A jogszabály mai napon ( 2023.04.02. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2020. évi III. törvény

a polgári légi közlekedés szabályairól szóló EKLT-megállapodás I. mellékletének felváltásáról szóló EKLT vegyes bizottság 1/2019 határozatának kihirdetéséről * 

(A megállapodás módosítása nemzetközi jogilag 2019. szeptember 1-jén lépett hatályba.)

1. § Az Országgyűlés a polgári légi közlekedés szabályairól szóló EKLT-megállapodás I. mellékletének felváltásáról szóló EKLT vegyes bizottság 1/2019 határozatát (a továbbiakban: EKLT vegyes bizottság 1/2019 határozata) e törvénnyel kihirdeti.

2. § Az EKLT vegyes bizottság 1/2019 határozatának hiteles magyar nyelvű szövegét az 1. melléklet tartalmazza.

3. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § (1) Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) gondoskodik.

(2) Az Európai Közösség és tagállamai és az Albán Köztársaság, a Bolgár Köztársaság, Bosznia és Hercegovina, az Egyesült Nemzetek Ideiglenes Koszovói Közigazgatási Missziója, a Horvát Köztársaság, az Izlandi Köztársaság, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, a Montenegrói Köztársaság, a Norvég Királyság, Románia és a Szerb Köztársaság között európai közös légtér létrehozásáról szóló többoldalú megállapodásnak az EKLT vegyes bizottság 1/2019 határozatával egységes szerkezetbe foglalt, hiteles magyar nyelvű szövegének közzétételéről a miniszter gondoskodik.

5. § * 

1. melléklet a 2020. évi III. törvényhez

AZ EKLT VEGYES BIZOTTSÁG 1/2019 HATÁROZATA (2019. július 31.)
a polgári légi közlekedés szabályairól szóló EKLT-megállapodás I. mellékletének
felváltásáról [2019/1343]

AZ EKLT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Közösség és tagállamai és az Albán Köztársaság, a Bolgár Köztársaság, Bosznia és Hercegovina, az Egyesült Nemzetek Ideiglenes Koszovói Közigazgatási Missziója * , a Horvát Köztársaság, az Izlandi Köztársaság, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, a Montenegrói Köztársaság, a Norvég Királyság, Románia és a Szerb Köztársaság között európai közös légtér létrehozásáról szóló többoldalú megállapodásra *  (EKLT-megállapodás) és különösen annak 17. cikke (3) bekezdésére,

mivel az ideiglenes megállapodás 2017. december 1-jén hatályba lépett,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

Egyetlen cikk

Az EKLT-megállapodás I. mellékletének helyébe 2019. szeptember 1-jétől e határozat melléklete lép.

Kelt Brüsszelben, 2019. július 31-én.

a vegyes bizottság részéről,
az elnök
Carlos BERMEJO ACOSTA

MELLÉKLET

MELLÉKLET

A POLGÁRI REPÜLÉS SZABÁLYAI

Az alábbi európai uniós aktusok »alkalmazandó rendelkezései« az alapmegállapodással és a horizontális kiigazításokról szóló II. melléklettel összhangban alkalmazandók, ha csak ez a melléklet vagy az I-IX. jegyzőkönyv másképp nem rendelkezik.

Az egyes aktusokra való hivatkozást szükség esetén konkrét kiigazítások egészítik ki.

