A jogszabály mai napon ( 2020.06.03. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet

a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,

a 14. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet által elrendelt veszélyhelyzet megszűnéséig a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) rendelkezéseit, valamint a Nemzeti Foglalkoztatási Alapra irányadó jogszabályi rendelkezéseket az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § (1) A járványügyi védekezés és a gazdaság újraindítása érdekében szükséges hazai, illetve esetleges európai uniós források és kiadások elszámolására a központi költségvetés fejezetrendjében a XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap, a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap és a XLVIII. Európai Unióból Érkező Járvány Elleni Támogatások Alapja jön létre, amelyek központi kezelésű előirányzatokat tartalmaznak.

(2) Az (1) bekezdés alapján létrejött új alapok forrásait és az azok terhére teljesített kiadásokat az 1. melléklet szerinti táblázatokban meghatározottak szerint szükséges a nyilvánosság számára bemutatni. A táblázatok szerkezetét az államháztartásért felelős miniszter módosíthatja.

(3) A Kvtv. 1. melléklet XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 4. Központi tartalékok alcím, 2. Országvédelmi Alap jogcímcsoport elnevezése és címrendi besorolása a Kvtv. 1. melléklet XLVI. Járvány Elleni Védekezés Alap fejezet, 1. Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka címre változik.

(4) A Kvtv. 1. melléklet XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet a 2. Pénzintézeti szektor hozzájárulása címmel, a 3. Kiskereskedelmi adó címmel és a 4. Gépjárműadó központi költségvetésbe átirányított része címmel egészül ki.

(5) A Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet az 1. Gazdaságvédelmi programok címmel egészül ki.

(6) A Kvtv. 1. melléklet LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezet a 15. Munkahely-megtartási program címmel egészül ki.

(7) A Kvtv. 1. melléklet LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezet megszűnik, és ezzel egyidejűleg előirányzatai - ideértve a (6) bekezdésben létrehozott 15. Munkahely-megtartási program címet is - a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezetbe kerülnek át.

(8) A (3) és (7) bekezdésben átrendezésre kerülő előirányzatok címrendi bontását a 2. melléklet tartalmazza.

3. § A Kvtv. 17. § (1) bekezdésében meghatározottaktól eltérően a Kormány az I. Országgyűlés fejezet, 8. Pártok támogatása címen szereplő előirányzatokról egységesen az eredeti előirányzatok 50%-át átcsoportosítja a XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka cím javára.

4. § (1) A Kvtv. 37. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottaktól eltérően a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzatot az általa 2020. évben beszedett gépjárműadó nem illeti meg, az a XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet bevételét képezi.

(2) Az (1) bekezdés szerinti gépjárműadónak az e rendelet hatálybalépéséig beszedett, a központi költségvetést megillető, de a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által megjelölt fizetési számlára el nem utalt összegét a rendelet hatálybalépését követő 10 napon belül kell a központi költségvetés javára teljesíteni.

(3) Nem kell alkalmazni az Áht.-nak a belföldi gépjárművek után beszedett adónak a települési önkormányzat és a központi költségvetés közötti megosztására és a megosztás Kincstár általi ellenőrzésére vonatkozó szabályait.

5. § A kiskereskedelmi adóból származó bevétel a XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet bevételét képezi.

6. § Az államháztartásért felelős miniszter a Kormány irányítása alá tartozó bármely fejezet kiadási előirányzata terhére - az érintett fejezetet irányító szerv vezetőjének egyidejű tájékoztatása mellett - a XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet kiadási előirányzatai javára előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre, illetve befizetési kötelezettséget írhat elő. A befizetési kötelezettséget a Kincstár által megjelölt fizetési számlára kell teljesíteni, amely a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet 1. Gazdaságvédelmi programok cím előirányzatát növeli.

7. § Az irányító szerv, a fejezetet irányító szerv, valamint annak vezetője a központi költségvetés XLVI. fejezeténél a Pénzügyminisztérium és a Kormánynak a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ktfr.) 64. § (1) bekezdése szerinti tagja.

8. § (1) Az irányító szerv, a fejezetet irányító szerv, valamint annak vezetője a központi költségvetés XLVII. fejezeténél - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a Pénzügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 64. § (1) bekezdése szerinti tagja.

(2) Az irányító szerv, a fejezetet irányító szerv, valamint annak vezetője a központi költségvetés XLVII. fejezeténél a 2. cím tekintetében az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 116. §-a szerinti tagja.

(3) Az irányító szerv, a fejezetet irányító szerv, valamint annak vezetője a központi költségvetés XLVIII. fejezeténél a Pénzügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 64. § (1) bekezdése szerinti tagja.

9. § A központi költségvetés XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 1. Gazdaságvédelmi programok cím, valamint a XLVIII. Európai Unióból Érkező Járvány Elleni Támogatások Alapja fejezet kiadási előirányzatai az Áht. 28. §-a szerinti rendelet kiadása nélkül is felhasználhatóak.

10. § (1) A XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet címrendjének, valamint a címrend alá rendezett alcímek, jogcímcsoportok módosítására, kiegészítésére - az 1. Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka cím kivételével - az államháztartásért felelős miniszter jogosult.

