A jogszabály mai napon ( 2022.08.17. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (határozatlan -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2020. évi LXII. törvény

a Bernben, 1980. május 9-én kelt Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv szerinti szövegének 2009. évi és 2018. évi módosításai kihirdetéséről, valamint a Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2006. évi LXXVII. törvény módosításáról * 

[A Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Államközi Szervezet (OTIF) 2009. évi, a Bernben, 1980. május 9-én kelt Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv szerinti szövege és annak B Függeléke módosítására vonatkozó határozata Magyarország vonatkozásában 2010. december 1-jén nemzetközi jogilag hatályba lépett.]

1. § Az Országgyűlés a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Államközi Szervezet (OTIF) 2009. évi, a Bernben, 1980. május 9-én kelt Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv szerinti szövege (a továbbiakban: Egyezmény) és annak B Függeléke módosítására vonatkozó határozatát e törvénnyel kihirdeti.

2. § (1) A Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Államközi Szervezet (OTIF) 2009. évi, az Egyezmény és annak B Függeléke módosítására vonatkozó határozata hivatalos magyar nyelvű fordítását az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Államközi Szervezet (OTIF) 2009. évi, az Egyezmény és annak B Függeléke módosítására vonatkozó határozata hiteles angol nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Államközi Szervezetnek (OTIF) a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Államközi Szervezet (OTIF) 2018. évi Közgyűlésének Jegyzőkönyve (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) 1. mellékletében foglalt, az Egyezmény módosítására vonatkozó határozata kötelező hatályának elismerésére.

4-5. § * 

6. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Államközi Szervezetnek (OTIF) a Jegyzőkönyv 2. mellékletében foglalt, az Egyezmény H Függelékének létrehozására vonatkozó határozata kötelező hatályának elismerésére.

7-8. § * 

9. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Államközi Szervezetnek (OTIF) a Jegyzőkönyv 3. mellékletében foglalt, az Egyezmény E Függelékének módosítására vonatkozó határozata kötelező hatályának elismerésére.

10-11. § * 

12. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Államközi Szervezetnek (OTIF) a Jegyzőkönyv 4. mellékletében foglalt, az Egyezmény G Függelékének módosítására vonatkozó határozata kötelező hatályának elismerésére.

13-14. § * 

15. § (1) Ez a törvény - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 4. § és az 5. §, valamint a 3. és a 4. melléklet az Egyezmény 34. cikk 2. §-a szerint meghatározott időpontban lép hatályba.

(3) A 7. §, a 8. §, a 10. §, a 11. §, a 13. § és a 14. §, valamint az 5-10. melléklet az Egyezmény 34. cikk 3. §-a szerint meghatározott időpontban lép hatályba.

(4) A Jegyzőkönyv 1-4. melléklete, valamint a 4. §, az 5. §, a 7. §, a 8. §, a 10. §, a 11. §, a 13. §, a 14. § és a 3-10. melléklet hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - azok ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

16. § (1) Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.

(2) Az Egyezmény és Függelékei módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hiteles angol nyelvű szövegének és annak hivatalos magyar nyelvű fordításának közzétételéről a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.

17. § * 

1. melléklet a 2020. évi LXII. törvényhez

Szövegmódosítások

II. CÍM

KÖZÖS RENDELKEZÉSEK

9. cikk

Elszámolási egység

1. A 4. §-t el kell hagyni.

2. Az 5. és 6. § lesz a 4. és 5. §.

3. A 4. § (korábbi 5. §) helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § Minden esetben, amikor a számítási módszerekben vagy a nemzeti pénznemben az elszámolási egységhez viszonyítva változás áll be, a tagállamok közlik a Főtitkárral a 3. § szerinti számítási módszerüket. A Főtitkár a fenti közléseket a többi tagállam tudomására hozza.

IV. CÍM

PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS

27. cikk

A számlák ellenőrzése

1. A 3., 5., 6., 8. és 10. §-t el kell hagyni.

2. A 4. § lesz a 3. §.

3. A 7. § lesz a 4. §.

4. A 9. § lesz az 5. §.

Az egyezmény B függeléke (CIM)

3. cikk

Meghatározások

a) „fuvarozó”: az a szerződő fuvarozó, akivel a feladó a jelen Egységes Szabályok hatálya alá tartozó fuvarozási szerződést megkötötte, vagy az azt követő részfuvarozó, aki ugyanennek a szerződésnek az alapján felelős;

6. cikk

Fuvarozási szerződés

7. § Ha egy fuvarozás az Európai Közösség vámterületén, vagy olyan területen történik, amelyre a közös tranziteljárást alkalmazzák, minden küldeményhez olyan fuvarlevelet kell mellékelni, amely megfelel a 7. cikk követelményeinek.”

2. melléklet a 2020. évi LXII. törvényhez

Text modifications

TITLE II

COMMON PROVISIONS

Article 9

Unit of account

1. § 4 shall be deleted.

2. §§ 5 and 6 shall become §§ 4 and 5.

3. § 4 (former § 5) shall read as follows:

§ 4 Each time that a change occurs in their method of calculation or in the value of their national currency in relation to the unit of account, States shall notify the Secretary General of their method of calculation in accordance with § 3. The latter shall inform the Member States of these notifications.

TITLE IV

FINANCES

Article 27

Auditing of accounts

1. §§ 3, 5, 6, 8 and 10 shall be deleted.

2. § 4 shall become § 3.

3. § 7 shall become § 4.

4. § 9 shall become § 5.

Appendix B (CIM) of the Convention

Editorial adaptation of the English text:

Article 3

Definitions

a) “carrier” means the contractual carrier with whom the consignor has concluded the contract of carriage pursuant to these Uniform Rules, or a subsequent successive carrier who is liable on the basis of this contract;

Article 6

Contract of carriage

§ 7 In the case of carriage which takes place on the customs territory of the European Community or the territory on which the common transit procedure is applied, each consignment must be accompanied by a consignment note satisfying the requirements of Article 7.”

3-4. melléklet a 2020. évi LXII. törvényhez * 

5-10. melléklet a 2020. évi LXII. törvényhez * 


  Vissza az oldal tetejére