1. A légi közlekedés liberalizációja és egyéb, a polgári repülésre vonatkozó szabályok
A PIAC MŰKÖDÉSE Az Európai Parlament és a Tanács 1008/2008/EK rendelete (2008. szeptember 24.) a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról (HL L 293., 2008.10.31., 3. o.)
Módosította:
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2 rendelete
(2018. december 11.) a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló
1008/2008/EK rendelet módosításáról (HL L 11., 2019.1.14., 1. o.)
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1139 rendelete (2018. július 4.) a polgári légi közlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 212., 2018.8.22., 1. o.)
STATISZTIKÁK Az Európai Parlament és a Tanács 437/2003/EK rendelete (2003. február 27.) a légi személy-, áru- és postaiküldemény-szállításra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről (HL L 66., 2003.3.11., 1. o.)
A Bizottság 1358/2003/EK rendelete (2003. július 31.) a légi személy-, áru- és postaiküldemény-szállításra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről szóló 437/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint annak I. és II. melléklete módosításáról (HL L 194., 2003.8.1., 9. o.), az alábbi módosítással:
A Bizottság 158/2007/EK rendelete
(2007. február 16.) az 1358/2003/EK rendeletnek a közösségi repülőterek jegyzékének tekintetében történő módosításáról (HL L 49., 2007.2.17., 9. o.)
BIZTOSÍTÁSI KÖVETELMÉNYEK Az Európai Parlament és a Tanács 785/2004/EK rendelete (2004. április 21.) a légifuvarozókra és légi járművek üzemben tartóira vonatkozó biztosítási követelményekről (HL L 138., 2004.4.30., 1. o.)
Módosította:
Az Európai Parlament és a Tanács 1137/2008/EK rendelete
(2008. október 22.) a Szerződés 251. cikkében meghatározott eljárás alá tartozó egyes jogi aktusoknak az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás tekintetében történő, az 1999/468/EK tanácsi határozat szerinti kiigazításáról - Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljáráshoz történő hozzáigazítás - Első rész (HL L 311., 2008.11.21., 1. o.)
A Bizottság 285/2010/EU rendelete (2010. április 6.) a légifuvarozókra és légi járművek üzemben tartóira vonatkozó biztosítási követelményekről szóló 785/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (HL L 87., 2010.4.7., 19. o.)
RÉSIDŐK A Tanács 95/93/EGK rendelete (1993. január 18.) a Közösség repülőterein alkalmazandó résidőkiosztás egységes szabályairól (HL L 14., 1993.1.22., 1. o.)
Módosította:
Az Európai Parlament és a Tanács 793/2004/EK rendelete
(2004. április 21.) a Közösség repülőterein alkalmazandó résidőkiosztás egységes szabályairól szóló 95/93/EGK tanácsi rendelet módosításáról (HL L 138., 2004.4.30., 50. o.)
REPÜLŐTÉRI DÍJAK Az Európai Parlament és a Tanács 2009/12/EK irányelve (2009. március 11.) a repülőtéri díjakról (HL L 70., 2009.3.14., 11. o.)
FÖLDI KISZOLGÁLÁS A Tanács 96/67/EK irányelve (1996. október 15.) a közösségi repülőterek földi kiszolgálási piacára való bejutásról (HL L 272., 1996.10.25., 36. o.)
Alkalmazandó rendelkezések: 1-9. cikk; 11-23. cikk és 25. cikk.
SZÁMÍTÓGÉPES HELYFOGLALÁSI RENDSZER (SzHR) Az Európai Parlament és a Tanács 80/2009/EK rendelete (2009. január 14.) a számítógépes helyfoglalási rendszerek ügyviteli szabályzatáról és a 2299/89/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 35., 2009.2.4., 47. o.)
2. Repülésbiztonság
BIZTONSÁG Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1139 rendelete (2018. július 4.) a polgári légi közlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 212., 2018.8.22., 1. o.  * 
Alkalmazandó rendelkezések: 1-140. cikk a 127. és a 128. cikk kivételével, I-X. melléklet.
A Bizottság (EU) 2018/1976 végrehajtási rendelete (2018. december 14.) a vitorlázó repülőgépek üzemben tartására vonatkozó részletes szabályoknak az (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról (HL L 326., 2018.12.20., 64. o.)
Alkalmazandó rendelkezések: 1-4. cikk, I. és II. melléklet.
A Bizottság (EU) 2018/395 rendelete (2018. március 13.) a ballonok üzemben tartására vonatkozó részletes szabályoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról (HL L 71., 2018.3.14., 10. o.)
Alkalmazandó rendelkezések: 1-5. cikk, I. és II. melléklet.
A Bizottság (EU) 2018/1048 végrehajtási rendelete (2018. július 18.) a teljesítményalapú navigációval kapcsolatos légtérhasználati követelmények és üzemeltetési eljárások meghatározásáról (HL L 189., 2018.7.26., 3. o.)
A Bizottság 1178/2011/EU rendelete (2011. november 3.) a polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről (HL L 311., 2011.11.25., 1. o.)
Alkalmazandó rendelkezések: 1-12. cikk, I-VIII. melléklet.
Módosította:
A Bizottság 290/2012/EU rendelete
(2012. március 30.) a polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről szóló 1178/2011/EU rendelet módosításáról (HL L 100., 2012.4.5., 1. o.)
A Bizottság 70/2014/EU rendelete (2014. január 27.) a polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről szóló 1178/2011/EU rendelet módosításáról (HL L 23., 2014.1.28., 25. o.)
A Bizottság 245/2014/EU rendelete (2014. március 13.) a polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki követelmények és igazgatási eljárások rögzítéséről szóló, 2011. november 3-i 1178/2011/EU bizottsági rendelet módosításáról (HL L 74., 2014.3.14., 33. o.)
A Bizottság (EU) 2015/445 rendelete (2015. március 17.) az 1178/2011/EU rendeletnek a polgári légi közlekedésben részt vevő légi személyzetre vonatkozó műszaki követelmények és igazgatási eljárások tekintetében történő módosításáról (HL L 74., 2015.3.18., 1. o.)
A Bizottság (EU) 2016/539 rendelete (2016. április 6.) az 1178/2011/EU rendeletnek a pilóták teljesítményalapú navigációra vonatkozó képzése, vizsgáztatása és időszakos ellenőrzése tekintetében való módosításáról (HL L 91., 2016.4.7., 1. o.)
A Bizottság (EU) 2018/1065 rendelete (2018. július 27.) az 1178/2011/EU rendeletnek az uniós hajózószemélyzeti szakszolgálati engedélyek automatikus érvényesítése, valamint a fel- és leszállással kapcsolatos képzés tekintetében történő módosításáról (HL L 192., 2018.7.30., 31. o.)
A Bizottság (EU) 2018/1119 rendelete (2018. július 31.) az 1178/2011/EU rendelet bejelentett képzési szervezetek tekintetében történő módosításáról (HL L 204., 2018.8.13., 13. o.)
A Bizottság (EU) 2018/1974 végrehajtási rendelete (2018. december 14.) a polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki követelményekről és igazgatási eljárásokról szóló 1178/2011/EU rendeletnek az (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő módosításáról (HL L 326., 2018.12.20., 1. o.)
A Bizottság (EU) 2019/27 végrehajtási rendelete (2018. december 19.) a polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről szóló 1178/2011/EU rendelet módosításáról (HL L 8., 2019.1.10., 1. o.)
