A jogszabály mai napon ( 2023.03.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2020. évi XCVII. törvény

az Európai Gazdasági Közösség és a San Marino Köztársaság közötti együttműködésről és vámunióról szóló megállapodás és az Európai Gazdasági Közösség és a San Marino Köztársaság közötti együttműködésről és vámunióról szóló megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv kihirdetéséről * 

(A Megállapodás és a Jegyzőkönyv nemzetközi jogi szempontból Magyarország vonatkozásában 2005. augusztus 1-én lépett hatályba.)

1. § Az Országgyűlés az Európai Gazdasági Közösség és a San Marino Köztársaság közötti együttműködésről és vámunióról szóló Megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás), valamint az Európai Gazdasági Közösség és a San Marino Köztársaság közötti együttműködésről és vámunióról szóló megállapodáshoz csatolt, a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Unióhoz való csatlakozása következtében szerződő félként való részvételéről szóló Jegyzőkönyvet (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) e törvénnyel kihirdeti.

2. § (1) A Megállapodás hivatalos magyar nyelvű fordítását az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A Jegyzőkönyv hiteles magyar nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

1. melléklet a 2020. évi XCVII. törvényhez

MEGÁLLAPODÁS
az Európai Gazdasági Közösség és a San Marino Köztársaság közötti együttműködésről és vámunióról

Egyrészről

ŐFELSÉGE A BELGÁK KIRÁLYA,

ŐFELSÉGE DÁNIA KIRÁLYNŐJE,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,

ŐFELSÉGE SPANYOLORSZÁG KIRÁLYA,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,

ÍRORSZÁG ELNÖKE,

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,

Ő KIRÁLYI FENSÉGE A LUXEMBURGI NAGYHERCEG,

ŐFELSÉGE HOLLANDIA KIRÁLYNŐJE,

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,

ŐFELSÉGE NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGÁNAK KIRÁLYNŐJE,

akiknek az államai az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződés részes felei, és

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

és másrészről

A SAN MARINO KÖZTÁRSASÁG,

AZZAL AZ ELHATÁROZÁSSAL, hogy megszilárdítsák és kibővítsék az Európai Gazdasági Közösség és a San Marino Köztársaság között fennálló szoros kapcsolatokat,

FIGYELEMBE VÉVE, hogy a két fél között fennálló kapcsolatokat, különösen a kereskedelmi, gazdasági, szociális és kulturális szektorokban azáltal kell megerősíteni, hogy a közös érdeklődésre számot tartó ügyekben együttműködést alakítanak ki San Marino Köztársaság és az Európai Gazdasági Közösség között,

FIGYELEMBE VÉVE, hogy San Marino Köztársaság helyzetéből és a Közösség vámterületén belüli jelenlegi pozíciójából adódóan, vámuniót kell létrehozni a San Marino Köztársaság és az Európai Gazdasági Közösség között,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

Ennek az Európai Gazdasági Közösség és a San Marino Köztársaság között létrejött megállapodásnak az a célja, hogy vámuniót hozzon létre a szerződő felek között és elősegítse a felek közötti átfogó együttműködést, és így hozzájáruljon a San Marino Köztársaság társadalmi és gazdasági fejlődéséhez és a felek közötti kapcsolatok megerősödéséhez.

I. CÍM

VÁMUNIÓ

2. cikk

Az Európai Gazdasági Közösség és a San Marino Köztársaság között a Közös Vámtarifa 1-97. árucsoportjába tartozó termékek tekintetében - az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerződés hatálya alá tartozó termékek kivételével - vámunió jön létre.

3. cikk

(1) E cím rendelkezései alkalmazandók a következőkre:

a) a Közösségben vagy a San Marino Köztársaságban előállított áruk, beleértve azokat az árukat is, amelyeket teljes egészében vagy részben harmadik országokból származó és a Közösségben vagy San Marino Köztársaságban szabad forgalomba bocsátott termékekből jöttek létre;

b) harmadik országokból származó és a Közösségben vagy San Marino Köztársaságban szabad forgalomba bocsátott áruk.

