A jogszabály mai napon ( 2023.03.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2020. évi VIII. törvény

a Magyarország Kormánya és az Egyesült Nemzetek Szervezete között létrejövő, az Egyesült Nemzetek Terrorizmus Ellenes Hivatala regionális programtámogató irodájának Budapesten történő felállításáról szóló megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és az Egyesült Nemzetek Szervezete között létrejövő, az Egyesült Nemzetek Terrorizmus Ellenes Hivatala regionális programtámogató irodájának Budapesten történő felállításáról szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § (1) A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövegét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A Megállapodás hiteles angol nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. §, a 3. §, az 1. melléklet és a 2. melléklet a Megállapodás XVII. cikkének 1. pontjában meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Megállapodás, illetve a 2. §, a 3. §, az 1. melléklet és a 2. melléklet hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

5. § E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

1. melléklet a 2020. évi VIII. törvényhez

Megállapodás Magyarország Kormánya és az Egyesült Nemzetek Szervezete között létrejövő, az Egyesült Nemzetek Terrorizmus Ellenes Hivatala (UNOCT) regionális programtámogató irodájának Budapesten történő felállításáról

TEKINTETBE VÉVE, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezetének Közgyűlése 2017. június 15-én létrehozta az Egyesült Nemzetek Terrorizmus Ellenes Hivatalát;

TEKINTETBE VÉVE, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezetének státuszára, kiváltságaira és mentességeire nézve az Egyesült Nemzetek kiváltságairól és mentességeiről szóló Egyezmény az irányadó, amelyet az Egyesült Nemzetek Szervezetének Közgyűlése 1946. február 13-án fogadott el;

TEKINTETBE VÉVE, hogy az Egyesült Nemzetek Terrorizmus Ellenes Hivatala úgy döntött, hogy egyes adminisztratív és operatív támogató funkciók ellátását a Magyarországon, Budapesten létesítendő, az Egyesült Nemzetek Terrorizmus Ellenes Hivatalának új regionális programtámogató irodájára bízza;

TEKINTETBE VÉVE, hogy Magyarország Kormánya üdvözli az Egyesült Nemzetek Terrorizmus Ellenes Hivatala regionális programtámogató irodájának Magyarország területén való létesítését;

TEKINTETBE VÉVE, hogy Magyarország Kormánya és az Egyesült Nemzetek Terrorizmus Ellenes Hivatala meg kívánja állapítani azokat a feltételeket, amelyek alapján az Egyesült Nemzetek Terrorizmus Ellenes Hivatalának regionális programtámogató irodája felhatalmazásának keretei között, Magyarország területén működhet;

E CÉLBÓL Magyarország Kormánya és az Egyesült Nemzetek Terrorizmus Ellenes Hivatala által képviselt Egyesült Nemzetek Szervezete a baráti együttműködés szellemétől vezérelve, döntöttek arról, hogy a következő Megállapodást kötik:

I. Cikk

Meghatározások

E Megállapodás tekintetében a következő meghatározások alkalmazandók:

a) „UNOCT” az Egyesült Nemzetek Terrorizmus Ellenes Hivatalát jelenti;

b) „Ország” Magyarországot jelenti;

c) „Kormány” Magyarország Kormányát jelenti;

d) „Felek” a Kormányt és a UNOCT által képviselt Egyesült Nemzetek Szervezetét jelenti;

e) „Általános Egyezmény” az Egyesült Nemzetek kiváltságairól és mentességeiről az Egyesült Nemzetek Közgyűlése által 1946. február 13-án elfogadott Egyezményt jelenti, amelynek Magyarország 1956. július 30-án a részesévé vált;

f) „Iroda”az Ország területén lévő UNOCT regionális programtámogató irodát jelenti;

g) „Iroda helyiségei” az Iroda által állandó vagy ideiglenes jelleggel birtokolt épületet vagy épületrészt jelentik, ideértve minden olyan földet, épületeket továbbá területeket, melyek időről időre ezen Megállapodásnak vagy a Felek által kötött kiegészítő megállapodásoknak megfelelően beleértendők. A Felek a kétségek eloszlatása érdekében megerősítik, hogy minden egyéb, a UNOCT által az Iroda tevékenységéhez kapcsolódóan szervezett találkozók, szemináriumok, tanfolyamok, szimpóziumok, műhelyfoglalkozások, illetve ezekhez hasonló egyéb rendezvények lebonyolítására szolgáló helyiségek az Ország területén a találkozók, szemináriumok, tanfolyamok, szimpóziumok, műhelyfoglalkozások, illetve ezekhez hasonló egyéb rendezvények idejére ideiglenesen az Iroda helyiségeinek tekintendőek, azzal, hogy jelen Megállapodás III. cikke (2) bekezdésében foglaltak az Ország területén lévő egyéb helyiségek vonatkozásában nem alkalmazandóak;

h) „UNOCT irattárak” és a „UNOCT irattárai” kifejezések, többek között, de nem kizárólagosan a UNOCT tulajdonában vagy birtokában lévő bármilyen formájú feljegyzéseket ideértve - de nem kizárólagosan - levelezéseket, dokumentumokat, kéziratokat, számítógépes nyilvántartásokat és egyéb elektronikus adatokat, álló- és mozgóképeket, valamint film- és hangfelvételeket vagy más hasonló anyagokat foglalják magukban;

i) „Irodavezető” a UNOCT, Iroda irányítására kijelölt magas rangú tisztviselőjét és távollétében az általa kijelölt, nevében eljáró és egyéb UNOCT-tisztviselőt jelenti;

j) „UNOCT tisztviselők” a UNOCT személyzetének összes olyan tagját jelenti, akit az Egyesült Nemzetek Személyzeti Szabályzata szerint alkalmaztak, állampolgárságukra való tekintet nélkül kivéve azokat a személyeket, akiket a Közgyűlés 1946. december 7-én kelt 76 (I) számú határozatának megfelelően helyben szerződtetnek és órabérben alkalmaznak;

k) „Kiküldött szakértők” olyan UNOCT részére feladatokat ellátó személyek, akik nem UNOCT-tisztviselők;

l) „UNOCT személyzet” a UNOCT tisztviselőit, kiküldött szakértőket, a UNOCT által hivatalos ügyben a Irodába meghívott egyéb UNOCT személyzetet, valamint a Közgyűlés 1946. december 7-én kelt 76 (I) számú határozatának megfelelően helyben szerződtetett és órabérben alkalmazott személyeket jelenti.