A Tanács 3922/91/EGK rendelete (1991. december 16.) a polgári légi közlekedés területén a műszaki előírások és a közigazgatási eljárások összehangolásáról (HL L 373., 1991.12.31., 4. o.)  *  Alkalmazandó rendelkezések: 1., 3. és 13. cikke valamint a III. melléklet Q alrésze. Az alkalmazandó rendelkezések csak a repülőgéppel végzett légi taxi műveletekre, a repülőgéppel nyújtott sürgősségi orvosi szolgálatokra, továbbá az egypilótás repülőgéppel végzett kereskedelmi célú légi fuvarozásra vonatkozó, a repülési és szolgálati idő korlátozása, valamint a pihenőidővel kapcsolatos követelmények tekintetében alkalmazandók.
Módosította:
Az Európai Parlament és a Tanács 1899/2006/EK rendelete
(2006. december 12.) a polgári légi közlekedés területén a műszaki előírások és a közigazgatási eljárások összehangolásáról szóló 3922/91/EGK tanácsi rendelet módosításáról (HL L 377., 2006.12.27., 1. o.)
Az Európai Parlament és a Tanács 1900/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a polgári légi közlekedés területén a műszaki előírások és a közigazgatási eljárások összehangolásáról szóló 3922/91/EGK tanácsi rendelet módosításáról (HL L 377., 2006.12.27., 176. o.)
A Bizottság 8/2008/EK rendelete (2007. december 11.) a
3922/91/EGK tanácsi rendeletnek a kereskedelmi célú repülőgépes közlekedési szolgáltatásokra alkalmazandó közös műszaki előírások és közigazgatási eljárások tekintetében történő módosításáról (HL L 10., 2008.1.12., 1. o.)
A Bizottság 859/2008/EK rendelete (2008. augusztus 20.) a 3922/91/EGK tanácsi rendeletnek a kereskedelmi célú repülőgépes közlekedési szolgáltatásokra alkalmazandó közös műszaki követelmények és közigazgatási eljárások tekintetében történő módosításáról (HL L 254., 2008.9.20., 1. o.)
A Bizottság 1332/2011/EU rendelete (2011. december
16.)
a levegőben történő ütközések elhárítását szolgáló közös légtérhasználati követelmények és üzemeltetési eljárások meghatározásáról (HL L 336., 2011.12.20., 20. o.)
Alkalmazandó rendelkezések: 1-3. cikk és a melléklet.
Módosította:
A Bizottság (EU) 2016/583 rendelete
(2016. április 15.) a levegőben történő ütközések elhárítását szolgáló közös légtérhasználati követelmények és üzemeltetési eljárások meghatározásáról szóló 1332/2011/EU bizottsági rendelet módosításáról (HL L 101., 2016.4.16., 7. o.)
BALESETEK ÉS ESEMÉNYEK Az Európai Parlament és a Tanács 996/2010/EU rendelete (2010. október 20.) a polgári légiközlekedési balesetek és repülőesemények vizsgálatáról és megelőzéséről és a 94/56/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2010.11.12., 35. o.)
Alkalmazandó rendelkezések: 1-23. cikk és a melléklet.
Módosította:
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1139 rendelete
(2018. július 4.) a polgári légi közlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 212., 2018.8.22., 1. o.)
Az Európai Parlament és a Tanács 376/2014/EU rendelete (2014. április 3.) a polgári légi közlekedési események jelentéséről, elemzéséről és nyomon követéséről, valamint a 996/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 2003/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint az 1321/2007/EK bizottsági rendelet és az 1330/2007/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 122., 2014.4.24., 18. o.)
Az Európai Parlament és a Tanács 376/2014/EU rendelete (2014. április 3.) a polgári légi közlekedési események jelentéséről, elemzéséről és nyomon követéséről, valamint a 996/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 2003/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint az 1321/2007/EK bizottsági rendelet és az 1330/2007/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 122., 2014.4.24., 18. o.)
Alkalmazandó rendelkezések: 1-23. cikk a 18. és a 19. cikk kivételével, I-III. melléklet
Módosította:
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1139 rendelete
(2018. július 4.) a polgári légi közlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 212., 2018.8.22., 1. o.)
A Bizottság 2012/780/EU határozata (2012. december 5.) a polgári légi közlekedési balesetek és repülőesemények vizsgálatáról és megelőzéséről és a 94/56/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 996/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 18. cikkének (5) bekezdésével létrehozott, biztonsági ajánlások európai központi adattárához és az ajánlásokra adott válaszokhoz való hozzáférési jogokról (HL L 342., 2012.12.14., 46. o.)
Alkalmazandó rendelkezések: 1-6. cikk
A NEM BIZTONSÁGOS LÉGI FUVAROZÓKRA VONATKOZÓ MŰKÖDÉSI TILALOM Az Európai Parlament és a Tanács 2111/2005/EK rendelete (2005. december 14.) a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók közösségi listájának elfogadásáról és az üzemeltető fuvarozó kiléte tekintetében a légi közlekedés utasainak tájékoztatásáról, valamint a 2004/36/EK irányelv 9. cikkének hatályon kívül helyezéséről (HL L 344., 2005.12.27., 15. o.)
Alkalmazandó rendelkezések: 1-13. cikk és a melléklet.
Módosította:
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1139 rendelete
(2018. július 4.) a polgári légi közlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 212., 2018.8.22., 1. o.)
A Bizottság 473/2006/EK rendelete (2006. március 22.) a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozóknak a 2111/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. fejezetében említett közösségi listája végrehajtási szabályainak megállapításáról (HL L 84., 2006.3.23., 8. o.)
Alkalmazandó rendelkezések: 1-6. cikk, A-C. melléklet
A Bizottság 474/2006/EK rendelete (2006. március 22.) a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozóknak a 2111/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. fejezetében említett közösségi listájának létrehozásáról (HL L 84., 2006.3.23., 14. o.)
Alkalmazandó rendelkezések: 1-3. cikk, A. és B. melléklet.
Legutóbb módosította:
A Bizottság (EU) 2018/1866 végrehajtási rendelete
(2018. november 28.) a 474/2006/EK rendeletnek az Unióban működési tilalom vagy működési korlátozás alá tartozó légi fuvarozók listája tekintetében történő módosításáról (HL L 304., 2018.11.29., 10. o.)
A Bizottság (EU) 2015/1018 végrehajtási rendelete (2015. június 29.) a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján kötelezően jelentendő polgári légiközlekedési események besorolását meghatározó jegyzék megállapításáról (HL L 163., 2015.6.30., 1. o.)
Alkalmazandó rendelkezések: 1. cikk, I-V. melléklet.
PÉNZBÍRSÁGOK ÉS SZANKCIÓK A Bizottság 646/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. július 16.) a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti pénzbírságokra és időszakos kényszerítő bírságokra vonatkozó részletes végrehajtási szabályok megállapításáról (HL L 187., 2012.7.17., 29. o.)
