Hatály: határozatlan - Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2020. évi XXI. törvény

a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezmény 50. cikk (a) bekezdésének módosításáról szóló Jegyzőkönyv, valamint a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezmény 56. cikkének módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a 2016. október 6-án, Montrealban elfogadott, a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezmény 50. cikk (a) bekezdésének módosításáról szóló Jegyzőkönyv, valamint a 2016. október 6-án, Montrealban elfogadott, a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezmény 56. cikkének módosításáról szóló Jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyvek) kötelező hatályának elismerésére.

2. § (1) Az Országgyűlés a 2016. október 6-án, Montrealban elfogadott, a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezmény 50. cikk (a) bekezdésének módosításáról szóló Jegyzőkönyvet e törvénnyel kihirdeti.

(2) Az Országgyűlés a 2016. október 6-án, Montrealban elfogadott, a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezmény 56. cikkének módosításáról szóló Jegyzőkönyvet e törvénnyel kihirdeti.

3. § (1) A 2016. október 6-án, Montrealban elfogadott, a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezmény 50. cikk (a) bekezdésének módosításáról szóló Jegyzőkönyv hivatalos magyar nyelvű fordítását az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A 2016. október 6-án, Montrealban elfogadott, a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezmény 50. cikk (a) bekezdésének módosításáról szóló Jegyzőkönyv hiteles angol nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A 2016. október 6-án, Montrealban elfogadott, a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezmény 56. cikkének módosításáról szóló Jegyzőkönyv hivatalos magyar nyelvű fordítását a 3. melléklet tartalmazza.

(2) A 2016. október 6-án, Montrealban elfogadott, a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezmény 56. cikkének módosításáról szóló Jegyzőkönyv hiteles angol nyelvű szövegét a 4. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Ez a törvény - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § (1) bekezdése, a 3. §, az 1. melléklet és a 2. melléklet a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezmény 50. cikk (a) bekezdésének módosításáról szóló, 2016. október 6-án, Montrealban elfogadott Jegyzőkönyv 2. bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.

(3) A 2. § (2) bekezdése, a 4. §, a 3. melléklet és a 4. melléklet a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezmény 56. cikkének módosításáról szóló, 2016. október 6-án, Montrealban elfogadott Jegyzőkönyv 2. bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.

(4) A Jegyzőkönyvek, a 2-4. §, valamint az 1-4. melléklet hatálybalépésének naptári napját - azok ismertté válását követően - a külpolitikáért felelős miniszter a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

6. § Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.

1. melléklet a 2020. évi XXI. törvényhez

JEGYZŐKÖNYV A NEMZETKÖZI POLGÁRI REPÜLÉSRŐL SZÓLÓ EGYEZMÉNY 50. CIKK (a) BEKEZDÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Aláírva Montrealban 2016. október 6-án

A NEMZETKÖZI POLGÁRI REPÜLÉSI SZERVEZET KÖZGYŰLÉSE

ÖSSZEÜLT harminckilencedik ülésén, 2016. október 1-én Montreálban,

TUDOMÁSUL VÉVE, hogy nagy számú Szerződő Állam általános kívánalma a Tanács taglétszámának növelése, a jobb egyensúly biztosítása érdekében, a Szerződő Államok képviseletének megnövelt képviselet útján,

MEGFELELŐNEK TARTVA e testület taglétszámának harminchatról negyvenre történő megnövelését,

SZÜKSÉGESNEK TARTVA az előzőekben közöltek céljából a Chicagóban, 1944. december hó hetedik napján készült, a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezmény módosítását,

1. JÓVÁHAGYJA - a fenti hivatkozott Egyezmény 94. cikk (a) bekezdése rendelkezésének megfelelően - a hivatkozott Egyezmény következő javasolt módosítását:

Az Egyezmény 50. cikk (a) bekezdésében a második mondatban a „harminchat” kifejezés „negyven”-re módosul;

2. MEGHATÁROZZA, a hivatkozott Egyezmény hivatkozott 94. cikk (a) bekezdésében foglalt rendelkezéseinek értelmében, hogy egyszázhuszonnyolc azon Szerződő Államoknak a száma, amelyek megerősítését követően az előzőekben közölt javasolt módosítás hatályba kell, hogy lépjen;