(2) A XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet címrendjének, valamint a címrend alá rendezett alcímek, jogcímcsoportok módosítása, kiegészítése esetén az 1. melléklet szerinti táblázat tartalmát megfelelően módosítani szükséges.

(3) Az államháztartásért felelős miniszter a XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezeten belül az egyes címek között előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka cím előirányzatra támogatással nem rendelkező előirányzatról befizetés teljesíthető, amelyből származó bevétel összege a XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka cím kiadási előirányzatát növeli.

(5) A XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka cím előirányzat terhére előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül az eredeti előirányzaton felül kiadás teljesíthető.

11. § (1) A XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet címrendjének, valamint a címrend alá rendezett alcímek, jogcímcsoportok módosítására, kiegészítésére az államháztartásért felelős miniszter jogosult.

(2) A XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. Nemzeti Foglalkoztatási Alap cím előirányzatai terhére nyújtott támogatások, kifizetések és bevételek kezelésére, illetve felhasználására - a központi kezelésű előirányzatok fedezetének biztosítására vonatkozó szabályok változatlanul hagyása mellett - az e rendelet hatálybalépését megelőzően hatályos jogszabályi rendelkezések irányadóak, azzal, hogy a Nemzeti Foglalkoztatási Alap tekintetében nem kell alkalmazni az Áht. 15. § (6) bekezdését, valamint a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 39. § (11) bekezdését.

(3) A XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. cím, 1., 2., 4., 5. és 8. alcím és 14. alcím 4. jogcímcsoport szerinti előirányzatok terhére előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül az előirányzat-átcsoportosítással módosított előirányzaton felül kiadás teljesíthető, és ezen előirányzatok tekintetben nem kell alkalmazni az Flt. 39/A. § (8) bekezdését.

(4) Az XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. Nemzeti Foglalkoztatási Alap cím esetében nem kell alkalmazni a Kvtv. 9. § (2) bekezdését.

(5) A XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. Nemzeti Foglalkoztatási Alap cím, 15. Munkahely-megtartási program alcím előirányzat terhére előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül az előirányzat-átcsoportosítással módosított előirányzaton felül kiadás teljesíthető.

12. § (1) A XLVIII. Európai Unióból Érkező Járvány Elleni Támogatások Alapja fejezet címrendjének, valamint a címrend alá rendezett alcímek, jogcímcsoportok módosítására, kiegészítésére az államháztartásért felelős miniszter jogosult.

(2) A XLVIII. Európai Unióból Érkező Járvány Elleni Támogatások Alapja fejezetben elszámolt bevétel erejéig a XLVIII. Európai Unióból Érkező Járvány Elleni Támogatások Alapja fejezet kiadási előirányzatáról kiadás teljesíthető.

12/A. § *  (1) A Kvtv. 50. § (2) bekezdésétől eltérően az állami viszontgarancia mértéke a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által az Európai Bizottság „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című közleménye (a továbbiakban: Közlemény) alapján az Európai Bizottság határozatában jóváhagyott feltételek szerinti Garantiqa Krízis Garanciaprogram keretében vállalt készfizető kezesség érvényesítéséből a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.-t terhelő fizetési kötelezettség 90%-a.

(2) A Kvtv. 50. § (6) bekezdésétől eltérően a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt készfizető kezesség állománya 2020. december 31-én nem haladhatja meg az 1 500 000,0 millió forintot, amelyen belül 500 000,0 millió forint kizárólag a Garantiqa Krízis Garanciaprogram megvalósítására használható fel.

(3) A Kvtv. 51. § (2) bekezdésétől eltérően az állami viszontgarancia mértéke az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által a Közlemény alapján az Európai Bizottság határozatában jóváhagyott feltételek szerinti Krízis Agrárgarancia Program keretében vállalt készfizető kezesség érvényesítéséből az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítványt terhelő fizetési kötelezettség 90%-a.

(4) A Kvtv. 51. § (6) bekezdésétől eltérően az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által vállalt készfizető kezesség állománya 2020. december 31-én nem haladhatja meg a 350 000,0 millió forintot, amelyen belül 100 000,0 millió forint kizárólag a Krízis Agrárgarancia Program megvalósítására használható fel.

13. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 14. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

14. § A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.

15. § * 

16. § *  A 12/A. § az Európai Bizottság „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című közleménye alapján kiadott bizottsági határozatok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelethez

1. A Járvány Elleni Védekezési Alap forrásai és kiadásai a 2020. évi központi költségvetésben

Források

A forrás megnevezése A forrás értéke
(éves előirányzat, millió Ft)
Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka *  378 000,0
Pártok támogatása 50%-ának átcsoportosítása 1 274,4
Költségvetési átcsoportosítások 46 941,5
Kiskereskedelmi adó 36 000,0
Gépjárműadó központi költségvetésbe átirányított része 34 400,0
Pénzintézeti szektor hozzájárulása 55 000,0
Egészségügyi szakdolgozók és védőnők korábban eldöntött béremelésének a fedezete 81 894,6
Források összesen 633 510,5

