A jogszabály mai napon ( 2023.03.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2020. évi II. törvény

a Magyarország Kormánya és Katar Állam Kormánya között a diplomata- és különleges útlevéllel rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről szóló Megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és Katar Állam Kormánya között a diplomata- és különleges útlevéllel rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § (1) A Megállapodás hiteles angol nyelvű szövegét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. §, az 1. melléklet és a 2. melléklet a Megállapodás 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Megállapodás, a 2. § és a 3. §, valamint az 1. melléklet és a 2. melléklet hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

5. § Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

1. melléklet a 2020. évi II. törvényhez

„Agreement
between the Government of Hungary and the Government of the State of Qatar on the Exemption of Visa Requirements for Holders of Diplomatic and Special Passports

The Government of Hungary and the Government of the State of Qatar, hereinafter referred to as “Party” or “the Parties”,

Desiring to promote the further development of friendly relations and cooperation between the two countries,

Wishing to facilitate the entry of their nationals holding valid diplomatic and special passports into the territory of their respective countries,

Have agreed as follows:

Article 1

The terms and conditions of this Agreement shall apply to nationals of the two countries holding the following passports:

1. In the State of Qatar: Valid diplomatic and special passports

2. In Hungary: Valid diplomatic passports.

Article 2

The nationals of both countries holding the passports mentioned in Article 1 of this Agreement, may entre, exit, transit and stay in the territory of the other party without an entry visa, and stay there for a period not exceeding ninety (90) days in any one hundred and eighty (180) days period, which entails considering the one hundred and eighty (180) day period preceding each day of stay.

Article 3

Nationals of either Party, holders of any of the passports mentioned in Article 1 of this Agreement, must not undertake any paid activity that requires a work permit during their stay in the territory of the other Party.

Article 4

Nationals of either Party, holders of any of the passports mentioned in Article 1 of this Agreement, shall abide by the laws and regulations in force during their stay in the territory of the other Party.

Article 5

The passports mentioned in Article 1, shall satisfy the following criteria:

a. its validity shall extend at least 6 (six) months after the intended date of departure from the territory of the Parties. In a justified case of emergency, this obligation may be waived;

b. it shall have been issued within the previous 10 (ten) years.

Article 6

Nationals of either Party, holders of any of the passports mentioned in Article 1 of this Agreement, may enter and exit the territory of the other Party via official border-crossing points. While crossing borders, nationals of each Party shall comply with the rules and procedures set forth in the nationals’ legislations of the other Party.

Article 7

(1) Nationals of either Party, who are members of diplomatic missions or consular posts as well as representatives of international organizations, located on the territory of the other Party, and their spouse and children forming part of their household, holding valid passports referred to in Article 1 of this Agreement, shall be required to obtain the appropriate entry visa prior to their entry.

(2) The Parties shall notify each other of the arrival of their nationals mentioned in paragraph (1) of this Article through diplomatic channels.

(3) The persons mentioned in paragraph (1) of this Article, after accreditation, may enter, transit through, stay on and leave the territory of the other Party without a visa during the period of their assignment.

Article 8

Each party shall maintain the following:

1. Deny the nationals mentioned in Article 1 of this Agreement entry into or stay on its territories for reasons pertaining to national security, general order or general health.

2. Shorten or terminate the stay of the nationals mentioned in Article 1 of this Agreement in accordance with the laws and regulations of the receiving country.

3. Where a national of one Party is affected by the provisions of this Article, the other Party shall be notified thereof in writing through diplomatic channels.

Article 9

(1) In case a passport referred to in Article 1 of this Agreement is lost or damaged in the territory of the other Party, the national affected shall immediately inform the competent authorities of the receiving country through the diplomatic mission or consular post of the country of their nationality.

(2) The diplomatic mission or consular post concerned shall issue to the aforementioned persons, in conformity with the legislation of their country, a document for returning to the country of their nationality, and shall notify the competent authorities of the receiving state accordingly.

Article 10

(1) The Parties shall exchange personalized specimens of the passports mentioned in Article 1 of this Agreement, through diplomatic channels, within thirty (30) days from the date of signature of the Agreement.

(2) In case any of the two Parties issues new diplomatic or special passports or modifies them, it shall notify the other Party and provide it with personalized specimens of the new passports through diplomatic channels at least thirty (30) days before starting to use such passports.

Article 11

(1) This Agreement shall not prejudice other obligations of the Parties arising under international agreements, or any bilateral agreements concluded between the Parties.

(2) This Agreement shall in no way prejudice the obligations of Hungary deriving from its membership in the European Union and in the Schengen Area.

(3) The Parties shall inform each other without delay of any changes in their respective laws and regulations governing the entry and stay of foreigners.

Article 12

The Parties shall implement this Agreement in accordance with the laws and regulations in force in both countries.

