A jogszabály mai napon ( 2023.03.24. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2020. évi X. törvény

Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közös államhatárt keresztező földgázszállító vezeték építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közös államhatárt keresztező földgázszállító vezeték építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § (1) A Megállapodás hivatalos magyar nyelvű fordítását az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A Megállapodás hiteles angol nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. §, a 3. §, az 1. melléklet és a 2. melléklet a Megállapodás 10. cikk (2) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Megállapodás, valamint a 2. §, a 3. §, az 1. melléklet és a 2. melléklet hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

5. § Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről az energetikáért felelős miniszter gondoskodik.

1. melléklet a 2020. évi X. törvényhez

MEGÁLLAPODÁS

mely létrejött Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között az államhatárt keresztező földgázszállító vezeték megépítésével, működtetésével, karbantartásával, átalakításával és az üzemzavar-elhárítással kapcsolatos együttműködésről

Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek)

- felismerve, hogy országaik energiaellátása érdekében az együttműködés elengedhetetlen,

- figyelembe véve az országhatáron áthaladó új földgázszállító vezeték (rendszerösszekötő) megvalósításának szükségességét, amely lehetőséget kínál a szállítási útvonalak és a beszerzési források diverzifikálására, és hosszú távon garantálja a fogyasztók gázellátásának biztonságát,

- figyelemmel a Magyar Köztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság Szövetségi Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről Budapesten 2001. június 20-án aláírt Megállapodásra,

- összhangban a Magyar Köztársaság és a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelem- és a vagyonadók területén Budapesten, 2001. június 20-án aláírt Egyezménnyel,

- figyelembe véve Magyarország európai uniós tagságából eredő kötelezettségeit,

megállapodtak a következőkben:

1. cikk

Meghatározások

Jelen Megállapodás alkalmazásában az alábbi kifejezéseket a következőképpen kell értelmezni:

(1) földgázszállító vezeték: a földgázszállító vezeték és az ahhoz kapcsolódó berendezések, a távközlési kábeleket is beleértve;

(2) építés: Magyarország és a Szerb Köztársaság területén, az államhatártól számított 1000 méteres területsávban földgázszállító vezeték előkészítésével, kivitelezésével, megvalósításával és üzembe helyezésével kapcsolatban végzett munkálatok;

(3) működtetés: minden olyan tevékenység, amely a műszaki, gazdasági és biztonsági követelményeknek megfelelően biztosítja a földgázszállító vezeték folyamatos működését és műszaki adatainak nyilvántartását;

(4) karbantartás: a szállításirendszer-üzemeltető által a biztonságos működtetés biztosítása, valamint a munkavégzés során a munkahelyi egészségvédelem és biztonság elősegítése érdekében végzett tevékenység;

(5) átalakítás: a (2) és (4) bekezdésben fel nem sorolt munkálatok, amelyek a földgázszállító vezeték műszaki jellemzőinek módosulását eredményezik;

(6) üzemzavar-elhárítás: üzemzavar esetén az üzemszerű működés helyreállítására irányuló tevékenység;

(7) határterület: az államhatár és a határ menti szakaszoló állomás közötti terület;

(8) határellenőrző hatóságok: Magyarország részéről: Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság, a Szerb Köztársaság részéről: Belügyminisztérium - Határrendészeti Igazgatóság és Pénzügyminisztérium - Határvédelmi Igazgatóság.

2. cikk

Az illetékes hatóságok és a kivitelező gazdasági társaságok

(1) A Szerződő Felek a jelen Megállapodás végrehajtásával megbízzák Magyarország energiapolitikáért felelős minisztériumát, valamint a Szerb Köztársaság energiapolitikáért felelős minisztériumát (a továbbiakban: Minisztériumok).

(2) A Szerződő Felek a jelen Megállapodás 3. cikkében meghatározott projekt támogatása érdekében megteszik a szükséges intézkedéseket.

(3) A jelen Megállapodás aláírását követően a Minisztériumok tájékoztatják egymást a projekt megvalósításában részt vevő Gazdasági Társaságok elnevezéséről, székhelyéről és képviselőiről (a továbbiakban: Gazdasági Társaságok).

(4) A Minisztériumok folyamatosan tájékoztatják egymást a Gazdasági Társaságok elnevezésében, székhelyében és képviseletében bekövetkezett változásokról, valamint a projekt megvalósítása során elért eredményekről.