3. HATÁROZATOT HOZ, hogy a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Főtitkára Jegyzőkönyvet készítsen angol, arab, kínai, francia, orosz és spanyol nyelven, amelyek mindegyike egyaránt hiteles, magában foglalva a fent említett javasolt módosítást és az alábbiakban következőket:

a) A Jegyzőkönyvet a Közgyűlés Elnöke és a Főtitkára írja alá.

b) A Jegyzőkönyvet minden Állam megerősítheti, amely a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló hivatkozott Egyezményt megerősítette, vagy ahhoz csatlakozott.

c) A megerősítő okiratokat a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetnél kell letétbe helyezni.

d) A Jegyzőkönyv az azt megerősítő Államok között azon a napon lép hatályba, amikor az egyszázhuszonnyolcadik megerősítő okiratot letétbe helyezték.

e) A Főtitkár haladéktalanul értesít minden Szerződő Államot a Jegyzőkönyv minden egyes megerősítésének letétbe helyezési napjáról.

f) A Főtitkár haladéktalanul értesíti a hivatkozott Egyezmény valamennyi Szerződő Államát arról a napról, amelyen a Jegyzőkönyv hatályba lép.

g) A Jegyzőkönyv azon Szerződő Állam tekintetében, amely azt a fent említett napot követően erősíti meg, akkor lép hatályba, amikor az erre vonatkozó megerősítő okiratot a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetnél letétbe helyezték.

KÖVETKEZÉSKÉPPEN, a Közgyűlés fent említett intézkedésének értelmében

A jelen Jegyzőkönyvet a Szervezet Főtitkára elkészítette.

ENNEK HITELÉÜL - a Közgyűlés arra vonatkozó felhatalmazása alapján - a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Közgyűlése fent említett Harminckilencedik Ülésének Elnöke és Főtitkára aláírja a jelen Jegyzőkönyvet.

KÉSZÜLT Montrealban, a kettőezer-tizenhatodik év október hó hatodik napján, egy-egy példányban, angol, arab, kínai, francia, orosz és spanyol nyelven, amelynek mindegyike egyaránt hiteles. A jelen Jegyzőkönyv a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet irattárában marad letétben, és ennek hitelesített másolatát a Szervezet Főtitkára megküldi a Chicagóban, 1944. december hó hetedik napján készült, a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezmény összes Szerződő Államának.

2. melléklet a 2020. évi XXI. törvényhez

PROTOCOL RELATING TO AN AMENDMENT TO ARTICLE 50(a) OF THE CONVENTION ON INTERNATIONAL CIVIL AVIATION

Signed at Montreal on 6 October, 2016

THE ASSEMBLY OF THE INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION

HAVING MET, in its thirty-ninth session, at Montréal on 1 October 2016,

HAVING NOTED that it is the desire of a large number of Contracting States to enlarge the membership of the Council in order to ensure better balance by means of an increased representation of Contracting States,

HAVING CONSIDERED it appropriate to increase the membership of that body from thirty-six to forty,

HAVING CONSIDERED it necessary to amend, for the purpose aforesaid, the Convention on International Civil Aviation done at Chicago on the seventh day of December 1944,

1. APPROVES, in accordance with the provisions of Article 94(a) of the Convention aforesaid, the following proposed amendment to the said Convention:

In Article 50 (a) of the Convention the second sentence shall be amended by replacing “thirty-six” by „forty”;

2. SPECIFIES, pursuant to the provisions of the said Article 94(a) of the said Convention, one-hundred and twenty-eight as the number of Contracting States upon whose ratification the proposed amendment aforesaid shall come into force;

3. RESOLVES that the Secretary General of the International Civil Aviation Organization draw up a Protocol, in the English, Arabic, Chinese, French, Russian and Spanish languages, each of which shall be of equal authenticity, embodying the proposed amendment above-mentioned and the matter hereinafter appearing:

a) The Protocol shall be signed by the President of the Assembly and its Secretary General.

b) The Protocol shall be open to ratification by any state which has ratified or adhered to the said Convention on International Civil Aviation.

c) The instruments of ratification shall be deposited with the International Civil Aviation Organization.

d) The Protocol shall come into force in respect of the States which have ratified it on the date on which the one-hundred and twenty-eighth instrument of ratification is so deposited.

e) The Secretary General shall immediately notify all Contracting States to the said Convention of the date of deposit of each ratification of the Protocol.

f) The Secretary General shall immediately notify all Contracting States to the said Convention of the date on which the Protocol comes into force.

g) With respect to any Contracting state ratifying the Protocol after the date aforesaid, the Protocol shall come into force upon deposit of its instrument of ratification with the International Civil Aviation Organization.