Article 13

The Parties shall amicably settle any disputes arising from the implementation or interpretation of the provisions of this Agreement by consultations through diplomatic channels.

Article 14

(1) Each Party has the right to suspend the implementation of this Agreement totally or partly for reasons pertaining to national security, general order or general health. When such decision is taken or cancelled the other Party shall be notified thereof in writing through diplomatic channels.

(2) Suspension of the application of this Agreement does not affect the legal status of the nationals of either Party, holders of any of the passports mentioned in Article 1 of this Agreement, staying in the territory of the other Party.

Article 15

(1) The Agreement shall enter into force on the thirtieth (30.) day after receiving the last written notification through diplomatic channels by which the Parties have confirmed that their respective internal procedures required for the entry into force of the Agreement have been completed.

(2) The Parties may amend the provisions of this Agreement by mutual written consent. Any amendment shall be made in the form of a protocol constituting an integral part of the Agreement. The amendments shall enter into force in accordance with the provisions of Paragraph (1) of this Article.

(3) This Agreement shall remain in force unless one Party notifies the other in writing through diplomatic channels wishing to terminate it. In such case the Agreement terminates after ninety (90) days from the date of receipt of this notification.

Done at Doha on the 22nd of October 2019 in two originals, in Hungarian, Arabic and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence in interpretation or application of the provisions of this Agreement, the English text shall prevail.”

2. melléklet a 2020. évi II. törvényhez

„Megállapodás
Magyarország Kormánya és Katar Állam Kormánya között a diplomata- és különleges útlevéllel rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről

Magyarország Kormánya és Katar Állam Kormánya (a továbbiakban: „Fél” illetve „Felek”),

Attól a szándéktól vezérelve, hogy tovább erősítsék a két ország közötti baráti kapcsolatokat és együttműködést; Azzal a szándékkal, hogy elősegítsék a diplomata- és különleges útlevéllel rendelkező állampolgáraiknak a másik Fél területére történő beutazását,

Az alábbiakban állapodnak meg:

1. Cikk

A Megállapodás rendelkezései és feltételei a két országnak a következő útlevelekkel rendelkező állampolgáraira terjednek ki:

1. Katar Állam: érvényes diplomata- és különleges útlevelek

2. Magyarország: érvényes diplomata-útlevelek.

2. Cikk

A két ország azon állampolgárai, akik jelen Megállapodás 1. Cikkében meghatározott útlevelekkel rendelkeznek, vízum nélkül utazhatnak be a másik Fél területére, hagyhatják azt el, utazhatnak rajta át, valamint tartózkodási engedély nélkül tartózkodhatnak ott, bármely 180 napos időszakban 90 napot meg nem haladó tervezett tartózkodás esetén, figyelembe véve a megelőző 180 napos időszak minden egyes tartózkodási napját.

3. Cikk

A Feleknek a jelen Megállapodás 1. Cikkében meghatározott útlevelekkel rendelkező állampolgárai a másik Fél területén történő tartózkodásuk során nem végezhetnek munkavállalási engedélyhez kötött jövedelemszerző tevékenységet.

4. Cikk

A Felek jelen Megállapodás 1. Cikkében meghatározott útlevelekkel rendelkező állampolgárainak a másik Fél területén történő tartózkodásuk során be kell tartaniuk az ott hatályban lévő jogszabályokat és rendelkezéseket.

5. Cikk

Az 1. Cikkben meghatározott útleveleknek az alábbi kritériumoknak kell eleget tenniük:

a. azok érvényessége legalább 6 (hat) hónappal meghaladja a Felek területéről történő tervezett távozás időpontját. Sürgős és indokolt esetben e kötelezettségtől el lehet tekinteni;

b. azokat a megelőző 10 (tíz) éven belül bocsátották ki.

6. Cikk

A Feleknek a jelen Megállapodás 1. Cikkében meghatározott útlevelekkel rendelkező állampolgárai a nemzetközi határforgalom számára kijelölt határátkelőhelyeken léphetnek be a másik Fél állama területére és utazhatnak ki onnan. A határátlépés során a Felek állampolgárai betartják a másik Fél nemzeti jogszabályaiban meghatározott rendelkezéseket és eljárásokat.

7. Cikk

(1) Az egyik Fél államának azon állampolgárai, akik a jelen Megállapodás 1. Cikkében meghatározott útlevelekkel rendelkeznek, és a másik Fél államában működő diplomáciai vagy konzuli képviselet vagy az ott működő nemzetközi szervezethez akkreditált képviselet tagjai, valamint a velük közös háztartásban élő házastársuk és gyermekeik, akik a jelen Megállapodás 1. Cikkében meghatározott útlevelekkel rendelkeznek, utazásukat megelőzően a megfelelő beutazó vízum beszerzésére kötelesek.

(2) A Felek diplomáciai úton tájékoztatják egymást a jelen Cikk (1) Bekezdésében említett állampolgáraik érkezéséről.