3. cikk

A Megállapodás hatálya

(1) A Megállapodás hatálya kiterjed a földgázszállító vezeték a szerb-magyar rendszerösszekötő projekt keretében történő megépítésére, amelynek kivitelezője Magyarország részéről az FGSZ Zrt., valamint a Szerb Köztársaság részéről pedig a Gastrans Llc.

(2) A rendszerösszekötési pont koordinátái (végpontok a szerb és a magyar oldalon) az alábbiak:

- a Gauss-Krüger vetületi rendszerben: Kelet, Y = 7424084.07; észak, X = 5115159.25;

– a WGS ’84 koordináta-rendszerben: φ = 46° 10’35.43442 “, λ = 20° 00’40.31745”;

- az EOV koordináta-rendszerben: Y = 724419.614, X = 92895.614.

(3) A Megállapodás hatálya alá tartoznak továbbá az alábbi földgázszállító vezetékek, amelyek üzembe helyezésére a jelen Megállapodás hatálybalépését megelőzően került sor:

- DN600 vezeték; PN60 (elnevezés a magyarországi oldalon: Kiskundorozsma csp. - Röszke 600), üzembe helyezés éve: 1977;

- DN700 vezeték; PN63 (elnevezés a magyarországi oldalon Kiskundorozsma csp. - Röszke 700), üzembe helyezés éve: 1992.

4. cikk

A Megállapodás végrehajtásával kapcsolatos munkát végző személyek jogállása

(1) A jelen Megállapodás végrehajtásával kapcsolatos munkát végző személyek jogállására, e személyek határátlépésére, valamint a másik Szerződő Fél területén való tartózkodására az érintett Fél nemzeti jogszabályai vonatkoznak.

(2) Amennyiben a Gazdasági Társaság harmadik országból származó személyeket alkalmaz, a jelen Megállapodás végrehajtásával kapcsolatos munkavégzés során a munkaviszony vagy megbízási jogviszony megfelel az érintett Szerződő Fél külföldiek foglalkoztatására és tartózkodására vonatkozó nemzeti jogszabályainak.

5. cikk

A jelen Megállapodás végrehajtásával kapcsolatos munkavégzés feltételei és a határellenőrző hatóságokkal szemben fennálló kötelezettségek

(1) A Gazdasági Társaságok a jelen Megállapodás végrehajtásával kapcsolatos munkát végző személyekről jegyzéket készítenek, amely tartalmazza az érvényes úti okmány vagy egyéb, a nemzeti jogszabályok szerint az államhatár átlépéshez szükséges dokumentum adatait, a munkavégzés helyét és kezdő időpontját, a munkavégzés befejezésének várható időpontját, és a harmadik országból származó személyek esetében szükséges egyéb dokumentumok azonosító számát. A jelen cikk (3) bekezdésében meghatározott jóváhagyást követően a határterületen kizárólag a listán szereplő személy jogosult szabad mozgásra.

(2) A jelen cikk (1) bekezdésében meghatározott jegyzékben szereplő személyek az államhatárt a határátkelőhelyeken kívül is átléphetik, amennyiben személyazonosságukat érvényes úti okmánnyal vagy egyéb, a nemzeti jogszabályok alapján az államhatár átlépéséhez szükséges dokumentummal igazolják.

(3) A Gazdasági Társaságok a névjegyzéket a munkavégzés megkezdését megelőzően legalább tizenöt munkanappal megküldik a munkavégzés helye szerint illetékes határellenőrző hatóság részére. A névjegyzéket a hatóság a jóváhagyást követően a másik Szerződő Fél haladéktalanul továbbítja a határellenőrző hatóságának. Amennyiben azonnali üzemzavar-elhárítás szükséges, a névjegyzék benyújtásának határideje három óra.

(4) A határellenőrző hatóság kérésére a munkavégzést felügyelő személy a jóváhagyott névjegyzéket a helyszínen bemutatja.

(5) A Gazdasági Társaságok előzetesen tájékoztatják a határellenőrző hatóságokat minden olyan építési, működtetési, karbantartási, átalakítási és üzemzavar-elhárítási munkálatról, amely az államhatár határjeleit vagy határvonalát érintheti.

(6) A földgázszállító vezetékkel kapcsolatos építési, működtetési, karbantartási, átalakítási, valamint üzemzavar-elhárítási munkálatok során úgy kell eljárni, hogy a határjelekben, az államhatár határvonalában, a határhidak határjeleiben és egyéb jelzésekben kár ne keletkezzen.