II. Cikk

Együttműködés a Kormány és a UNOCT között

1. A Kormány biztosítja, hogy az Iroda és az ahhoz rendelt UNOCT személyzet, valamint bármilyen más UNOCT személyzet legalább olyan kedvező elbánásban részesül a Kormány által, mint az Ország területén jelenlévő többi kormányközi vagy nemzetközi szervezet vagy Egyesült Nemzetek Szervezetének ügynöksége, alapja vagy programja, illetve személyzetük.

2. A Kormány a UNOCT-vel egyetértésben, megtesz minden intézkedést, amely szükséges lehet a UNOCT tisztviselők és a kiküldött szakértők olyan szabályok, illetve más jogi rendelkezések alóli mentesítése érdekében, amelyek a Megállapodás vagy a Felek által kötött bármely kiegészítő megállapodás alapján folyó műveleteket és projekteket akadályozhatják, és biztosítja azokat az egyéb könnyítéseket, amelyek az Iroda munkájának gyors és hatékony végrehajtásához szükségesek lehetnek.

III. Cikk

Az Iroda és a Kormány hozzájárulása

1. A Kormány üdvözli, hogy a UNOCT által képviselt Egyesült Nemzetek Szervezete az Országban hozza létre és működteti az Irodát a UNOCT által meghatározott adminisztratív és operatív támogató szolgáltatások biztosítására.

2. A Kormány

(a) a jelen Megállapodás hatálybalépésének időpontjától számított legalább tizenöt (15) éven át és a Felek által megállapított és a Felek belső eljárásai szerint jóváhagyott további időszakra, térítésmentesen biztosítja a UNOCT számára azon megfelelő és kielégítő helyiségeket, azok berendezését, az irodabútorokkal és egyéb felszerelésekkel együtt, melyeket a Felek az Iroda működéséhez szükségesnek ítélnek meg, ahogyan azt a Felek között létrejött Kiegészítő Megállapodás tartalmazza;

(b) az Irodavezető kérésének megfelelően biztosítja a UNOCT számára az Iroda munkavégzéséhez szükséges közszolgáltatásokat, ideértve többek között az áram- és vízszolgáltatást, szennyvízelvezetést, tűzvédelmet, szemétszállítást és gázellátást, ahogyan azt a Felek között létrejött Kiegészítő Megállapodás tartalmazza.

3. A Kormány kötelessége az Iroda helyiségei biztonságának és védelmének biztosítása, továbbá kötelessége, hogy minden megfelelő intézkedéssel biztosítsa, hogy az Iroda helyiségeinek nyugalmát ne veszélyeztethesse személyek vagy személyek csoportjának illetéktelen behatolása vagy zavarkeltés az Iroda helyiségeinek közvetlen közelében. Az Irodavezető kérésére az illetékes magyar hatóságok megfelelő számú rendvédelmi erőt biztosítanak az Iroda helyiségeiben vagy annak közvetlen közelében a törvény és a rend fenntartására, valamint személyek onnan történő eltávolítására.

4. A Kormány kötelessége, hogy a jelen Megállapodás hatálya alá tartozó személyek biztonsága és védelme érdekében minden szükséges és hathatós intézkedést megtegyen, mely az Iroda zavartalan működéséhez elengedhetetlen.

5. Az Irodának a fentiekben említett távközlési vagy közszolgáltatási rendszerében teljes vagy részleges meghibásodást okozó incidens vagy esemény esetén az Iroda, feladatai ellátása érdekében, a kiemelt fontosságú kormányzati ügynökségeket, illetve szerveket megillető elsőbbséget élvez.

IV. Cikk

Az Iroda személyzete

A UNOCT kinevezheti az Irodába a ráruházott speciális feladatok ellátásához általa szükségesnek tartott számú UNOCT-tisztviselőket vagy UNOCT-személyzetet.

V. Cikk

Kiváltságok és mentességek

1. A Kormány a UNOCT, annak tulajdona, pénzeszköze és vagyontárgyai, valamint a UNOCT személyzet tekintetében az Általános Egyezmény megfelelő rendelkezéseit alkalmazza. A Kormány hozzájárul a UNOCT és a UNOCT személyzete számára olyan kiegészítő kiváltságok és mentességek nyújtásához is, amelyek szükségesek lehetnek az Irodára ruházott feladatok végrehajtásához.

2. Az V. cikk (1) bekezdésének érintetlenül hagyása mellett, a Kormány a UNOCT-re és személyzetére különösen azokat a kiváltságokat, mentességeket, jogokat és könnyítéseket terjeszti ki, amelyekről a jelen Megállapodás VI-VIII. cikkei rendelkeznek.

3. A UNOCT tisztviselők kivételével azon személyek, akik UNOCT küldöttségek tagjai, vagy akiket egy UNOCT irodához a UNOCT hivatalos ügyben meghívott, a VIII. cikkben foglalt kiváltságokat és mentességeket élvezik, a (2) bekezdés h), j), m) és n) pontjaiban foglaltak kivételével.

VI. Cikk

Tulajdon, pénzeszközök és vagyontárgyak

1. A UNOCT, annak bárhol, bárkinél lévő tulajdona, pénzeszközei és vagyontárgyai mentesek a joghatóság minden formája alól, kivéve, ha arról valamely esetben kifejezetten lemondott, azzal, hogy e lemondás nem terjed ki a végrehajtási cselekményekre.

2. A Kormány elismeri a UNOCT ellenőrzése és felügyelete alatt álló Iroda sérthetetlenségét a jelen Megállapodásban foglaltak szerint.

3. A Kormány egyetlen közigazgatási, bírósági, katonai vagy rendőri szervnél foglalkoztatott tisztviselője vagy tisztje, vagy más, az Ország területén hatósági jogkörrel felruházott személy sem léphet be az Irodába hivatali feladata ellátása végett, kivéve az Irodavezető hozzájárulása esetén, az általa megszabott feltételek szerint.

4. A UNOCT bárhol elhelyezkedő és bárkinél lévő tulajdona, pénzeszközei és vagyontárgyai mentesek a házkutatás, igénybevétel, elkobzás, kisajátítás vagy végrehajtási, közigazgatási, bírósági vagy törvényhozási kényszer bármely más alakban való megnyilvánulása alól.