(2) A harmadik országokból származó termékeket akkor kell a Közösségben vagy a San Marino Köztársaságban szabad forgalomba bocsátottnak tekinteni, ha elvégezték a behozatali alakiságokat és kivetettek minden fizetendő vámot és a vámokkal azonos hatású díjat, és az említett termékek tekintetében nem került sor az ilyen vámok vagy díjak teljes vagy részleges visszatérítésére.

4. cikk

E cím rendelkezéseit kell alkalmazni a Közösségben és a San Marino Köztársaságban létrejött vagy előállított olyan árukra is, amelyeknek a gyártása során harmadik országokból származó olyan termékeket használtak fel, amelyeket sem a Közösségben, sem San Marino Köztársaságban nem bocsátottak szabad forgalomba. E rendelkezéseket azonban csak akkor kell a fenti árukra alkalmazni, ha az exportáló szerződő fél az előállítás során felhasznált, harmadik országból származó termékekre a Közösség által megállapított vámokat kivetette.

5. cikk

(1) A szerződő felek tartózkodnak attól, hogy maguk között bármilyen új behozatali vagy kiviteli vámot vagy azokkal azonos hatású díjat vezessenek be.

(2) A San Marino Köztársaság vállalja továbbá, hogy - a San Marino Köztársaság és Olaszország között az 1972. december 21-i levélváltás alapján már fennálló kötelezettségvállalások sérelme nélkül - nem igazítja ki az (1) bekezdésben említett, 1991. január 1-jén a Közösségből érkező behozatalra alkalmazott vámokat.

6. cikk

(1) A Közösség és a San Marino Köztársaság közötti kereskedelem a (2) és a (3) bekezdés rendelkezéseire figyelemmel mentesül minden behozatali és kiviteli vám és azzal azonos hatású díj alól.

(2) Annak érdekében, hogy 1996. január 1-jén el lehessen törölni a Közösségből érkező behozatalra jelenleg alkalmazott vámmal azonos hatású díjakat, a San Marino Köztársaság vállalja, hogy e megállapodás hatálybalépését követően hat hónapon belül a behozott árukra jelenleg kivetett díjnak megfelelő kiegészítő adót vezet be, amelyet a belföldi fogyasztásra szánt hazai termékek után kell megfizetni. A kiegészítő adót a fenti időponttól teljes egészében alkalmazni kell. Kiegyenlítő intézkedésként kell alkalmazni, amelyet a hazai termékek hozzáadott értéke alapján számítanak ki, a hasonló jellegű behozott árukra alkalmazottal megegyező tétel alapján.

(3) a) E megállapodás hatálybalépésétől a Közösség - a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság kivételével - nem vet ki behozatali vámot a San Marino Köztársaságból behozott árukra.

b) E megállapodás hatálybalépésétől a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság ugyanazokat a vámokat alkalmazza a San Marino Köztársaság tekintetében, mint amelyeket az 1985. december 31-i összetételű Közösség tekintetében alkalmaz.

(4) A San Marino Köztársaság vállalja, hogy a Közösség és San Marino Köztársaság között a mezőgazdasági termékek kereskedelmében átveszi a Közösség állat-egészségügyi, növény-egészségügyi és minőségi rendeleteit, amennyiben ez a megállapodás megfelelő működése érdekében szükséges.

7. cikk

(1) A megállapodás hatálybalépésétől a San Marino Köztársaság a Közösségben tagsággal nem rendelkező országok tekintetében a következőket alkalmazza:

- a közös vámtarifa,

- a Közösségben a vámügyekkel kapcsolatban alkalmazandó és a vámunió megfelelő működéséhez szükséges jogszabályok és igazgatási előírások,

- a Közösség közös kereskedelempolitikájához kapcsolódó rendelkezések,

- az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződés II. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek kereskedelmére vonatkozó közösségi rendeletek, a kivitelre nyújtott visszatérítések és kompenzációs összegek kivételével,

- a közösségi állat-egészségügyi, növény-egészségügyi, valamint a termékminőséggel kapcsolatos rendeletek, amennyiben a megállapodás megfelelő működése érdekében szükséges.

Az e bekezdésben említett rendelkezések a Közösségben a mindenkori szöveg szerint alkalmazandók.

(2) Az (1) bekezdés második-ötödik francia bekezdésében említett rendelkezéseket részletesebben az együttműködési bizottság határozza meg.