Alkalmazandó rendelkezések: 1-26. cikk
A Bizottság 748/2012/EU rendelete (2012. augusztus 3.) a légi járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések légialkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása, valamint a tervező és gyártó szervezetek tanúsítása végrehajtási szabályainak megállapításáról (HL L 224., 2012.8.21., 1. o.)
Alkalmazandó rendelkezések: 1-11. cikk, I. melléklet.
Módosította:
A Bizottság 7/2013/EU rendelete
(2013. január 8.) a járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések légi alkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása, valamint a tervező és gyártó szervezetek tanúsítása végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló
748/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 4., 2013.1.9., 36. o.)
A Bizottság 69/2014/EU rendelete (2014. január 27.) a járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések légi alkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása, valamint a tervező és gyártó szervezetek
tanúsítása végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló
748/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 23., 2014.1.28., 12. o.)
A Bizottság (EU) 2015/1039 rendelete (2015. június 30.) a 748/2012/EU rendeletnek a repülési tesztek tekintetében történő módosításáról (HL L 167., 2015.7.1., 1. o.)
A Bizottság (EU) 2016/5 rendelete (2016. január 5.) a 748/2012/EU rendeletnek a környezet védelmére vonatkozó alapvető követelmények végrehajtása tekintetében történő módosításáról (HL L 3., 2016.1.6., 3. o.)
MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK
ÉS IGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK
A Bizottság 965/2012/EU rendelete (2012. október 5.) a légi járművek üzemben tartásához kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról (HL L 296., 2012.10.25., 1. o.)
Alkalmazandó rendelkezések: 1-10. cikk, I-VIII. melléklet.
Módosította:
A Bizottság 800/2013/EU rendelete
(2013. augusztus 14.) a légi járművek üzemben tartásához kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről szóló 965/2012/EU bizottsági rendelet módosításáról (HL L 227., 2013.8.24., 1. o.)
A Bizottság 71/2014/EU rendelete (2014. január 27.) a légi járművek üzemben tartásához kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről szóló 965/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 23., 2014.1.28., 27. o.)
A Bizottság 83/2014/EU rendelete (2014. január 29.) a légi járművek üzemben tartásához kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról szóló 965/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 28., 2014.1.31., 17. o.)
A Bizottság 379/2014/EU rendelete (2014. április 7.) a légi járművek üzemben tartásához kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról szóló 965/2012/EU bizottsági rendelet módosításáról (HL L 123., 2014.4.24., 1. o.)
A Bizottság (EU) 2015/140 rendelete (2015. január 29.) a 965/2012/EU rendeletnek a zavarásmentes pilótafülke tekintetében történő módosításáról és a rendelet helyesbítéséről (HL L 24., 2015.1.30., 5. o.)
A Bizottság (EU) 2015/640 rendelete (2015. április 23.) az adott üzembentartási típusra vonatkozó kiegészítő légialkalmassági előírásokról és a 965/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 106., 2015.4.24., 18. o.)
Módosította:
A Bizottság (EU) 2019/133 végrehajtási rendelete
(2019. január 28.) az (EU) 2015/640 rendeletnek egyes új kiegészítő légialkalmassági előírások bevezetése tekintetében történő módosításáról (HL L 25., 2019.1.29., 14. o.)
A Bizottság (EU) 2015/1329 rendelete (2015. július 31.) a 965/2012/EU rendeletnek az uniós légitársaságok által harmadik országban lajstromozott légi járművek üzemben tartása tekintetében történő módosításáról (HL L 206., 2015.8.1., 21. o.)
A Bizottság (EU) 2015/2338 rendelete (2015. december 11.) a 965/2012/EU rendeletnek a fedélzeti adatrögzítőkre, a víz alatti helyzetmeghatározó eszközökre és a légijármű-követő rendszerekre vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról (HL L 330., 2015.12.16., 1. o.)
A Bizottság (EU) 2016/1199 rendelete (2016. július 22.) a 965/2012/EU rendeletnek a teljesítményalapú navigációval végzett repülésekre vonatkozó jóváhagyás, az adatszolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók tanúsítása és ellenőrzése, valamint a helikopterrel tenger felett végzett műveletek tekintetében történő módosításáról, valamint a rendelet helyesbítéséről (HL L 198., 2016.7.23., 13. o.)
A Bizottság (EU) 2017/363 rendelete (2017. március 1.) a 965/2012/EU rendeletnek az egyhajtóműves gázturbinás repülőgéppel éjszaka vagy műszeres időjárási körülmények között végrehajtott műveletek egyedi jóváhagyása, valamint a kereskedelmi célú egyedi légi szállítási műveletekhez, a hajtóművel rendelkező komplex légi járművekkel végzett nem kereskedelmi célú légi szállítási műveletekhez és a hajtóművel rendelkező komplex légi járművekkel végzett nem kereskedelmi célú egyedi légi szállítási műveletekhez kapcsolódó, veszélyes árukkal kapcsolatos képzésre vonatkozó jóváhagyási követelmények jóváhagyása tekintetében való módosításáról (HL L 55., 2017.3.2., 1. o.)
A Bizottság (EU) 2018/394 rendelete (2018. március 13.) a 965/2012/EU rendeletnek a ballonokra vonatkozó légi üzemeltetési követelmények törlése tekintetében történő módosításáról (HL L 71., 2018.3.14., 1. o.)
A Bizottság (EU) 2018/1042 rendelete (2018. július 23.) a
965/2012/EU rendeletnek a támogatási programok bevezetéséhez, a hajózó személyzet pszichológiai vizsgálatához, valamint a hajózó személyzet és a légiutas-kísérő személyzet tagjainak alkalmasságát biztosító rendszeres és szúrópróbaszerű pszichoaktívanyag-
vizsgálathoz kapcsolódó műszaki követelmények és igazgatási eljárások tekintetében, továbbá az újonnan gyártott, legfeljebb 5 700 kg legnagyobb engedélyezett felszállótömegű, hat és kilenc közötti maximális üzemi utasülésszámú gázturbinás repülőgépek földközelség-jelző rendszerrel való felszerelése tekintetében történő módosításáról (HL L 188., 2018.7.25., 3. o.)
A Bizottság (EU) 2018/1975 végrehajtási rendelete (2018. december 14.) a 965/2012/EU rendeletnek a vitorlázó repülőgépekre és az elektronikus pilótatáskákra vonatkozó légi üzembentartási követelmények tekintetében történő módosításáról (HL L 326., 2018.12.20., 53. o.)
A Bizottság 628/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. június 28.) az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség szabványosítási vizsgálatok végzésével és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szabályai alkalmazásának nyomon követésével kapcsolatos munkamódszereiről, valamint a 736/2006/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 179., 2013.6.29., 46. o.)