5. A UNOCT irattára és általában a hozzá tartozó, illetve általa kezelt ügyiratok sérthetetlenek, bárhol legyenek is.

6. A UNOCT pénzeszközei, vagyontárgyai, jövedelmei és egyéb tulajdona mentes:

a) mindenfajta közvetlen adó alól, azzal, hogy a UNOCT nem kéri azon adók alól való mentesítését, melyek a közüzemi szolgáltatások fejében járó díjaknak felelnek meg;

b) a UNOCT hivatalos használatára behozott vagy kivitt tárgyak tekintetében minden vám, valamint tilalom és korlátozás alól, feltéve, hogy a mentesség felhasználásával behozott cikkeket nem fogják az Országban eladni, csak a Kormánnyal együttesen megállapított feltételek mellett;

c) kiadványaik, álló- és mozgóképeik, videó-, film- és hangfelvételei behozatala és kivitele tekintetében minden vám, valamint tilalom és korlátozás alól.

7. A UNOCT mentes a működtetéssel és tranzakciókkal kapcsolatos adók és illetékek, valamint a hivatali munkához szükséges beszerzésekre kivethető és általában kivetésre kerülő jövedéki adók, forgalmi adók, díjak és egyéb közvetett adók alól. Az Ország területén beszerzett termékek és szolgáltatások vonatkozásában az általános forgalmi és jövedéki adók alóli mentesség biztosítása adó visszatérítés formájában történik, a diplomáciai képviseletekre és azok tagjaira vonatkozó szabályok szerint.

8. A UNOCT minden pénzügyi ellenőrzésre, szabályozásra vagy fizetési korlátozásra való tekintet nélkül

a) szerezhet be erre felhatalmazott kereskedelmi ügynökségektől, tarthat és használhat fel bármilyen mennyiségű értékpapírt, aranyat vagy bármilyen valutát, továbbá vezethet devizaszámlát bármilyen valutában;

b) pénzét, értékpapírjait, aranyát vagy valutáját szabadon átutalhatja egyik országból a másikba, illetve az Ország területén belül, továbbá a birtokában lévő valutát bármely másik valutára átválthatja.

VII. Cikk

Kommunikációra vonatkozó könnyítések

1. A UNOCT-t hivatalos érintkezése tekintetében legalább olyan kedvező elbánás illeti meg, mint amelyet a Kormány a levelezés, a kábeltáviratok, távfénymásolatok, telefon-, távirati-, telex, illetve minden más, többek között az elektronikus közlések, elsőbbsége, díja és illetéke tekintetében bármely más kormánynak, ideértve annak diplomáciai képviseletét is, vagy más kormányközi, nemzetközi szervezetnek biztosít.

2. A Kormány biztosítja a UNOCT-nek, illetve a UNOCT által küldött hivatalos közlések és levelezések sérthetetlenségét, és nem alkalmaz semmilyen cenzúrát a közlések és a levelezés tekintetében. Ez a sérthetetlenség kiterjed többek között a kiadványokra, álló- és mozgóképekre, videó-, film- és hangfelvételekre, függetlenül azok terjedelmétől és számától.

3. A UNOCT-nek joga van rejtjel alkalmazására, valamint arra, hogy levelezést és más hivatalos anyagokat olyan futárok útján vagy lepecsételt poggyászban továbbítson, illetve kapjon meg, amelyek a diplomáciai futárokkal és a diplomáciai poggyásszal azonos kiváltságokat és mentességeket élveznek.

4. A UNOCT-nek joga van rádió és műhold távközlési berendezést az Ország területére behozni és engedélyezési díjak fizetése nélkül ténylegesen üzemeltetni az Egyesült Nemzetek Szervezetének bejegyzett hullámhosszain, illetve azokon, amelyeket a Kormány meghatároz, személyzete között, az Országban és azon kívül.

VIII. Cikk

A UNOCT tisztviselői

1. Az Irodavezető, valamint a - UNOCT által meghatározott és a Kormány felé közölt - Irodához rendelt más magas rangú tisztviselők, az Országban való tartózkodásuk időtartama alatt, maguk, házastársuk és eltartott hozzátartozóik tekintetében a diplomáciai képviselőknek általában biztosított kiváltságokat, mentességeket, kivételeket és könnyítéseket élvezik. E célból Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma felveszi nevüket a diplomáciai listára.

2. A UNOCT tisztviselőit, az Országban tartózkodásuk időtartama alatt, a következő könnyítések, kivételek, kiváltságok és mentességek illetik meg:

a) Mentesség őrizetbe vétel és fogva tartás alól;

b) Mentesség a joghatóság alól a szóban és írásban tett nyilatkozataik és összes egyéb hivatalos minőségükben tett cselekményeik tekintetében, e mentesség a UNOCT-nél történt alkalmazásuk megszűnését követően is fennmarad;

c) Mentesség hivatalos poggyászuk megvizsgálása és lefoglalása, valamint személyes poggyászuk lefoglalása alól;

d) Mentesség katonai szolgálati kötelezettség, illetve más szolgálati kötelezettség alól;

e) Mentesség maguk, házastársuk, valamint eltartott hozzátartozóik tekintetében a bevándorlást korlátozó szabályok, valamint a külföldiek bejelentésére vonatkozó előírások alól;

f) Mentesség a UNOCT által fizetett illetmény, jövedelem és egyéb járandóság tekintetében az adózás bármely formája alól;

g) Mentesség a közvetlen adózás minden formája alól az Országon kívüli forrásból származó jövedelmük tekintetében;

h) Mentesség az Irodavezető, valamint az Irodához rendelt bármely UNOCT tisztviselő által a magyar piacon vásárolt bármely árucikk, illetve szolgáltatás árában foglalt általános forgalmi és jövedéki adó alól, mely mentességet az adóhatóságok visszatérítés formájában biztosítják a diplomáciai képviseletek és tagjai részére kialakított általános forgalmi és jövedéki adó visszatérítési szabályoknak megfelelően;

i) A szükséges vízumok és engedélyek azonnali és ingyenes jóváhagyása és kiadása, valamint hivatalos feladataik ellátásához szükséges mértékben szabad mozgás biztosítása az Ország területén, illetve az Országba való beutazásnál és az onnan való kiutazásnál;

j) Az Országban való tartózkodásuk ideje alatt a UNOCT tisztviselők közös háztartásban élő azon házastársai, akiknek e státuszát az Egyesült Nemzetek Szervezete elismerte, továbbá eltartott hozzátartozóik munkavállalási engedély nélkül vállalhatnak munkát a magyar munkaerőpiacon;

k) Joguk van az Országban külföldi fizetőeszközökkel, devizaszámlával, ingó és ingatlan tulajdonnal rendelkezni, illetve ilyet fenntartani, valamint joguk van a UNOCT-nél való alkalmazásuk megszűnésekor az Országból azt a pénzösszeget kivinni, amelynek jogszerű birtoklására megfelelő okuk van;

l) Nemzetközi válság idején őket, házastársukat, akiknek e státuszát az Egyesült Nemzetek Szervezete elismerte, és eltartott hozzátartozóikat a diplomáciai képviselőkkel azonos védelem és hazatérési könnyítések illetik meg;

m) Joguk van személyes használatra vámmentesen behozni:

