Hatály: közlönyállapot (2020.III.5.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

37/2020. (III. 5.) Korm. rendelet

a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 53. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A közfoglalkoztatási bér és közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet a következő 2/E. §-sal egészül ki:

„2/E. § (1) A 2. § és a 2/A. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott közfoglalkoztatási garantált bér illeti meg azt az állam által elismert szakképesítést igénylő munkakörben foglalkoztatott közfoglalkoztatottat, aki nem rendelkezik középfokú iskolai végzettséggel, feltéve, hogy a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény rendelkezései szerinti

a) az állam által elismert szakképesítést fennálló közfoglalkoztatási jogviszonya alatt szerezte meg,

b) az állam által elismert szakképesítés megszerzése és a közfoglalkoztatási garantált bérre jogosító munkakör létesítése között keresőtevékenységet - ide nem értve a rövid időtartamú keresőtevékenységet és a közfoglalkoztatást - nem folytatott.

(2) Az (1) bekezdés szerinti közfoglalkoztatási bérre a közfoglalkoztatott egy alkalommal, az állam által elismert szakképesítés megszerzését követő első olyan közfoglalkoztatási jogviszony első hat hónapjában jogosult, amely közfoglalkoztatási jogviszony az állam által elismert szakképesítést igénylő munkakör betöltésére irányul.”

2. § Ez a rendelet 2020. szeptember 1-jén lép hatályba.