenére a program végrehajtása során készített honlap üzemeltetését, frissítését és fenntartását elmulasztja, az adott akcióra vagy akciókra kifizetett támogatási összeg jogosulatlan kifizetésnek minősül.

(8) Ezen § szerinti jogkövetkezményeket nem kell alkalmazni, ha a kérelmező a programjavaslatban vállalt akciókat azért nem tudja megvalósítani, mert az akció megvalósítási helye szerinti tagállam a program megvalósítási ideje alatt az Európai Unióból kilépett.

13. Záró rendelkezések

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

19. § Ez a rendelet

a) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a borágazatban megvalósuló nemzeti támogatási programok tekintetében történő kiegészítéséről és az 555/2008/EK bizottsági rendelet módosításáról szóló, 2016. április 15-i 2016/1149/EU felhatalmazáson alapuló rendelettel és

b) a borágazatban megvalósuló nemzeti támogatási programok tekintetében az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazása szabályainak megállapításáról szóló, 2016. április 15-i 2016/1150/EU végrehajtási rendelettel

összhangban álló rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 2/2020. (II. 28.) AM rendelethez

A B
1. Az elsőbbségi feltétel megnevezése Adható maximális pontszám
2. A bor felelősségteljes módon történő fogyasztásához és az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések európai uniós rendszeréhez egyaránt kapcsolódó programjavaslat 5
3. Több tagállamot érintő programjavaslat 5
4. Több közigazgatási területet vagy borvidéket érintő programjavaslat 5
5. Több oltalom alatt álló eredetmegjelölést vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzést érintő programjavaslat 5
6. A programjavaslatban szereplő kedvezményezett társulásnak hegyközségi szervezet is tagja 10
7. A programjavaslat az érintett borrégiós belpiaci promóciós tervnek, terveknek megfelel 25
8. A magyar bor arculati kézikönyv arculati elemeinek használatára vonatkozó nyilatkozat 25
9. A programjavaslat tényleges megvalósítását olyan végrehajtó szervezet végzi, amely a programjavaslatban szereplő tevékenységet végzett korábban 5
10. A programjavaslat részletesen tartalmazza a promócióba bevont termékek jelenlegi piaci helyzetének leírását, a program végrehajtásával elérni kívánt piaci helyzetet 5
11. A benyújtó vállalja a program hatásait és eredményességét értékelő, a benyújtótól, valamint a végrehajtó szervezettől független szervezet által készített hatástanulmány benyújtását a 16. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 10

  Vissza az oldal tetejére