(3) Az (1) bekezdés első francia bekezdésétől eltérően a San Marino Köztársaság kormányának ingyenesen felkínált kiadványok, műalkotások, tudományos vagy oktatási anyagok és egészségügyi felszerelések vagy berendezések, a kormány általi felhasználásra szánt megkülönböztető jelzések, érmék, bélyegek, nyomtatványok és más hasonló tárgyak, illetve értékek mentesülnek a vámok alól.

8. cikk

(1) a) A San Marino Köztársaság e megállapodás hatálybalépéstől számított ötéves időszakra, és - amennyiben az (1) bekezdés b) pontjával összhangban nem sikerül megállapodást elérni - ezen időszakon túl is, felhatalmazza a Közösséget, hogy San Marino Köztársaság részéről és nevében eljárva elvégezze a vámkezelési eljárást, különösen a harmadik országokból San Marino Köztársaságba küldött termékek szabad forgalomba bocsátását. Az ilyen eljárásokat a közösségi vámhivatalok hajtják végre.

b) Ennek az időszaknak a végétől és a 26. cikk alapján, a szerződő felek megállapodását követően a San Marino Köztársaság gyakorolhatja a vámkezelési eljárások elvégzéséhez fűződő jogát.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés alapján az áruk után behozatali vám fizetendő, az ilyen vámokat a San Marino Köztársaság nevében kell kivetni. San Marino Köztársaság vállalja, hogy a (4) bekezdés rendelkezései függvényében ezeket az összegeket sem közvetlenül, sem közvetetten nem téríti vissza az érintett feleknek.

(3) Az együttműködési bizottság határoz a következőkről:

a) az (1) bekezdésben említett áruk vámkezelésében illetékes vámhivatalok jegyzékének lehetséges változásai, valamint az említett áruknak a San Marino Köztársaságba való továbbítására irányuló eljárás;

b) a (2) bekezdéssel összhangban beszedett összegeknek San Marino Köztársaság államkincstárába történő átutalásának módja, valamint az Európai Gazdasági Közösség által az igazgatási költségek fedezetéül a Közösségben hatályos vonatkozó rendeleteknek megfelelően levonandó százalékérték;

c) az e cikk megfelelő végrehajtásához szükséges bármely egyéb szabály.

(4) A mezőgazdasági termékek behozatalát terhelő adókat és lefölözést San Marino Köztársaság a termelés vagy a kivitel támogatására alkalmazhatja. San Marino Köztársaság azonban vállalja, hogy nem biztosít magasabb kiviteli visszatérítéseket vagy kompenzációs összegeket, mint amelyeket az Európai Gazdasági Közösség biztosít a harmadik országokba irányuló kivitel számára.

9. cikk

E megállapodás hatálybalépésétől a Közösség és a San Marino Köztársaság között tilos a behozatalra és a kivitelre mennyiségi korlátozások és bármilyen ezekkel azonos hatású intézkedések alkalmazása.

10. cikk

E megállapodás nem zárja ki a behozatalra, kivitelre, valamint a tranzitárukra vonatkozó olyan tilalmakat vagy korlátozásokat, amelyeket a közerkölcs, a közrend vagy a közbiztonság, az emberek, állatok vagy növények egészségének és életének védelme a művészi, történelmi vagy régészeti értéket képviselő nemzeti kincsek védelme, a szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdon védelme, vagy az aranyra és ezüstre vonatkozó szabályozás indokol. Az ilyen tilalmak és korlátozások azonban nem szolgálhatnak a szerződő felek között az önkényes megkülönböztetés vagy rejtett kereskedelmi korlátozások eszközéül.

11. cikk

A szerződő felek tartózkodnak minden olyan adózással összefüggő belföldi intézkedéstől vagy gyakorlattól, amely közvetve vagy közvetlenül az egyik szerződő fél termékei és a másik szerződő fél hasonló termékei közötti diszkriminációhoz vezet.

A szerződő felek egyikének a területére küldött termékekre nem jár olyan mértékű visszatérítés a belföldi terhekből, amely meghaladja a közvetlenül vagy közvetetten kivetett terheket.

12. cikk

(1) Amennyiben valamely szerződő fél gazdaságának bármelyik ágazatában súlyos zavar lép fel, az érintett szerződő fél az alábbi bekezdésekben ismertetett eljárásoknak megfelelően és az ott szereplő feltételek szerint megteheti a szükséges védintézkedéseket.