CONSEQUENTLY, pursuant to the aforesaid action of the Assembly,

This Protocol has been drawn up by the Secretary General of the Organization.

IN WITNESS WHEREOF, the President and the Secretary General of the aforesaid Thirty-ninth Session of the Assembly of the International Civil Aviation Organization, being authorized thereto by the Assembly, sign this Protocol.

DONE at Montreal on the sixth day of October of the year two thousand and sixteen, in a single document in the English, Arabic, Chinese, French, Russian, and Spanish languages, each text being equally authentic. This Protocol shall remain deposited in the archives of the International Civil Aviation Organization, and certified copies thereof shall be transmitted by the Secretary General of the Organization to all Contracting States to the Convention on International Civil Aviation done at Chicago on the seventh day of December 1944.

3. melléklet a 2020. évi XXI. törvényhez

JEGYZŐKÖNYV A NEMZETKÖZI POLGÁRI REPÜLÉSRŐL SZÓLÓ EGYEZMÉNY 56. CIKKÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Aláírva Montrealban 2016. október 6-án

A NEMZETKÖZI POLGÁRI REPÜLÉSI SZERVEZET KÖZGYŰLÉSE

ÖSSZEÜLT harminckilencedik ülésén, 2016. október 1-én Montreálban,

TUDOMÁSUL VÉVE, hogy a Szerződő Államok általános kívánalma a Léginavigációs Bizottság taglétszámának növelése

MEGFELELŐNEK TARTVA e testület taglétszámának tizenkilencről huszonegyre történő megnövelését,

SZÜKSÉGESNEK TARTVA az előzőekben közöltek céljából a Chicagóban, 1944. december hó hetedik napján készült, a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezmény módosítását,

1. JÓVÁHAGYJA - a fenti hivatkozott Egyezmény 94. cikk (a) bekezdése rendelkezésének megfelelően - a hivatkozott Egyezmény következő javasolt módosítását:

Az Egyezmény 56. cikkében a „19 tagból” kifejezés „21 tagból”-ra módosul;

2. MEGHATÁROZZA, a hivatkozott Egyezmény hivatkozott 94. cikk (a) bekezdésében foglalt rendelkezéseinek értelmében, hogy egyszázhuszonnyolc azon Szerződő Államoknak a száma, amelyek megerősítését követően az előzőekben közölt javasolt módosítás hatályba kell, hogy lépjen;

3. HATÁROZATOT HOZ, hogy a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Főtitkára Jegyzőkönyvet készítsen angol, arab, kínai, francia, orosz és spanyol nyelven, amelyek mindegyike egyaránt hiteles, magában foglalva a fent említett javasolt módosítást és az alábbiakban következőket:

a) A Jegyzőkönyvet a Közgyűlés Elnöke és a Főtitkára írja alá.

b) A Jegyzőkönyvet minden Állam megerősítheti, amely a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló hivatkozott Egyezményt megerősítette, vagy ahhoz csatlakozott.

c) A megerősítő okiratokat a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetnél kell letétbe helyezni.

d) A Jegyzőkönyv az azt megerősítő Államok között azon a napon lép hatályba, amikor az egyszázhuszonnyolcadik megerősítő okiratot letétbe helyezték.

e) A Főtitkár haladéktalanul értesít minden Szerződő Államot a Jegyzőkönyv minden egyes megerősítésének letétbe helyezési napjáról.

f) A Főtitkár haladéktalanul értesíti a hivatkozott Egyezmény valamennyi Szerződő Államát arról a napról, amelyen a Jegyzőkönyv hatályba lép.

g) A Jegyzőkönyv azon Szerződő Állam tekintetében, amely azt a fent említett napot követően erősíti meg, akkor lép hatályba, amikor az erre vonatkozó megerősítő okiratot a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetnél letétbe helyezték.