(i) berendezési tárgyaikat és személyes használati tárgyaikat, egy vagy több szállítmányban az Országba való érkezéskor és ezt követően pedig a további tételeket, ideértve a gépjárműveket, az Országnak az oda akkreditált diplomáciai képviselőkre és/vagy nemzetközi szervezetek tagjaira vonatkozó szabályozásával összhangban,

(ii) személyes használatra vagy fogyasztásra és nem ajándékozásra vagy eladásra szolgáló cikkeket;

n) Joguk van háztartási alkalmazottakat foglalkoztatni az Országnak a diplomáciai képviseletek tagjaira vonatkozó szabályai és feltételei szerint.

3. Azok a UNOCT tisztviselők, akik az Ország állampolgárai, illetve állandó lakosai, csak az Általános Egyezményben meghatározott kiváltságokat és mentességeket élvezik.

IX. Cikk

Helyben szerződtetett és órabérben foglalkoztatott személyzet

1. A helyben szerződtetett és órabérben foglalkoztatott személyzet tagjai, akik a UNOCT részére látnak el feladatokat, mentesek a joghatóság alól a szóban és írásban tett nyilatkozataik és összes egyéb hivatalos minőségükben tett cselekményeik tekintetében.

2. A jelen Cikk (1) bekezdésében jelzett személyek alkalmazásának feltételeit az Egyesült Nemzetek Szervezetének megfelelő határozataival, szabályzataival, szabályaival és adminisztratív rendelkezéseivel összhangban kell meghatározni.

X. Cikk

Társadalombiztosítás és nyugdíjkifizetések

1. A Felek egyetértenek abban, hogy mivel az Egyesült Nemzetek Szervezetének tisztviselői, beleértve a UNOCT-t is, az Egyesült Nemzetek Szervezetének személyzeti szabályzata, és annak 6. cikke hatálya alá tartoznak, amely felállít egy Egyesült Nemzetek Szervezete által működtetett társadalombiztosítási rendszert, a UNOCT, a UNOCT-tisztviselők és az egyéb UNOCT-személyzet (amennyiben van), akik ennek hatálya alá tartoznak, mentesülnek az Ország társadalombiztosítási rendszerének kötelező hatálya és minden kötelező hozzájárulás ezen rendszerbe történő befizetése alól.

2. Az Egyesült Nemzetek Szervezete egységes személyzeti nyugdíjalapjából származó nyugdíj kifizetések mentesülnek az Ország területén történő adófizetés alól, függetlenül attól, hogy azok egy összegben vagy rendszeres kifizetésként kerülnek folyósításra, a jogosultak, túlélő házastársaik vagy más jogosultak részére. Az Általános Egyezményben foglaltak értelmében, az Egyesült Nemzetek Szervezete egységes személyzeti nyugdíjalapjából történő kilépéskor az Egyesült Nemzetek Szervezete egységes személyzeti nyugdíjalapja által kifizetett minden kilépési ellátás (azaz az előző mondatban nem hivatkozott kifizetések), mentesül az adófizetés alól az Ország területén, amennyiben kézhezvételét követően a kilépési ellátás átutalásra kerül az Egyesült Nemzetek Szervezete egységes személyzeti nyugdíjalapjából kilépő személy alábbi magyar nyugdíjcélú megtakarításainak valamelyikére: önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári számlára, foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményben tagi kiegészítésként, vagy nyugdíj-előtakarékossági számlára vagy nyugdíjbiztosítási szerződés alapján.

3. A X. Cikk 1. bekezdésében foglaltak, mutatis mutandis alkalmazandóak az abban rögzített személyekkel közös háztartásban élő olyan házastársaikra, akiknek státusza az Egyesült Nemzetek Szervezete által elismerésre került, illetve az eltartott hozzátartozóikra, kivéve, ha az Ország területén foglalkoztatottak vagy önálló vállalkozók, vagy az Országtól szociális biztonsági ellátásban részesülnek.

XI. Cikk

Kiküldött szakértők

A kiküldött szakértőket kiküldetésük tartama alatt, ideértve az utazás időtartamát is, megilletik a feladatuknak teljes függetlenségben való ellátásához szükséges kiváltságok és mentességek. Különösen az alábbiakat élvezik:

a) Mentességet az őrizetbe vétel vagy fogva tartás alól, valamint személyes poggyászuk lefoglalása alól;

b) Mentességet mindennemű joghatóság alól szóban és írásban tett nyilatkozataik és összes egyéb hivatalos minőségükben tett cselekményeik tekintetében. Ez a mentesség fennáll akkor is, ha már megszűntek a UNOCT kiküldöttei lenni;

c) Valamennyi iratuk és okiratuk sérthetetlenségét;

d) Hivatalos közléseik - többek között bármely elektronikus közlési forma - céljából a rejtjelek használatának jogát, valamint jogot arra, hogy levelezésüket futár vagy lepecsételt poggyászok útján kapják;

e) A külföldi kormányok ideiglenes hivatalos kiküldetésben lévő képviselőivel azonos könnyítéseket a valuta- és pénzváltási korlátozások tekintetében;

f) A diplomáciai képviselőkkel azonos mentességeket és könnyítéseket a személyes poggyászuk vonatkozásában.

XII. Cikk

Értesítés

1. A UNOCT közli Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumával az Irodához tartozó UNOCT-tisztviselők nevét, valamint e személyek státuszának változásait.

2. A UNOCT tisztviselőit a Kormány olyan ideiglenes igazolással vagy speciális személyazonosító igazolvánnyal látja el, amely igazolja e Megállapodás szerinti státuszukat.