(2) Az (1) bekezdésben említett esetben az ott meghatározott intézkedések meghozatala előtt vagy a (3) bekezdés hatálya alá tartozó esetekben az érintett szerződő fél mihamarabb, a szerződő felek számára elfogadható megoldás megkeresése céljából minden, a helyzet részletes vizsgálatához szükséges fontos információt átad az együttműködési bizottságnak. Mielőtt az érintett szerződő fél meghozná a megfelelő intézkedéseket, a másik szerződő fél kérésére az együttműködési bizottságon belül konzultációkat tartanak.

(3) Amennyiben a kivételes körülmények azonnali intézkedést igényelnek és nem teszik lehetővé az előzetes vizsgálatot, az érintett szerződő fél haladéktalanul alkalmazhatja a helyzet orvoslásához feltétlenül szükséges elővigyázatossági intézkedéseket.

(4) Az intézkedések megválasztásakor elsőbbséget kell adni ezen megállapodás működését legkevésbé zavaró intézkedéseknek. Az intézkedések nem léphetik túl a felmerült nehézségek leküzdéséhez szigorúan szükséges mértéket.

A védintézkedésekről haladéktalanul értesíteni kell az együttműködési bizottságot, amely azokról rendszeres konzultációt tart, különös tekintettel mielőbbi eltörlésükre, amint azt a körülmények megengedik.

13. cikk

(1) A szerződő feleknek az e megállapodás rendelkezéseinek végrehajtásáért felelős igazgatási hatóságai a 23. cikk (8) bekezdésében meghatározott együttműködésen túlmenően más esetekben is segítséget nyújtanak egymásnak a rendelkezések betartásának biztosítása érdekében.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazását szolgáló eljárásokat az együttműködési bizottság állapítja meg.

II. CÍM

EGYÜTTMŰKÖDÉS

14. cikk

A Közösség és a San Marino Köztársaság a közöttük fennálló kapcsolatok lehető legszélesebb körű megerősítése érdekében - a felek kölcsönös előnyére és hatásköreik figyelembe vételével - együttműködést intézményesít. Az együttműködés az e cím 15-18. cikkében említett, elsőbbséget élvező területekre összpontosul.

15. cikk

A szerződő felek vállalják, hogy ösztönzik a San Marino Köztársaság-i gazdaság ipari és szolgáltatási ágazatainak növekedését és diverzifikálódását, és együttműködésüket a kis- és középvállalkozásokra összpontosítják.

16. cikk

A szerződő felek vállalják, hogy együttműködnek a környezet védelemével és minőségének javításával kapcsolatos ügyekben, hogy megoldják a víz-, talaj- és levegőszennyezés, az erózió és az erdők pusztulása által okozott problémákat. Külön figyelmet fordítanak az Adriai-tenger szennyezésének problémáira.

17. cikk

A szerződő felek saját jogszabályaikkal összhangban olyan műveletek révén támogatják az együttműködést az idegenforgalmi ágazatban, mint például tisztviselők és idegenforgalmi szakértők cseréje, információk és idegenforgalmi statisztikák kicserélése, és képzés a szállodavezetés és -igazgatás terén. A szerződő felek ebben az összefüggésben külön figyelmet fordítanak a szezonon kívüli turizmus előmozdítására San Marino Köztársaságba.

18. cikk

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a közöttük fennálló kapcsolatok erősítése érdekében közös tevékenységekre vállalkoznak a távközlési, tájékoztatási és kulturális ügyek területén.

Az ilyen tevékenységek a következő formákban valósulhatnak meg:

- információcsere a kölcsönös érdeklődésre számot tartó témákban a kultúra és a tájékoztatás területén,

- kulturális jellegű események,

- kulturális cserék,

- felsőoktatási cserék.

19. cikk

A szerződő felek az együttműködési területek kiegészítését szolgáló, egyes ágazatokra vagy tevékenységekre vonatkozó megállapodások révén kölcsönös megegyezéssel bővíthetik e megállapodás hatókörét.

