Hatály: közlönyállapot (2020.VI.19.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

23/2020. (VI. 19.) AM rendelet

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra, valamint nagyvállalatokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében az agrárgazdasághoz kapcsolódó hitel- és garanciakonstrukciókkal kapcsolatos intézkedésekről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról szóló 94/2013. (X. 10.) VM rendelet módosítása

1. § A mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról szóló 94/2013. (X. 10.) VM rendelet 3. §-a a következő (4c) bekezdéssel egészül ki:

„(4c) A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra, valamint nagyvállalatokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében az agrárgazdasághoz kapcsolódó hitel- és garanciakonstrukciókkal kapcsolatos intézkedésekről szóló 23/2020. (VI. 19.) AM rendelet hatálybalépésének napja és 2020. december 31. között (a határnapokat is beleértve) az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020, az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 vagy az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 keretében hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkező kedvezményezett esetében a támogatás mértéke az esedékessé vált kezességi díjak 100%-a a kezességvállalás teljes futamidejére.”

2. Az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet módosítása

2. § Az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet [a továbbiakban: 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet] 1. § 5a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„5a. kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozás: a hitelprogramban meghatározott jogosultsági feltételeknek megfelelő, a kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az azokkal összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról szóló 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet [a továbbiakban: 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet] 1., 3., 4., illetve 5. mellékletében szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen tevékenységet folytató - kizárólag a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 1. mellékletében szereplő település vonatkozásában a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 2. mellékletében meghatározott TEÁOR ’08 szerinti tevékenység valamelyikét a hitelkérelem beadásakor főtevékenységként folytató vagy a hitelkérelemben hitelcél szerinti tevékenységként megjelölő - vagy a 2017. októberi viharkár által a fóliás növénykultúrák termesztésére szolgáló építményekben keletkezett károk kompenzálására igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról szóló 65/2017. (XII. 22.) FM rendelet [a továbbiakban: 65/2017. (XII. 22.) FM rendelet] 1. melléklete alapján a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarának a viharkárral érintett építmény fekvése szerint illetékes megyei szervezete (a továbbiakban: NAK) által kiállított igazolással rendelkező hitelfelvevő, aki a hitelprogram keretében

a) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendeletnek kizárólag az 1. mellékletében szereplő település esetében 2016. június 30-ig,

b) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendeletnek kizárólag a 3. mellékletében szereplő település esetében 2017. május 31-ig,

c) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 1. és 3. mellékletében egyaránt szereplő település esetében 2017. május 31-ig,

d) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 4. mellékletében szereplő település esetén 2017. augusztus 8. és 2018. május 31. között (a határnapokat is beleértve),

e) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 5. mellékletében szereplő település vagy a 65/2017. (XII. 22.) FM rendelet 1. melléklete alapján a NAK által kiállított igazolás rendelkezésre állása esetén az egyes nemzeti forrásból finanszírozott agrártámogatásokat és közvetlen támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 66/2017. (XII. 22.) FM rendelet [a továbbiakban: 66/2017. (XII. 22.) FM rendelet] hatálybalépésének napja és 2018. május 31. között (a határnapokat is beleértve)

hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkezik;”

3. § A 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 2. § (2) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

[A kamattámogatás mértékét a 3. § (2) bekezdése szerint kell meghatározni azzal, hogy]

„f) a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra, valamint nagyvállalatokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében az agrárgazdasághoz kapcsolódó hitel- és garanciakonstrukciókkal kapcsolatos intézkedésekről szóló 23/2020. (VI. 19.) AM rendelet hatálybalépésének napja és 2020. december 31. között (a határnapokat is beleértve) hatályba lépett hitelszerződések esetében a támogatás mértéke az esedékes kamatfizetésekhez kapcsolódóan legfeljebb 100% kamattámogatás a hitel teljes futamidejére.”

3. Az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 48/2015. (VIII. 12.) FM rendelet módosítása

4. § Az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 48/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 2. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

[A kamattámogatás mértékét a 4. § (2) bekezdése szerint kell meghatározni azzal, hogy]

„c) a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra, valamint nagyvállalatokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében az agrárgazdasághoz kapcsolódó hitel- és garanciakonstrukciókkal kapcsolatos intézkedésekről szóló 23/2020. (VI. 19.) AM rendelet hatálybalépésének napja és 2020. december 31. között (a határnapokat is beleértve) megkötött hitelszerződések esetében a támogatás mértéke az esedékes kamatfizetésekhez kapcsolódóan legfeljebb 100% kamattámogatás a hitel teljes futamidejére.”

4. Az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet módosítása

5. § Az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 2. § (2) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

[A kamattámogatás mértékét a 4. § (2) bekezdése szerint kell meghatározni azzal, hogy]

„f) a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra, valamint nagyvállalatokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében az agrárgazdasághoz kapcsolódó hitel- és garanciakonstrukciókkal kapcsolatos intézkedésekről szóló 23/2020. (VI. 19.) AM rendelet hatálybalépésének napja és 2020. december 31. között (a határnapokat is beleértve) hatályba lépett hitelszerződések esetében a támogatás mértéke az esedékes kamatfizetésekhez kapcsolódóan legfeljebb 100% kamattámogatás a hitel teljes futamidejére.”