XIII. Cikk

Mentességekről való lemondás

1. A UNOCT személyzetét a kiváltságok és mentességek az Egyesült Nemzetek Szervezete és a UNOCT érdekében és nem az érintett egyének előnyben részesítése céljából illetik meg. Az Egyesült Nemzetek Szervezete Főtitkárának joga és kötelessége lemondani a UNOCT személyzet tagjainak mentességéről minden olyan esetben, amikor, véleménye szerint, a mentesség akadályozná az igazságszolgáltatás menetét és arról az Egyesült Nemzetek Szervezete, beleértve a UNOCT-t, érdekeinek sérelme nélkül le lehet mondani.

2. A UNOCT köteles az Ország illetékes magyar hatóságaival mindenkor együttműködni az igazságszolgáltatás rendes menetének megkönnyítése, a rendőrhatósági szabályok tiszteletben tartása, valamint a jelen Megállapodásban biztosított kiváltságokkal, mentességekkel és könnyítésekkel való visszaélések elkerülése érdekében.

XIV. Cikk

Utazási igazolvány

1. A Kormány elismeri és elfogadja az Egyesült Nemzetek Szervezete által a UNOCT tisztviselők részére kiállított utazási igazolványt (laissez-passer), mint útlevéllel egyenértékű, érvényes úti okmányt. Az Egyesült Nemzetek Szervezete utazási igazolványával rendelkező személyek vízumkérelmeit, ha szükséges, a lehető leggyorsabban el kell bírálni.

2. A Kormány megteszi a szükséges intézkedéseket, hogy megkönnyítse az Irodába hivatalosan meghívott személyek Országba való belépését, tartózkodását, valamint onnan való távozását, tekintet nélkül a meghívottak állampolgárságára.

XV. Cikk

Kiegészítő Megállapodások

A Kormány és a UNOCT által képviselt Egyesült Nemzetek Szervezete a jelen Megállapodás végrehajtására, amennyiben mindkét Fél kívánatosnak találja, egy vagy akár több kiegészítő megállapodást köthet. Amennyiben a Kormány és a UNOCT szükségesnek találja, és abban megegyezik, a kiegészítő megállapodások módosíthatóak.

XVI. Cikk

Viták rendezése

A Kormány és az Egyesült Nemzetek Szervezete között - beleértve a UNOCT-t is - jelen Megállapodásból vagy a kiegészítő megállapodásokból származó vagy ahhoz kapcsolódó bármely vitát békésen rendezik, tárgyalások útján vagy más olyan úton, amelyben a Felek megállapodnak, melyek sikertelensége esetén a vitát bármely Fél kérésére választottbíróság elé terjesztik. Mindegyik Fél kijelöl egy választottbírót, és az így kijelölt két válaszottbíró kijelöl egy harmadikat, aki az elnök. Ha a választottbíráskodásra irányuló kérelmet követő 30 napon belül valamelyik Fél nem jelölt ki egy választottbírót, vagy ha a két választottbíró kijelölését követő 15 napon belül nem jelölték ki a harmadik választottbírót, bármelyik Fél kérheti a választottbíró kijelölését a Nemzetközi Bíróság elnökétől. A választottbírók döntéseiket legalább két szavazattal hozzák. A választottbíróság eljárási szabályait a választottbírók határozzák meg, és a választottbíróság költségeit a Felek a választottbírák által megállapított arányban viselik. A választottbírósági döntés tartalmazza azokat az indokokat, amelyeken az alapul és a döntést a Felek a vita végső elbírálásaként fogadják el.

XVII. Cikk

Záró rendelkezések

1. A Felek értesítik egymást arról, hogy a jelen Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belső jogi eljárásokat lefolytatták. A Megállapodás az utolsó értesítés kézhezvételétől számított tizenötödik (15.) naptári napon lép hatályba és tizenöt (15) évig marad hatályban. Jelen Megállapodás hatálya tizenöt (15) év elteltével további tíz (10) éves periódusokra meghosszabbodik, amennyiben a Felek a jelen Cikk (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően fel nem mondják.

2. Bármely olyan ügyet, amelyről a Megállapodás megfelelően nem rendelkezik, a Felek valamennyi Fél szabályainak és rendelkezéseinek a figyelembe vételével és az Egyesült Nemzetek Szervezete megfelelő szerveinek döntéseivel és határozataival összhangban rendeznek. Mindegyik Fél teljességében és jóindulatúan mérlegeli a másik Fél által e bekezdés alapján benyújtott javaslatokat.

3. A Kormány vagy a UNOCT által képviselt Egyesült Nemzetek Szervezete kérésére egyeztetések folytathatók a Megállapodás módosítása céljából. A módosításokat közös írásos megállapodás formájában kell létrehozni és ezen Cikk első bekezdésében foglaltaknak megfelelően lépnek hatályba.

4. Jelen Megállapodás, valamint a Kormány és a UNOCT által képviselt Egyesült Nemzetek Szervezete között jelen Megállapodás alapján létrejött kiegészítő megállapodások két (2) évvel azt követően veszítik hatályukat, hogy az egyik Fél írásban értesíti a másik Felet a Megállapodás felmondásáról hozott döntéséről, azon rendelkezések kivételével, amelyek a UNOCT-nek az Irodában végzett tevékenysége rendezett megszüntetését, valamint tulajdona elidegenítését szabályozzák. A Megállapodás megszűnéséről történt döntés esetén a Felek egyeztetéseket tartanak annak érdekében, hogy meghatározzák az egyes Felek által teendő megfelelő intézkedéseket az Iroda működésének rendezetten történő befejezésének elősegítése érdekében.

Ennek hiteléül a Kormány és a UNOCT által képviselt Egyesült Nemzetek Szervezete aláírta ezen Megállapodást két példányban, magyar és angol nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles. A szövegek közti eltérés esetén az angol szöveg irányadó.