III. CÍM

SZOCIÁLIS RENDELKEZÉSEK

20. cikk

Az egyes tagállamok által a területükön foglalkoztatott San Marino Köztársaság-i állampolgárságú munkavállalóknak biztosított bánásmód a munkafeltételek és a javadalmazás tekintetében mentes a saját állampolgáraikhoz képest minden állampolgárságon alapuló diszkriminációtól.

A San Marino Köztársaság azonos bánásmódban részesíti azokat a munkavállalókat, akik valamely tagállam állampolgárai és akiket a területén foglalkoztatnak.

21. cikk

(1) Figyelemmel a következő bekezdések rendelkezéseire, a San Marino Köztársaság-i állampolgárságú munkavállalók és velük élő családtagjaik a társadalombiztosítás területén az állampolgárság alapján történő megkülönböztetéstől mentes bánásmódban részesülnek annak a tagállamnak az állampolgáraihoz képest, amelyben őket foglalkoztatják.

(2) Az ilyen munkavállalók által a különböző tagállamokban töltött biztosítási, foglalkoztatási és tartózkodási időszakok az öregségi, túlélő hozzátartozói és rokkantsági nyugdíjak és járadékok megállapítása céljából, valamint a Közösségben tartózkodó munkavállalók és családtagjaik egészségügyi ellátása céljából összeadódnak.

(3) Az érintett munkavállalók a Közösségben lakó családtagjaik után családi támogatásban részesülnek.

(4) Az érintett munkavállalók az adós tagállam vagy tagállamok jogszabályai szerint alkalmazott mértékben szabadon átutalhatják San Marino Köztársaságba a munkahelyi baleset vagy foglalkozási megbetegedés alapján járó rokkantsági, öregségi, túlélő hozzátartozói nyugdíjakat és járadékokat.

(5) A San Marino Köztársaság a területén foglalkoztatott olyan munkavállalókat és családtagjaikat, akik valamely tagállam állampolgárai, az (1), (3) és (4) bekezdésben meghatározott bánásmódhoz hasonló bánásmódban részesíti.

22. cikk

(1) Az együttműködési bizottság az e megállapodás hatálybalépését követő egy éven belül rendelkezéseket fogad el a 21. cikkben meghatározott elvek végrehajtása érdekében.

(2) Az együttműködési bizottság részletes szabályokat fogad el az igazgatási együttműködés tekintetében, amelyek biztosítják az (1) bekezdésben említett rendelkezések alkalmazásához szükséges igazgatási és ellenőrzési garanciákat.

(3) Az együttműködési bizottság által elfogadott rendelkezések nem érintik a San Marino Köztársaság és a Közösség tagállamai közötti kétoldalú megállapodásokból eredő jogokat és kötelezettségeket, amennyiben ezek a megállapodások San Marino Köztársaság vagy a tagállamok állampolgárai számára kedvezőbb bánásmódot írnak elő.

IV. CÍM

ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

23. cikk

(1) Létrejön egy együttműködési bizottság, mely felelős e megállapodás igazgatásáért, biztosítva annak megfelelő végrehajtását. Ebből a célból ajánlásokat fogalmaz meg. Az e megállapodásban meghatározott esetekben határozatokat hoz. A határozatokat a szerződő felek saját jogszabályaiknak megfelelően hajtják végre.

(2) E megállapodás megfelelő végrehajtása érdekében a szerződő felek információcserét folytatnak, és bármelyik fél kérésére konzultálnak az együttműködési bizottságban.

(3) Az együttműködési bizottság dolgozza ki saját eljárási szabályzatát.

(4) Az együttműködési bizottság a tagállamok képviselőiből és a San Marino Köztársaság képviselőiből áll.

(5) Az együttműködési bizottság közös megegyezéssel hozza meg határozatait.

(6) Az együttműködési bizottságban az egyes szerződő felek az eljárási szabályzatban meghatározandó szabályok szerint felváltva elnökölnek.

(7) Az együttműködési bizottság a szerződő felek egyikének kérésére ül össze, amelyet legalább egy hónappal a tervezett ülés előtt kell bejelenteni. Amennyiben a bizottságot a 12. cikkben említett esetben hívják össze, az a kérés benyújtásának napjához képest nyolc munkanapon belül összeül.