(7) A Gazdasági Társaság székhelye szerinti állam határellenőrző hatósága a másik Szerződő Fél részére történő megküldés előtt ellenőrzi a Gazdasági Társaságtól kapott információ tartalmát és hitelességét. Azonnali üzemzavar-elhárítás szükségessége esetén ez az ellenőrzés három órával a jelen cikk (3) bekezdésében előírt szükséges kommunikációt követően nem késleltetheti az elhárítás megkezdését.

(8) A Szerződő Felek határellenőrző hatóságai dokumentumot állítanak össze, amely részletesen szabályozza a Megállapodás végrehajtásából eredő tevékenységek elvégzésének feltételeit, valamint a jelen cikk (1) és (7) bekezdésében hivatkozott, határellenőrzésért felelős hatóságokkal szemben fennálló kötelezettségeket.

6. cikk

Belső szabályzatok és biztonság

(1) A Gazdasági Társaságok időben és a Szerződő Felek nemzeti jogszabályainak megfelelően megteszik a szükséges intézkedéseket a földgázszállító vezetékkel kapcsolatos építési, működtetési, karbantartási, átalakítási és üzemzavar-elhárítási munkálatok elvégzéséhez szükséges engedélyek beszerzésére.

(2) A földgázszállító vezetékkel kapcsolatos építési, működtetési, karbantartási, átalakítási és üzemzavar-elhárítási munkálatokat az érintett földgázszállító vezeték elhelyezkedése szerinti Szerződő Fél nemzeti jogszabályaira - ideértve annak munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági előírásokra vonatkozó jogszabályait - figyelemmel kell elvégezni.

(3) Az építési, működtetési, karbantartási, átalakítási és üzemzavar-elhárítási munkálatok során a határellenőrző hatóságok a Szerződő Felek nemzeti jogszabályaiban előírt feladatok elvégzése céljából belépési joggal rendelkeznek az építési, működtetési, átalakítási, üzemzavar-elhárítási területre.

7. cikk

Jogviták rendezése

(1) Bármelyik Szerződő Fél kötelezettségének végrehajtását akadályozó körülmény felmerülése vagy a jelen Megállapodás alkalmazásával vagy értelmezésével kapcsolatos vita esetén a Minisztériumok a vita mindkét Fél számára elfogadható rendezése és a jelen Megállapodás végrehajtása érdekében konzultációt folytatnak egymással.

(2) Amennyiben a jelen Megállapodás előírásainak alkalmazásával vagy értelmezésével kapcsolatos vitás kérdések rendezése a Minisztériumok közötti konzultáció útján nem lehetséges, a vita rendezése érdekében a Felek tárgyalásokat folytatnak egymással.

8. cikk

Egyéb rendelkezések

(1) A jelen Megállapodás 1. cikkének (2)-(6) bekezdésében meghatározott, földgázszállító vezetékkel kapcsolatos tevékenységeket a Megállapodás 3. cikkének (1) bekezdésében említett Gazdasági Társaságok együttműködésével kell végrehajtani.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységekre vonatkozóan a Gazdasági Társaságok kizárólagos felelősséget vállalnak.

(3) A Szerződő Felek nemzeti jogszabályaiknak megfelelően intézkedéseket hoznak az (1) bekezdésben meghatározott Gazdasági Társaságok tevékenységének elősegítésére.

9. cikk

Értesítési kötelezettség

A Szerződő Felek kölcsönösen tájékoztatják egymást a jelen Megállapodás végrehajtásából fakadó bármely tevékenység megkezdésének időpontjáról.

10. cikk

Záró rendelkezések

(1) A jelen Megállapodást a Szerződő Felek határozatlan időre kötik.

(2) Jelen Megállapodás a legutóbbi diplomáciai jegyzék kézhezvételét követő 30. (harmincadik) napon lép hatályba; e diplomáciai jegyzékben - amelyet időben később küldenek meg a másik Szerződő Fél részére - a Szerződő Felek tájékoztatják egymást arról, hogy teljesítették a Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges valamennyi belső jogi előírást.

(3) A jelen Megállapodást bármelyik Szerződő Fél a másik Fél diplomáciai úton történő írásbeli értesítésével felmondhatja abban az időpontban, amikor a Felek országhatárán áthaladó földgázszállító vezeték működtetése megszűnik. Ebben az esetben a jelen Megállapodás a felmondásról szóló értesítés diplomáciai úton történő megküldés napjától számított 12 (tizenkét) hónap elteltével hatályát veszti.

(4) A jelen Megállapodás a Szerződő Felek írásbeli hozzájárulásával módosítható. A módosítás a (2) bekezdésben meghatározott eljárás szerint lép hatályba.

FENTIEK HITELÉÜL az alulírott, erre kellően feljogosított meghatalmazottak aláírták ezt a megállapodást.