Készült Budapesten, 2019. november 7-én

2. melléklet a 2020. évi VIII. törvényhez

Agreement between the Government of Hungary and the United Nations on the establishment of the United Nations Office of Counter-Terrorism (UNOCT) Regional Programme Support Office in Budapest

WHEREAS the United Nations Office of Counter-Terrorism was established by the United Nations General Assembly on 15 June 2017;

WHEREAS the United Nations Office of Counter-Terrorism’s status, privileges and immunities are governed by the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations, adopted by the General Assembly on 13 February 1946;

WHEREAS the United Nations Office of Counter-Terrorism has decided to transfer a number of administrative and operational support functions to a new United Nations Office of Counter-Terrorism Regional Programme Support Office to be located in Budapest, Hungary;

WHEREAS the Government of Hungary welcomes the establishment of the United Nations Office of Counter- Terrorism Regional Programme Support Office;

WHEREAS the Government of Hungary and the United Nations Office of Counter-Terrorism wish to establish the terms and conditions under which the United Nations Office of Counter-Terrorism Regional Programme Support Office, within its mandates, shall operate in Hungary;

NOW THEREFORE, the Government of Hungary and the United Nations, represented by the United Nations Office of Counter-Terrorism, in the spirit of friendly co-operation, have decided to enter into the following Agreement:

Article I

Definitions

For the purpose of the present Agreement the following definitions shall apply:

a) „UNOCT” shall mean the United Nations Office of Counter-Terrorism;

b) „Country” shall mean Hungary;

c) „Government” shall mean the Government of Hungary;

d) „Parties” shall mean the United Nations, represented by UNOCT and the Government;

e) „General Convention” shall mean the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations adopted by the General Assembly of the United Nations on 13 February 1946 to which Hungary became a party on 30 July 1956;

f) „Office” shall mean the the UNOCT Regional Programme Support Office located in the Country;

g) „Office premises” means a building or part of a building occupied permanently or temporarily by the Office, and includes any land, buildings or platforms that may from time to time be included, in accordance with this Agreement or supplementary Agreements concluded between the Parties. For the avoidance of doubt, the Parties confirm that any other premises in the Country which may be used for meetings, seminars, training courses, symposiums, workshops and similar activities organized by UNOCT in connection with the activities of the Office shall be temporarily regarded as being within the meaning of the „Office premises” for the duration of such meetings, seminars, training courses, symposiums, workshops and similar activities; provided however that the provisions of Article III, paragraph (2) shall not apply to such other premises in the Country referred to in this sentence.

h) „UNOCT archives” and „the archives of UNOCT” include but are not limited to all records in whatever form, including without limitation by reason of this enumeration correspondence, documents, manuscripts, computer records and all other electronic records, still and motion pictures, film and sound recordings, or any such similar materials, belonging to or held by UNOCT;

i) „Head of Office” shall mean the UNOCT senior official designated by UNOCT to manage the Office, and during his/her absence from duty, any UNOCT official designated by him/her to act on his/her behalf;

j) „UNOCT officials” shall mean all members of the staff of UNOCT employed under the Staff Regulations and Rules of the United Nations, regardless of nationality, with the exception of persons who are recruited locally and assigned to hourly rates as provided in General Assembly resolution 76 (I) of 7 December 1946;

k) „Experts on mission” shall mean individuals, other than UNOCT officials, performing missions for UNOCT;

l) „UNOCT personnel” shall mean UNOCT officials, experts on mission, and other personnel of UNOCT who are invited to the Office by UNOCT on official business, and persons who are both recruited locally and assigned to hourly rates as provided in General Assembly resolution 76 (I) of 7 December 1946.

Article II

Co-operation between the Government and UNOCT

1. The Government assures UNOCT that the Office, as well as the UNOCT personnel assigned to it and all other UNOCT personnel, will enjoy treatment not less favourable than that accorded by the Government to any other intergovernmental or international organizations or other United Nations agencies, funds or programmes present in the Country and their respective personnel.

2. The Government, in agreement with UNOCT, shall take any measure which may be necessary to exempt UNOCT personnel from regulations or other legal provisions which may interfere with operations and projects carried out under this Agreement or any supplementary Agreement concluded between the Parties, and shall grant them such other facilities as may be necessary for the speedy and efficient execution of the work of the Office.

Article III

The Office and Government Contribution

1. The Government welcomes that the United Nations, represented by UNOCT, establishes and maintains the Office in the Country for providing such administrative and operational support services as are assigned by UNOCT.

2. The Government shall provide to UNOCT:

(a) Free of charge, for a period of at least fifteen (15) years from the entry into force of this Agreement and for such further period as may be agreed between the Parties and approved through the required procedures of each Party, appropriate and adequate office premises for the Office and its installations, together with office furniture and other facilities which the Parties agree are suitable for the operations of the Office, all as indicated in a supplementary Agreement concluded between the Parties;

(b) To the extent requested by the Head of Office, the supply of public services necessary for performing the work of the Office, including, without limitation by reason of this enumeration, electricity, water, sewerage, fire protection, collecting refuse and gas, as indicated in a supplementary Agreement concluded between the Parties.

3. The Government shall ensure the security and protection of the Office premises and exercise due diligence to ensure that the tranquility of the Office premises is not disturbed by the unauthorized entry of persons or groups of persons from outside or by disturbances in its immediate vicinity. If so requested by the Head of Office, the competent authorities shall provide adequate police force necessary for the preservation of law and order in the Office premises or in its immediate vicinity, and for the removal of persons therefrom.

4. The Government shall take such effective and adequate action which may be required to ensure the appropriate security, safety and protection of persons referred to in this Agreement, indispensable for the proper functioning of the Office free from interference of any kind.

5. In case of incidents or events resulting in a complete or partial disruption of the Office’s telecommunications or the utilities services mentioned above, the Office shall, for the performance of its functions, be accorded the same priority given to essential governmental agencies and organs.

Article IV

UNOCT Personnel

UNOCT may assign to the Office such UNOCT officials or UNOCT personnel as it deems necessary for carrying out the particular functions assigned to the Office.

Article V

Privileges and Immunities

1. The Government shall apply to UNOCT, its property, funds and assets, and to UNOCT personnel, the relevant provisions of the General Convention. The Government also agrees to grant to UNOCT and UNOCT personnel such additional privileges and immunities as may be necessary for carrying out the particular functions assigned to the Office.

2. Without prejudice to paragraph (1) of Article V, the Government shall in particular extend to UNOCT and its personnel the privileges, immunities, rights and facilities provided in Articles VI to VIII of this Agreement.

3. Persons other than UNOCT officials, who are members of UNOCT missions, or who are invited to a UNOCT office by UNOCT on official business, shall be accorded the privileges and immunities specified in Article VIII below, except those specified in paragraphs (h), (j), (m), and (n) of paragraph (2) of that Article.