Alkalmazandó rendelkezések: 1-25. cikk
A Bizottság 139/2014/EU rendelete (2014. február 12.) a repülőterekhez kapcsolódó követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról (HL L 44., 2014.2.14., 1. o.)  * 
Alkalmazandó rendelkezések: 1-11. cikk, I-IV. melléklet.
Módosította:
A Bizottság (EU) 2018/401 rendelete
(2018. március 14.) a 139/2014/EU rendeletnek a futópályák osztályozása tekintetében történő módosításáról (HL L 72., 2018.3.15., 17. o.)
A Bizottság 319/2014/EU rendelete (2014. március 27.) az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség által felszámított tanúsítási és szolgáltatási díjakról, és az 593/2007/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 93., 2014.3.28., 58. o.)
Alkalmazandó rendelkezések: 1-19. cikk és a melléklet.
A Bizottság 452/2014/EU rendelete (2014. április 29.) a harmadik országbeli üzemeltetők légiközlekedési tevékenységére vonatkozó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről (HL L 133., 2014.5.6., 12. o.)
Alkalmazandó rendelkezések: 1-4. cikk, 1. és 2. melléklet.
Módosította:
A Bizottság (EU) 2016/1158 rendelete
(2016. július 15.) a 452/2014/EU rendeletnek a harmadik országbeli üzemeltetők engedélyeire, valamint a kapcsolódó előírásokra vonatkozó minta törlése tekintetében való módosításáról (HL L 192., 2016.7.16., 21. o.)
A Bizottság 1321/2014/EU rendelete (2014. november 26.) a légi járművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos légi alkalmasságának biztosításáról és az ezzel összefüggő feladatokban részt vevő szervezetek és személyek jóváhagyásáról (HL L 362., 2014.12.17., 1. o.)  * 
Alkalmazandó rendelkezések: 1-9. cikk, I-VI. melléklet.
Módosította:
A Bizottság (EU) 2015/1088 rendelete
(2015. július 3.) az 1321/2014/EU rendeletnek az általános célú légi közlekedésben részt vevő légi járművek karbantartási eljárásainak egyszerűsítése tekintetében történő módosításáról (HL L 176., 2015.7.7., 4. o.)
A Bizottság (EU) 2015/1536 rendelete (2015. szeptember 16.) az 1321/2014/EU rendeletnek a folyamatos légi alkalmasság biztosítására vonatkozó szabályok 216/2008/EK rendelettel való összehangolása, a kritikus karbantartási feladatok, valamint a folyamatos légi alkalmasság figyelemmel kísérése tekintetében való módosításáról (HL L 241., 2015.9.17., 16. o.)
A Bizottság (EU) 2018/1142 rendelete (2018. augusztus 14.) az 1321/2014/EU rendeletnek bizonyos kategóriájú légijármű-karbantartási engedélyek bevezetése, külső beszállítóktól származó alkatrészek elfogadási eljárásának módosítása, valamint a karbantartási képzéssel foglalkozó szervezetek jogosultságainak módosítása tekintetében történő módosításáról (HL L 207., 2018.8.16., 2. o.)
A Bizottság (EU) 2015/340 rendelete (2015. február 20.) a légiforgalmi irányítói szakszolgálati engedélyekre és tanúsítványokra vonatkozó formai követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról, a 923/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról és a 805/2011/EU bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 63., 2015.3.6., 1. o.)
Alkalmazandó rendelkezések: 1-9. cikk, I-IV. melléklet.
A Bizottság (EU) 2015/640 rendelete (2015. április 23.) az adott üzembentartási típusra vonatkozó kiegészítő légialkalmassági előírásokról és a 965/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 106., 2015.4.24., 18. o.)
Alkalmazandó rendelkezések: 1-5. cikk, I. és II. melléklet.
3. Légiközlekedés-védelem
VÉDELEM Az Európai Parlament és a Tanács 300/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a polgári légi közlekedés védelmének közös szabályairól és a 2320/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 97., 2008.4.9., 72. o.)
Módosította:
A Bizottság 18/2010/EU rendelete
(2010. január 8.) a 300/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a polgári légiközlekedés-védelem terén végrehajtandó nemzeti minőségbiztosítási programokra vonatkozó követelmények tekintetében való módosításáról (HL L 7., 2010.1.12., 3. o.)
A Bizottság 272/2009/EK rendelete (2009. április 2.) a polgári légi közlekedés védelméről szóló 300/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet mellékletében foglalt közös alapkövetelmények kiegészítéséről (HL L 91., 2009.4.3., 7. o.)
Módosította:
A Bizottság 297/2010/EU rendelete
(2010. április 9.) a polgári légi közlekedés védelmére irányuló közös alapkövetelmények kiegészítéséről szóló 272/2009/EK rendelet módosításáról (HL L 90., 2010.4.10., 1. o.)
A Bizottság 720/2011/EU rendelete (2011. július 22.) a polgári légi közlekedés védelmére irányuló közös alapkövetelmények kiegészítéséről szóló 272/2009/EK rendeletnek a folyadékok, aeroszolok és gélek európai uniós repülőtereken történő átvizsgálásának bevezetése tekintetében történő módosításáról (HL L 193., 2011.7.23., 19. o.)
A Bizottság 1141/2011/EU rendelete (2011. november 10.) a polgári légi közlekedés védelmére vonatkozó közös alapkövetelmények kiegészítéséről szóló 272/2009/EK rendeletnek a biztonsági szkennerek európai uniós repülőtereken való alkalmazása tekintetében történő módosításáról (HL L 293., 2011.11.11., 22. o.)
A Bizottság 245/2013/EU rendelete (2013. március 19.) a 272/2009/EK rendeletnek a folyadékok, aeroszolok és gélek európai uniós repülőtereken való átvizsgálása tekintetében történő módosításáról (HL L 77., 2013.3.20., 5. o.)
A Bizottság 1254/2009/EU rendelete (2009. december 18.) a polgári légi közlekedés védelmére irányuló közös alapkövetelményektől való eltérést és alternatív védelmi intézkedések elfogadását a tagállamok számára lehetővé tevő feltételek meghatározásáról (HL L 338., 2009.12.19., 17. o.).
Módosította:
A Bizottság (EU) 2016/2096 rendelete
(2016. november 30.) az 1254/2009/EU rendeletnek a polgári légi közlekedés védelmére irányuló közös alapkövetelményektől való eltérést és alternatív védelmi intézkedések elfogadását a tagállamok számára lehetővé tevő egyes feltételek tekintetében történő módosításáról (HL L 326., 2016.12.1., 7. o.)
A Bizottság 72/2010/EU rendelete (2010. január 26.) a légi közlekedés védelmével kapcsolatos bizottsági ellenőrzések eljárásainak megállapításáról (HL L 23., 2010.1.27., 1. o.)
Módosította:
A Bizottság (EU) 2016/472 végrehajtási rendelete
(2016. március 31.) a 72/2010/EU rendeletnek a »bizottsági ellenőr« fogalom meghatározása tekintetében történő módosításáról (HL L 85., 2016.4.1., 28. o.)
A Bizottság (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelete (2015. november 5.) a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról (HL L 299., 2015.11.14., 1. o.)
Módosította:
A Bizottság (EU) 2015/2426 végrehajtási rendelete
(2015. december 18.) az (EU) 2015/1998 rendeletnek a közös polgári légiközlekedés-védelmi alapkövetelményekkel egyenértékű védelmi követelményeket alkalmazóként elismert harmadik országok tekintetében történő módosításáról (HL L 334., 2015.12.22., 5. o.)