KÖVETKEZÉSKÉPPEN, a Közgyűlés fent említett intézkedésének értelmében

A jelen Jegyzőkönyvet a Szervezet Főtitkára elkészítette.

ENNEK HITELÉÜL - a Közgyűlés arra vonatkozó felhatalmazása alapján - a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Közgyűlése fent említett Harminckilencedik Ülésének Elnöke és Főtitkára aláírja a jelen Jegyzőkönyvet.

KÉSZÜLT Montrealban, a kettőezer-tizenhatodik év október hó hatodik napján, egy-egy példányban, angol, arab, kínai, francia, orosz és spanyol nyelven, amelynek mindegyike egyaránt hiteles. A jelen Jegyzőkönyv a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet irattárában marad letétben, és ennek hitelesített másolatát a Szervezet Főtitkára megküldi a Chicagóban, 1944. december hó hetedik napján készült, a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezmény összes Szerződő Államának.

4. melléklet a 2020. évi XXI. törvényhez

PROTOCOL RELATING TO AN AMENDMENT TO ARTICLE 56 OF THE CONVENTION ON INTERNATIONAL CIVIL AVIATION

Signed at Montreal on 6 October, 2016

THE ASSEMBLY OF THE INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION

HAVING MET, in its thirty-ninth session, at Montréal on 1 October 2016;

HAVING NOTED that it is the general desire of Contracting States to enlarge the membership of the Air Navigation Commission;

HAVING CONSIDERED it proper to increase the membership of that body from nineteen to twenty-one; and

HAVING CONSIDERED it necessary to amend, for the purpose aforesaid, the Convention on International Civil Aviation done at Chicago on the seventh day of December 1944;

1. APPROVES, in accordance with the provisions of Article 94 (a) of the Convention aforesaid, the following proposed amendment to the said Convention:

„In Article 56 of the Convention the expression ’nineteen members’ shall be replaced by ’twenty-one members’.”;

2. SPECIFIES, pursuant to the provisions of the said Article 94 (a) of the said Convention, one-hundred and twenty-eight as the number of Contracting States upon whose ratification the aforesaid amendment shall come into force; and

3. RESOLVES that the Secretary General of the International Civil Aviation Organization shall draw up a protocol, in the English, Arabic, Chinese, French, Russian and Spanish languages, each of which shall be of equal authenticity, embodying the amendment above-mentioned and the matters hereinafter appearing:

a) The Protocol shall be signed by the President of the Assembly and its Secretary General.

b) The Protocol shall be open to ratification by any State which has ratified or adhered to the said Convention on International Civil Aviation.

c) The instruments of ratification shall be deposited with the International Civil Aviation Organization.

d) The Protocol shall come into force in respect of the States that have ratified it on the date on which the one-hundred and twenty-eighth instrument of ratification is deposited.

e) The Secretary General shall immediately notify all Contracting States to the said Convention of the date of deposit of each ratification of the Protocol.

f) The Secretary General shall immediately notify all Contracting States to the said Convention of the date on which the Protocol comes into force.

g) With respect to any Contracting State ratifying the Protocol after the date aforesaid, the Protocol shall come into force upon deposit of its instrument of ratification with the International Civil Aviation Organization.

CONSEQUENTLY, pursuant to the aforesaid action of the Assembly,

This Protocol has been drawn up by the Secretary General of the Organization.

IN WITNESS WHEREOF, the President and the Secretary General of the aforesaid Thirty-ninth Session of the Assembly of the International Civil Aviation Organization, being authorized thereto by the Assembly, sign this Protocol.

DONE at Montreal on the sixth day of October of the year two thousand and sixteen, in a single document in the English, Arabic, Chinese, French, Russian, and Spanish languages, each text being equally authentic. This Protocol shall remain deposited in the archives of the International Civil Aviation Organization, and certified copies thereof shall be transmitted by the Secretary General of the Organization to all Contracting States to the Convention on International Civil Aviation done at Chicago on the seventh day of December 1944.


  Vissza az oldal tetejére