Article VI

Property, Funds and Assets

1. UNOCT, its property, funds and assets, wherever located and by whomsoever held, shall be immune from every form of legal process, except insofar as in any particular case it has expressly waived its immunity; it being understood that this waiver shall not extend to any measure of execution.

2. The Government recognizes the inviolability of the Office, which shall be under the control and authority of UNOCT, as provided in this Agreement.

3. No officer or official of the Government, whether administrative, judicial, military or police or other person exercising any public authority within the Country, shall enter the Office to perform any official duties therein except with the consent of, and under conditions agreed to by, the Head of Office.

4. The property, funds and assets of UNOCT, wherever located and by whomsoever held, shall be immune from search, requisition, confiscation, expropriation and any other form of interference, whether by executive, administrative, judicial or legislative action.

5. The archives of UNOCT, and in general all documents belonging to or held by it, shall be inviolable wherever located.

6. The funds, assets, income and other property of UNOCT shall be exempt from:

(a) any form of direct taxation; it being understood, however, that UNOCT will not claim exemption from taxes which constitute charges for public utility services;

(b) customs duties and prohibitions and restrictions on articles imported or exported by UNOCT for its official use, provided that articles imported under such exemption will not be alienated in the Country except under conditions agreed upon with the Government;

(c) customs duties and prohibitions and restrictions in respect of the import and export of its publications, still and moving pictures, videos and films and sound recordings.

7. UNOCT shall be exempt from levies and duties on operations and transactions, and from excise duties, sales charges, and other indirect taxes when it is making purchases for official use by UNOCT of property on which such duties or taxes are normally chargeable. Exemption from value added tax and excise duty concerning acquisition of goods and services in the Country made by UNOCT is provided by means of tax refund, under terms and conditions foreseen for the diplomatic missions and their members.

8. Without being subject to any financial controls, regulations or moratoria of any kind, UNOCT:

(a) may acquire from authorised commercial agencies, hold and use any amount of funds, gold or currency of any kind and maintain foreign currency accounts in any currency;

(b) shall be free to transfer its funds, securities, gold or currency from one country to another or within the Country and to convert any currency held by it into any other currency.

Article VII

Communication Facilities

1. UNOCT shall enjoy, in respect of its official communications, treatment not less favourable than that accorded by the Government to any other Government including its diplomatic missions or to other intergovernmental, international organizations in the matter of priorities, tariffs and charges on mail, cablegrams, telephotos, telephone, telegraph, telex and all other communications including electronic forms of communications.

2. The Government shall secure the inviolability of the official communications and correspondence to and from UNOCT and shall not apply any censorship to such communications and correspondence. Such inviolability, without limitation by reason of this enumeration, shall extend to publications, still and moving pictures, videos and films and sound recordings, regardless of their size and number.

3. UNOCT shall have the right to use codes and to dispatch and receive correspondence and other official materials by courier or in sealed bags which shall have the same privileges and immunities as diplomatic couriers and bags.

4. UNOCT shall have the right to import and operate effectively, and free of license fees, radio telecommunications and satellite facilities, on United Nations registered frequencies, and those allocated by the Government, between its personnel, within and outside the Country.

Article VIII

UNOCT Officials

1. The Head of Office and other senior officials - as determined and communicated by UNOCT to the Government - assigned to the Office, shall enjoy while in the Country, in respect of themselves, their spouses and dependent relatives, the privileges and immunities, exemptions and facilities normally accorded to diplomatic envoys. For this purpose the Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary shall include their names in the Diplomatic List.

2. UNOCT officials, while in the Country, shall enjoy the following facilities, exemptions, privileges and immunities:

(a) Immunity from personal arrest and detention;

(b) Immunity from legal process in respect of words spoken or written and all acts performed by them in their official capacity, such immunity shall continue even after termination of employment with UNOCT;

(c) Immunity from inspection and seizure of their official baggage and immunity from seizure of their personal baggage;

(d) Immunity from any military service obligations or any other obligatory service;

(e) Exemption, with respect to themselves, their spouses and dependent relatives, from immigration restrictions and alien registration;

(f) Exemption from any form of taxation on salaries and emoluments and all other remuneration paid to them by UNOCT;

(g) Exemption from any form of direct taxation on income derived by them from sources outside the Country;

(h) Exemption from the value added tax and excise duty included in the price of all articles and services acquired by the Head of Office and those acquired by all other UNOCT officials assigned to the Office in the Hungarian market, such exemption to be implemented by way of refunds from the tax authorities according to the processes established for the reimbursement of the value added tax and excise duty to diplomatic missions and their members;

(i) Prompt clearance and issuance, without cost, of visas, licenses or permits, if required and free movement within, to or from the Country to the extent necessary for the carrying out of their official functions;

(j) Access while in the Country, for their spouses whose status has been recognized by the United Nations and dependent relatives forming part of their household, to the labour market of the Country without requiring a work permit;

(k) Freedom to hold or maintain within the Country, foreign exchange, foreign currency accounts, movable and immovable property and the right upon termination of employment with UNOCT to take out of the Country their funds for the lawful possession of which they can show good cause;

(l) The same protection and repatriation facilities with respect to themselves, their spouses whose status has been recognized by the United Nations and dependent relatives, as are accorded in time of international crisis to diplomatic envoys;

(m) The right to import for personal use and free of duty:

(i) furniture and personal effects in one or more separate shipments upon arrival in the Country and additions to the same thereafter, including motor vehicles, according to the procedures established for diplomatic representatives accredited in the Country and/or resident members of international organizations;

(ii) articles for personal use or consumption and not for gift or sale;

(n) The right to employ private domestic workers in accordance with the terms and conditions foreseen for members of diplomatic missions in force in the Country.

3. UNOCT officials who are nationals of or permanent residents in the Country shall enjoy only those privileges and immunities provided for in the General Convention.

Article IX

Locally recruited personnel assigned to hourly rates

1. Persons recruited locally and assigned to hourly rates to perform services for UNOCT shall enjoy immunity from legal process in respect of words spoken or written and any act performed by them in their official capacity.

2. The terms and conditions of employment for the persons referred to in paragraph (1) of this Article IX shall be in accordance with the relevant United Nations resolutions, regulations, rules and administrative issuances.