Kelt: Budapesten, 2019 (év) június (hónap) 14-én (nap) két eredeti példányban, angol nyelven.

2. melléklet a 2020. évi X. törvényhez

AGREEMENT

between the Government of Hungary and the Government of the Republic of Serbia on cooperation with regard to the construction, operation, maintenance, reconstruction and breakdown recovery of natural gas transmission pipeline crossing the state border

The Government of Hungary and the Government of the Republic of Serbia (hereinafter referred to as the “Parties”),

- recognizing that their cooperation is of key importance in the interest of their energy supply,

- considering the importance of the realization of a new cross border natural gas transmission pipeline (interconnector), which opens up an opportunity for real diversification of source and route and guarantees the security of gas supply for consumers in the long run,

- taking into account the Agreement between the Government of the Republic of Hungary and the Federal Government of the Federal Republic of Yugoslavia for the promotion and reciprocal protection of investments signed on 20 June 2001 in Budapest,

- in accordance with the Convention between the Republic of Hungary and the Federal Republic of Yugoslavia for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital signed on 20 June 2001 in Budapest,

- taking into account Hungary’s obligations arising from its membership in the European Union,

agree as follows:

Article 1

Definitions

For the purposes of this Agreement, the following terms shall be construed as follows:

(1) natural gas transmission pipeline: natural gas transmission pipeline and its related equipment including telecommunication cables;

(2) construction: work within 1000 meters from the state border both in Hungary and the Republic of Serbia related to the preparation, implementation, realization and entering into operation of natural gas transmission pipeline;

(3) operation: all activities in order to provide the continuous technical functioning and the registration of the technical data of the natural gas transmission pipeline, in compliance with the technical, economic and safety conditions;

(4) maintenance: all work performed by the gas transmission operator to ensure the safe operation, to facilitate health and safety at work, environmental and property protection;

(5) reconstruction: any work not listed under 2) or 4) which results changes in the technical parameters of the natural gas transmission pipelines;

(6) breakdown recovery: all work designed to restore the normal operation after a failure;

(7) border zone: the section between the state border and the border block valve station;

(8) border control authorities: Csongrád County Police (Hungary) and Ministry of Internal Affairs - Border Police Directorate and Ministry of Finance - Border Directorate (Republic of Serbia).

Article 2

Competent authorities and implementing companies

(1) Parties entrust the implementation of this Agreement to the Ministry responsible for Energy Policy in Hungary and the Ministry responsible for Energy Policy in the Republic of Serbia (hereinafter referred to as: Ministries).

(2) Parties take measures to support the implementation of the project specified in Article 3 hereof.

(3) Following the signature of this Agreement, the Ministries inform each other of the names, registered seats and representatives of Companies (hereinafter referred to as: Companies) participating in the realization of the project.

(4) The Ministries continuously inform each other of any changes in the name, registered seat and representatives of the Companies and the advancement achieved in the realization of the project.

Article 3

Scope of the Agreement

(1) The scope of the Agreement covers the natural gas transmission pipeline to be constructed within the framework of the Serbian-Hungarian interconnector project by FGSZ Ltd. on the Hungarian side and by Gastrans LLC on the Serbian side.

(2) The coordinates of the interconnection point (termination point on the Serbian side and termination point on Hungarian side) are:

- in the Gauss-Krüger coordinate system: East, Y = 7424084.07; North, X = 5115159.25;

– in the WGS ‚84 coordinate system: φ = 46 ° 10’35.43442 “, λ = 20 ° 00’40.31745”;

- in EOV coordinate system: Y = 724419.614, X = 92895.614.

(3) The scope of the Agreement covers furthermore the following natural gas transmission pipelines that had been put into operation before this Agreement entered into force:

- Pipeline DN600; PN60 (name on the Hungarian side: Kiskundorozsma csp - Röszke 600), year of commissioning: 1977;

- Pipeline DN700; PN63 (name on the Hungarian side Kiskundorozsma csp - Röszke 700), year of commissioning: 1992.

Article 4

The legal situation of the persons performing work arising from the implementation of the Agreement

(1) The legal situation of the persons performing work arising from the implementation of this Agreement, their crossing of the national border and stay at the other Party’s territory shall comply with the national legislation of the respective Party.

(2) If the Companies employ persons from third countries in the course of works arising from the implementation of this Agreement, their employment or commission relationship shall comply with the national legislation related to the employment and residence of foreigners of the respective Party.