A Bizottság (EU) 2017/815 végrehajtási rendelete (2017. május 12.) az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendeletnek egyes egyedi légiközlekedés-védelmi intézkedések egyértelműsítése, összehangolása és egyszerűsítése érdekében történő módosításáról (HL L 122., 2017.5.13., 1. o.)
A Bizottság (EU) 2017/837 végrehajtási rendelete (2017. május 17.) a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról szóló (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet lengyel és svéd nyelvű változatának helyesbítéséről (HL L 125., 2017.5.18., 3. o.)
A Bizottság (EU) 2018/55 végrehajtási rendelete (2018. január 9.) az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendeletnek a Szingapúri Köztársaságnak a közös polgári légiközlekedés-védelmi alapkövetelményekkel egyenértékű védelmi követelményeket alkalmazóként elismert harmadik országok közé történő felvétele tekintetében történő módosításáról (HL L 10., 2018.1.13., 5. o.)
A Bizottság (EU) 2019/103 végrehajtási rendelete (2019. január 23.) az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendeletnek bizonyos egyedi légiközlekedés-védelmi intézkedések egyértelműsítése, harmonizálása, egyszerűsítése és megerősítése tekintetében történő módosításáról (HL L 21., 2019.1.24., 13. o.)
4. Légiforgalmi szolgáltatás
KERETRENDELET Az Európai Parlament és a Tanács 549/2004/EK rendelete (2004. március 10.) az egységes európai égbolt létrehozására vonatkozó keret megállapításáról (»keretrendelet«) (HL L 96., 2004.3.31., 1. o.)
Módosította:
Az Európai Parlament és a Tanács 1070/2009/EK rendelete
(2009. október 21.) az 549/2004/EK, az 550/2004/EK, az 551/2004/EK és az 552/2004/EK rendeletnek az európai légiközlekedési rendszer teljesítményének és fenntarthatóságának javítását célzó módosításáról (HL L 300., 2009.11.14., 34. o.)
Végrehajtási szabályok A Bizottság (EU) 2019/317 végrehajtási rendelete (2019. február 11.) az egységes európai égboltra vonatkozó teljesítmény- és díjszámítási rendszer létrehozásáról, valamint a 390/2013/EU és a 391/2013/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 56., 2019.2.25.,
1. o.
)
SZOLGÁLTATÁS-
NYÚJTÁS
Az Európai Parlament és a Tanács 550/2004/EK
rendelete
(2004. március 10.) a léginavigációs szolgálatoknak az egységes európai égbolt keretében történő ellátásáról (léginavigációs-szolgálati rendelet) (HL L 96., 2004.3.31., 10. o.; magyar nyelvű különkiadás, 7. fejezet, 8. kötet, 31. o.)
Módosította:
Az Európai Parlament és a Tanács 1070/2009/EK rendelete
(2009. október 21.) az 549/2004/EK, az 550/2004/EK, az 551/2004/EK és az 552/2004/EK rendeletnek az európai légiközlekedési rendszer teljesítményének és fenntarthatóságának javítását célzó módosításáról (HL L 300., 2009.11.14., 34. o.)
Végrehajtási szabályok A Bizottság 716/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. június 27.) az európai légiforgalmi szolgáltatási főterv végrehajtását támogató kísérleti közös projekt létrehozásáról (HL L 190., 2014.6.28., 19. o.)
A Bizottság (EU) 2017/373 végrehajtási rendelete (2017. március 1.) a légiforgalmi szolgáltatást/léginavigációs szolgálatokat és más légiforgalmi szolgáltatási hálózati funkciókat és azok felügyeletét ellátó szolgáltatókra vonatkozó közös követelmények meghatározásáról, valamint a 482/2008/EK rendelet, az 1034/2011/EU, az 1035/2011/EU és az (EU) 2016/1377 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről, továbbá a 677/2011/EU rendelet módosításáról (HL L 62., 2017.3.8., 1. o.)  * 
A Bizottság 176/2011/EU rendelete (2011. február 24.) a funkcionális légtérblokkok kialakítását és módosítását megelőzően benyújtandó információkról (HL L 51., 2011.2.25., 2. o.)
A Bizottság 482/2008/EK rendelete (2008. május 30.) a léginavigációs szolgáltatók által kialakítandó, szoftverbiztonságot garantáló rendszer létrehozásáról és a 2096/2005/EK rendelet II. mellékletének módosításáról (HL L 141., 2008.5.31., 5. o.)  * 
Módosította:
A Bizottság 1035/2011/EU végrehajtási rendelete
(2011. október 17.) a léginavigációs szolgálatok ellátására vonatkozó közös követelmények megállapításáról, valamint a 482/2008/EK és a 691/2010/EU rendelet módosításáról (HL L 271., 2011.10.18., 23. o.)
A Bizottság 409/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. május 3.)
a közös projektek meghatározásáról, az európai légiforgalmi szolgáltatási főterv irányítási struktúrájának létrehozásáról, valamint a főterv kivitelezését támogató ösztönzők megállapításáról (HL L 123., 2013.5.4., 1. o.)
A Bizottság (EU) 2016/1377 végrehajtási rendelete (2016. augusztus 4.) a légiforgalmi szolgáltatást/léginavigációs szolgálatokat és más légiforgalmi szolgáltatási hálózati funkciókat ellátó szolgáltatókra és e szolgáltatások felügyeletére vonatkozó közös követelmények meghatározásáról, a 482/2008/EK rendelet és az 1034/2011/EU, illetve az 1035/2011/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről, valamint a 677/2011/EU rendelet módosításáról (HL L 226., 2016.8.19., 1. o.)  * 
A Bizottság (EU) 2017/373 végrehajtási rendelete (2017. március 1.) a légiforgalmi szolgáltatást/léginavigációs szolgálatokat és más légiforgalmi szolgáltatási hálózati funkciókat és azok felügyeletét ellátó szolgáltatókra vonatkozó közös követelmények meghatározásáról, valamint a 482/2008/EK rendelet, az 1034/2011/EU, az 1035/2011/EU és az (EU) 2016/1377 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről, továbbá a 677/2011/EU rendelet módosításáról (HL L 62., 2017.3.8., 1. o.)
LÉGTÉR Az Európai Parlament és a Tanács 551/2004/EK rendelete (2004. március 10.) a légtérnek az egységes európai égbolt keretében történő szervezéséről és használatáról (»légtérrendelet«) (HL L 96., 2004.3.31., 20. o.)
Módosította:
Az Európai Parlament és a Tanács 1070/2009/EK rendelete
(2009. október 21.) az 549/2004/EK, az 550/2004/EK, az 551/2004/EK és az 552/2004/EK rendeletnek az európai légiközlekedési rendszer teljesítményének és fenntarthatóságának javítását célzó módosításáról (HL L 300., 2009.11.14., 34. o.)
Végrehajtási szabályok A Bizottság 255/2010/EU rendelete (2010. március 25.) a légiforgalomáramlás-szervezésre vonatkozó közös szabályok megállapításáról (HL L 80., 2010.3.26., 10. o.)
Módosította:
A Bizottság 923/2012/EU végrehajtási rendelete
(2012. szeptember 26.) a közös repülési szabályok és a léginavigációs szolgáltatásokra és eljárásokra vonatkozó működési rendelkezések meghatározásáról, valamint az 1035/2011/EU végrehajtási rendelet és az 1265/2007/EK, az 1794/2006/EK, a 730/2006/EK, az 1033/2006/EK és a 255/2010/EU rendelet módosításáról (HL L 281., 2012.10.13., 1. o.)