(3) Jelen Cikk (1) Bekezdésében említett személyek az akkreditációjukat követően vízum nélkül utazhatnak be a másik Fél területére, utazhatnak rajta át, tartózkodhatnak ott és hagyhatják azt el a megbízatásuk időtartama alatt.

8. Cikk

Mindkét fél fenntartja a következőket:

1. A másik Félnek a jelen Megállapodás 1. Cikkében meghatározott útlevéllel rendelkező állampolgára belépését vagy tartózkodását megtagadhatja nemzetbiztonsági, közrendi, vagy közegészségügyi okokból.

2. A jelen Megállapodás 1. Cikkében meghatározott állampolgárok tartózkodásának tartamát lerövidítheti, illetőleg megszakíthatja a fogadó ország jogszabályai és rendelkezéseivel összhangban.

3. Amennyiben az egyik fél állampolgára a jelen Cikkben foglaltak szerint érintett, a másik Felet írásban, diplomáciai úton, haladéktalanul értesíteni kell.

9. Cikk

(1) Amennyiben valamely, a jelen Megállapodás 1. Cikke szerinti útlevél a másik Fél országának területén elvész vagy megrongálódik, erről az érintett állampolgár haladéktalanul értesíti a fogadó állam illetékes hatóságait az állampolgársága szerinti állam diplomáciai vagy konzuli képviseletén keresztül.

(2) Az érintett diplomáciai vagy konzuli képviselet az említett személynek hazatérésre jogosító úti okmányt állít ki az államának jogszabályai szerint, és erről a fogadó állam hatóságait értesíti.

10. Cikk

(1) A Felek a jelen Megállapodás aláírásától számított harminc (30) napon belül diplomáciai úton megküldik egymásnak a jelen Megállapodás 1. Cikkében meghatározott útlevelek megszemélyesített mintapéldányait.

(2) Amennyiben a két Fél bármelyike új diplomata- vagy különleges útlevelet bocsát ki, vagy azt módosítja, ezen útlevél megszemélyesített mintaeredeti okmányait legalább harminc (30) nappal az alkalmazást megelőzően diplomáciai úton eljuttatja a másik Fél részére.

11. Cikk

(1) A Megállapodás nem befolyásolja a Felek nemzetközi megállapodásokból fakadó, vagy a közöttük létrejött más kétoldalú megállapodásokból fakadó egyéb kötelezettségeit.

(2) A Megállapodás nem befolyásolja azokat a kötelezettségeket, amelyek Magyarország Európai Uniós és schengeni tagságából fakadnak.

(3) A Felek haladéktalanul tájékoztatják egymást a külföldiek beutazására és tartózkodására vonatkozó jogszabályaikban és rendelkezéseikben bekövetkező változásokról.

12. Cikk

A Felek a Megállapodást az országaikban hatályban lévő jogszabályokkal és rendelkezésekkel összhangban alkalmazzák.

13. Cikk

A Megállapodás rendelkezéseinek értelmezéséből vagy alkalmazásából eredő vitáikat a Felek békés módon, diplomáciai úton tartott konzultációk útján rendezik.

14. Cikk

(1) Mindkét Félnek joga van ahhoz, hogy közbiztonsági, közrendi vagy közegészségügyi okból részben vagy egészben felfüggessze a Megállapodás alkalmazását. A felfüggesztésről szóló döntésről és annak feloldásáról diplomáciai úton értesíteni kell a másik Felet.

(2) A Megállapodás alkalmazásának a felfüggesztése nem érinti a Feleknek a jelen Megállapodás 1. Cikkében meghatározott útlevelekkel rendelkező, a másik Fél területén tartózkodó állampolgárai jogállását.

15. Cikk

(1) A Megállapodás a Feleknek a hatálybalépéshez szükséges belső jogi követelményeik teljesítéséről szóló írásbeli, diplomáciai úton küldött értesítései közül az utolsó kézhezvételétől számított harmincadik (30.) napon lép hatályba.

(2) A Felek kölcsönös írásbeli megegyezéssel módosíthatják a Megállapodás rendelkezéseit. Bármilyen módosítást a Megállapodás elidegeníthetetlen részét képező jegyzőkönyv formájában kell elkészíteni. A módosítások a jelen Cikk (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően lépnek hatályba.

(3) A jelen Megállapodás mindaddig hatályban marad, amíg a Felek bármelyike írásban, diplomáciai úton küldött értesítéssel fel nem mondja azt. Ebben az esetben a Megállapodás az értesítés kézhezvételétől számított kilencven (90) napon belül veszíti hatályát.

Kelt Dohában 2019. október 22-én két eredeti példányban, magyar, arab és angol nyelven, mindegyik szöveg egyaránt hiteles. A Megállapodás rendelkezéseinek értelmezéséből vagy alkalmazásából eredő különbségek esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.