Article X

Social Security and Pension

1. The Parties agree that, because officials of the United Nations, including UNOCT, are subject to the United Nations Staff Regulations and Rules, including Article VI thereof which establishes a social security scheme conducted under the authority of the United Nations, UNOCT, officials of UNOCT and other UNOCT personnel (if any) to whom the above-mentioned scheme applies shall be exempt from mandatory coverage and all compulsory contribution payments to the social security system of the Country.

2. Pensions paid from the United Nations Joint Staff Pension Fund, whether by lump sum or by periodic payments, and whether to beneficiaries or surviving spouses or other beneficiaries, shall be exempt from taxes in the Country. In accordance with the General Convention, withdrawal benefits (i.e., payments other than the payments referred to in the preceding sentence) paid by the United Nations Joint Staff Pension Fund upon withdrawal from the United Nations Joint Staff Pension Fund shall be exempt from taxes in the Country when, upon receipt, such withdrawal benefits are transferred to any of the following Hungarian pension accounts of the person withdrawing from the United Nations Joint Staff Pension Fund: Voluntary Mutual Pension Fund, or Occupational Retirement Institution as supplementary payment, or to an Individual Retirement Account or a pension insurance contract.

3. The provisions of Article X, paragraph (1) above shall apply, mutatis mutandis, to the spouses whose status has been recognized by the United Nations and dependent relatives forming part of the households of persons referred to in such paragraph (1) above, unless they are employed or self-employed in the Country or receive social security benefits from the Country.

Article XI

Experts on mission

Experts on mission shall be accorded such privileges and immunities as are necessary for the independent exercise of their functions during the period of their missions, including the time spent on journeys in connection with their missions. In particular they shall be accorded:

(a) Immunity from personal arrest or detention and from seizure of their personal baggage;

(b) Immunity from legal process of every kind in respect of words spoken or written and acts done by them in the course of the performance of their mission. This immunity shall continue to be accorded notwithstanding that they are no longer employed on missions for UNOCT;

(c) Inviolability for all papers and documents;

(d) For the purpose of their official communications, including any electronic forms of communications, the right to use codes and to receive papers or correspondence by courier or in sealed bags;

(e) The same facilities in respect of currency or exchange restrictions as are accorded to representatives of foreign governments on temporary official missions;

(f) The same immunities and facilities in respect of their personal baggage as are accorded to diplomatic envoys.

Article XII

Notification

1. UNOCT shall notify the Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary of the names of UNOCT officials assigned to the Office, and of any change in the status of such individuals.

2. UNOCT officials shall be provided with a temporary certificate or a special identity card by the Government certifying their status under this Agreement.

Article XIII

Waiver of Immunity

1. Privileges and immunities are granted to UNOCT personnel in the interests of the United Nations and UNOCT and not for the personal benefit of the individuals concerned. The Secretary-General of the United Nations shall have the right and the duty to waive the immunity of any UNOCT personnel in any case where, in his or her opinion, the immunity would impede the course of justice and can be waived without prejudice to the interests of the United Nations, including UNOCT.

2. UNOCT shall cooperate at all times with the appropriate authorities of the Country to facilitate the proper administration of justice, to secure the observance of police regulations and to prevent the occurrence of any abuses in connection with the privileges, immunities and facilities accorded by this Agreement.

Article XIV

Laissez-Passer

1. The Government shall recognize and accept the United Nations laissez-passer issued to UNOCT officials, as a valid travel document equivalent to a passport. Applications for visas (if required) from the holders of United Nations laissez-passer shall be dealt with as speedily as possible.

2. The Government shall take all necessary measures to facilitate the entry into, sojourn in and departure from the Country, of other persons invited to the Office on official business, irrespective of their nationalities.

Article XV

Supplementary Agreements

The Government and the United Nations, represented by UNOCT, may enter into one or more supplementary Agreements for the implementation of this Agreement as may be found desirable. The supplementary Agreements may be amended as necessary and agreed by the Government and UNOCT.

Article XVI

Settlement of Disputes

Any dispute between the Government and the United Nations, including UNOCT, arising out of or relating to this Agreement or any supplementary Agreement shall be settled amicably by negotiation or other agreed mode of settlement, failing which such dispute shall be submitted to arbitration at the request of either Party. Each Party shall appoint one arbitrator, and the two arbitrators so appointed shall appoint a third, who shall be the chairperson. If within thirty days of the request for arbitration either Party has not appointed an arbitrator or if within fifteen days of the appointment of two arbitrators the third arbitrator has not been appointed, either Party may request the President of the International Court of Justice to appoint an arbitrator. All decisions of the arbitrators shall require a vote of two of them. The procedure of the arbitration shall be fixed by the arbitrators, and the expenses of the arbitration shall be borne by the Parties as assessed by the arbitrators. The arbitral award shall contain a statement of the reasons on which it is based and shall be accepted by the Parties as the final adjudication of the dispute.

Article XVII

Final Provisions

1. The Parties shall notify each other that their respective internal procedures required for the entry into force of this Agreement have been complied with. This Agreement shall enter into force fifteen (15) calendar days after the receipt of the last notification and remains in force for fifteen (15) years. After fifteen (15) years this Agreement shall continue to be in force for further successive periods of ten (10) years each unless terminated under paragraph (4) of this Article.

2. Any relevant matter which is not adequately covered by this Agreement shall be settled by the Parties, taking into account each Party’s applicable rules and regulations, as well as resolutions and decisions of the relevant organs of the United Nations. Each Party shall give full and sympathetic consideration to any proposal advanced by the other Party under this paragraph.

3. Consultations with a view to amending this Agreement may be held at the request of the Government or the United Nations, represented by UNOCT. Amendments shall be made by joint written agreement and will enter into force according to paragraph (1) of Article XVII.

4. This Agreement and any supplementary Agreements concluded between the Government and the United Nations, represented by UNOCT pursuant to this Agreement shall cease to be in force two (2) years after either of the Parties gives notice in writing to the other of its decision to terminate this Agreement, except as for such provisions as may be applicable in connection with the orderly termination of the operations of UNOCT at its Office and the disposition of the property therein. In the event of a decision to terminate the Agreement, the Parties shall engage in consultations regarding the appropriate steps to be taken by each Party to facilitate the orderly termination of the operations of the Office.

IN WITNESS WHEREOF duly appointed representatives of the Government and the United Nations, represented by UNOCT, have signed this Agreement, in duplicate, in Hungarian and English languages, both texts being equally authentic. In case of any discrepancy between the texts, the English text shall prevail.

Done at Budapest, Hungary, on 7 November 2019.