A Bizottság (EU) 2016/1006 végrehajtási rendelete (2016. június 22.) a 255/2010/EU rendeletnek a 3. cikke (1) bekezdésében említett ICAO-rendelkezések tekintetében történő módosításáról (HL L 165., 2016.6.23., 8. o.)
A Bizottság (EU) 2017/2159 végrehajtási rendelete (2017. november 20.) a 255/2010/EU bizottsági rendeletnek az ICAO-rendelkezésekre vonatkozó bizonyos hivatkozások tekintetében történő módosításáról (HL L 304., 2017.11.21., 45. o.)
A Bizottság 2150/2005/EK rendelete (2005. december 23.) a rugalmas légtérfelhasználásra vonatkozó közös szabályok megállapításáról (HL L 342., 2005.12.24., 20. o.)
A Bizottság 923/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. szeptember 26.) a közös repülési szabályok és a léginavigációs szolgáltatásokra és eljárásokra vonatkozó működési rendelkezések meghatározásáról, valamint az 1035/2011/EU végrehajtási rendelet és az 1265/2007/EK, az 1794/2006/EK, a 730/2006/EK, az 1033/2006/EK és a 255/2010/EU rendelet módosításáról (HL L 281., 2012.10.13., 1. o.)
Módosította:
A Bizottság (EU) 2015/340 rendelete
(2015. február 20.) a légiforgalmi irányítói szakszolgálati engedélyekre és tanúsítványokra vonatkozó formai követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról, a 923/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról és a 805/2011/EU bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 63., 2015.3.6., 1. o.)
A Bizottság (EU) 2016/1185 végrehajtási rendelete (2016. július 20.) a 923/2012/EU végrehajtási rendeletnek a közös repülési szabályok és a léginavigációs szolgáltatásokra és eljárásokra vonatkozó működési rendelkezések (SERA C. rész) aktualizálása és kiegészítése tekintetében történő módosításáról, valamint a 730/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 196., 2016.7.21., 3. o.)
A Bizottság (EU) 2017/835 végrehajtási rendelete (2017. május 12.) a közös repülési szabályok és a léginavigációs szolgáltatásokra és eljárásokra vonatkozó működési rendelkezések meghatározásáról, valamint az 1035/2011/EU végrehajtási rendelet és az 1265/2007/EK, az 1794/2006/EK, a 730/2006/EK, az 1033/2006/EK és a 255/2010/EU rendelet módosításáról szóló 923/2012/EU végrehajtási rendelet svéd és szlovén nyelvű változatának a helyesbítéséről (HL L 124., 2017.5.17., 35. o.)
A Bizottság (EU) 2019/123 végrehajtási rendelete (2019. január 24.) a légiforgalmi szolgáltatási (ATM) hálózati funkciók végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és a 677/2011/EU bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 28., 2019.1.31., 1. o.)
KÖLCSÖNÖS ÁTJÁRHATÓSÁG Az Európai Parlament és a Tanács 552/2004/EK rendelete (2004. március 10.) az Európai Légiforgalmi Szolgáltatási Hálózat átjárhatóságáról (»átjárhatósági rendelet«) (HL L 96., 2004.3.31., 26. o.)  * 
Módosította:
Az Európai Parlament és a Tanács 1070/2009/EK rendelete
(2009. október 21.) az 549/2004/EK, az 550/2004/EK, az 551/2004/EK és az 552/2004/EK rendeletnek az európai légiközlekedési rendszer teljesítményének és fenntarthatóságának javítását célzó módosításáról (HL L 300., 2009.11.14., 34. o.)
Végrehajtási szabályok A Bizottság 1206/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. november 22.) az egységes európai égbolton belül légtérellenőrzésre szolgáló légijármű-azonosításra vonatkozó követelmények megállapításáról (HL L 305., 2011.11.23., 23. o.)
A Bizottság 1207/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. november 22.) az egységes európai égbolton belüli légtérellenőrzés végrehajtására és átjárhatóságára vonatkozó követelmények megállapításáról (HL L 305., 2011.11.23., 35. o.)
Módosította:
A Bizottság 1028/2014/EU végrehajtási rendelete
(2014. szeptember 26.) az egységes európai égbolton belüli légtérellenőrzés végrehajtására és átjárhatóságára vonatkozó követelmények megállapításáról szóló 1207/2011/EU végrehajtási rendelet módosításáról (HL L 284., 2014.9.30., 7. o.)
A Bizottság (EU) 2017/386 végrehajtási rendelete (2017. március 6.) az egységes európai égbolton belüli légtérellenőrzés végrehajtására és átjárhatóságára vonatkozó követelmények megállapításáról szóló 1207/2011/EU végrehajtási rendelet módosításáról (HL L 59., 2017.3.7., 34. o.)
A Bizottság 73/2010/EU rendelete (2010. január 26.) a légiforgalmi adatok és légiforgalmi tájékoztatások minőségével kapcsolatos követelményeknek az egységes európai égbolt keretében történő meghatározásáról (HL L 23., 2010.1.27., 6. o.)
Módosította:
A Bizottság 1029/2014/EU végrehajtási rendelete
(2014. szeptember 26.) a légiforgalmi adatok és légiforgalmi tájékoztatások minőségével kapcsolatos követelményeknek az egységes európai égbolt keretében történő meghatározásáról szóló 73/2010/EU rendelet módosításáról (HL L 284., 2014.9.30., 9. o.)
A Bizottság 262/2009/EK rendelete (2009. március 30.) az egységes európai égbolt S-módú lekérdezési kódjainak összehangolt kiosztására és használatára vonatkozó követelmények megállapításáról (HL L 84., 2009.3.31., 20. o.)
Módosította:
A Bizottság (EU) 2016/2345 végrehajtási rendelete
(2016. december 14.) a 262/2009/EK rendelet és az 1079/2012/EU végrehajtási rendelet az ICAO-rendelkezésekre vonatkozó hivatkozások tekintetében történő módosításáról (HL L 348., 2016.12.21., 11. o.)
A Bizottság 29/2009/EK rendelete (2009. január 16.) az egységes európai égbolt keretében megvalósuló adatkapcsolat-szolgáltatásokra vonatkozó követelmények megállapításáról (HL L 13., 2009.1.17., 3. o.)
Módosította:
A Bizottság (EU) 2015/310 végrehajtási rendelete
(2015. február 26.) az egységes európai égbolt keretében megvalósuló adatkapcsolat-szolgáltatásokra vonatkozó követelmények megállapításáról szóló 29/2009/EK rendelet módosításáról és a 441/2014/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 56., 2015.2.27., 30. o.)
A Bizottság 633/2007/EK rendelete (2007. június 7.) az előzetes tájékoztatás, a koordinálás és a légijáratok légiforgalmi irányító egységek közötti átadása céljára szolgáló légiforgalmi üzenettovábbítási protokoll használatára vonatkozó követelmények megállapításáról (HL L 146., 2007.6.8., 7. o.)
Módosította:
A Bizottság 283/2011/EU rendelete
(2011. március 22.) a 633/2007/EK rendeletnek a 7. cikkben említett átmeneti rendelkezések tekintetében történő módosításáról (HL L 77., 2011.3.23., 23. o.)
A Bizottság 1079/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. november 16.) az egységes európai égbolton belüli beszédüzemű kommunikáció csatornatávolságára vonatkozó követelmények megállapításáról (HL L 320., 2012.11.17., 14. o.)
Módosította:
A Bizottság 657/2013/EU végrehajtási rendelete
(2013. július 10.) az egységes európai égbolton belüli beszédüzemű kommunikáció csatornatávolságára vonatkozó követelmények megállapításáról szóló 1079/2012/EU végrehajtási rendelet módosításáról (HL L 190., 2013.7.11., 37. o.)