Article 5

Conditions for the performance of work arising from the implementation of the Agreement and obligations towards border control authorities

(1) The Companies shall draw up a list of names of the persons performing work arising from the implementation of this Agreement which includes the data of the valid travel document or other document prescribed for crossing the state border in accordance with national legislation, the site and the starting date of work performance, the expected completion date and the identification numbers of any documents required for persons from third countries. Only the persons on the list are allowed to move freely in the border zone, after the acknowledgement defined in Paragraph (3) hereof.

(2) The persons on the list defined in Paragraph (1) hereof may cross the state border outside border crossing points identifying themselves with their valid travel document or other document prescribed for crossing the state border in accordance with national legislation.

(3) The Companies shall send the list of names to the border control authority territorially competent at the site of the work performance at least 15 working days prior to the starting date of the works in border zone, which list shall be sent, after acknowledgement, to the border control authority of the other Party without delay. If immediate breakdown recovery activities are required, the deadline of submitting the list of names shall be three hours.

(4) The person supervising the works shall present the acknowledged list of names when demanded by border control authority on site.

(5) The Companies shall inform the border control authorities in advance of any construction, operation, maintenance, reconstruction and breakdown recovery work that may affect border signs or the line of the state border.

(6) Work related to the construction, operation, maintenance, reconstruction and breakdown recovery of the natural gas transmission pipeline shall be carried out in a way to avoid any damage of the border signs marking the state border line, border signs on border bridges and other signs.

(7) Border control authority shall verify the content and authenticity of the information received from the Company of its own country before sending these to the other Party. In case of immediate breakdown recovery activities, this verification shall not create any undue delay in starting the recovery activities in three hours after the necessary communication stipulated in Paragraph (3) hereof.

(8) Border control authorities of the Parties shall prepare a document that will more specifically regulate the conditions for carrying out activities arising from the implementation of the Agreement and obligations towards the authorities in charge of border control activities referred to in Paragraphs (1) to (7) of this Article.

Article 6

Internal regulations and safety

(1) The Companies shall take measures in time and in compliance with the national legislations of the Parties to obtain the necessary licenses for the performance of the construction, operation, maintenance, reconstruction and breakdown recovery work of the natural gas transmission pipelines.

(2) The construction, operation, maintenance, reconstruction and breakdown recovery work of the natural gas transmission pipelines shall be performed in compliance with the national legislation, including the ones related to health and safety at work regulations in force at the Party in whose territory the natural gas transmission pipeline concerned is located.

(3) In the course of the construction, operation, maintenance, reconstruction and breakdown recovery work, border control authorities have the right to access the sites of construction, operation, maintenance, reconstruction and breakdown recovery work for the purpose of carrying out prescribed tasks in accordance with the national legislation of the Parties.

Article 7

Settlement of disputes

(1) In the case of any circumstances emerging to prevent the implementation of the obligations of either of the Parties or any disputes arising regarding to the interpretation or application of this Agreement, the Ministries shall conduct consultations in order to find a mutually acceptable solution and ensure the implementation of this Agreement.

(2) Disputed issues related to the interpretation or application of the provisions of this Agreement that cannot be settled through consultations between the Ministries shall be settled by the Parties by way of negotiations.

Article 8

Other provisions

(1) The activities related to the natural gas transmission pipelines specified under Article 1 (2)-(6) hereof shall be implemented by the cooperation between the Companies indicated in Article 3 (1) hereof,

(2) For the activities specified under Paragraph (1) hereof, these Companies shall assume exclusive responsibility.

(3) Parties shall take measures to facilitate the activities of the Companies specified under Paragraph (1) hereof in compliance with their national legislations.

Article 9

Notification

Parties shall mutually inform each other about the starting date of any activity arising from the implementation of this Agreement.

Article 10

Final provisions

(1) This Agreement shall be signed by the Parties for an indefinite period.

(2) This Agreement shall enter into force on the 30th (thirtieth) day following the receipt of the latest diplomatic note by which Parties inform each other that they have fulfilled any and all internal law provisions necessary for the entry into force of the Agreement.

(3) This Agreement may be terminated by either Party at the time when the operation of natural gas transmission pipeline crossing the border of the Parties ceases, by means of written notification of the other Party through diplomatic channels. In this case, the Agreement shall lose effect after 12 (twelve) months from the day of forwarding through diplomatic channels, of the notification of termination.

(4) This Agreement may be amended based on a consent in written form, by the Parties. The amendments shall take effect according to the procedure under Paragraph (2).

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Agreement.

Done at Budapest on 14 (day) of June (month) 2019 (year) in two originals, in English language.