Kiadások

A kiadás megnevezése A kiadás értéke
(teljesülés, millió Ft)
Egészségügyi szakdolgozók és védőnők korábban eldöntött béremelésének kiadása 81 894,6
Egészségügyi dolgozók 2020. évi egyszeri bérkiegészítése (500 ezer forint/fő) 70 600,0
Eldöntött, illetve megvalósult eszközbeszerzések, beruházások *  380 500,0
További védekezés költségei
Helyi önkormányzatok egyes támogatásainak kifizetése
Kiadások összesen 532 994,6

2. A Gazdaságvédelmi Alap forrásai és kiadásai a 2020. évi központi költségvetésben

Források

A forrás megnevezése A forrás értéke
(éves előirányzat, millió Ft)
Központi intézmények és programok megtakarításai 922 553,2
Nemzeti Foglalkoztatási Alap bevételei 423 100,0
Források összesen 1 345 653,2

Kiadások

A kiadás megnevezése A kiadás értéke
(teljesülés, millió Ft)
Gazdaságvédelmi programok 922 553,2
Munkahely-megtartási program
Munkahely-teremtési program
Kiemelt ágazati programok
Vállalkozások finanszírozása
Család- és nyugdíjasvédelmi program
Nemzeti Foglalkoztatási Alap kiadásai 423 100,0
Kiadások összesen 1 345 653,2

3. Európai Unióból Érkező Járvány Elleni Támogatások Alapja forrásai és kiadásai a 2020. évi központi költségvetésben

Források

A forrás megnevezése A forrás értéke (éves előirányzat, millió Ft)

Források összesen 0,0

Kiadások

A kiadás megnevezése A kiadás értéke
(teljesülés, millió Ft)

Kiadások összesen 0,0

2. melléklet a 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelethez

Új címrend Régi címrend
FEJE-
ZET
CÍM AL-
CÍM
JOG-
CÍM-
CSO-
PORT
JOG-
CÍM
ÁHT-T FEJE-
ZET
CÍM AL-
CÍM
JOG-
CÍM-
CSO-
PORT
JOG-
CÍM
46 00 00 00 00 XLVI. JÁRVÁNY ELLENI VÉDEKEZÉSI ALAP
46 01 00 00 00 271734 Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka 22 21 04 02 00 Országvédelmi Alap
47 00 00 00 00 XLVII. GAZDASÁGVÉDELMI ALAP
47 02 00 00 00 199078 Nemzeti Foglalkoztatási Alap 63 00 00 00 00 LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP
47 02 01 00 00 199188 Aktív támogatások 63 01 00 00 00 Aktív támogatások
47 02 01 01 00 225146 Foglalkoztatási és képzési támogatások 63 01 01 00 00 Foglalkoztatási és képzési támogatások
47 02 02 00 00 278778 Szakképzési és felnőttképzési támogatások 63 02 00 00 00 Szakképzési és felnőttképzési támogatások
47 02 04 00 00 278789 Passzív kiadások 63 04 00 00 00 Passzív kiadások
47 02 04 01 00 264590 Álláskeresési ellátások 63 04 01 00 00 Álláskeresési ellátások
47 02 05 00 00 199331 Bérgarancia kifizetések 63 05 00 00 00 Bérgarancia kifizetések
47 02 06 00 00 278790 Működtetési célú kifizetések 63 06 00 00 00 Működtetési célú kifizetések
47 02 08 00 00 303835 Start-munkaprogram 63 08 00 00 00 Start-munkaprogram
47 02 14 00 00 303846 EU-s elő- és társfinanszírozás 63 14 00 00 00 EU-s elő- és társfinanszírozás
47 02 14 04 00 343117 2014-2020-as időszak munkaerőpiaci programjainak előfinanszírozása 63 14 04 00 00 2014-2020-as időszak munkaerőpiaci programjainak előfinanszírozása
47 02 15 00 00 Munkahely-megtartási program 63 15 00 00 00 Munkahely-megtartási program
47 02 25 00 00 276834 Előfinanszírozott uniós programok kiadásainak visszatérülése 63 25 00 00 00 Előfinanszírozott uniós programok kiadásainak visszatérülése
47 02 26 00 00 027555 Egyéb bevétel 63 26 00 00 00 Egyéb bevétel
47 02 26 01 00 256778 Területi egyéb bevétel 63 26 01 00 00 Területi egyéb bevétel
47 02 26 02 00 256790 Központi egyéb bevétel 63 26 02 00 00 Központi egyéb bevétel
47 02 26 03 00 256801 Szakképzési és felnőttképzési egyéb bevétel 63 26 03 00 00 Szakképzési és felnőttképzési egyéb bevétel
47 02 31 00 00 026691 Szakképzési hozzájárulás 63 31 00 00 00 Szakképzési hozzájárulás
47 02 33 00 00 026734 Bérgarancia támogatás törlesztése 63 33 00 00 00 Bérgarancia támogatás törlesztése
47 02 35 00 00 284345 Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék Nemzeti Foglalkoztatási Alapot megillető hányada 63 35 00 00 00 Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék Nemzeti Foglalkoztatási Alapot megillető hányada

  Vissza az oldal tetejére