(8) Az együttműködési bizottság a 3. és 4. cikk alkalmazása céljából az (1) bekezdésben megállapított eljárással összhangban, a Közösség által a tagállamok közötti kereskedelem tekintetében alkalmazott módszereket alapul véve meghatározza az igazgatási együttműködés módszereit.

24. cikk

(1) Bármilyen, a szerződő felek között e megállapodás végrehajtásával kapcsolatban felmerülő vitát az együttműködési bizottság elé kell terjeszteni.

(2) Amennyiben az együttműködési bizottság soron következő ülésén nem sikerül a vitát rendezni, bármelyik fél értesítheti a másikat egy választottbíró kijelöléséről; a másik fél két hónapon belül egy második választottbírót jelöl ki. A harmadik választottbírót az együttműködési bizottság jelöli ki.

A választottbírák többségi szavazással hozzák meg határozatukat.

A vitában érintett mindegyik félnek intézkedéseket kell tennie, hogy biztosítsák a választottbírák határozatának végrehajtását.

25. cikk

A megállapodás hatálya alá tartozó kereskedelemben:

- a San Marino Köztársaság által a Közösség tekintetében alkalmazott szabályok nem eredményezhetnek hátrányos megkülönböztetést a tagállamokkal, azok állampolgáraival vagy vállalataikkal szemben,

- a Közösség által San Marino Köztársaság tekintetében alkalmazott szabályok nem eredményezhetnek hátrányos megkülönböztetést San Marino Köztársaság állampolgáraival vagy azok vállalataival szemben.

26. cikk

E megállapodás határozatlan időre jön létre. A két fél a megállapodás hatálybalépését követően legkésőbb öt éven belül konzultációkba kezd, hogy megvizsgálja alkalmazásának eredményeit, és amennyiben szükséges, e vizsgálat tükrében tárgyalásokat kezdeményez annak módosításáról.

27. cikk

Bármely szerződő fél felbonthatja e megállapodást a másik szerződő fél írásban történő értesítésével. Ebben az esetben a megállapodás az ilyen értesítés időpontja után hat hónappal hatályát veszti.

28. cikk

Ez a megállapodás lép a Közösség tagállamai és a San Marino Köztársaság között megkötött megállapodások olyan rendelkezéseinek a helyébe, amelyek azzal ütköznek vagy velük azonosak.

29. cikk

E megállapodás egyfelől azokon a területeken alkalmazandó, ahol az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződést alkalmazzák, a Szerződésben megállapított feltételek szerint, másfelől pedig a San Marino Köztársaság területén.

30. cikk

Ezt a megállapodást a szerződő felek saját eljárásaiknak megfelelően hagyják jóvá.

E megállapodás az első albekezdésben említett eljárások teljesítéséről szóló értesítést követő második hónap első napján lép hatályba.

31. cikk

E megállapodás melléklete annak elválaszthatatlan részét képezi.

32. cikk

Ez a megállapodás két-két eredeti példányban készült angol, dán, francia, görög, holland, német, olasz, portugál és spanyol nyelven, és a szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

MELLÉKLET

A 8. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett vámhivatalok felsorolása

Livornó

Ravenna

Rimini

Trieszt

A KÖZÖSSÉG NYILATKOZATA

A Közösség, amennyiben a kereskedelmi forgalom nagyságrendje indokolja, kész arra, hogy a San Marino Köztársaság részéről és nevében tárgyaljon azokkal az országokkal, amelyekkel kedvezményes megállapodást kötött, hogy megfelelő formában kieszközölje a San Marino Köztársaságból származó termékekkel és a Közösségből származó termékekkel szembeni egyenlő elbánás elismerését.

A KÖZÖSSÉG NYILATKOZATA

a szállításról

A megfelelő időpontban és különösen a közösségi szállítási politika kidolgozása terén tett előrehaladás figyelembevételével a Közösség megvizsgálja San Marino Köztársaságnak a nemzetközi közúti személyszállítás és árufuvarozás piacára való bejutásának kérdését.

A KÖZÖSSÉG NYILATKOZATA

az Erasmus programról

A Közösség, ha megérett rá az idő, jó szándékúan megvizsgálja San Marino Köztársaságnak azt a kívánságát, miszerint részt kíván venni a diákok és tanárok cseréjét célzó Erasmus programban.

A KÖZÖSSÉG NYILATKOZATA

egyes témákról, amelyek az együttműködési bizottságban felvetődhetnek

A Közösség hatásköreinek keretein belül és az együttműködési bizottságban kész megvizsgálni minden problémát, amely San Marino Köztársaság és a Közösség között különösen az alábbi területeken felmerülhet:

- szolgáltatások kereskedelme,

- szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdonjogok,

- képesítések elismerése,

- termékek műszaki szabályoknak való megfelelésének értékelése.

A TAGÁLLAMOK NYILATKOZATA

a tárgyalások jegyzőkönyvéről

Valamennyi tagállam kedvezően tekint a San Marino Köztársaság által a közúti személyszállításra vagy árufuvarozásra vonatkozó engedélyek tekintetében benyújtott kérésekre.

2. melléklet a 2020. évi XCVII. törvényhez

JEGYZŐKÖNYV
az Európai Gazdasági Közösség és a San Marino Köztársaság közötti együttműködésről és vámunióról szóló megállapodáshoz csatolt, a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Unióhoz való csatlakozása következtében szerződő félként való részvételéről

Egyrészről

A BELGA KIRÁLYSÁG,

A CSEH KÖZTÁRSASÁG,

A DÁN KIRÁLYSÁG,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

ÍRORSZÁG,

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG,

A LETT KÖZTÁRSASÁG,

A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG,

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG,

A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁG,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,

A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG,

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG,

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG,

A FINN KÖZTÁRSASÁG,

A SVÉD KIRÁLYSÁG,

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,

(a továbbiakban: a „tagállamok”) képviseletében az Európai Unió Tanácsa,

és AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG képviseletében szintén az Európai Unió Tanácsa,

és másrészről

A SAN MARINO KÖZTÁRSASÁG,

TEKINTETTEL az Európai Gazdasági Közösség és a San Marino Köztársaság közötti együttműködésről és vámunióról szóló, 1991. december 16-i megállapodásra (a továbbiakban: a „megállapodás”), amely 2002. április 1-jén hatályba lépett,

TEKINTETTEL a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság (a továbbiakban: „új tagállamok”) 2004. május 1-jei csatlakozására az Európai Unióhoz,

MIVEL az új tagállamoknak a megállapodás szerződő feleivé kell válniuk;

FIGYELEMBE VÉVE, hogy a csatlakozási szerződés feljogosítja az Európai Unió Tanácsát arra, hogy a megállapodáshoz a jelenlegi és az új tagállamok nevében jegyzőkönyvet csatoljon az új tagállamok csatlakozásáról,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

Az új tagállamok a megállapodás szerződő feleivé válnak. A jelenlegi tagállamokkal megegyező módon el kell fogadniuk és tudomásul kell venniük a megállapodást, valamint az annak a részét képező csatolt nyilatkozatokat is.

2. cikk

Ez a jegyzőkönyv a megállapodás szerves részét képezi.

3. cikk

(1) Ezt a jegyzőkönyvet a tagállamok, illetve az Európai Közösség nevében az Európai Unió Tanácsa és a San Marino Köztársaság saját eljárásai szabályaiknak megfelelően fogadják el.

(2) A felek értesítik egymást ezen eljárások lezárulásáról. A jóváhagyó okiratokat letétbe kell helyezni az Európai Unió Tanácsának Főtitkárságán.

4. cikk

Ez a jegyzőkönyv az utolsó jóváhagyó okirat benyújtásának napját követő hónap első napján lép hatályba.

5. cikk

A megállapodás szövege, beleértve az ahhoz csatolt nyilatkozatokat is, cseh, észt, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, szlovák és szlovén nyelven készült.

Ezeket a szövegeket csatolták ehhez a jegyzőkönyvhöz és ezek egyformán hitelesek azon az egyéb nyelveken *  készült szövegekkel, amelyeken a megállapodás - beleértve az ahhoz csatolt nyilatkozatokat - készült.

6. cikk

A jegyzőkönyv két-két eredeti példányban készült angol, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, szlovák, szlovén, spanyol és svéd nyelven, és a szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

Kelt Brüsszelben, a kettőezer-ötödik év május havának negyedik napján.

A tagállamok részéről

Az Európai Közösségek részéről

A San Marino Köztársaság részéről