A Bizottság (EU) 2016/2345 végrehajtási rendelete (2016. december 14.) a 262/2009/EK rendelet és az 1079/2012/EU végrehajtási rendelet az ICAO-rendelkezésekre vonatkozó hivatkozások tekintetében történő módosításáról (HL L 348., 2016.12.21., 11. o.)
A Bizottság (EU) 2017/2160 végrehajtási rendelete (2017. november 20.) az 1079/2012/EU végrehajtási rendeletnek az ICAO-rendelkezésekre vonatkozó bizonyos hivatkozások tekintetében történő módosításáról (HL L 304., 2017.11.21., 47. o.)
A Bizottság 1033/2006/EK rendelete (2006. július 4.) az egységes európai égbolton a felszállás előtti szakaszban a repülési tervekre alkalmazandó eljárások követelményeiről (HL L 186., 2006.7.7., 46. o.)
Módosította:
A Bizottság 923/2012/EU végrehajtási rendelete
(2012. szeptember 26.) a közös repülési szabályok és a léginavigációs szolgáltatásokra és eljárásokra vonatkozó működési rendelkezések meghatározásáról, valamint az 1035/2011/EU végrehajtási rendelet és az 1265/2007/EK, az 1794/2006/EK, a 730/2006/EK, az 1033/2006/EK és a 255/2010/EU rendelet módosításáról (HL L 281., 2012.10.13., 1. o.)
A Bizottság 428/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. május 8.) az 1033/2006/EK rendeletnek a 3. cikke (1) bekezdésében említett ICAO-rendelkezések tekintetében történő módosításáról és a 929/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 127., 2013.5.9., 23. o.)
A Bizottság (EU) 2016/2120 végrehajtási rendelete (2016. december 2.) az 1033/2006/EK rendeletnek a 3. cikke (1) bekezdésében említett rendelkezések tekintetében történő módosításáról (HL L 329., 2016.12.3., 70. o.)
A Bizottság (EU) 2018/139 végrehajtási rendelete (2018. január 29.) az 1033/2006/EK rendeletnek az ICAO-rendelkezésekre vonatkozó hivatkozások tekintetében történő módosításáról (HL L 25., 2018.1.30., 4. o.)
A Bizottság 1032/2006/EK rendelete (2006. július 6.) az előzetes tájékoztatás, a koordinálás és a légi járatok légiforgalmi irányító egységek közötti átadása céljából a repülési adatok cseréjét biztosító automatikus rendszerekre vonatkozó követelmények megállapításáról (HL L 186., 2006.7.7., 27. o.)
Módosította:
A Bizottság 30/2009/EK rendelete (2009. január 16.) az 1032/2006/EK rendeletnek az adatkapcsolat-szolgáltatásokat támogató repülési adatok cseréjét biztosító automatikus rendszerekre vonatkozó követelmények
tekintetében történő módosításáról (HL L 13., 2009.1.17., 20. o.)
SESAR A Tanács 219/2007/EK rendelete (2007. február 27.) az új generációs európai légiforgalmi szolgáltatási rendszer (SESAR) megvalósítása érdekében közös vállalkozás alapításáról (HL L 64., 2007.3.2., 1. o.)
Módosította:
A Tanács 1361/2008/EK rendelete
(2008. december 16.) az új generációs európai légiforgalmi szolgáltatási rendszer (SESAR) megvalósítása érdekében közös vállalkozás alapításáról szóló 219/2007/EK rendelet módosításáról (HL L 352., 2008.12.31., 12. o.)
A Tanács 721/2014/EU rendelete (2014. június 16.) az új generációs európai légiforgalmi szolgáltatási rendszer (SESAR) megvalósítása érdekében közös vállalkozás alapításáról szóló 219/2007/EK rendeletnek a közös vállalkozás időtartamának 2024-ig való meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról (HL L 192., 2014.7.1., 1. o.)
5. Környezet- és zajvédelem
Az Európai Parlament és a Tanács 598/2014/EU rendelete (2014. április 16.) az Unió repülőterein a zajvédelemmel összefüggő üzemeltetési korlátozások bevezetésére vonatkozó szabályok és eljárások megállapításáról a kiegyensúlyozott megközelítés jegyében, valamint a 2002/30/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 173., 2014.6.12., 65. o.)
A Tanács 89/629/EGK irányelve (1989. december 4.) a polgári szubszonikus sugárhajtású repülőgépek zajkibocsátásának korlátozásáról (HL L 363., 1989.12.13., 27. o.)
Alkalmazandó rendelkezések: 1-8. cikk.
Az Európai Parlament és a Tanács 2006/93/EK irányelve (2006. december 12.) a nemzetközi polgári repülésről szóló egyezmény második kiadásának (1988) 16. függeléke 1. kötete II. részének 3. fejezete hatálya alá tartozó repülőgépek üzemeltetésének szabályozásáról (HL L 374., 2006.12.27., 1. o.)
6. Szociális szempontok
A Tanács 2000/79/EK irányelve (2000. november 27.) az Európai Légitársaságok Szövetsége (AEA), az Európai Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége (ETF), az Európai Közforgalmi Pilóták Szövetsége (ECA), az Európai Regionális Légitársaságok Szövetsége (ERA) és a Légiszállítók Nemzetközi Szövetsége (IACA) által kötött, a polgári repülésben dolgozó utazó munkavállalók munkaidejének szervezéséről szóló európai megállapodásról (HL L 302., 2000.12.1., 57. o.)
Alkalmazandó rendelkezések: 2-3. cikk és a melléklet.
Az Európai Parlament és a Tanács 2003/88/EK irányelve (2003. november 4.) a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól (HL L 299., 2003.11.18., 9. o.)
Alkalmazandó rendelkezések: 1-9., 11-14., 16-19. és 22-24. cikk
7. Fogyasztóvédelem
A Tanács 93/13/EGK irányelve (1993. április 5.) a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről (HL L 95., 1993.4.21., 29. o.)
Alkalmazandó rendelkezések: 1-11. cikk.
Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelve (2011. október 25.) a fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi irányelv és az 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 85/577/EGK tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 304., 2011.11.22., 64. o.)
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2302 irányelve (2015. november 25.) az utazási csomagokról és az utazási szolgáltatásegyüttesekről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításról, továbbá a 90/314/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 326., 2015.12.11., 1. o.)
A Tanács 2027/97/EK rendelete (1997. október 9.) a légifuvarozók baleset esetén fennálló felelősségéről (HL L 285., 1997.10.17., 1. o.)
Alkalmazandó rendelkezések: 1-8. cikk.
Módosította:
Az Európai Parlament és a Tanács 889/2002/EK rendelete
(2002. május 13.) a légifuvarozók balesetek esetén fennálló felelősségéről szóló 2027/97/EK tanácsi rendelet módosításáról (HL L 140., 2002.5.30., 2. o.)
Az Európai Parlament és a Tanács 261/2004/EK rendelete (2004. február 11.) a visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 46., 2004.2.17., 1. o.)
Alkalmazandó rendelkezések: 1-18. cikk.
Az Európai Parlament és a Tanács 1107/2006/EK rendelete (2006. július 5.) a légi járműveken utazó fogyatékkal élő, illetve csökkent mozgásképességű személyek jogairól (HL L 204., 2006.7.26., 1. o.)
8. Egyéb rendelkezések
A Tanács 2003/96/EK irányelve (2003. október 27.) az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről (HL L 283., 2003.10.31., 51. o.)
Alkalmazandó rendelkezések: (a 14. cikk (1) bekezdésének b) pontja és (2) bekezdése).