5. A mezőgazdasági csoportmentességi rendelet alapján nyújtott kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról szóló 74/2015. (XI. 10.) FM rendelet módosítása

6. § A mezőgazdasági csoportmentességi rendelet alapján nyújtott kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról szóló 74/2015. (XI. 10.) FM rendelet [a továbbiakban: 74/2015. (XI. 10.) FM rendelet] 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A kezességi díjtámogatás (3) bekezdésben meghatározott mértéke a 80%-os mértékű, tőkére vállalt kezesség esetén alkalmazandó, ettől eltérő mértékű kezességvállalás esetén a kezességi díjtámogatás mértéke arányosan változik.”

7. § A 74/2015. (XI. 10.) FM rendelet 2. § (3) bekezdésében a „0,4%-a” szövegrész helyébe a „0,75%-a” szöveg lép.

6. A kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az azokkal összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról szóló 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet módosítása

8. § (1) A kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az azokkal összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról szóló 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet [a továbbiakban: 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet] 1. § 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„3. hitelprogram: MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020, MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020, MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020;”

(2) A 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 1. § 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„6. vállalkozás: az a hitelfelvevő, aki

a) a hitelprogramban meghatározott jogosultsági feltételeknek megfelelő, az 1., 3., 4., illetve 5. mellékletben szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen működő - kizárólag az 1. mellékletben szereplő település esetében a 2. mellékletben meghatározott TEÁOR ’08 szerinti tevékenység valamelyikét a hitelkérelem beadásakor főtevékenységként folytató vagy a hitelkérelemben hitelcél szerinti tevékenységként megjelölő - vagy a 2017. októberi viharkár által a fóliás növénykultúrák termesztésére szolgáló építményekben keletkezett károk kompenzálására igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról szóló 65/2017. (XII. 22.) FM rendelet [a továbbiakban: 65/2017. (XII. 22.) FM rendelet] 1. melléklete alapján a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarának a viharkárral érintett építmény fekvése szerint illetékes megyei szervezete (a továbbiakban: NAK) által kiállított igazolással rendelkezik, és a hitelprogram keretében

aa) kizárólag az 1. mellékletben szereplő település esetén 2016. június 30-ig,

ab) kizárólag a 3. mellékletben szereplő település esetén 2017. május 31-ig,

ac) az 1. és 3. mellékletben egyaránt szereplő település esetén 2017. május 31-ig,

ad) a 4. mellékletben szereplő település esetén 2017. augusztus 8. és 2018. május 31. között (a határnapokat is beleértve),

ae) az 5. mellékletben szereplő település vagy a 65/2017. (XII. 22.) FM rendelet 1. melléklete alapján a NAK által kiállított igazolás rendelkezésre állása esetén az egyes nemzeti forrásból finanszírozott agrártámogatásokat és közvetlen támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 66/2017. (XII. 22.) FM rendelet [a továbbiakban: 66/2017. (XII. 22.) FM rendelet] hatálybalépésének napja és 2018. május 31. között (a határnapokat is beleértve)

megkötött hitelszerződéssel rendelkezik,

b) a hitelprogramban meghatározott jogosultsági feltételeknek megfelel és a hitelprogram keretében a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra, valamint nagyvállalatokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében az agrárgazdasághoz kapcsolódó hitel- és garanciakonstrukciókkal kapcsolatos intézkedésekről szóló 23/2020. (VI. 19.) AM rendelet hatálybalépésének napja és 2020. december 31. között (a határnapokat is beleértve) megkötött hitelszerződéssel rendelkezik;”

9. § A 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 2. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(E rendelet alapján)

„e) a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra, valamint nagyvállalatokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében az agrárgazdasághoz kapcsolódó hitel- és garanciakonstrukciókkal kapcsolatos intézkedésekről szóló 23/2020. (VI. 19.) AM rendelet hatálybalépésének napja és 2020. december 31. között (a határnapokat is beleértve) megkötött hitelszerződéssel rendelkező vállalkozás a hitelek megkötésével, fenntartásával kapcsolatban esedékessé vált, a (2) bekezdésben meghatározott költségek vonatkozásában csekély összegű támogatás igénybevételére jogosult.”

10. § A 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 2. § (2) bekezdésében a „bruttó összegének 100%-a -” szövegrész helyébe a „bruttó összegének - 100%-a” szöveg lép.

7. A mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és az élelmiszeripar beruházási hiteleihez kapcsolódó kamattámogatásról szóló 42/2019. (IX. 20.) AM rendelet módosítása

11. § A mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és az élelmiszeripar beruházási hiteleihez kapcsolódó kamattámogatásról szóló 42/2019. (IX. 20.) AM rendelet 7. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A felfüggesztésről szóló miniszteri közlemény megjelenéséig benyújtott kamattámogatási kérelmek befogadásra és elbírálásra kerülnek.”

8. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére